Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 01.06.2021/Pykälä 55 

Vuoden 2020 tilinpäätös

 

446/02.02.02/2020

 

 

 

 

 

KH 19.04.2021 § 106 

 

Valmistelija Talousjohtaja

 

Kuntalain mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

 

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä liitetiedot. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

 

Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelemiseksi. Tilikauden tulos tarkoittaa tuloslaskelman tulosta ennen varaus- ja rahastosiirtoja. Kirjaimellisesti tuloksen käsittely on ylijäämäisen tuloksen siirtämistä taseen vapaaehtoiseen varaukseen, rahastoon tai tilikauden ylijäämätilille.

 

Kaupungin vuoden 2020 toimintakulut olivat 117 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 18,3 miljoonaa euroa. Verotulot olivat 61,6 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edellisvuodesta 1,4 %. Valtionosuuksia kertyi 48,3 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edellisvuodesta 18,4 %.  Valtionosuuksiin sisältyy 4 miljoonan euron korotukset peruspalvelujen valtionosuuksiin koronatukena valtiolta. Toimintakate oli -98,6 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuodesta oli 2,9 %. Vuosikate oli 10,9 miljoonaa euroa eli 647 euroa/asukas . Edellisvuonna vuosikate oli 5,5 miljoonaa euroa eli 327 euroa /asukas.

 

Tulevaisuudessa kaupunki joutuu investoimaan mm. liikuntapaikkakiinteistöjensä, kuten Vesihelmen ja jäähallien, peruskorjauksiin. Siksi on tarkoituksenmukaista varautua niihin ja tehdä investointivaraus. Investointivaraus voidaan kunnassa tehdä vastaista hankintamenoa varten. Investointivarauksen avulla kunta voi varautua tulevina vuosina tehtäviin kuntatalouden kannalta merkittäviin investointeihin. Investointivaraussiirrot eivät ole suoriteperusteista menoa eivätkä pakollisten varausten luonteisia vastaisia menoja tai menetyksiä. Tämän vuoksi ne esitetään tuloslaskelmassa tilikauden tuloksen jälkeen.

 

Investointivarauksen käyttö merkitsee investointivarauksen muuttamista poistoeroksi, jota varauksen käyttövuonna eli investoinnin valmistuttua ja seuraavina tilikausina vähennetään enintään kyseisen investoinnin kunkin tilikauden suunnitselmapoiston verran. Tämä helpottaa investointia seuraavien vuosien taloutta, koska poistoero kumoaa laskennallisen suunnitelmapoiston vaikutuksen joko kokonaan tai osittain. Tämä parantaa tuloslaskelman tulosta tältä osin.

 

Tilikauden tulos oli 4 miljoonaa euroa ja ylijäämä miljoona euroa. Tilinpäätös sisältää 3 miljoonan euron investointivarauksen  tekemisen ja 0,66 miljoonan euron kaatopaikkavarauksen purkamisen. Purkaminen kasvattaa tilikauden tulosta/ylijäämää, ja investointivarauksen tekeminen pienentää ylijäämää.  

 

Vuonna 2020 kaupungin investointimenot olivat 5,7 miljoonaa euroa. Lainamäärä ilman konsernitilin saldoja oli 30,8  miljoonaa euroa eli 1.834 euroa/ asukas.

 

Konsernin lainakanta oli 67,7  miljoonaa euroa eli 3.418 euroa/asukas.

 

Kaupunkia koskeva vuoden 2020 tilinpäätös on liitteenä.

Tilinpäätöksestä laaditaan erillinen mediatiedote.

 

Lisätiedot: kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi p. 03 4141 5260 ja

talousjohtaja Leena Järvenpää, p. 03 4141 5210, leena. jarvenpaa(at)forssa.fi

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuuston päättävän seuraavaa:

1. Valtuusto hyväksyy, että tilikauden tulos 3.954.981,63 euroa käsitellään kaupungin ja liikelaitoksen erilliskirjanpidossa seuraavasti:

Liikuntatilojen peruskorjaukseen tehdään 3.000.000 euron investointivaraus.

Kaupungin tehtyä poistoeroa tuloutetaan suunnitelman mukaan 70.646,53 euroa, ja Forssan vesihuoltoliikelaitoksen tehtyä poistoeroa tuloutetaan suunnitelman mukaan 17.453,06 euroa. Tilikauden ylijäämä 1.043.081,22 euroa kirjataan siten, että Forssan vesihuoltoliikelaitoksen tilikauden ylijäämään kirjataan 345.974,95 euroa ja että kaupungin tilikauden ylijäämään kirjataan 697.106,27  euroa.

2. Samalla valtuusto hyväksyy vuoden 2020 talousarvion määrärahojen ylitykset tilinpäätöskirjan Talousarvion toteutuminen -kohdassa esitetyn mukaisesti.

Lisäksi kaupunginhallitus allekirjoittaa vuoden 2020 tilinpäätöksen ja antaa tilinpäätöksen tilintarkastajille tarkastettavaksi sekä saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen valtuustolle käsiteltäväksi.

Vielä kaupunginhallitus oikeuttaa talousjohtajan tarvittaessa tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia korjauksia ennen sen tuloa valtuuston käsiteltäväksi.  

 

Käsittely Talousjohtaja Leena Järvenpää oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tätä asiaa käsiteltäessä.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 Jäsen Johanna Häggman poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen. Jäsen Jaana Lähteenkorva valittiin hänen tilalleen pöytäkirjantarkastajaksi.

 

 

TARLA 01.06.2021 § 55  

  

Valmistelija Puheenjohtaja

 

Vuotta 2020 koskeva tilintarkastuskertomus on liitteenä.

 

Tarkastuksen tulosten mukaan kaupungin hallintoa on hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti. Kaupungin sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta on järjestetty asianmukaisesti. Valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot ovat oikeita. Kaupungin tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista.

 

Esittelijä Puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta

1. merkitsee liitteenä olevan tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja osoittaa sen edelleen valtuuston käsiteltäväksi

2. ehdottaa, että valtuusto hyväksyy tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020

3. ehdottaa, että valtuusto myöntää kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020. 

 

Päätös Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.