Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.06.2021/Pykälä 194 

Lasten ja nuorten varhaisen tuen mielenterveyspalveluja koskeva valtuustoaloite

 

105/00.01.01/2020

 

 

 

 

 

 

SITLA 27.04.2021 § 44 

 

 

KV 13.05.2019 § 38 Valtuutettu Lotta Saarenmaa luki lasten ja nuorten varhaisen tuen mielenterveyspalveluita koskeneen seuraavan valtuustoaloitteen:

 

"Vuonna 2018 julkaistun Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) mu kaan suomalaisten lasten ja nuorten mielenterveysongelmat ovat yleistyneet. Saman tutkimuksen mukaan tytöt kärsivät poikia enemmän mielialahäiriöistä, kun taas pojilla havaitaan enemmän psyykkisen kehityksen ongelmia, joihin myös oppimiskyvyn häiriöt kuuluvat.

 

Mielenterveysongelmat ovat yksi yleisimmistä syistä nuorten syrjäytymiseen, josta yhteiskunta maksaa suuren hintalapun. Peruskoulun varaan jääneen nuoren hinta on jopa 370000 euroa.

 

Mielenterveysongelmien yleistyminen vaatii myös kunnilta ja kuntayhtymiltä toimenpiteitä. Resursseja on kohdennettava siten, että mielenterveyden ongelmiin on saatavissa varhaista tukea sieltä missä lapset ja nuoret ovat. Suurimmalla osalla heistä tuo paikka on koulu tai oppilaitos.

 

Turun kaupunki otti käyttöön huhtikuussa 2019 yhteistyömallin, jossa kouluissa ja oppilaitoksissa työskentelee kymmenen psykiatrista sairaanhoitajaa. He pitävät vastaanottoa oppilaitosten tiloissa sekä tarjoavat konsultointiapua koulun terveydenhuolto- ja opetushenkilökunnalle. Samalla malli takaa leveämmät hartiat oppilasterveydenhuollolle.

 

Esitämme, että:

 

Forssan kaupungin sivistystoimi selvittää yhteistyössä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän kanssa, voitaisiinko edellä esitetty Turun kaupungin malli ottaa käyttöön myös forssalaisissa kouluissa ja oppilaitoksissa.

 

Mahdollisuuksien mukaan kaupunki käynnistää kokeilupilotin mielenterveyspalveluiden varhaisen tuen palvelusta kouluissa ja oppilaitoksissa. Pilotin aikana sivistystoimi kartoittaa yhteistyössä HYKY:n kanssa palvelun tarpeellisuuden ja vaikuttavuuden.

 

Aloitteen olivat Saarenmaan lisäksi allekirjoittaneet valtuutetut Ritva Aho, Merja Augustin, Jouko Haonperä, Arto Heino, Merja Isotalo, Saara Jokinen, Marjut Kallioinen, Tomi Karlsson, Maija Kranni, Pia Kuparinen, Emmi Lintonen, Matti Luostarinen, Jaana Lähteenkorva,

Sami Mattila, Pentti Mansikkamäki, Manu Mäkinen, Kaija-Leena Niemi, Janne Nieminen, Vesa Niininen, Mika Penttilä, Tarja Raja- halme-Tahvanainen, Ossi Stenholm, Pasi Vikman, Irmeli Vinnikainen, Tapio Virtanen ja Janne Vuorenmaa sekä varavaltuutetut Eero Hirvikoski, Päivi Honkala, Asta Jaakkola, Jennica Kainulainen, Jaakko Mäki, Mari Penttilä ja Samu Pohjola.

Päätös: Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle valmistel- tavaksi.

 

KH 27.05.2019 § 141  Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus antaa sivistys- ja tulevai-suuslautakunnalle tehtäväksi pyytää aloitteessa tarkoitetusta asiasta

Forssan seudun hyvin vointikuntayhtymältä lausunto sekä laatia kaupunginhallituksen käsiteltäväksi asiaa koskeva selvitys ja mah- dollinen toimenpide-esitys.

 

Käsittely: Valtuuston kolmas varapuheenjohtaja Tapio Virtanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn kuluessa klo 18.10.

 

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

Valmistelija Sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen, p. 03 4141 5290, s-posti jarmo.pynnonen(ät)forssa.fi

 Rehtori Jari Marjamäki, p. 03 4141 5430, jari.marjamaki(ät)forssa.fi

 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) mukaan oppilashuollon tarkoituksena on:

 

1) edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä osallisuutta ja ehkäistä ongelmien syntymistä;

 

2) edistää oppilaitosyhteisön ja opiskeluympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä ja turvallisuutta, esteettömyyttä, yhteisöllistä toimintaa sekä kodin ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä;

 

3) turvata varhainen tuki sitä tarvitseville;

 

4) turvata opiskelijoiden tarvitsemien opiskeluhuoltopalvelujen yhdenvertainen saatavuus ja laatu;

 

5) vahvistaa opiskeluhuollon toteuttamista ja johtamista toiminnallisena kokonaisuutena ja monialaisena yhteistyönä.

 

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä. Opiskeluhuoltoa on sekä perusopetuslaissa tarkoitettu oppilashuolto että lukiolaissa ja ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu opiskelijahuolto.

 

Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Lisäksi opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon siten kuin laissa säädetään.

 

Opiskeluhuoltoon sisältyvät koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto sekä opiskeluhuollon palvelut, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.

 

Opiskeluhuoltoa toteutetaan opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen monialaisena suunnitelmallisena yhteistyönä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa.

 

Lasten ja nuorten kehitysympäristön ja koulun toimintaympäristön muuttuessa oppilashuollosta on tullut yhä tärkeämpi osa koulun perustoimintaa. Oppilashuolto liittyy läheisesti koulun kasvatus- ja opetustehtävään. Oppilashuoltotyössä otetaan huomioon lapsen edun ensisijaisuus,

 

Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tämän lisäksi oppilailla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Monialainen yhteistyö on oppilashuollossa keskeistä. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen oppilaaseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen.

 

Forssan seudulla oppilashuollon palvelut tuotetaan yhdessä Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa. FSHKY, oppilashuoltopalveluja ovat mm. kuraattori ja koulupsykologipalvelut.

 

Koulujen ja oppilashuollon käytännön toimintaa ohjaa yhdessä laadittu  "Oppilashuollon ja oppimisen tuen käsikirja".

 

Forssan kaupungin perusopetus kehittää seudullisen työn lisäksi oppilashuoltoa ja varhaisen tuen toimintamalleja yhteistyössä Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa.

 

Esimerkiksi Tölön koululle on palkattu vv. 2016-2018 hankerahalla psykiatrinen sairaanhoitaja. Vuodesta 2019 alkaen toiminta on jatkunut edelleen kaupungin rahoituksella. Hoitaja on FSHKY:n palveluksessa, mutta hänen päivittäinen työpisteensä on Tölön koululla. Psykiatrinen sairaanhoitaja siirtyy vuonna 2022 valmistuvaan Monikylään. Forssan molempiin yhtenäiskouluihin on palkattu sosiaalikasvattajat. Sosiaalikasvattajat tukevat nuoria heidän kasvamisessaan.

 

Parhaillaan käynnissä on seutukunnallinen monialainen poissaoloihin puuttumista pohtiva työryhmä. Poissaolot liittyvät usein mielialapulmiin ja yleiseen jaksamiseen. Ryhmän työ on valmistumassa keväällä 2021.

 

 

Lastensuojelulain (417/2007 12 §) mukaan kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava lastensuojelulain mukainen lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämistä koskeva hyvänvointisuunnitelma, joka kuvaa lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisen lisäksi lastensuojelun järjestämistä ja kehittämistä kunnassa. Forssan seudun kunnat ovat tehneet hyvinvointisuunnitelman seudullisesti Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän johdolla. Suunnitelma on laaja-alainen koskettaen lasten ja nuorten kasvuoloja, hyvinvoinnin edistämistä ja epäkohtien ehkäisemistä, vanhemmuuden tukea sekä lasten ja nuorten erilaisia palveluja lastensuojelupalvelut mukaan lukien. Hyvinvointisuunnitelmaa vuosille 2021-2024 laaditaan parhaillaan ja se tulee päätöksentekoon syksyllä 2021.

 

Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadinnan yhteydessä otetaan kantaa aloitteessa mainittuun mielenterveyspalvelujen varhaiseen tukeen sekä mahdollisesti käynnistettäviin hankkeisiin ja kokeiluihin. 

 

Esittelijä Sivistysjohtaja

 

Päätösehdotus Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee edellä olevan selostuksen tiedoksi ja toteaa valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Lautakunta hyväksyi sivistysjohtajan kokouksessa tekemän muutetun päätösehdotuksen mukaisesti jättää asia pöydälle odottamaan Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän antamaa lausuntoa.

 

 

 

 

SITLA 25.05.2021 § 54 

 

Valmistelija Sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen, p. 03 4141 5290, jarmo.pynnonen(ät)forssa.fi

 

FSHKY:n lausunto on nähtävänä liitteessä.

 

Esittelijä Sivistysjohtaja

 

Päätösehdotus Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee edellä olevan selostuksen tiedoksi ja toteaa valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Lautakunta päätti sivistysjohtajan kokouksessa tekemän muutetun päätösesityksen mukaisesti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee edellä olevan selostuksen tiedoksi ja toteaa, että se varautuu ottamaan huomioon koulujen ja oppilaitosten mielenterveyspalveluiden varhaisen tuen palveluiden lisäämisen tulevan vuoden talousarviossaan.

 

 

 

 

KH 07.06.2021 § 194  

  

Valmistelija Kaupunginsihteeri Matti Pietilä, p. 03 4141 5269, matti.pietila (at) forssa.fi

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kesäniemi Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto

1. merkitsee sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan kokouksessa 25.5.2021 (54 §) tehdyn päätöksen tiedoksi

2. toteaa valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.