Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.06.2021/Pykälä 195


 

Koulukiusaamiseen ja -väkivaltaan puuttumisen tehostamista koskeva valtuustoaloite

 

151/12.00.00/2021

 

 

 

 

 

 

KV 01.03.2021 § 29 

 

Valtuutettu Jaana Lähteenkorva luki allekirjoittamansa koulukiusaamiseen ja -väkivaltaan puuttumisen tehostamista koskeneen seuraavan valtuustoaloitteen:

 

"Koulukiusaamiseen ja kouluväkivaltaan puututtava tehokkaammin -

Etelä-Karjalan malli käyttöön myös Forssassa.

 

Forssan pitäisi olla maailman paras kasvupaikka lapselle. Kaikille se ei sitä valitettavasti vielä ole. Kiusaaminen on sitkeä ongelma, joka pesii edelleen yhteiskunnassamme ja kouluissa.

 

Kuten moni muukin ilmiö, myös kiusaaminen muuttaa jatkuvasti muotoaan ja löytää uusia tilaisuuksia. Meidän on päättäväisesti kamppailtava kiusaamista vastaan, sillä pahimmillaan kiusaaminen voi jättää koko elämän mittaisia, syviä vaurioita. On muistettava, että kiusaaminen jättää myös kiusaajaan jälkensä.

 

Kiusaaminen kehittyy, ja siksi myös kiusaamisen ehkäisyn ja kiusaamistilanteiden hoitamisen on kehityttävä. Kiusaamisen ehkäisyyn on vuosia haettu malleja, joista osa toimii paremmin, osa huonommin. Yhtä patenttiratkaisua ei ole, mutta kun toimiva malli löytyy, se kannattaa monistaa.

 

Etelä-Karjalassa on saavutettu hyviä tuloksia uudesta mallista lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi. Malli tarkoittaa tiivistettynä sitä, että jos alle 15-vuotias lapsi tekee koulussa lainvastaisen teon, asiasta tehdään rikosilmoitus. Tekijä ohjataan keskusteluryhmään, jossa on tekijän ja uhrin lisäksi mukana keskustelemassa molempien huoltajat, poliisi sekä nuorten oikeusedustaja.

 

Etelä-Karjalassa on laadittu koko maakuntaan yhteinen ohjeistus, jonka mukaisesti lainvastaisiin tekoihin puututaan. Ohjeistuksessa on laadittu tapauskohtaisia ohjeita eri kiusaamistilanteisiin. Ohjeistuksen ydin on siinä, että se tuo yhteiset selkeästi kirjatut ja riittävän vakavat toimintatavat kiusaamiseen puuttumiseksi.

 

Forssan Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että Forssassa laaditaan yhteistyössä poliisin ja muiden viranomaisten kanssa vastaava ohjeistus, jotta lainvastaiseen toimintaan puuttumiseksi on nykyistä selkeämmät ja suoraviivaiset ohjeet sekä yhteiset toimintamallit."

 

Jaana Lähteenkorvan lisäksi valtuustoaloitteessa olivat mukana valtuutetut Sanni Grahn-Laasonen, Jouko Haonperä, Marjut Kallioinen, Turkka Mali, Mika Penttilä, Minna Penttilä, Lotta Saarenmaa ja Ossi Stenholm sekä varavaltuutetut Kaisu Norbäck ja Riikka Kinnunen.

 

Päätös Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 

 

KH 15.03.2021 § 73 

 

Valmistelija Toimistosihteeri ja kaupunginsihteeri

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus antaa sivistys- ja tulevaisuuslautakunnalle tehtäväksi laatia valtuustoaloitteessa tarkoitettua asiaa koskeva selvitys ja mahdollinen toimenpide-esitys kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi.   

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. 

 

 

 

 

SITLA 25.05.2021 § 55 

 

Valmistelija Sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen, p. 03 4141 5290, s-posti jarmo.pynnonen(ät)forssa.fi

 Rehtori Jari Marjamäki, p. 03 4141 5430, jari.marjamaki(ät)forssa.fi

 

 

Forssan kaupungin perusopetuksessa on tehty suunitelmia ja toimenpiteitä oppilaiden suojaamisesta väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Tilannetta seurataan osallistumalla mm. valtakunnalliseen terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselyyn.

 

Kouluterveyskysely tuottaa monipuolista ja luotettavaa, maakunnallista ja paikallista seurantatietoa eri ikäisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta, osallisuudesta sekä avun saamisesta ja palvelujen tarpeisiin vastaavuudesta.

 

Kyselyyn osallistuvat seuraavat ryhmät:

perusopetuksen 4. ja 5. vuosiluokan oppilaat

perusopetuksen 8. ja 9. vuosiluokan oppilaat

lukiokoulutuksen 1. ja 2. vuoden opiskelijat

ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat

 

Kouluterveyskysely toteutetaan joka toinen vuosi. Tietoja on kerätty perusopetuksen 8. ja 9. luokkaa käyviltä vuodesta 1996, lukioissa vuodesta 1999 ja ammatillisissa oppilaitoksissa vuodesta 2008 alkaen. Perusopetuksen 4. ja 5. luokkaa käyvät lapset ja heidän huoltajansa ovat mukana vuodesta 2017 alkaen.

 

Forssan kaupungin kouluterveyskyselyn kyselyyn tulokset kiussamisen osalta vuonna 2017 olivat huolestuttavat. Tämän johdosta koulut päivittivät suunitelmat kiusaamisen ehkäisemiseksi ja kiinnittivät asiaan erityistä huomiota. Vuoden 2019 kouluterveyskyselyn osalla tilanne oli jo parantunut ja koulukiusaamisen estämisen oslta Forssan koulut olivat valtakunnan keskiarvon yläpuolella. Forssa osallistui jälleen keväällä 2021 kouluterveysyskyselyyn. Näitä tuloksia ei ole vielä julkaistu.

 

Vuonna 2021 toteutettiin toisen kerran Unicefin -Lapsiystävällinen kunta kunta statuksen edellyttämä laaja tutkimus ja kysely. Alustavat tulokset olivat esillä sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan iltakoulussa 18.5.2021. Kiusaamisen estäminen ja siihen puuttuminen nousi oppilaiden vastauksissa keskeisimmäksi kehittämisen kohteeksi. 

 

Koulut laativat koulukohtaiset lukuvuosisuunnitelmat, jotka sivistys- ja tulevaisuuslautakunta hyväksyy. Lukuvuosisuunnitelmaan sisältyy koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma.

 

Koulukohtaiseen oppilashuoltosuunnitelmaan sisällytetään seuraavat asiat:

 

1. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelu

2. Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat

3. Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminensekä  oppilashuolto ja sen toimintatavat

4. Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen.

 

Yhteisöllisen oppilashuollon kokonaisuuteen kuuluu suunitelma oppilaiden suojaamisesta väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä.

 

Koulujen vuosisuunnitelmissa arvioidaan vuosittain edellisen vuoden toiminnan onnistuminen siis myös arvio siitä, miten on onnistuttu suojaamaan oppilaita väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä mitä toimia edellytetään seuraavana lukuvuonna.

 

Forssan seudun kunnat laativat Forssan Seudun hyvinvointikuntayhtymän johdolla Lastensuojelulain (417/2007 12§) mukaista lasten- ja nuorten hyvinvoinnin edistämistä koskevaa hyvinvointisuunnitelmaa, joka kuvaa lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi lisäksi lastensuojelun järjestämistä ja kehittämistä kunnissa.  Suunnitelma tehdään valtuustokausittain ja uuden suunnitelman laatiminen vuosille 2021-2024 on aloitettu ja se tuodaan valtuustojen hyväksyttäväksi syksyllä 2021.

 

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän johdolla on myös laadittu perusopetuksen oppilashuollon ja oppimisen tuen käsikirjan. Kirja kokoaa yhteen Forssan seudun perusopetuksen oppilashuoltoa sekä kolmiportaista tukea koskevaa ohjeistusta ja asiakirjoja.

 

Forssan koulut ovat mukana myös KiVa Koulu-toiminnassa. KiVa Koulu on Turun yliopistossa kehitetty kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma - tutkimusten mukaan yksi toimivimmista. Ohjelman tavoitteina ovat kiusaamisen ehkäiseminen, tehokas puuttuminen kiusaamistilanteisiin ja jatkuva seuranta.

Suomessa KiVa Koulu -ohjelmassa on mukana yli 900 koulua ja Suomen lisäksi ohjelma on käytössä yli 20 eri maassa.

 

Koulujen keskeinen yhteistyökumppani on FSHKY:n lisäksi poliisi ja ankkuri-toiminta. Ankkuri-toiminnan tarkoituksena on puuttua varhaisessa vaiheessa lasten ja nuorten rikollisuuteen sekä lähisuhdeväkivaltaan sekä tehdä ehkäisevää työtä näillä saroilla. Ankkuri-malli perustuu moniviranomaisyhteistyöhön. Ankkuritoiminta kohdistuu varhaisessa vaiheessa nuorten hyvinvoinnin edistämiseen ja rikosten ennalta ehkäisemiseen. Ankkuritoimintaa toteutetaan moniammatillisessa tiimissä, johon kuuluvat asiantuntijat poliisista, sosiaalitoimesta, terveystoimesta sekä nuorisotoimesta. Tiimi tapaa nuoren ja hänen perheensä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta nuorta voidaan tukea ja tarvittaessa ohjata avun tai tuen piiriin.

 

Tämän lisäksi poliisi on maakunta tasoisesti lisännyt resursseja koulupoliisin sekä tähän liittyen nettipoliisin toimintaan. Poliisin edustajat kertoivat suunnitelmiaan Forssan rehtoreiden ja koulunjohtajien kokouksessa huhtikuussa 2021. 

 

Valtuustoaloitteessa esitetään, että Forssassa laaditaan yhteistyössä poliisin ja muiden viranomaisten kanssa ohjeistus, jotta lainvastaiseen toimintaan puuttumiseksi on nykyistä selkeämmät säännöt ja suoraviivaiset ohjeet sekä yhteiset toimintamallit.

 

Aloitteen edellyttämä ohjeistus on perusteltua ottaa näkökulmaksi mukaan parhaillaan laadittavaan lasten- ja nuorten hyvinvoinnin edistämistä koskevaan hyvinvointisuunnitelmaan, jolloin se koskee kaikkia seudun kuntia. Suunnitelma tulee valtuuston hyväksyttäväksi syksyllä 2021.

 

Esittelijä Sivistysjohtaja

 

Päätösehdotus Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee edellä olevan selostuksen tiedoksi ja toteaa valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Lautakunta hyväksyi päätösesityksen.

 

 

 

 

KH 07.06.2021 § 195  

  

Valmistelija Kaupunginsihteeri Matti Pietilä, p. 03 4141 5269, matti.pietila (at) forssa.fi

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kesäniemi Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto

1. merkitsee edellä olevan selostuksen tiedoksi

2. toteaa valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.