Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.09.2021/Pykälä 316


 

Asuntovaunujen pysäköintipaikan Mäkilammin alueelle sijoittamista koskeva valtuustoaloite

 

441/10.03.01.00/2020

 

 

 

 

 

 

KV 17.08.2020 § 69 

 

 

Valtuuston puheenjohtaja Mika Penttilä luki asuntovaunujen pysäköintipaikan Mäkilammin alueelle sijoittamista koskeneen seuraavan valtuustoaloitteen:

 

"Kuluvan kesän aikana kotimaanmatkailu on lisääntynyt tilastojen mukaan merkittävästi. Forssan on tästä suuntauksesta otettava oma osansa ja yksi keino siihen olisi saada karavaanarit pysähtymään seudulle. Monet kaupungit ovatkin perustaneet varsin vaatimattomilla palveluilla erikseen karavaanariparkkeja.

 

Pyydämmekin selvittämään voisiko Forssan vastaava parkkipaikka olla Mäkilammin luonnonkauniilla alueella. Pyydämme selvittämään esim. konsultoiden muilta paikkakunnilta tällaisen toiminnan edut, haitat ja kustannukset."

 

Mika Penttilän lisäksi valtuustoaloitteen olivat tehneet valtuutetut Jouko Haonperä, Sanni Grahn-Laasonen, Jaana Lähteenkorva, Turkka Mali, Minna Penttilä, Lotta Saarenmaa ja Ossi Stenholm sekä varavaltuutetut Päivi Honkala ja Samu Pohjola.

 

Käsittely Tämän asian kohdalla puhetta johti ensimmäinen varapuheenjohtaja Emmi Lintonen.

 

Päätös Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 

KH 07.09.2020 § 214 

 

Valmistelija Kaupunginsihteeri

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus antaa yhdyskuntalautakunnalle tehtäväksi laatia valtuustoaloitteessa tarkoitettua asiaa koskeva selvitys ja mahdollinen toimenpide-esitys kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

 

YLA 30.06.2021 § 57 

 

Valmistelija Tekninen johtaja Antti Heinilä, p. 03 4141 5340, antti.heinila(at)forssa.fi

 

Tekninen ja ympäristötoimi on yhdessä kaupunkimarkkinoinnin ja matkailukoordinaattorin kanssa selvittänyt matkailuajoneuvojen pysäköintipaikkojen vallitsevia käytänteitä Suomessa. Konsultaatiota on käyty myös SF-Caravan toiminnanjohtaja Timo Piilosen ja paikallisten karavaanareiden kanssa.

 

Alan nouseva trendi on nk. Matkaparkkien perustaminen. SF-Caravan sivustolla Matkaparkeista todetaan mm. seuraavasti:

 

Matkaparkki on lyhytaikaiseen leiriytymiseen tarkoitettu paikka. Normaalisti matkaparkkien paikat ovat mitoitettuja matkailuautoille, mutta joillekin parkeille mahtuu myös vetoauton ja matkailuvaunun yhdistelmillä.

 

Matkaparkit voivat olla maksuttomia, mutta yleensä niillä peritään pieni yöpymismaksu. Joskus maksu otetaan vain sähkön käytöstä, jos sähköä on tarjolla. Myös mahdollisesti tarjolla olevista palveluista voidaan periä maksu. Valtaosalla paikoista on vesisäiliöiden täyttömahdollisuus ja jätevesien tyhjennyspaikat.

 

Matkaparkit eivät kilpaile leirintäalueiden kanssa, sillä ne soveltuvat vain lyhytaikaiseen, korkeintaan parin vuorokauden pysähdykseen. Matkaparkkien palvelut ovat myös leirintäalueiden tarjontaa vaatimattomammat.

 

Haastatteluissa on kerrottu, että matkaparkit sijaitsevat tavoitteellisesti mahdollisimman lähellä kaupunkien keskustaa. Tällöin matkailijat käyttävät paljon kaupunkikeskustan kaupallisia palveluja ja myös elävöittävät osaltaan keskustaa. Syrjäisemmät ja luontokohteiden äärellä sijaitsevat matkaparkit ovat enemmän leirintäalueiden kaltaisia ja niiden valvonta- ja ylläpitotarve on suurempi kuin keskustaparkeilla. Tärkeää on ilmoittaa perustettu uusi matkaparkki SF-Caravanin matkaparkki sivustolle, josta matkailijat sen löytävät.

 

Matkaparkkien palvelutaso vaihtelee minimissään yöpymisen sallivasta liikennemerkistä lähes leirintäaluetasoiseen maksulliseen toimintaan. Forssan kaupungin ei ole tarkoituksenmukaista ryhtyä korkeamman laatutason maksullisen matkaparkin toiminnan pyörittäjäksi.

 

Aloitteessa mainittu asuntovaunujen pysäköintipaikka Mäkilammin alueella sijaitsisi vaivattoman kävelymatkan ulkopuolella Forssan keskustasta ja siten matkailijat käyttäisivät vähemmän keskustan palveluita. Yöpyminen ja matkailu olisi varsin omavaraista. Kaupungille paikan osoittajana ja omistajana jäisi kuitenkin ylläpitovastuu alueesta kustannuksineen (mm. opastus, puhtaana- ja kunnossapito). Mäkilammin alueen olemassa olevien parkkipaikkojen käyttöaste on kesäkaudella melkoisen korkea - erityisesti kauniin sään aikana. Alueen nykysesonki on siis sama kuin leiriytyjien ja alueen pysäköintikapasiteetti saattaa loppua. Aloitteeseen vastaamista valmistelleen ryhmän näkemyksen mukaan yöpymisen sallivaa asuntovaunujen pysäköintipaikkaa ei tule sijoittaa Mäkilammin alueelle edellä mainituista syistä johtuen.

 

Aloitetta käsitellyt ryhmä ryhtyi selvittämään alemman palvelutason matkaparkin sijoittamisen mahdollisuutta kaupungin keskustan välittömään läheisyyteen. Selvitetyistä kohteista potentiaalisimmaksi valikoitui Loimijoen ranta-alue Prisma-keskuksen kohdalla. Ranta-alueelle pystyisi sijoittamaan nopealla aikataulullakin noin 10 matkailuauton alhaisen palvelutason matkaparkin varsin pienillä perustamistoimenpiteillä. Käytännössä alueelle asennettaisiin matkaparkista kertovat liikennemerkit, merkittäisiin matkailuautojen pysäköintiruudut ja tuotaisiin riittävä määrä roska-astioita. Alueen siisteyttä ylläpidettäisiin tarpeen mukaan. Matkaparkki olisi käytössä ainoastaan kesäisin erikseen märiteltyinä kuukausina ja pisin majoittumisaika olisi 48 tuntia. Tekninen johtaja on ollut yhteydessä Forssan Prisman johtajaan eikä hänellä ollut huomautettavaa matkaparkin mahdolliseen perustamiseen.

 

Matkaparkki perustetaan yllä mainitusti mahdollisuuksien mukaan kesän 2021 aikana.

 

Muiden matkaparkkien mahdollista sijoittamista kaupungin keskusta-alueelle selvitetään saatujen kokemusten ja palautteen pohjalta. Tavoitteena olisi useampien matkaparkkien perustaminen tulevina vuosina esimerkiksi suurten yleisötapahtumien ajaksi.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Heinilä Antti

 

Päätösehdotus Yhdyskuntalautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle yllä olevan selvityksen ja, ettei valtuustoaloite aiheuta muita toimenpiteitä.

 

Päätös Yhdyskuntalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

 

KH 09.08.2021 § 231 

 

Valmistelija Kaupunginsihteeri Matti Pietilä, p. 03 4141 5269, matti.pietila (at) forssa.fi

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kesäniemi Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuuston merkitsevän yllä olevan selvityksen tiedoksi ja toteavan, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin vaan että se on tullut loppuun käsitellyksi.

 

Käsittely Keskustelun kuluessa puheenjohtaja ehdotti kaupunginhallituksen palauttavan asian uudelleen valmisteltavaksi. Päätettyään keskustelun ja tiedusteltuaan asiaa puheenjohtaja totesi kau-punginhallituksen olleen palautuksesta yksimielinen.

 

Päätös Kaupunginhallitus palautti asian uudelleen valmisteltavaksi.

 

 

 

 

YLA 14.09.2021 § 67 

 

Valmistelija Kunnallistekniikan päällikkö Henri Heikkilä, henri.heikkila(at)forssa.fi, 03 4141 5602

 

Mäkilammin ympäristö ja parkkipaikka sijaitsevat 1. luokan pohjavesialueella. Kaupungin osoittaessa alueelle lisää käyttöä tulee pohjaveden likaantumisen uhka minimoida. Käytännössä tämä tarkoittaisi riittävän roska-astiakapasiteetin varmistamista ja mahdollisesti alueen päällystämistä ja/tai septitankin tyhjennyspaikan rakentamista.

 

Pohjavesien suojaustoimenpiteiden jälkeen Mäkilammin parkkipaikalle voidaan asettaa pysäköintipaikkaliikennemerkkeihin 48 h lisäkyltit. Lisäkylttien asettamisen jälkeen asuntoautoilla ja -vaunuilla on mahdollista viettää kaksi vuorokautta pysäköintialueella. Alueella ei olisi erillistä valvontaa tai muita palveluja pois lukien mahdollinen septitankkien tyhjennys.

 

Asuntovaunujen pysäköintipaikan osoittaminen Mäkilammin alueelle vaatii suunnittelua ja suunnittelun myötä tarkentuvia rakennustoimenpiteitä sekä tehostettua roskahuoltoa.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Heinilä Antti

 

Päätösehdotus Yhdyskuntalautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että valtuustoaloitteessa mainitulle Mäkilammin alueen asuntovaunujen pysäköintipaikan rakentamista varten laaditaan suunnitelma vaadittavista toimenpiteistä ja alueen mahdollisesta rakentamisesta päätetään talousarvion 2022 käsittelyprosessissa.

 

Käsittely Kunnallistekniikan päällikkö Henri Heikkilä selosti asiaa kokouksessa ja poistui ennen päätöksentekoa.

 

Päätös Yhdyskuntalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

 

KH 27.09.2021 § 316  

  

Valmistelija Kaupunginsihteeri Matti Pietilä, p. 03 4141 5269, matti.pietila (ät) forssa.fi

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kesäniemi Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy yhdyskuntalautakunnan kokouksessa 14.9.2021 (67 §) tehdyn ehdotuksen ja toteaa valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi. 

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

Ptk tark.