Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölupalautakunta
Pöytäkirja 15.06.2021/Pykälä 41


 

Oikaisuvaatimus toimenpidelupaan 2021-75 kiinteistöllä 61-5-89-2

 

339/10.03.00.01/2021

 

YMPLA 15.06.2021 § 41  

  

Valmistelija Johtava rakennustarkastaja Jukka Laaksonen,

p. 03 41415320, jukka.laaksonen (at) forssa.fi

 

Kati Leino on toimittanut 17.5.2021 Hämeenmaan Kiinteistöt Oy:n valtakirjalla oikaisuvaatimuksen johtavan rakennustarkastajan 3.5.2021 § 69 kielteiseen toimenpidelupapäätökseen Tapulikuja 6:den liikehuoneiston mainosteippauksista (2021-75). Lupapäätöksen antopäivä on ollut 5.5.2021, jolloin oikaisuvaatimusaika päättyi 19.5.2021. Oikaisuvaatimus on toimitettu määräajassa.

 

Oikaisuvaatimuksessa koetaan hakemusta arvioidun virheellisesti koko liiketilan julkisivun peittävänä mainosteippauksena, kun oikaisuvaatimuksen tekijän näkemyksen mukaan mainososuus on n. 50 % ja loppuosa maitokalvotettua mainostamatonta pintaa. Oikaisuvaatimuksen mukaan asiaa edellä mainitun mukaisesti tulisi arvioida vain mainosten osalta, jolloin lupaakaan ei tarvittaisi. Teippauksia on perusteltu myös liiketilan toiminnallisilla ja ikkunakalvon teknisillä ominaisuuksilla sekä oikaisuvaatimuksen tekijän arkkitehtuuriin sopivilla näkemyksillä. Oikaisuvaatimuksessa pyydetään huomioimaan tasapuolisuuden näkökulmasta lähiympäristössä toteutetut ratkaisut. Oikaisuvaatimuksen liitteenä on esitetty suunnitelma ja valokuva hankkeesta. Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan kielteisen päätöksen kumoamista ja uuden myönteisen päätöksen antamista. Oikaisuvaatimus liitteenä.

 

Johtavan rakennustarkastajan lupapäätös (2021-75) on perusteltu ikkunateippauksien kattavan ja peittävän kokonaisuudessaan kaikki liiketilan ikkunat, joka ei ole Forssan kaupungin rakennusjärjestyksen määräysten mukaista. Haettu mainostaminen ei noudata myöskään rakennuksen mainoksia koskevaa hyväksyttyä kokonaissuunnitelmaa. Päätöksessä on myös todettu teippausten suoritetun luvattomasti ennen maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) edellyttämää lupaa. Lupapäätös päätösasiakirjoineen liitteenä.

 

Johtavan rakennustarkastajan päätös perustui MRL 126 a §:n sekä Forssan kaupungin rakennusjärjestyksen kohdan 2.2 ja kohdan 3.6 määräyksiin sekä hyväksyttyyn rakennuksen mainostamisen kokonaissuunnitelmaan. Hakemus oli kaikkien edellä mainittujen määräysten vastainen. 

 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) 126 a § velvoittaa mainos- tai muussa kaupallisessa tarkoituksessa ikkunaa peittävän mainoksen pysyvän tai pitkäaikaisen asettamisen toimenpideluvan varaiseksi.

 

Forssan kaupungin rakennusjärjestys kohta 2.2. 8) määrää ikkunaa peittävän mainoksen asemakaava-alueilla toimenpideluvan varaiseksi.

 

Forssan kaupungin rakennusjärjestyksen kohdassa 3.6 määrätään; "Liikehuoneiston kunkin ikkunan pinta-alasta saa peittää mainos- tai muussa vastaavassa tarkoituksessa enintään puolet, ellei ikkunan peittämiselle ole saatu rakennusvalvontaviranomaisen toimenpidelupaa."

 

Forssan kaupungin rakennusjärjestys määrää kohdassa 3.6; "Mainoksia ei saa sijoittaa ikkunalasin ulkopintaan eivätkä ne saa estää luonnonvalon pääsyä huoneeseen eikä rumentaa rakennusta tai kaupunkikuvaa".

 

Tapulikujan 6:den rakennuksen rakennusluvassa 2009-25 (ympäristölupalautakunta 12.3.2009 19 §) yhteydessä on hyväksytty ensisijaisesti noudatettavaksi rakennuksen mainoksia koskeva mainostamisen kokonaissuunnitelma, jonka noudattamista rakennuksen omistaja on velvollinen seuraamaan, valvomaan ja opastamaan. Kokonaissuunnitelmassa ilmenevät suunnitellut mainosten kokoluokat ja paikat, jotka sijoittuvat tiiliseinien yläosiin ja prisman sisäänkäyntiin. Kokonaissuunnitelma on aikoinaan esitetty, koska iso rakennuskokonaisuus sijaitsee valtakunnallisesti merkittävän rakennetun ympäristön tuntumassa ja maisemallisesti merkittävällä paikalla. Kokonaissuunnitelman noudattaminen mahdollistaa mainostamisen ja samalla pitää huolen siitä, ettei kokonaisuudesta tule levotonta eikä ympäristöön ja rakennukseen sopimatonta. Kokonaissuunnitelmassa on jätetty ikkunat vapaiksi mainoksista ja teippauksista. Haettu mainostaminen ei noudata rakennuksen mainoksia koskevaa kokonaissuunnitelmaa eikä tällöin ympäristölupalautakunnan 12.3.2009 19 §:n lupapäätöstä.

 

Hakemuksessa ja päätöksenteossa käsittelyssä olleissa asiakirjoissa esitetään koko liikehuoneiston ikkuna-alan peittämistä. Ikkuna-alasta mainoskuvallinen osuus on noin 70 % ja peittävää kalvoa 30 %. Haettu mainostaminen ei noudata Forssan kaupungin rakennusjärjestyksen määräyksiä.

 

Ikkunalasiin luvatta suoritetut teippaukset ovat nyt sijoitettu ikkunalasin ulkopintaan. Esitetty ja toteutettu ikkunateippaus ei noudata Forssan kaupungin rakennusjärjestyksen määräystä. Ikkunateippaukset on suoritettu ilman lainvoimaista toimenpidelupaa. Vailla lainvoimaista lupaa, toteuttaminen on maankäyttö- ja rakennuslain 126 a § vastaista.

 

Heti hakemuksen luonnossuunnittelusta lähtien on opastettu ja neuvottu toimimaan edellä mainittujen määräysten, kokonaissuunnitelman sekä arkkitehtuurin mukaisesti. Opastuksissa on tuotu esiin myös mahdollisuutena kokonaissuunnitelmassa vapaissa ikkunoissa mainostaminen siten, että mainokset sijoittuvat sisäpuolella riittävän etäälle ikkunapinnasta, jolloin ikkunapinta säilyy koskemattomana eikä syrjäytä mainostamisen periaatteita. Mainostamisen toteuttaminen on ollut mahdollista sijoittamalla esimerkiksi verhoon, kaihtimeen ja lamelliin. Näin ei ole kuitenkaan hakemuksessa esitetty eikä toimittu.

 

Suunnittelija (Shop-Solutions Oy) esitti suunnitelmaluonnoksia, joita opastettiin edellä mainittujen määräysten ja alueen periaatteiden mukaisesti. Hyväksyttävää ratkaisua suunnittelija ei kuitenkaan esittänyt. Hankkeeseen tuli osin samanaikaisesti mukaan toisen yrityksen arkkitehtisuunnittelija (Innovarch Oy). Vastaavasti suunnittelijaa opastettiin. Viimeisen kokouksen myötä suunnittelija oli laatinut pienin tarkennuksin hyväksyttävän ratkaisun.

 

Syyskuussa 2020 ilmeni liiketilan teippauksien toteutetun hyväksymättömän ratkaisun (Shop-Solutions Oy) mukaisesti vastoin kaikkia mainittuja määräyksiä ja periaatteita sekä ilman tarvittavaa toimenpidelupaa (MRL 126 a §).

 

Toimenpiteelle jätettiin toimenpidelupahakemus 26.4.2021, jonka päätöstä oikaisuvaatimus koskee.

 

Mikäli rakennukselle ei ole hyväksyttyä mainosten kokonaissuunnitelmaa tai siitä poiketaan edetään Forssan rakennusjärjestyksen mukaisesti. Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) ja Forssan rakennusjärjestyksen mukaisessa mainostoimenpidekäsittelyssä on kyse kokonaisuutena ikkunapintaa peittävästä, niin mainoksista kuin himmentävistä kalvotuksista. Rakennusjärjestyksessä määrätään peittämisrajoitukseksi 50 %, kunkin ikkunan ikkuna-alasta. Mainostoimenpidettä tarkastellaan niin julkisivullisena kaupunkikuvana kuin tarvittavana luonnonvalon johtumisena huonetilaan.

 

Oikaisuvaatimuksessa esitetty perustelu helmikuun liiketilan lämpenemisellä. Lämpöolo ei ole MRL:n mukainen peruste määräysten noudattamatta jättämiseen. Rakennuksen liiketilojen lämpöolot ovat hallittavissa rakennuksen teknisillä järjestelmillä mm. ilmanvaihto ja jäähdytys. Rakennuksen suunnitteluasiakirjoissa ilmenee tilojen jäähdytystarvetta ilmenevän tuoko-elokuu välisenä aikana. Myöskään Ilmatieteen laitoksen ulkolämpötilojen keskilämpötilan ollessa helmikuussa -8,1 astetta ei kuvasta teknisten järjestelmien riittämättömyyteen. Myös rakennuksessa olevat liiketilat ovat yläosastaan avointa yhtenäistä ilmatilaa ja näin ollen yhteydessä toisiinsa. Valokuvat sisätiloista liitteenä.

 

Liitteen valokuvissa ilmenee myös rakennuksen muut toteutetut mainonnat. Ainoastaan yhden liikehuoneiston mainonta poikkeaa mainonnan kokonaissuunnitelmasta ja määräyksistä. Kyseiset teippaukset ovat kunnoltaan myös heikot. Ne tullaan velvoittamaan korjaamaan kokonaissuunnitelman ja määräysten mukaiseksi.

 

Oikaisuvaatimuksessa esitetty suunnitelma "Ulkoikkunoiden teippaukset" (Shop-Solutions Oy) ja esitetty valokuva eivät vastaa nyt luvatta toteutettua eikä oikaisuvaatimuksen alaisessa lupakäsittelyssä olleita asiakirjoja.

 

 

Esittelijä Johtava rakennustarkastaja

 

Päätösehdotus Ympäristölupalautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen ja pitää johtavan rakennustarkastajan 3.5.2021 § 69 lupapäätöksen voimassa. Todeten, että

- oikaisuvaatimuskäsittelyssä tarkastellaan oikaisuvaatimuksen
  alaista lupapäätöstä ja siihen liittyviä lupapäätösasiakirjoja

- hakemuksen mukainen mainostoimenpide on vaatinut
  toimenpideluvan

- johtavan rakennustarkastajan päätös on asiaa koskevien
  määräysten mukainen

- oikaisuvaatimuksessa ei ole tuotu esiin mitään sellaista
  seikkaa tai asiaa, millä perusteella lupapäätöstä tulisi muuttaa

- mainostamisen toteuttamiseen on olemassa vaihtoehtoja

 

Käsittely  Keskustelun kuluessa puheenjohtaja Eino Järvinen teki muutetun päätösehdotuksen, että oikaisuvaatimus hyväksytään. Jäsen Jarmo Mäkelä, kannatti esitystä.

 

Jäsen Kaija-Leena Niemi teki muutetun päätösehdotuksen, että lautakunnan ei tule hyväksyä oikaisuvaatimusta perustuen esittelijän päätösehdotuksessa mainittuihin asiaa koskeviin lainsäädännön kohtiin ja että lautakunta tämän lisäksi ohjeistaa että rakennusvalvonta ryhtyy toimiin joilla em. rakennuksen toimijat saatetaan tasaveroiseen asemaan lupamenettelyjen ja lupaehtojen toteutusten osalta. Esitys ei saanut kannatusta.

 

Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty johtavan rakennustarkastajan esityksestä poikennut kannatettu ehdotus, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtajan esityksestä äänestys päätettiin toimittaa nimenhuutoäänestyksenä.

 

Äänestyksessä johtavan rakennustarkastajan esityksen kannalla olivat Kari Kauti, Kaija-Leena Niemi ja Anu Pajunen. Puheenjohtajan esityksen kannalla olivat hänen itsensä lisäksi jäsen Jarmo Mäkelä.

 

Äänestyksen tuloksena puheenjohtaja totesi ympäristölupalautakunnan äänin 3 - 2 hyväksyneen johtavan rakennustarkastajan ehdotuksen.

 

Päätös Ympäristölupalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

 

Ptk tark.