Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.06.2021/Pykälä 200


 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden uudistuksen valmistelua koskeva valtuustoaloite

 

314/00.04.00/2021

 

 

 

 

 

KV 10.05.2021 § 53 

 

Valtuutettu Johanna Häggman luki sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden uudistuksen valmistelua koskeneen seuraavan valtuustoaloitteen:

 

"Valtuustoaloite: SOTEN VALMISTELU TARVITSEE EDUSTUKSEN JOKAISESTA KUNNASTA

 

Nyt mitataan maakuntamme ja kaikkien sen kuntien valmiutta rakentavaan ja avoimeen sekä yhdenvertaiseen yhteistyöhön. Tulevan sote-maakunnan kuntien ja sote-sektorin tulee sopia kahden kuukauden kuluessa sote-lakien voimaantulosta väliaikaisen valmisteluelimen kokoonpanosta. On tärkeää, että kokoonpanossa on kaikkien kuntien näkemykset edustettuina.

 

Ei ole yhdentekevää, ketkä väliaikaiseen valmisteluelimeen nimetään. Valmisteluelin ei päätä palveluverkosta, mutta valmistelee paljon asioita.

 

Oman kunnan edustaja tuntee parhaiten kuntansa asiat ja tarpeet, mikä kannattaa todellakin hyödyntää. On kuntien tehtävä päättää, miten väliaikainen valmisteluelin rakennetaan. Se on myös maakuntamme kuntien yhdenvertaista kohtelua. Valtaa ei tule keskittää, jos oikeasti halutaan rakentaa luottamukseen ja hyvään yhteistyöhön perustuvaa tulevaisuuden maakuntaa. Jokaisella kunnalla on oltava väliaikaisessa valmisteluelimessä varsinaisen jäsenen paikka. Me allekirjoittaneet edellytämme Forssan kaupungin aktiivisesti ryhtyvän osaltaan toimiin, mitkä vievät kyseistä asiaa eteenpäin eli edesauttaa, että kaikilla kunnilla on varsinaisen jäsenen paikka väliaikaisessa valmisteluelimessä."

 

Johanna Häggmanin lisäksi valtuustoaloitteessa olivat mukana valtuutetut Sirkka-Liisa Anttila, Arto Heino, Marjut Kallioinen, Pentti Mansikkamäki ja Irmeli Vinnikainen sekä varavaltuutettu Eero Hirvikoski.

 

Päätös Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 

 

KH 07.06.2021 § 200  

  

Valmistelija Kaupunginsihteeri Matti Pietilä, p. 03 4141 5269, matti.pietila (at) forssa.fi

 

Hämeen liitto lähetti vuoden 2021 helmikuussa jäsenkunnilleen, maakunnan sote-kuntayhtymille ja Kanta-Hämeen pelastus-laitokselle seuraavan kirjeen:

 

"Päätöspyyntö hallituksen esityksen HE 241/2020 vp mukaisten hyvinvointialueiden perustamiseen ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistukseen liittyvän esivalmistelun käynnistämisestä Kanta-Hämeessä, esivalmistelua toimeenpanevan alueellisen valmistelutyöryhmän jäsenen ja varajäsenen nimeämisestä sekä valmistelutyön ohjauksesta ennen hyvinvointialueiden toiminnan aloittamiseen liittyvien lakien voimaantuloa

 

Tausta

 

Suomen hallitus on antanut esityksen eduskunnalle hyvinvointi-alueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelas-tustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi 8. joulukuuta 2020. Sote-uudistuksen lait ovat parhaillaan eduskunnan käsittelyssä.

 

Hyvinvointialueesta annettavan lain 2 §:ssä tarkoitetut hyvinvointi-alueet julkisoikeudellisina yhteisöinä perustetaan hallituksen esityk-sen mukaan 1 päivänä heinäkuuta 2021. Tämän ajankohdan ja vuoden 2022 alun välisenä aikana hyvinvointialueen ylintä päätös-valtaa käyttäisi aloitusvaiheessa lain 6 §:ssä tarkoitettu väliaikainen valmistelutoimielin. Väliaikaisen toimielimen tehtävänä olisi johtaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelua siihen saakka, kunnes vaaleilla valittu aluevaltuusto 1.3.2022 aloit-taisi tehtävässään. Väliaikaisen valmistelutoimielimen tulisi noin seitsemässä kuukaudessa valmistella lakiesityksen mukaiset selvitykset liittyen mm. omaisuuteen, sopimuksiin sekä henkilöstön siirtoihin, osallistua aluevaalien järjestämiseen sekä valmistella hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen välittö-mästi liittyvät asiat. Valmisteluaika ja siirtymä hyvinvointialueelle jäisi näin ollen hyvin lyhyeksi.

 

Hallituksen lakiesityksen mukaisesti hyvinvointialueen kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueiden, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin ja alueen pelastustoimen on sovittava välittömästi yllä mainitun lain voimaan tultua väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta ja siitä, mikä viranomainen asettaa valmistelutoimielimen. Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet on valittava osapuolten viranhaltijoista, joilla on hyvä asiatuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta.

 

Hallituksen esityksen aikataulu huomioiden Kanta-Hämeessä on huolehdittava siitä, että tarvittaessa väliaikainen valmistelutoimielin voi aloittaa työnsä ripeästi ja siirtymä hyvinvointialueelle on mahdol-lisimman hallittu.

 

Hallituksen esityksen ollessa eduskuntakäsittelyssä on siirrytty niin sanottuun toimeenpanon esivalmisteluvaiheeseen, jossa voidaan, osapuolten näin päättäessä, edistää ennakollisesti hallittua siirtymää hyvinvointialueelle. Esivalmisteluvaiheen eli kevään 2021 tavoitteena tulisi olla se, että lainsäädännön voimaantultua Kanta-Hämeen hyvinvointialueen väliaikainen valmistelu voidaan aloittaa viipymättä. Tämä tarkoittaa kykyä ennakointiin ja suunnitteluun jo ennen lakien voimaantuloa.

 

Tehtävät esivalmisteluvaiheessa

 

Esivalmisteluvaiheessa tehtävä valmistelu tarkoittaa riittävällä tarkkuudella laadittavaa suunnitelmaa siitä välttämättömästä väliaikaisvalmistelusta, joka on toteutettava hyvinvointialueelle siirryttäessä. Tätä varten on arvioitava kuhunkin väliaikaisvalmis-telun osa-alueeseen liittyvä työmäärä ja toteutustapa sekä liittymä-pinnat muihin väliaikaishallintoon tai muutosprosessiin liittyviin kokonaisuuksiin.

 

Väliaikaisvalmistelu on toteutettava nopeassa aikataulussa. Voimaanpanolain mukaisesti väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävänä on yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, joista tehtäviä ja niitä hoitavaa henkilöstöä siirtyy hyvinvointialueelle:

 

1) selvittää hyvinvointialueille siirtyvä henkilöstö ja valmistella aluevaltuustolle ehdotukset henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -sopimuksiksi;

 

2) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden selvittämiseen;

 

3) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien selvittämiseen;

 

4) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista tukevien tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien ja ratkaisujen selvittämiseen;

 

5) valmistella hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon järjestämistä sekä tilintarkastajan valintaa;

 

6) päättää hyvinvointialueen vuosien 2021 ja 2022 talousarviosta;

 

7) osallistua ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen

 

8) valmistella muut hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen välittömästi liittyvät asiat.

 

Edellä kuvattujen tehtävien toteutussuunnitelman lisäksi esivalmis-teluvaiheessa valmisteltavaan suunnitelmaan on sisällytettävä ehdotus väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta ja ohjauksesta sekä ehdotus väliaikaisen valmistelutoimielimen asettajasta ja asettamiseen liittyvästä päätöksenteosta.

 

Yhteistyössä laaditun suunnitelman myötä välttämätön väliaikais-valmistelu voidaan käynnistää ja panna toimeksi nopeasti lakien astuessa voimaan. Suunnitelma ei sisällä mitään strategista tai poliittista päätöksentekoa vaativaa suunnittelua, joka kuuluu nykyjärjestäjien tehtäviin. Hyvinvointialueen poliittista linjausta edellyttävät päätökset ovat luonnollisesti tulevan aluevaltuuston päätäntävaltaa.

 

On myös huomattava, että päätökset väliaikaisen valmistelutoimi-elimen asettamisesta tehdään lakiesityksen mukaisten toimijoiden toimesta myöhemmässä vaiheessa, väliaikaisen valmistelutoimi-elimen asettajan näin pyytäessä.

 

Suunnittelutyö toteutetaan valmistelutyöryhmän toimesta. Valmiste-luryhmän jäsenistöllä tulisi olla riittävä asiantuntemus yllä kuvatuista väliaikaisvalmisteluun liittyvistä tehtävistä sekä sosiaali- ja tervey-denhuollon uudistuksesta. Kanta-Hämeen sote-rakenneuudistuksen valmistelua tukevasta hankkeesta voidaan tukea työskentelyä, joten valmistelusta ei esitetyssä laajuudessa synny kunnille ja kuntayh-tymille ylimääräisiä kustannuksia.

 

Esivalmisteluvaiheen työskentelyn ohjausmalli

 

Esivalmisteluvaiheen työstä vastaavat valmistelutyöryhmän jäsenet. Valmistelutyöryhmän jäsenet vievät säännöllisesti suunnittelutyön käsiteltäväkseen edustamaansa organisaatioon.

 

Lisäksi valmistelutyöryhmä vie valmistellun aineiston säännönmukai-sesti käsiteltäväksi kunnanjohtajakokouksiin. Pelastustoimen osalta valmistelutyö esitellään kunnanjohtajakokouksessa, joka toimii pelastustoimen neuvottelukuntana. Kanta-Hämeen sote-valtionapu-hankkeiden poliittinen seurantaryhmä toimii valmistelutyön poliitti-sena seurantaryhmänä ennen väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamista. Kuntavaalien jälkeen poliittisen seurantaryhmän kokoonpano päivitetään.

 

Tarvittava päätöksenteko esivalmistelun käynnistämiseksi

 

Kanta-Hämeen alueen hyvinvointialueen esivalmisteluvaiheen tehtävien toteuttamista varten Hämeen liitto pyytää alueen kuntia ja sote-kuntayhtymiä

 

1) osaltaan päättämään edellä esitetyn esivalmistelun käynnistämi-sestä samalla hyväksyen esitetyn esivalmisteluvaiheen työskentelyn ohjausmallin sekä

 

2) nimeämään edellä kuvattujen esivalmisteluvaiheen tehtävien toteuttamiseksi alueelliseen valmistelutyöryhmään jäsenen sekä jäsenelle varajäsenen. Jäsenistöllä tulisi olla riittävä asiantuntemus väliaikaisvalmisteluun liittyvistä tehtävistä. Kunnat ja kuntayhtymät voivat nimetä edustajansa myös useamman organisaation yhteise-nä.

 

Hämeen liitto pyytää kuntia ja kuntayhtymiä tekemään päätöksen ja toimittamaan kuntien ja kuntayhtymien päätökset tiedoksi Hämeen liiton kirjaamoon osoitteeseen hameenliitto@hame.fi 15.3.2021 mennessä.

 

Lisätietoja: projektipäällikkö Niina Haake p. 040 8696436,

niina.haake(at)hame.fi"

 

Uuden lainsäädännön voimaantulon todettiin olevan vielä epä-varmaa. Kaupungin edun arvioitiin kuitenkin puoltavan sen osallis-tumista uuteen lainsäädäntöön perustuvien toimenpiteiden valmiste-luun samoin kuin edellisellä kerralla pyrittäessä uudistamaan sosiaa-li- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä.

 

Kokouksessa 15.3.2021 (70 §) kaupunginhallitus

1. hyväksyi kaupungin osalta edellä tarkoitetun esivalmistelun käynnistämisen ja esitetyn esivalmisteluvaiheen työskentelyn ohjausmallin

2. nimesi edellä kuvattujen esivalmisteluvaiheen tehtävien toteuttamiseksi alueelliseen valmistelutyöryhmään jäseneksi kaupungin-johtaja Jari Kesäniemen ja hänen varajäsenekseen kaupungin uuden talousjohtajan Timo Finningin siitä alkaen, kun hän aloittaa työskentelyn kaupungin palveluksessa.

 

Lakiehdotuksen mukaiset hyvinvointialueet perustettaisiin mah-dollisimman pian lakien hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen. Ensimmäiset aluevaalit toimitettaisiin muualla paitsi Helsingissä ehdotuksen mukaan 23.1.2022. Ensi vaiheessa hyvinvointialueiden väliaikaishallinto ja aluevaalien jälkeen valittujen aluevaltuustojen toiminnan käynnistymisen jälkeen hyvinvointialueet valmistelevat toiminnan organisoinnin sekä henkilöstö- ja omaisuussiirrot yhdessä kuntien ja kuntayhtymien kanssa siten, että sosiaali- ja terveyden-huollon, pelastustoimen sekä muiden erikseen säädettävien palve-lujen ja tehtävien järjestämisvastuu siirtyisi hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta.

 

Esitykseen sisältyvät lait on tarkoitettu tulemaan voimaan porras-tetusti. Osa tulisi voimaan vuoden 2021 heinäkuun alusta ja osa vuoden 2022 maaliskuun alusta uusien aluevaltuustojen aloittaessa toimintansa. Viimeiset tulisivat voimaan vuoden 2023 alusta. Esitykseen liittyisi myös siirtymäaikoja. Uudistuksen voimaanpano-lain on tarkoitus tulla vuoden 2021 heinäkuun alusta. Lisäksi hyvin-vointialueesta annettavaa lakia sovellettaisiin osittain jo heti hyvin-vointialueiden toimintaan.

 

Eduskunnan käsittelyssä olevan uudistuksen voimaanpanolain mukaan kaikkien väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamiseen osallistuvien ei ole tarpeen saada edustajaansa toimielimeen. Jos alueella ei sovita väliaikaishallinnosta kahden kuukauden kuluessa lakien voimaantulosta, valtioneuvosto asettaa valmistelutoimielimen valtiovarainministeriön esityksestä. Ellei muuta sovita, valmistelu-toimielimen kokoonpano on laissa säädetyn vähimmäiskoon suu-ruinen. Valtioneuvoston asettaessa valmistelutoimielimen hallinnon tuesta vastaa alueen suurin sai-raanhoitopiiri.

 

Valmistelutoimielimen asettaminen Kanta-Hämeen maakunnan kaupunkien, kuntien ja kuntayhtymien omin päätöksin edellyttää niiden kaikkien yksimielistä päätöstä. Yksimielisyys koskee kokoon-panoa ja toimielimen asettajaa. Kanta-Hämeessä toimielimen asetta-jaksi on ajateltu Hämeen liittoa.

 

Toimielimen asettaminen mahdollistaa valtion rahoituksen. Ellei yksimielistä päätöstä saavuteta, valtioneuvosto asettaa ilmeisesti vähimmäiskoon mukaisen valmistelutoimielimen aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua lain voimaantulosta. Toimielimen asettamisen viivästymisen on arvioitu aiheuttavan valmistelutoimille kovan kii-reen.

 

Valtio rahoittaa yksimielisesti asetetun väliaikaisen toimielimen toiminnan. Ellei toimielintä aseteta, rahoitus ei kata kaikkia kustan-nuksia.    

 

Valmistelutoimielimen vähimmäiskoko tarkoittaisi, että kunnista sekä perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueista olisi yhteensä seitsemän jäsentä, sairaanhoitopiiristä kaksi jäsentä, erityishuoltopiiristä jäsen ja alueen pelastustoi- mesta jäsen. Jäseniä olisi yhteensä 11. Lisäksi kaikilla olisi varajäsen.   

 

Hyvinvointialueista annettavassa laissa tarkoitetut hyvinvointialueet julkisoikeudellisina yhteisöinä pyritään perustamaan vuoden 2021 heinäkuun alusta. Tämän jälkeen vuoden 2022 alkuun asti hyvin-vointialueen ylintä päätösvaltaa käyttäisi aloitusvaiheessa laissa tarkoitettu väliaikainen valmistelutoimielin ja vuoden 2022 maalis- kuun alusta alkaen vaaleilla valittu aluevaltuusto. Hyvinvointialueen kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueiden, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin ja alueen pelastus-toimen on sovittava välittömästi lain voimaan tultua väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta ja siitä, mikä viranomainen asettaa valmistelutoimielimen.

 

Hämeen liitto on 19.4.2021 päättänyt voivansa toimia valmistelu-toimielimen asettajana ja hallinnollisen tuen antajana, jos näin maakunnassa halutaan. Se toivoo hallinnollisen tuen antajalla olevan puhe- ja läsnäolo-oikeus valmistelutoimielimen kokouksissa.  

 

Hämeen liiton kirjeessä mainittu väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtäväluettelo ei ole tyhjentävä. Tarkoituksena on, että sen tehtävät ovat luonteeltaan hyvinvointialueen hallinnon ja toiminnan valmis-telutehtäviä tai siihen välittömästi liittyviä tehtäviä.

 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenen on tarvittaessa osallis-tuttava voimaanpanolain mukaisten tehtävien valmisteluun omalla asiantuntemuksellaan. Valmistelutoimielimeen valitut pysyvät virkasuhteessa edellä tarkoitettuihin organisaatioihin ja heidät vapautetaan varsinaisista tehtävistä siten, että he voivat toimia valmistelutoimielimessä. Heidän työnantajavelvoitteistaan vastaavat tänä aikana kuitenkin ne organisaatiot, joihin he ovat virkasuhteessa.

 

Toimielimen jäsenet käyttävät toimielimessä itsenäisesti toimival-taansa, eivätkä he ole tässä tehtävässä työnantajansa edunvalvojia, vaan vastaavat hyvinvointialueen perustamisen täytäntöönpanosta ja yleisestä edusta.

 

Valmisteluryhmä päätti kokouksessa 7.5.2021 esittää 13-jäsenen ja varajäsenen suuruisen valmistelutoimielimen kokoonpanoksi seuraa-vaa:

 

- Hämeenlinnalla kaksi jäsentä ja varajäsentä

- Janakkalalla jäsen ja Hattulalla varajäsen

- Riihimäellä jäsen ja Lopella varajäsen

- Hausjärvellä jäsen ja Riihimäellä varajäsen

- Forssalla jäsen ja varajäsen

- Jokioisilla jäsen ja Tammelalla varajäsen

- Humppilalla ja Ypäjällä yhteensä jäsen ja varajäsen kuntien so-piman mukaisesti

- Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirillä kaksi jäsentä ja varajäsentä

- Kanta-Hämeen pelastuslaitoksella jäsen ja varajäsen

- Eteva-erityishuoltopiirillä jäsen ja varajäsen

- Riihimäen seudun terveydenhuollon kuntayhtymällä jäsen ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymällä varajäsen

 

Neuvotteluissa kaupungit ja kuntien enemmistö olivat valmistelu-ryhmässä linjatun valmistelutoimielimen kokoonpanon kannalla.

 

Esityksen mukaan kaikilla kunnilla on joko varsinainen jäsenyys tai varajäsenyys. Paikkajaon kunkin seudun kunnat neuvottelevat keskenään.

 

Varajäsenillä on kokouksissa läsnä- ja puheoikeus myös varsinaisen jäsenen osallistuessa kokoukseen. Lisäksi henkilöstöllä on kolme edustajaa ja varaedustajaa puhe- ja läsnäolo-oikeuksin. Lisäksi hallinnollista tukea antavan viranomaisen eli Hämeen liiton edustaja on kokouksissa asiantuntijajäsenenä.

 

Valmisteluryhmä esitti väliaikaisen valmistelutoimielimen asettavan väliaikaisvalmistelulle poliittisen seurantaryhmän.

 

Valmisteluryhmä pyysi kaikkia kuntia neuvottelemaan seutujen kuntien paikkajaon keskenään sekä ilmoittamaan neuvottelunsa tulokset ja toimielimeen nimettävät jäsenet Hämeen liitolle. Valmistelutoimielimen kokoonpanossa otetaan huomioon tasa-arvolaki.

 

Toimielimen toimikauden aikana voi tulla jäsenten vaihdoksia. Uuden jäsenen tulee täyttää asettamispäätöksen kriteerit.

 

Hämeen liitto pyysi valmisteluryhmän esityksestä Kanta-Hämeen tulevan hyvinvointialueen voimaanpanolain mukaisia tahoja eli kaupunkeja, kuntia sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymiä 

- päättämään väliaikaisen valmistelutoimielimen asettajaorgani-saatioksi Hämeen liiton

- hyväksymään väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanon

- nimeämään toimielimen jäsenistön omalta osaltaan tasa-arvolaki huomioon ottaen.

 

Päätökset pyydettiin toimittamaan Hämeen liitolle viimeistään 20.5.2021 ehdollisina siten, että ne tulevat voimaan hallituksen esityksen (HE 241/2020 vp) mukaisen voimaanpanolain tullessa voimaan ja ovat voimassa enintään 31.12.2021 saakka, mikäli lakien voimaantulo viivästyy.

 

Neuvotteluissa ehdotettu kokoonpano antaisi Forssan kaupungille ja muille Forssan seudun kunnille väliaikaiseen valmistelutoimielimeen laajemman edustuksen kuin valtioneuvoston päättämä kokoonpano. Neuvotteluissa ehdotettuun kokoonpanoon sisältyvä varajäsenten oikeus osallistua kokouksiin ja käyttää puheenvuoroja varsinaisten jäsenten ohella tekisi tästä kokoonpanosta kaikille maakunnan kunnille valtioneuvoston päättämää lakisääteistä kokoonpanoa selvästi paremman kokoonpanon.

 

Neuvottelussa ehdotetussa kokoonpanossa ei ole olennaista, onko kunta valmistelutoimielimen jäsen vai varajäsen. Varajäsentenkin mukanaolo kokouksissa takaisi kaikille kunnille mahdollisuuden esittää niille tärkeät näkökohdat kokouksessa ilman välikäsiä. Valmistelutoimielimen olisi perusteltua pyrkiä päätöksenteossaan mahdollisimman laajaan yksimielisyyteen. Toimielimen velvollisuus olisi pyrkiä ottamaan niin varsinaisten jäsenten kuin varajäsentenkin perustellut näkökannat päätöksenteossa huomioon. Tarvittaessa kokouksen varsinaisten jäsenten olisi huolehdittava varajäsenten ehdotusten tuomisesta päätöksentekoon. Siinä Forssan kaupunki ja Forssan seudun kunnat tekisivät yhteistyötä.

 

Kaupunkien, kuntien ja kuntayhtymien yhtäpitävien päätösten perus-teella alkava valmistelutoimielimen toimikausi olisi valtioneuvoston päätökseen perustuvaa toimikautta pidempi. Lisäaika mahdollistaisi asioiden laajan valmistelun. Se parantaisi valmistelun laatua. 

 

Asiaa arvioitaessa on syytä huomata edellä oleva luonnehdinta, että toimielimen jäsenet käyttävät toimielimessä itsenäisesti toimival-taansa eivätkä ole tässä tehtävässä työnantajansa edunvalvojia vaan vastaavat hyvinvointialueen perustamisen täytäntöönpanosta ja yleisestä edusta. 

 

Näillä näkymin vaikuttaa epätodennäköiseltä saavuttaa yksimieli-syyttä valmisteluryhmässä linjattua kokoonpanoa laajemmasta kokoonpanosta. Yksimielisyys olisi edellytys, mikäli väliaikainen valmistelutoimielin pyrittäisiin asettamaan muuten kuin valtioneu-voston päätöksin. Valmisteluryhmässä linjatun kokoonpanon yksimielinen hyväksyminen olisikin edellä selostetuin perustein Forssan kaupungin ja Forssan seudun kuntien yhteinen etu. Samoin perustein se olisi myös maakunnan kaikkien kaupunkien ja kuntien yhteinen etu. Kokoonpanon toteutumista ei pitäisi vaarantaa. Kokoonpano tulisi hyväksyä pikimmiten. Jäsenet ja varajäsenet tulisi nimetä valmisteluryhmän esityksen mukaisesti.        

 

Asiaa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi valmisteltaessa todettiin kaupungin edun mukaista olevan hyväksyä valmistelutoimielimen kokoonpano valmisteluryhmän esityksen mukaisena sekä nimetä valmistelutoimielimeen jäsen ja varajäsen. Myönteisen kannanoton perusteella kaupungin edustajat voisivat tarvittaessa neuvotella seudun kuntien edustajien kanssa siitä, miten kaupungin ja kuntien yhteinen etu voi toteutua asiassa. Näiden yhteinen etu on, että valmistelutoimielimen kokoonpano on valmisteluryhmän ehdotuksen mukainen ja että valmistelutoimielimen toiminta alkaa mahdollisim-man pian.

 

Kokouksessa 17.5.2021 (159 §) kaupunginhallitus kaupungin puo-lesta

1. päätti Hämeen liiton toimivan väliaikaisen valmistelutoimielimen asettajaorganisaationa

2. hyväksyi väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanon valmis-teluryhmän esityksen mukaisena

3. nimesi väliaikaisen valmistelutoimielimen jäseneksi kaupun-gin-johtaja Jari Kesäniemen ja hänen varaedustajakseen talousjohtaja Timo Finningin   

4. määräsi edellä olevat päätöksensä tulemaan voimaan hallituksen esityksen (HE 241/2020 vp) mukaisen hyvinvointialueiden perusta-mista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjes-tämisen uudistusta koskevan lainsäädännön voimaanpanolain tullessa voimaan ja tämän määräyksen olemaan voimassa enintään 31.12.2021 saakka, mikäli lain voimaantulo viivästyy.

 

       Kaupunginhallitus teki päätöksensä äänestyksen tuloksena.

Kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikenneen ehdotuksen mukaan valmistelutoimielimen kokoonpanon valmistelua olisi jatkettu viemällä asia seutuneuvostoon keskusteltavaksi ja hakemalla seudullisesti yhteinen ehdotus valmistelutoimielimen varsinaisen jäsenyyden saamiseksi kaikille seudun kunnille sekä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymälle. Kaupunginhallituksen päätök-sestä ilmoitetun eriävän mielipiteen perusteluissa pidettiin tärkeänä seudun kuntien ja hyvinvointikuntayhtymän varsinaista jäsenyyttä valmistelutoimielimessä, asian seudullista valmistelua ja seudullista yhteistoimintaa hyvinvointialueen rakentamisessa.

 

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen valmisteluryhmä käsitteli väliaikaisen valmisteluvaiheen kokoonpanoa kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen uudelleen kokouksessa 28.5.2021 ja laati kokoonpanoksi uuden esityksen. Uuden esityksen mukaan valmisteluelimessä on 18 varsinaista jäsentä. Kullakin jäsenellä on varajäsen. Varsinainen jäsen ja varajäsen edustavat samaa organisaatiota. Hämeenlinnan kaupunki ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri nimeävät toimielimeen kaksi jäsentä. Muut nimeävät yhden jäsenen. Jäsenen ja varajäsenen nimeävät seuraavat:

 

Hämeenlinna, Hattula, Janakkala, Riihimäki, Hausjärvi, Loppi, Tammela, Humppila, Ypäjä, Forssa, Jokioinen, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, Kanta-Hämeen pelastuslaitos, Erityishuoltopiiri Eteva, Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä.

 

Varajäsen voi osallistua kokoukseen, kun varsinainen jäsen ei osallistu siihen. Henkilöstöllä on kokouksissa kolme edustajaa läsnäolo- ja puheoikeuksin. Kokouksissa on myös hallinnollista tukea antavan viranomaisen edustaja asiantuntijajäsenenä.

 

Valmistelutoimielimen jäsenet ovat sivutoimisia ja käyttävät tehtävän hoitoon arviolta päivän tai kaksi kuukaudessa.

 

Väliaikainen valmistelutoimielin asettaa tuekseen työvaliokunnan. Siihen kuuluvat valmistelutoimielimen puheenjohtaja ja kolme varapuheenjohtajaa. Valmistelutoimielin vahvistaa työvaliokunnan tehtävät ja vastuut.  

 

Valmisteluryhmä esittää, että väliaikainen valmistelutoimielin asettaa poliittisen seurantaryhmän seuraamaan väliaikaisvalmistelua. Hyvinvointialueen palvelukseen palkataan muutosjohtaja sekä tarvittava valmistelusihteeristö hoitamaan valmistelutehtäviä.

 

Hämeen liiton kirjeessä todetaan, että valtioneuvoston tekemä valmistelutoimielimen asettamispäätös olisi Kanta-Hämeen tyyppisille maakunnille ongelmallinen. Kanta-Hämeessä on toteutettava lyhyessä ajassa kuntien ja kuntayhtymien täysimittainen sulautuminen sekä luotava edellytykset järjestämisvastuun siirrolle kunnilta tai kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle. Sulautumisen toteutus ei kestäisi kuukausien viivytystä.

 

Hämeen liito on 31.5.2021 pyytänyt jäsenkuntia, sote-kuntayhtymiä ja pelastuslaitosta päättämään väliaikaisen valmistelutoimielimen asettajaorganisaatiosta ja toimielimen kokoonpanosta sekä nimeämään omalta osaltaan toimielimen jäsenet. Päätökset tulisivat voimaan voimaanpanolain tullessa voimaan ja olisivat voimassa enintään vuoden 2021 loppuun asti, mikäli lakien hyväksyminen viivästyy. Hämeen liitto pyytää päätökset viimeistään 28.6.2021.

Pyyntö on oheisaineistona.

 

Pyyntö on valmistelutoimielimen kokoonpanoa lukuun ottamatta samalainen kuin se, jonka perusteella kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessa 17.5.2021 (158 §). Kaupunginhallituksen ehdotetaan muuttavan päätöksensä vastaamaan valmisteluryhmän esittämää uutta kokoonpanoa. Muilta osin päätös on ajan tasalla.

Kokouksessa 7.6.2021 (191 §) kaupunginhallitus

 

1. muuttaen kokouksessa 17.5.2021 (158 §) tehtyä päätöstä hyväksyi väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanon valmisteluryhmän 28.5.2021 tekemän ja edellä selostetun esityksen mukaisena

 

2. pysytti kokouksessa 17.5.2021 (158 §) tehdyn päätöksen muilta osin voimassa.

 

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen valmisteluryhmän uuden ehdotuksen hyväksyminen tarkoittaisi valtuustoaloitteessa tarkoitetun tavoitteen toteutumista. Kaupunginhallituksen uusi päätös osaltaan mahdollistaa tähän pääsemistä.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kesäniemi Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto

1. merkitsee kaupunginhallituksen kokouksessa 7.6.2021 (191 §) tehdyn päätöksen tiedoksi

2. toteaa valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.