Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.06.2021/Pykälä 197


 

Seutukunnallista kulttuuriyhteistyötä koskeva valtuustoaloite

 

100/00.04.00/2020

 

 

 

 

 

 

KV 25.03.2019 § 29 Valtuutettu Merja Isotalo luki seutukunnallista kulttuuriyhteistyötä kos­ke­neen seuraavan valtuustoaloitteen:

 

  "Tuoreen kulttuuritoimintalain mukaan kunnat voivat järjestää kun­nal­li­sen kulttuuritoimen yhdessä toisten kuntien ja toimijoiden kans­sa.

 

  THL:n Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hyvinvointikertomuksen mi­ni­mi­tie­to­suo­si­tus­ten mukaan kunnan kulttuuritoimen vai­kut­ta­vuut­ta seurataan syksyllä käyttöön otettavalla TEA-viisarilla. Ei riitä, että kun­ta tarjoaa palvelua. Kunnan on myös osoitettava, että toiminta on asukaslähtöistä, osallistavasti suunniteltua sekä tuloksellista. Las­ken­nal­li­ses­ti hyvin toteutetulla hyvinvointityöllä kunta voi saada 15 000-30 000 euroa enemmän valtionosuuksia kuin välttävästi to­teu­te­tul­la. Kulttuuritoimintalaki velvoittaa huomioimaan saa­vu­tet­ta­vuu­den ja eri väestöryhmät.

 

  Kulttuuripalvelut ovat tärkeä osa kuntien ennaltaehkäisevää työtä, ku­ten liikuntapalvelutkin. Ennaltaehkäisevät palvelut tukevat mer­kit­­väs­ti terveydenhuollon perustehtäviä, mutta vähentävät myös eri­kois­sai­raan­hoi­don kuluja. Tutkimusten mukaan osallisuus tai­tee­seen ja kulttuuriin parantaa kokemusta terveydentilasta ja vähentää lää­ki­tyk­sen tarvetta. Koettu terveydentila on THL:n avainindikaattori.

 

  Haluamme nuorille hyvän elämän. Jokaiselle nuorelle löytyy har­ras­tus, joka vähentää esimerkiksi yksinäisyyden kokemusta. Yh­den­ver­tais­ta on, että kunta tarjoaa nuorille harrastusmahdollisuuksia tai­teen ja kulttuurin eri aloilta samoin kuin liikunnasta. Kulttuurista naut­ti­mi­nen ja taiteen tekeminen sopii kaikenikäisille ja kaikenkuntoisille.

 

  Kulttuuri kohentaa kuntakuvaa, lisää elinvoimaa ja luo mah­dol­li­suuk­sia luovuudelle. Se on terveydenhuollon ja sosiaalityön nä­­kul­mas­ta ennaltaehkäisevää toimintaa. Kulttuuri ja taiteet ovat käytännössä edul­li­sim­pia tapoja lisätä yhteisöllisyyttä ja vähentää yksinäisyyttä, mut­ta niitä voi hyödyntää työyhteisöissä ja yritystoiminnassa. Esi­mer­kik­si itsenäisten ammatinharjoittajien käyttäminen edistää alan työl­li­syyt­tä, mikä on myös yksi kulttuuritoimintalain kunnille asettama teh­­vä. Kulttuuri on vetovoimatekijä, joka voi ratkaista yrityksen tai muut­ta­jan sijoittumisvalinnan.

 

  Käytännön esimerkkejä ja toimintamalleja on käytettävissä run­saas­ti. Esimerkiksi Taiteen edistämiskeskus Taike ja Pirkanmaan sai­raan­hoi­to­pii­ri ovat yhdessä laatineet kult­tuu­ri­hy­vin­voin­ti­suun­ni­tel­man, joka on jo otettu Pirkanmaalla käyttöön. Suunnitelma toimii sa­mal­la tavalla kuin terveysliikuntasuositus tai ravitsemussuunnitelma. Li­säk­si Taike on vuoden 2019 alusta käynnistänyt valtakunnallisen kam­pan­jan, joka perustuu "Jokaisella on oikeus 100 minuuttiin kult­tuu­ria viikossa" -suositukseen.

 

  Tuoreen Forzan (tulevaisuuden Forssan seuturaportti) mukaan seu­tu­kun­nal­la on kehitettävää elinvoimassa, vetovoimassa ja pi­to­voi­mas­sa. Hyvin organisoitu kulttuuritoimi vastaa osaltaan näihin kaik­kiin kehittämisen painopistealueisiin.

 

  Kulttuurimatkailu on opetus- ja kulttuuriministeriön strateginen pai­no­pis­te­alue. Tähän on haettavissa myös avustuksia. Lounais-Hämeen eli Forssan seudun vahvuuksia ovat helppo saavutettavuus, tur­val­li­suus ja historia. Kotimaanmatkailulla arvioidaan olevan uusi tu­le­vai­suus ilmastonmuutoksen ja eettisen matkailun myötä. Historia, he­vo­set, höyryveturit, kartanot, teollinen perinne kuoseineen ja maa­seu­tu­ro­man­tiik­ka ovat pienellä työllä työstettävissä esimerkiksi per­heil­le soveltuviksi matalankynnyksen kulttuurimatkailupaketeiksi, jois­ta hyötyy paikallinen elinkeinotoiminta.

 

  Kunnissa voitaisiin järjestää esimerkiksi:

   -  kiertäviä lasten ja senioreiden teatteriesityksiä

   -  perhesirkusta kohentamaan perheen sisäistä vuorovaikutusta

   -  draamamenetelmiä erotilanteiden käsittelyyn

   -  taideterapiaryhmiä riskiryhmille (itsetuntemuksen, keho-mieli-

      yhteyden parantamiseksi)

   -  tiedotusta ja tilaisuuksia taiteen ja kulttuurin hyvinvointi-

      vaikutuksista

   -  nuorisokulttuurin tapahtumia ja harrastustoimintaa (graffitityöpajat,

      rap-työpajat, bändipajat)

  ja tukea jo nyt toteutettua kulttuuria:

   -  teatteria, iltamia ja muita kulttuuritapahtumia kulttuuri-

      historiallisissa tiloissa

   -  näyttelytoimintaa

   -  lastenkulttuurin tapahtumia ja harrastustoimintaa (taiteen perus-

      opetus/kuvataidekoulu ja musiikkikoulu, kansalaisopistojen piirit

      jne.)

 

  Esitämme, että osana Forza-elinvoimahanketta toteutettaisiin kah­den vuoden pilottihanke Seutukunnallinen kulttuuriyhteistyö, jossa jär­jes­te­tään kulttuuripalveluja käytännössä yhteistyöllä ja palveluiden yh­teis­han­kin­noil­la.

 

  Seutukunnallisen kulttuuriyhteistyön toimikuntaan esitämme kuu­lu­vik­si:

 

   -  kuntien kulttuuritoimesta vastaavat johtavat viranhaltijat

   -  Kulttuuriyhdistys Kuvion edustaja

   -  FSHKY:stä hyvinvointikoordinaattori (tai vastaava)

   -  nuorisovaltuustojen edustaja

   -  vanhusneuvoston edustaja

   -  (tulevan) Forssan kulttuurineuvoston edustaja

 

  Lisäksi esitämme, että Seutukunnallisen kulttuuriyhteistyön -hank­kee­seen kuuluu myös kerran vuodessa tai tarvittaessa järjestettävä avoin tapaaminen, johon kutsutaan kaikki kulttuuri- ja tai­de­pal­ve­lu­jen tuottajat, sekä henkilöt että yhdistykset, keskustelemaan yh­des­sä ja sopimaan yhteistyöstä, aikatauluista ja työnjaosta.

 

  Vastaavan valtuustoaloitteen Jokioisilla esitti 29.2.2019 Jokioisten Vih­reä valtuustoryhmä/Marjo Ramstadius ja Ursula Mansikka."

 

  Aloitteen olivat allekirjoittaneet Vihreän liiton valtuustoryhmän jä­se­net Merja Isotalo ja Maija Kranni.

 

  Päätös: Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle val­mis­tel­ta­vak­si.

 

KH 08.04.2019 § 91 

 Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus antaa sivistys- ja tu­le­vai­suus­pal­ve­lui­den toimialalle tehtäväksi laatia aloitteessa tarkoitettua asiaa kos­ke­va selvitys ja mahdollinen toimenpide-esitys kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen käsiteltäväksi.

 

 Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

SITLA 25.05.2021 § 59 

 

 

Valmistelija Kirjastotoimenjohtaja Maarit Järveläinen, p. 03 4141 5400,

 maarit.jarvelainen(ät)forssa.fi

 Sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen, p. 03 4141 5290, jarmo.pynnonen(ät)forssa.fi

 

 

 Forssan kaupungin yleinen kulttuuritoiminta kuuluu vapaa-aikapalveluiden palvelualueeseen. Kaupunki tarjoaa kulttuuritoimintaan tiloja, mm. Luontomuseolle, Forssan Teatterille sekä grafiikan pajan Kuhankosken Killalle. Sen lisäksi konsertteja yms. tilaisuuksia varten kaupunki vuokraa Työväentalon musiikkisalia kolmannen sektorin toimijoiden käyttöön. Kaupungin Näyttelytila Vinkkeliä vuokrataan lautakunnan hyväksymin taksoin ja tilavarauksia koordinoi kirjastotoimenjohtaja. Vaihtuvia näyttelyitä on 12-13 vuosittain. Forssan Museon johtaja koordinoi Veteraanipäivän ja itsenäisyyspäivän juhlien järjestämistä vuosittain sekä vastaa kaupungin taidekokoelman hoitamisesta.

 

 Kaupungin palveluksessa ei ole erillistä kulttuuritoimen viranhaltijaa,vaan ylesen kulttuuritoimen vastuut on jaettu muille viranhaltijoille oman toimen ohessa suoritettaviksi tehtäviksi. Tästä johtuen vapaa-aikapalvelut tekee laajasti yhteistyötä forssalaisten kolmannen sektorin (kulttuuri)toimijoiden kanssa.

 

 Kerran vuodessa tai kahdessa vuodessa on järjestetty yhteisiä kokouksia ajankohtaisista aiheista. Sen lisäksi Kehräämöllä järjestettävien tilaisuuksien ja tapahtumien osalta alueen toimijat kokoontuvat useita kertoja vuodessa, mm. Kehräämön Perhelauantaiden (viisi vuodessa) ja Kehräämön Ehtootorien (kuusi kesässä) järjestämiseksi.

 

 Noin 20 eri kolmannen sektorin toimijan kanssa järjestetään normaalivuosina noin 30 erilaista kulttuuritapahtumaa: näyttelyitä, luentotilaisuuksia, kirjallisuusiltoja, teemaviikkoja, vuosittain toistuvia musiikkitapahtumia ja konsertteja sekä elokuvanäytöksiä koululaisille. Lisäksi on iso määrä kaupungin omien kulttuuriorganisaatioiden tai taiteen perusopetuksen yksiköiden järjestämiä tilaisuuksia.

 

 Kaupunki tekee tiivistä yhteistyötä Kulttuuriyhdistys Kuvion kanssa, joka hallinnoi Forssan seutukunnan alueella toimivaa verkostomaista LEKA-lastenkulttuurikeskusta. Yhteistyön kautta forssalaiset lapset ja nuoret pääsevät varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä muihin aikoihin sijoittuvien erilaisten tilaisuuksien kautta osallisiksi teatteriesityksiin, erilaisiin työpajoihin (mm. sirkustaidetta, valotaidetta, kuvataiteita, graffiti- ja katutaidetta, rap/bändimusiikkia), konsertteihin ja (kirjailija)vieraluihin. Normaalivuonna LEKA-toiminta tavoittaa 1-18 -vuotiaita forssalaisia lapsia nuoria noin 4500 kertaa. Kaupungin LEKA-yhdyshenkilönä ja koordinaattorina toimii kirjastotoimenjohtaja.

 

 Kulttuuriyhdistys Kuvion kanssa tehdään muutakin yhteistyötä, koska yhdistyksen toiminnan yhtenä tavoitteena on toimia koko seutukunnan kulttuurintekijöiden ja -toimijoiden sekä kuntien kanssa tehtävän kulttuuriyhteistyön edistäjänä. Kulttuuriyhdistys Kuvion voidaan siten katsoa olevan jo valmis seudullisen yhteistyön toiminta-alusta, koska kaikki viisi seudun kuntaa ovat jo Kuvion kuntajäseniä. Jotta toimivaa yhteistyön mallia ei lähdettäisi uudelleen pilotoimaan, olisi tuottavinta suunnata resursseja em. yhteistyön vahvistamiseen sekä sen edelleen kehittämiseen.

 

 Kulttuuriyhdistys Kuviolla on mahdollisuus hankkeistaa kehittämistyö, jolloin LEKA-toiminnan kaltaisen seudullisen yhteistyön mallia voitaisiin laajentaa koskemaan aikuisväestön erilaisille ryhmille kohdennetun kulttuurin tuotantoa yhteistyössä kuntien kanssa. Yhteistyökumppaneita olisi myös mahdollista ottaa mukaan muitakin, esim. erilaisia sotetoimijoita ja nuorisovaltuusto.

 

Esittelijä Sivistysjohtaja

 

Päätösehdotus Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee edellä olevan selostuksen tiedoksi ja toteaa valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Lautakunta hyväksyi päätösesityksen.

 

 

 

 

KH 07.06.2021 § 197  

  

Valmistelija Kaupunginsihteeri Matti Pietilä, p. 03 4141 5269, matti.pietila (at) forssa.fi

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kesäniemi Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto

1. merkitsee edellä olevan selostuksen tiedoksi

2. toteaa valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.