Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölupalautakunta
Pöytäkirja 15.06.2021/Pykälä 45


 

Poikkeaminen kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 9 §:stä / kuivakäymälän sijoittaminen kiinteistölle 61-12-846-17

 

382/11.01.00.02/2021

 

YMPLA 15.06.2021 § 45  

  

Valmistelija Ympäristötarkastaja Marika Sarkkinen, p. 050 564 0049, marika.sarkkinen (at) forssa.fi

 

 Kiinteistön 61-12-846-17 omistaja on hakenut Forssan kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 25 §:n mukaista poikkeamaa kuivakäymälän sijoitusvaatimuksista. Asia on tullut vireille 31.5.2021 ja virallinen hakemus on toimitettu 9.6.2021. Kiinteistölle on tarkoitus hankkia kuivakäymälä, joka palvelisi rantasaunalla ja laiturialueella oleskelevia henkilöitä. Kiinteistön asuinrakennuksessa on vesikäymälä. Asuinrakennuksen jätevedet johdetaan Forssan vesihuoltoliikelaitoksen jätevesiverkostoon.

 

 Forssan kaupungin ympäristönsuojelumääräysten (kv. 16.11.2020 § 89) 9 §:ssä määrätään ulkokäymälän sijoittamisesta seuraavaa: ulkokäymälää ei saa sijoittaa tulvanalaiselle alueelle, 15 metriä lähemmäksi vesistöä eikä 5 metriä lähemmäksi naapurin rajaa.

 

 Hakija hakee ulkokäymälän sijoittamista 10 metrin päähän vesistöstä ja 1 metrin päähän naapurin rajasta seuraavin perustein:

-          Hakijat ovat pitkään miettineet sellaista sijoituspaikkaa kompostoivalla kuivakäymälle, että se palvelisi rantasaunalla ja laiturilla oleskelevia henkilöitä siten, että heidän ei tarvitse kiivetä jyrkkää rinnettä (n. 70 rappua) asuinrakennukselle. Asuinrakennuksen sijainti on johtanut nykyisellään siihen, että ihmiset herkästi tekevät tarpeensa luontoon. Rantasaunalla vietetään kesäisin paljon aikaa.

-          Jyrkänteessä kasvaa isoja puita, jotka osaltaan rajoittavat sijoituspaikan valintaa, sillä käymälä halutaan sijoittaa mahdollisimman lähelle rantaa, mutta myös puusto haluttaisiin säästää.

-          Rinteen jyrkkyys huomioiden, järven tulvavedet eivät aiheuta riskiä kuivakäymälälle.

-          Kuivakäymälän sijoitus tontin rajalle on tarpeellista, jotta maisemakuva ei kapealla tontilla mene pilalle. Kuivakäymälän sijoittaminen tontin toiselle reunalle ei enää palvelisi rantasaunalla oleskelevia.

-          Kekkilän kompostoiva kuivikekäymälä on tarkoitus sijoittaa pieneen, muuhun tontin rakentamiseen sopivaan rakennukseen.

 

 Seudullisen ympäristönsuojelun ympäristötarkastaja on suorittanut alueelle tarkastuksen 2.6.2021. Tarkastuksen yhteydessä on todettu, että Kaukjärven vedenpinnan nousu sille tasolle, että se yltäisi 10 metrin päähän nykyisestä rantaviivasta, ei ole käytännössä mahdollista. Hakijan maininnat maisemakuvan menetyksestä, tontin kapeudesta ja rinteen jyrkkyydestä sekä olemassa olevasta puustosta on katsottu myös paikkansa pitäviksi. Suunnitellun mukaisen kuivakäymälän sijoittamiselle ei katsota olevan ympäristönsuojelullisia esteitä.

 

 Hakemuksesta on pyydetty lausunto naapurikiinteistön 61-12-9903-0 omistajalta (Forssan kaupunki). Kunnallistekniikan päälliköltä ja kaupungingeodeetilta 14.6.2021 saadun lausunnon mukaan kuivakäymälä voidaan sijoittaa 1 metrin päähän kiinteistön rajasta.

 

 Naapurikiinteistö on asemaakaavassa (hyv. 17.7.1986) merkitty merkinnällä VP-1 (Puisto). Alueelle on annettu seuraavat kaavamääräykset: Puistoalueella olevat metsät tulee säilyttää. Puustoa tulee aukkopaikoissa vahvistaa istutuksin. Metsäluonnetta tulee erityisesti korostaa reunavyöhykettä korostamalla.

 

 Hakijalta peritään Forssan kaupungille käsittelystä aiheutuvat kulut kaupunginvaltuuston taksapäätöksen (kv. 2.6.2020, § 28) mukaisesti. Taksan maksutaulukon mukaisesti ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisen käsittelystä peritään 200 €.

 

 Sovelletut oikeusohjeet:

 

 Forssan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset (kv. 16.11.2020 § 89): 9 § ja 25 §

 Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014): 202 §, 205 §

 

Esittelijä Ympäristöpäällikkö

 

Päätösehdotus Forssan ympäristölupalautakunta myöntää kiinteistölle 61-12-846-17 ympäristönsuojelumääräysten 25 §:n mukaisen toistaiseksi voimassa olevan poikkeaman 9 §:n kuivakäymälän sijoittamista koskevista vaatimuksista. Kuivakäymälän saa sijoittaa 1 metrin päähän naapurin rajasta ja 10 metrin päähän vesistöstä.
Myönnetty lupa raukeaa, jos kuivakäymälästä katsotaan aiheuttavan haittaa naapurikiinteistön käytölle tai vesistölle (Kaukjärvi).

Asian käsittelystä peritään 200 euron käsittelymaksu.

Perustelu

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi kirjallisesta hakemuksesta myöntää tapauskohtaisesti poikkeuksen näistä määräyksistä YSL 202 §:n 4 momentin mukaisesti. Poikkeamiselle on oltava erityinen syy. Määräyksestä poikkeaminen ei saa aiheuttaa ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa eikä vaarantaa näiden ympäristönsuojelumääräysten tavoitteiden toteutumista.

Tässä tapauksessa katsotaan, että poikkeamiselle on erityinen syy (mm. rinteen jyrkkyys ja olemassa oleva vanha rantasauna). Määräyksistä poikkeamisen ei katsota aiheuttavan ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa eikä vaarantavan ympäristönsuojelumääräysten tavoitteiden toteutumista. Olemassa olevan puuston säilyttämisellä voidaan katsoa olevan jyrkän rinteen eroosiota estävä vaikutus ja näin ollen ympäristönsuojelullista hyötyä.

Naapurikiinteistön omistaja ei ole nähnyt estettä siihen, että kuivakäymälä rakennetaan 1 metrin etäisyydelle rajasta. Kuivakäymälän sijoittamisen ei katsota estävän alueen kaavan mukaista käyttöä.

Poikkeaman myöntämiseen on myötävaikuttanut se, että asuinrakennuksessa on vesikäymälä, jonka jätevedet johdetaan jätevesiverkostoon.

 

Päätös Ympäristölupalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.