Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 31.05.2021/Pykälä 162


ta-laadintaprosessin aikataulu 2022

 

Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelman laadinta ja Pärjäävä Forssa 2 -talouden tasapainottamisohjelman eteneminen

 

350/02.02.00/2021

 

KH 31.05.2021 § 162  

  

Valmistelija Talousjohtaja Timo Finning, p. 040 6694 775, timo.finning (at) forssa.fi

 

Kaupunkistrategia 2030

 

Kuntalain 110 §:ssä todetaan, että talousarvio- ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Keskeistä kaupunkistrategian toteuttamisessa onkin kiinteä yhteys taloussuunnitteluprosessiin. Järkivihreä Forssa - kestävää elinvoimaa kaupunkistrategia on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 9.9.2019. Se toimii talousarvion- ja suunnitelman laadinnan perustana.

 

Yleiset kuntatalouden näkymät

 

Vuoden 2022 talousarviota ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelmaa lähdetään laatimaan kuntatalouden kannalta ristiriitaisina aikoina. Vuosi 2019 oli kuntien talouden kannalta erittäin heikko ja silloin kuntatalouden näkymiä kuvattiin yleisesti poikkeuksellisen huonoiksi. Vuonna 2020 alkoi pandemia ja kuntatalouden näkymät muuttuivat hetkessä melko valoisiksi, valtion tuettua kuntia voimakkaasti. Vuoden 2021 odotetaan olevan kuntataloudelle myönteinen, sillä yleiset talousnäkymät ja kuluvan vuoden verotuloennusteet ovat odotettua paremmat. Valtio osoittaa kunnille koronatukea 2,5 miljardia euroa vielä vuonna 2021.

 

Koronapandemia on hetkellisesti peittänyt alleen kuntatalouden rakenteelliset ongelmat, mutta näyttää siltä, että kuntatalouden hyvä tilanne on jäämässä lyhytaikaiseksi.  Kuntatalouden toimintatulojen arvioidaan laskevan huomattavasti vuonna 2022, mikä aiheutuu muun muassa koronatestaukseen budjetoidun rahoituksen ja korona-avustusten päättymisestä. Kuntien verotulojen kasvu hidastuu runsaaseen prosenttiin vuonna 2022, kun yhteisöveron jako-osuuden määräaikainen korotus päättyy. Valtionosuudet ovat kasvamassa 5,1 prosenttia, mutta ne liittyvät joko kuntien uusiin velvoitteisiin, kasvaneisiin kustannuksiin tai tulomenetyksiin, eivätkä ne siten paranna kuntien taloustilannetta.

 

Sote-uudistukseen liittyvät lait ovat parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Lakiesitysten mukaan vuonna 2023 sote-uudistuksen seurauksena kuntien toiminnan kustannukset vähenevät ja käyttötalousmenoista siirtyy noin puolet hyvinvointialueille (Forssassa 65 %). Kuntien valtionosuuksia, veromenetysten korvauksia ja verotuloja vähennetään koko maan tasolla siirtyviä kustannuksia vastaavasti. Vuodesta 2023 lähtien kuntien kustannuksista suurin osa syntyy varhaiskasvatuksen sekä koulutuksen järjestämisestä.

 

Valtionvarainministeriö julkaisi toukokuussa kuntatalousohjelman vuosille 2022-2025. Sen mukaan kuntatalouden kestävyyden turvaaminen pitkällä aikavälillä nousee entistä tärkeämmäksi. Sote-uudistus siirtää nopeimmin kasvavat väestön ikääntymiseen liittyvät menot pois kuntataloudesta, mutta siitä huolimatta kuntien tulojen ja menojen välinen epäsuhta on edelleen olemassa, joten kuntataloudessa on edelleen tarve tuottavuutta ja tehokkuutta lisääville rakenteellisille uudistuksille. Sote-uudistus tekee kuntataloudesta aiempaa ennakoitavampaa, mutta samalla vaihtoehdot talouden sopeuttamiseen supistuvat huomattavasti.

 

Edellä kuvattu yleinen kuntatalouden tilanne kuvaa myös Forssan tilannetta. Menneeseen kehitykseen perustuvat painelaskelmat osoittavat, että ilman uudistumista Forssalla on uhka päätyä alijäämäisiin tilinpäätöksiin suunnitteluvuosina riippumatta siitä, toteutuuko sote-uudistus vai ei. Sen vuoksi on tärkeää, että Pärjäävä Forssa 2 -ohjelmaa valmistellaan talousarviovalmistelun rinnalla pidemmän aikavälin tasapainon turvaamiseksi.

  

Forssan kaupungin verorahoituksen eli verotulojen ja valtionosuuksien kehitysnäkymät

 

Kuntaliiton 12.5.2021 julkaiseman kuntakohtaisen veroennustekehikon mukaan Forssan verotulot kehittyisivät kuluvana vuonna 3,3 prosenttia, mutta vuonna 2022 nousi jäisi ainoastaan 0,1 prosenttiin. Suunnitelmavuosina 2023 ja 2024 ennustekehikon mukaan kasvu palaisi yli kahteen prosenttiin.

 

Kuntaliitto arvioi 12.5. julkaisemassaan arviossa Forssan saavan 48,9 miljoonaa euroa valtionosuuksia vuonna 2022, mikä olisi noin kaksi miljoonaa euroa enemmän kuin vuodelle 2021 on arvioitu.

 

Vuoden 2022 talousarvioon vaikuttavia asioita

 

Sote-kustannusten ennakoidaan nousevan merkittävästi. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin (KHSHP) alustavien suunnitelmien mukaan sen kuntamaksut olisivat nousemassa 3,0 - 4,4 prosenttia, mutta koska Forssan vuosien 2019 ja 2020 sekä alkuvuoden 2021 palveluiden käyttö on ollut suhteessa maakunnan kuntien keskiarvoa suurempaa, Forssan kuntamaksut ovat nousemassa 6,4 - 8,4 prosenttia, mikä tarkoittaa noin miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus päätti 3.5.2021 § 141 antaa yhtenä ehdotuksenaan KHSHP:lle suunnitteluohjeistuksen, jonka mukaan KHSHP:n tulee jatkaa edelleen uudistusohjelmaansa, joka tähtää vaikuttavuuden lisäämiseen, talouden hallinnan ja ennustettavuuden kehittämiseen ja tuottavuuden kehittämiseen. 

 

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (FSHKY) ei ole vielä antanut arvioita kuntamaksuistaan, mutta kiristyvät henkilöstömitoitukset ja aiempi yleinen kehitys antavat perusteet odottaa merkittävää nousua. Myös FSHKY:n tulee jatkaa tuottavuusohjelmaansa ja pyrkiä pitämään kuntamaksujen nousu hyvin maltillisena.

 

KVTES on voimassa 28.2.2022 asti. Tulevat sopimuskorotukset eivät tule siis koskemaan koko vuotta 2022, mutta siitä huolimatta palkkojen voi odottaa nousevan tavalla, joka talousarviossa on huomioitava. Tässä vaiheessa suunnittelua olisi perusteltua jatkaa olettamuksesta, että sopimuskorotusten kustannusvaikutukset vuonna 2022 olisivat noin prosentin luokkaa.

 

Talousarvion laadintaprosessin eteneminen

 

Talousarvion laadintaprosessi käynnistetään esittelemällä valtuustoryhmien puheenjohtajille talousarvion valmistelun lähtökohdat ja esitettyjen laadintaperiaatteiden ja -linjausten perusteet 31.5.2021. Tämän jälkeen kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelman laadinnan keskeisiä periaatteita ja linjauksia ja tekee esityksen valtuustolle, jonka jälkeen edetään seuraavan suunnitelman mukaisesti:

 

. 21.6. Valtuusto hyväksyy vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelman laadinnan ja Pärjäävä Forssa 2 tasapainottamisohjelman keskeiset periaatteet ja linjaukset sekä talousarviokehyksen ja raamin

. 30.9.-1.10. Valtuustoseminaari

. 15.10. Lautakunnat jättävät talousarvioesityksensä

. 20.10. Valtuuston iltakoulu talousarvioon liittyen

. 15.11. Valtuusto päättää veroprosenteista vuodelle 2022

. 13.12. Valtuusto hyväksyy vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelman

 

Yksityiskohtaisempi aikataulu on liitteenä. Tarvittaessa aikataulua sekä linjauksia joudutaan tarkistamaan myöhemmin, esimerkiksi uuden valtuuston järjestäytymisen, lakimuutosten tai keskeisten suunnitteluarvioiden muutosten vuoksi.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kesäniemi Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelman laadinnalle seuraavat periaatteet ja linjaukset:

1. Kaupungin taloutta ja palvelutoimintaa hoidetaan suunnittelukaudella 2022-2024 siten, että kaupungin talous pysyy tasapainossa.

2. Vuoden 2022 talousarvion tulostavoite on vähintään tasapaino +-0.

3. Pärjäävä Forssa 2 -ohjelman valmistelu jatkuu talousarviovalmistelun rinnalla kaupungin pidemmän aikavälin taloudellisen tasapainon turvaamiseksi.

4. Toimialojen talousarviokehys vuodelle 2022 ilman sote-palveluiden ja pelastuslaitoksen maksuosuuksia on vuoden 2022 taloussuunnitelman toimintakate lisättynä 1,0 prosentin henkilöstökulujen kasvulla. 

5. Vesihuoltoliikelaitoksen maksaman korvauksen suuruus päätetään talousarvion yhteydessä.

6. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten kasvuun suunnittelukaudella varaudutaan. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille sekä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymälle annetaan suunnitteluohjeistus jatkaa tuottavuusohjelmaansa ja pitää kuntamaksujen nousu hyvin maltillisena.

7. Talousarvion tavoiteasettelu perustuu tarkistetun kaupunkistrategian kahdeksaan menestystekijään ja niiden tavoitteisiin. Palvelualueet esitettävät talousarviossa vaikutuspiirissään olevat ja mitattavat strategiaa toteuttavat tavoitteensa sekä toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.

8. Suunnittelukaudella kaupungin kaikilla toimialoilla, liikelaitoksessa ja konserniyhteisöissä on erityisessä tarkastelussa ja painopisteenä tarkistetun kaupunkistrategian menestystekijä: vastuullinen johtaminen ja sen tavoitteet.

9. Hyväksyy talousarvion laadintaprosessin ja aikataulun liitteen mukaisesti.

 

Käsittely Valtuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Emmi Lintonen ja kaupunginhallituksen jäsen Jaana Lähteenkorva saapuivat kokoukseen tämän asian käsittelyn kuluessa.

 

Talousjohtaja Timo Finning oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tätä asiaa käsiteltäessä.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.