Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 23.08.2021/Pykälä 99


 

 

Nuorisovaltuuston vaikuttamismahdollisuuksien lisäämistä koskeva valtuustoaloite

 

126/00.01.02/2020

 

 

SITLA 27.04.2021 § 41 

 

 

Valmistelija  Sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen, p. 03 41415290, jarmo.pynnonen(ät)forssa.fi

 

KV 27.01.2020 § 18 Valtuutettu Maija Kranni luki nuorisovaltuuston vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sien lisäämistä koskevan seuraavan valtuustoaloitteen:

 

"Forssan nuorisovaltuustolla on tällä hetkellä puhe- ja läs­­olo-oi­keus ainoastaan sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan kokouksissa. Nuo­ri­so­val­tuus­ton tekemät aloitteet kulkevat samaa reittiä kuin kun­ta­lais­aloit­teet, eivätkä välttämättä päädy valtuuston käsiteltäväksi.

 

Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta vastaa muun muassa perus- ja lu­kio­kou­lu­tuk­ses­ta, kirjasto- ja kulttuuripalveluista sekä liikunta- ja nuo­ri­so­toi­min­nas­ta Forssassa. Nuorisovaltuuston puhe- ja läs­­olo-oi­keus lautakunnan kokouksissa on tärkeä väylä viestittää nuor­ten mielipidettä heitä koskeviin asioihin, mutta yksinään riittämätön kei­no osallistaa nuoria heitä koskevaan päätöksentekoon. Monissa kun­nis­sa ja kaupungeissa nuorisovaltuustolla onkin lisäksi puhe- ja läs­­olo-oi­keus sekä aloiteoikeus valtuuston kokouksissa.

 

Nuorisovaltuuston puhe- ja läsnäolo-oikeus kaupunginvaltuuston ko­kouk­ses­sa takaa nuorille mahdollisuuden ilmaista kantansa kä­si­tel­­viin asioihin siten, että kaupunginvaltuusto kuulisi suoraan nuoria. Toi­sek­seen aloiteoikeus antaa nuorisovaltuustolle mahdollisuuden saa­da aloitteensa kaupunginhallituksen valmisteltavaksi ja kau­pun­gin­val­tuus­ton käsiteltäväksi.

 

Puhe- ja läsnäolo-oikeuden sekä aloiteoikeuden myöntäminen ovat sel­vä osoitus halusta toimia kuntalain 26 §:n 2 momentin tar­koit­ta­mal­la tavalla ja antaa nuorisovaltuustolle tosiasiallisen mah­dol­li­suu­den vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon lasten ja nuorten kan­nal­ta merkittävissä asioissa. Näiden oikeuksien antaminen nuo­ri­so­val­tuus­tol­le parantaisi entisestään nuorten vaikuttamismahdollisuuksia ja olisi omiaan lisäämään nuorten kiinnostusta politiikkaan ja kun­nal­li­seen päätöksentekoon.

 

Me allekirjoittaneet esitämme, että

 

1) Forssan nuorisovaltuustolle myönnetään puhe- ja läs­­olo-oi­keus sekä aloiteoikeus kaupunginvaltuuston kokouksissa ja

 

2) selvitetään, missä muissa toimielimissä nuo­ri­so­val­tuus­ton edustus lisäisi nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia se­kä saisi nuorten äänen nykyistä paremmin kuuluviin sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan sekä kaupunginvaltuuston lisäksi."

 

Maija Krannin lisäksi aloitteen olivat allekirjoittaneet valtuutetut Ritva Aho, Sirkka-Liisa Anttila, Arto Heino, Päivi Honkala, Johanna Häggman, Merja Isotalo, Ilkka Joenpalo, Saara Jokinen, Marjut Kallioinen, Tomi Karlsson, Kaisa Lepola, Emmi Lintonen, Jaana Lähteenkorva, Pekka Murtolahti, Kaija-Leena Niemi, Vesa Niininen, Minna Penttilä, Tarja Rajahalme-Tahvanainen, Lotta Saarenmaa ja Matti Uutela sekä varavaltuutetut Eero Hirvikoski, Päivi Honkala, Samu Pohjola ja Sofia Vuorinen.

 

Päätös: Valtuusto lähetti valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

KH 03.02.2020 § 41 Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus antaa keskushallinnolle teh­­väk­si laatia yhdessä muiden toimialojen kanssa aloitteessa tar­koi­tet­tua asiaa koskeva sel­vi­tys ja mahdollinen toimenpide-esitys kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le kä­si­tel­­väk­si.

 

 Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

Esittelijä Sivistysjohtaja

 

Suomen Kuntaliitto ja Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ovat laatineet oheismateriaalina olevat ohjeet nuorisovaltuustojen perustamiseen ja toimintasäännön laatimiseen.

 

Ohjeiden mukaan läsnäolo- ja puheoikeuden antaminen nuoriso- valtuuston edustajalle ainakin valtuuston ja lautakuntien kokouksiin parantaisi tiedonkulkua ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksia. Läsnäolo- ja puheoikeus voidaan rajata siten, että läsnäolo-oikeutta ei ole silloin, kun asian käsittelyyn liittyy salassa pidettäviä tietoja.

 

Forssan nuorisovaltuuston edustajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan kokouksessa lisäksi nuorisovaltuuston edustajan on mahdollista kutsuttuna osallistua lukion johtokunnan kokouksiin.

 

Valtuustokaudelle 2021-2025 olisi perusteltua myöntää nuorisovaltuuston edustajille läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston ja lautakuntien kokouksiin sekä lukion johtokuntaan. Edustajan asuinkunnan tulee olla Forssa.

 

Päätösehdotus Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta päättää esittää omana kantanaan, että valtuustokaudelle 2021-2025 olisi perusteltua myöntää nuorisovaltuuston edustajille läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston ja lautakuntien kokouksiin sekä lukion johtokuntaan.

 

Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

KH 09.08.2021 § 230 

 

Valmistelija Kaupunginsihteeri Matti Pietilä, p. 03 4141 5269, matti.pietila (at) forssa.fi

 

Tarkoituksena on, että kukin toimielin arvioi nuorisovaltuuston edustajien oikeuden osallistua kokouksiin. Kaupunginhallituksen on tarkoitus pyytää yhdyskuntalautakuntaa ja ympäristölupalautakun-taa arvioimaan, antavatko ne nuorisovaltuuston edustajille oikeuden osallistua kokouksiin.

 

Hallintosäännön 15 §:n 15.1. kohtaan ehdotetaan lisättäväksi valtuusto toimielimeksi, jonka kokouksiin nuorisovaltuuston edustajille voidaan myöntää osallistumisoikeus. Lisäys on kirjoitettu vinokirjoituksena. Se kuuluu seuraavasti:

 

"15.1.

Asema

Nuorisovaltuusto on sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan alainen asiantuntijaelin, ja se toimii yhteistyössä nuorisotoimen kanssa.

 

Nuorisovaltuuston kokousedustajilla on mahdollisuus osallistua valtuuston ja niiden lautakuntien kokouksiin, joihin läsnäolo-oikeus on myönnetty ja joissa käsitellään nuoria koskevia asioita. Kutsun kokouksiin lähettää kyseisen toimielimen puheenjohtaja. Nuoriso-valtuuston edustajilla on kokouksissa puheoikeus. Forssan kau-pungin lautakuntiin ja muihin toimielimiin nimettävien nuorisovaltuu-tettujen kotipaikan tulee olla Forssa."

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kesäniemi Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus pyytää yhdyskuntalautakuntaa ja ympäristölupalautakuntaa arvioimaan, voisiko nuorisovaltuuston edustajille antaa oikeuden osallistua lautakuntien kokouksiin.

Lisäksi kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1. hyväksyy hallintosäännön 15 §:ään yllä olevan lisäyksen 1.9.2021 alkaen

2. merkitsee kaupunginhallituksen lautakunnille esittämän pyynnön tiedoksi

3. toteaa valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

KV 23.08.2021 § 99  

  

Kaupunginhallitus:

 

Päätösehdotus Valtuusto

1. hyväksyy hallintosäännön 15 §:ään yllä olevan lisäyksen 1.9.2021 alkaen

2. merkitsee kaupunginhallituksen lautakunnille esittämän pyynnön tiedoksi

3. toteaa valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

 

Käsittely  Keskustelun kuluessa valtuutettu Sanni Grahn-Laasonen ehdotti kaupunginhallituksen ehdotuksesta poiketen, että valtuusto palauttaa valtuustoaloitteen uudelleen valmisteltavaksi. Valtuutetut Emmi Lintonen ja Lotta Saarenmaa kannattivat Grahn-Laasosen ehdotusta. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja tiedusteli, voiko valtuusto yksimielisesti palauttaa valtuustoaloitteen uudelleen valmisteltavaksi. Vastustavia puheenvuoroja ei esitetty. Puheenjohtaja totesi valtuuston olleen valtuustoaloitteen uudelleen valmisteltavaksi palauttamisesta yksimielinen.

 

Päätös Valtuusto palautti yksimielisesti valtuustoaloitteen uudelleen valmisteltavaksi.

 

 

Ptk tark.