Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 31.05.2021/Pykälä 186 

Seudullisen työllisyydenhoidon suunnittelu

 

614/00.04.00/2020

 

 

KH 08.02.2021 § 31 

 

Valmistelija Sivistysjohtaja

 

Forssan seudun kunnat päättivät vuoden 2019 lopulla ja vuoden 2020 alussa käynnistää kaikkia kuntia koskevan seudullisen työllisyyden ekosysteemin valmistelun. Valtuusto päätti kokouksessa 9.12.2020 (7 §) kaupungin osallistuvan valmisteluun. 

 

Kuntien lisäksi valmistelussa ovat olleet mukana Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä (LHKK), Hämeen TE-toimisto, Kansaneläkelaitos, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, Hämeen ely-keskus ja Forssan Yrityskehitys Oy.

 

Työryhmä päätti kokouksessaan 2.12.2020 esittää Forssan seudun kunnille ja organisaatioiden toimielimille, että:

 

- Valmistelua jatketaan tavoitteena ensivaiheessa sopimuspohjalta tapahtuva ekosysteemiyhteistyö.

 

- Selvitystyötä vetää LHKK.

 

- Kunnat resursoivat selvitystyöhön 0,3 htv, joka jaetaan kuntien väkiluvun mukaan.

 

- Toimenpide-ehdotus tai sopimus tuodaan päätöksentekoon 1.8.2021 mennessä.             

 

Työryhmän ehdottama sopimuspohjainen ekosysteemiyhteistyö tarkoittaa valmistelun jatkamista ensisijaisesti kohti verkosto- ja allianssimallisella yhteistyöllä toteuttavaa seudullista yhteistyötä ilman organisaatiomuutoksia.

 

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus käsitteli seudullisen työllisyyshoidon jatkovalmistelua kokouksessaan 9.12.2020. Kuntayhtymä muodosti osaltaan seuraavan esityksen jatkotyöskentelystä ja teki seuraavan päätöksen: "Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä ottaa vetovastuun seudullisen työllisyydenhoidon jatkosuunnittelusta. Selvitystyö jatkuu kaikkien seudullisten työllisyydenhoidon osapuolten kanssa käytävillä neuvotteluilla. LHHK ei pyydä kunnilta erillisresurssia selvitykseen vaan tekee työn osana strategista suunnitteluaan. Sopimusluonnos tuodaan käsittelyyn 30.4.2021 mennessä."

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ilmoittaa Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymälle kaupungin olevan mukana koulutuskuntayhtymän vetämässä työllisyydenhoidon jatkosuunnittelussa, jonka tavoitteena on sopimuspohjalta tapahtuva ekosysteemiyhteistyö. 

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen

 

 

KH 31.05.2021 § 186  

  

Valmistelija Työllisyys- ja hyvinvointipalveluiden päällikkö ja kaupunginsihteeri

 

LHKK:n yhtymähallitus on kokouksessaan 21.4.2921 (35 §) päättänyt lähettää seudun kuntiin seudullisen työllisyydenhoidon suunnittelun jatkamista koskevan sopimuskokonaisuuden.

Siinä ovat aiesopimus, allianssisopimus ja palvelusopimus.

 

Kuntayhtymän laatiman aiesopimuksen mukaan osapuolet neuvottelisivat seuraavaksi allianssisopimuksesta ja sitten siihen perustuvasta palvelusopimuksesta. Palvelusopimuksen mukaan kunta sitoutuisi ostamaan kuntayhtymältä yksityiskohtaisesti sovittavat palvelut.

 

Kuntayhtymän pöytäkirjanote sopimuksineen on liitteenä.

 

Kuntayhtymän laatimassa aiesopimuksessa on eritelty seuraavat valmisteltavat osa-alueet:

 

- työllisyyden hoidon palvelukokonaisuus tarkemmin määriteltynä uraohjauksen, koulutuksen ja valmennuksen sekä muiden vastaavien toimenpiteiden osalta

 

- työpajapalveluiden toteuttaminen, ohjaus ja resursointi kuntien omistamissa kiinteistöissä tai muissa palvelukeskuksissa

 

- työnantajaverkoston kehittämiseen liittyvät toimenpiteet, kuten esimerkiksi koordinaatio ja yhteydenpito yritysten ja työllistettävien välillä sekä yritystarpeiden kartoitus osaamisen suunnittelun ja koulutuksen järjestämiseksi yhteistyössä muiden toimijoiden, kuten esimerkiksi Forssan yritykehityksen kanssa

 

- sidosryhmien, kuten Hämeen TE-toimiston, Hämeen ELY-keskuksen, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän, Kelan, Forssan Yrityskehityksen ja muiden vastaavien organisaatioiden ja osapuolten välisten toimintarajapintojen määrittely ja sopiminen.

 

Onnistuessaan aiesopimuksen perusteella valmisteltava allianssisopimus voisi tuoda lisäarvoa kaupungin olemassa olevalle palvelutoiminnalle ja vahvistaa osaamista.

 

Tähänastisten päätösten perusteella kaupungille tarkoituksenmukaista olisi tehdä kuntayhtymän kanssa aiesopimus, jossa sovittaisiin allianssisopimuksen laatimisesta muttei siihen perustuvan palvelusopimuksen laatimisesta. Allianssisopimuksen sisältö neuvoteltaisiin ja sovittaisiin erikseen. Se ei olisi suoraan kuntayhtymän ja kunnan välisen palvelusopimuksen kehikkona siten, kuin kuntayhtymän laatimassa aiesopimuksessa tarkoitetaan.

 

Valtion on tarkoitus siirtää julkiset työvoima- ja yrityspalvelut vuoden 2024 aikana kuntien vastattaviksi. Aiesopimuksessa tulisi mainita varautuminen tuohon muutokseen. Se edellyttäisi esisopimuksessa ja allianssisopimuksessa sovittavien yhteistyömuotojen sopeuttamista tuohon muutokseen.  Allianssisopimuksen sisällöstä tulisi neuvotella ja sopia niin, että muun ohella edellä tarkoitettu palveluiden järjestämistavan muutos tulisi otetuksi huomioon. 

  

Kuntayhtymän laatimaa aiesopimusta on muokattu niin, että se on kaupungin tähänastisten päätösten mukainen ja että se ottaa edellä selostetut seikat huomioon. Lisättävät asiat ovat esitetty lihavoituina ja poistettavat asiat yliviivattuina. Tällä tavoin muokattuna sopimus on kaupungin edun mukainen. Muokattu sopimus on liitteenä.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kesäniemi Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy kaupungin puolesta liitteenä olevan aiesopimuksen muokatussa muodossaan.

 

Päätös Kaupunginjohtajan kokouksessa muuttaman ehdotuksen mukaisesti kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin puolesta kuntayhtymän laatiman aiesopimuksen.

 

 

 

Ptk tark.