Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 31.05.2021/Pykälä 174


 

Yritysmyönteisyyden edistämistä koskeva valtuustoaloite

 

310/00.01.02/2021

   

KV 10.05.2021 § 49 

 

Valtuutettu Jaana Lähteenkorva luki yritysmyönteisyyden edistä-mistä koskeneen seuraavan valtuustoaloitteen:

 

"Yritysmyönteinen kunta

 

Kaikissa Lounais-Hämeen kunnissa on eri aikoina tehty aloitteita yritysmyönteisyyden edistämiseksi. Toisinaan toimeen on tartuttu, ja toisinaan hyvätkin mallit ovat jääneet pois käytöstä. Alueen yrittäjä-järjestöt ovat hyvin huolissaan alueen elinvoiman kehittymisestä ja yritysmyönteisyydestä. 

 

Me Forssan kaupunginvaltuutetut ja varavaltuutetut esitämme, että seutukunnallamme aloitetaan joukko toimenpiteitä, jotta alueellam-me toimivien ja tänne muuttoa harkitsevien yritysten näkemys alu-eemme elinvoiman kasvattamiseksi saadaan paremmin kuulluksi. 

 

Esitämme, että seutukuntamme kaikissa kunnissa ryhdytään seu-raaviin toimenpiteisiin:

 

1. Perustetaan seudulle elinvoimatoimikunta, johon otetaan mukaan vähintään yrittäjäjärjestöjen edustajat jokaisesta kunnasta, kunnan-johtajat, Forssan Yrityskehitys Oy:n edustus sekä jokaisesta puolu-eesta yksi seudullisesti nimetty edustaja. Elinvoimatoimikunta sitout-taa kuntapäättäjiä elinvoiman edistämiseen ajankohtaista tietoa välit-tämällä. Jokaisesta kunnasta nimetään vastuuhenkilö elinvoima-yh-teistyön käynnistämiseen (ei seudullisesti Fykin tehtäväksi).

2. Kootaan seutukunnalle yhteinen elinvoimaohjelma, jossa otetaan huomioon alueen eri toimijoiden mielipiteet mahdollisimman laajasti. Jokainen kunta laatii elinvoimaohjelmaan seutukunnallisen osan lisäksi omaa kuntaa koskevan osion.

3. Järjestetään säännöllisesti kunnittain yrittäjien, yrittäjäyhdistyk-sien, kuntapäättäjien ja kuntajohdon välisiä tapaamisia.

4. Tarkastellaan seutukuntamme kunnissa nykyisin käytössä olevia yritysvaikutusten arviointeja ja kehitetään niistä yksi paremmin tarkoitustaan palveleva seutukuntamme yhteinen "Vorssan seudun malli". Mallin valmistelussa hyödynnetään yrittäjien osaamista.

5. Asetetaan tavoite ja mittarit, millaisia tuloksia haluamme saada elinvoimaohjelmassa ja eri kyselyissä kuten Yrittäjien kuntabaro-metrissa.

 

Elinvoimaohjelmassa on mahdollista sopia esimerkiksi, et

1. Viranhaltijat ovat velvollisia ottamaan jo valmisteluvaiheessa yhteyttä yrityksiin, kun niitä koskevia merkittäviä päätöksiä tai lausuntoja valmistellaan.

2. Kunnat parantavat julkisista hankinnoista tiedottamista ja edistä-vät yleisesti hankintatiedottamistaan myös hankintarajojen alle jäävistä hankinnoista.

3. Forssan Yrityskehitys Oy:n toimintaan ja palveluihin panostetaan.

 

Yritysvaikutusten arviointia on monissa kunnissa kuten Liedossa ansiokkaasti viety eteenpäin. Ehdotammekin eri malleihin tutustu-misen pohjalta, että "Vorssan seudun malli" rakennettaisiin portait-taisena. Portaittainen malli tarkoittaisi sitä, että tietyissä sovituissa rutiinipäätöksissä yritysvaikutusten arviointia ei olisi tarpeen tehdä, mutta muissa suunnitelmissa ja päätöksissä arviointi tehtäisiin sovittavan käytännön mukaan ja tarpeellisessa määrin asiantuntija-lausuntoja tai jopa työryhmiä hyödyntäen. Strategisen tason pää-töksissä yritysvaikutusten arviointi olisi osa strategioiden ja linjausten sisältöä. Arvioinnin laajuus riippuisi päätettävän asian vaikuttavuu-desta.

 

Olennaista yritysvaikutusten arvioinnissa on selkeyttää päätöksen-tekoa seutukunnallisesti ja antaa signaali siitä, että yrittäjiä arvoste-taan ja yritysvaikutukset otetaan aidosti huomioon päätöksenteossa. Pitää avoimesti olla tiedossa, miten yritysvaikutusten arviointi on toteutettu ja millaisiin taustaoletuksiin se perustuu.

 

Haluamme myös tuoda esille, että yritysvaikutusten arviointi ei tarkoita sitä, että päätöksiä tehtäisiin yritysten ehdoilla. Arvioinnin tarkoitus on varmistaa, että päätöksentekijä tunnistaa elinvoiman kehittämisen myös yritysten näkökulmasta. Elinvoimatoimikunta kerää tietoa ja palautetta arvioinneista, jotta oppimisen kautta voidaan toimintaa kehittää ja tukea seutukunnan menestymistä tulevaisuudessa.

 

Tämä aloite on kaikkien seudun kuntien yrittäjäyhdistysten hyväk-symä ja aloitetta viedään eteenpäin kaikissa kunnissa. Aloitteen toteuttamiseksi Hämeen Yrittäjien Forssan seutukuntaa edustava varapuheenjohtaja voi toimia elinvoimatoimikunnan kokoonkutsu-jana."

 

Jaana lähteenkorvan lisäksi valtuustoaloitteessa ovat mukana valtuutetut Sanni Grahn-Laasonen, Jouko Haonperä, Merja Isotalo, Maija Kranni, Turkka Mali, Sami Mattila, Mika Penttilä, Minna Penttilä ja Lotta Saarenmaa sekä varavaltuutetut Päivi Honkala ja Kaisu Norbäck.

 

Päätös Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

KH 31.05.2021 § 174  

  

Valmistelija Kaupunginsihteeri Matti Pietilä, p. 03 4141 5269, matti.pietila (at) forssa.fi

 

 

 

 

Aloitteessa todetaan, että sitä viedään eteenpäin kaikissa seudun kunnissa. Näin ollen kaikkien kuntien pitäisi arvioida, mikä olisi tarkoituksenmukaisin tapa selvittää aloitteessa tarkoitettu asia ja laatia sitä koskeva mahdollinen toimenpide-esitys toimielinten käsiteltäväksi. Kaupungin lienee järkevää selvittää aluksi kaikkien seudun kuntien näkökanta aloitteessa tarkoitettuun asiaan ja pyytää aloitteesta lausunto. Mikäli kunnan kanta olisi myönteinen, kunta voisi nimetä yhdyshenkilön aloitteessa tarkoitettua asiaa selvittä-mään ja sitä koskevia toimenpiteitä valmistelemaan. Valmistelu voisi soveltuvin osin ja tarvittavin täydennyksin muistuttaa meneillään olevaa muuta seudun kuntien yhteisten palveluiden valmistelua.       

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kesäniemi Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy, että kaupunki pyytää edellä tarkoite-tusta valtuustoaloitteesta Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kuntien lausunnot.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.