Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.05.2021/Pykälä 153

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Metsästäjäntutkintoon valmentavan kurssin opetussuunnitelmaan ottamista koskeva valtuustoaloite

 

500/12.00.00/2020

 

 

 

 

 

 

KV 05.10.2020 § 82 

 

Valtuutettu Johanna Häggman luki allekirjoittamansa metsästäjäntutkintoon valmentavan kurssin opetussuunnitelmaan ottamista koskeneen seuraavan valtuustoaloitteen:

 

"Esitämme, että Forssan kaupunki ottaa osaksi osaksi opetussuunnitelmaa Metsästäjätutkintoon valmentavan Erä- ja selviytymiskurssin tarjoamisen valinnaisaineena (teoriaopetusta) 8-9 -luokkalaisille.

 

"Metsästäjätutkintoa suorittavan metsästäjäkokelaan on osoitettava metsästyksen ja riistanhoidon sekä metsästystä koskevien säännösten ja määräysten riittävä tuntemus, ennen kuin voi suorittaa riistanhoitomaksun ja saada metsästyskortin. Metsästäjätutkinto on kirjallinen koe, joka sisältää 60 kysymystä. Näistä 15 on lajintuntemustehtäviä ja loput sanallisia monivalintatehtäviä. Lajintuntemusosio tehdään tutkinnon aluksi ja siihen on käytettävissä aikaa enintään 15 minuuttia. Koko tutkinnon suorittamiseen on käytettävissä aikaa enintään 1,5 tuntia. Hyväksytyssä tutkinnossa saa olla enintään kahdeksan virhettä. Tutkintokokelaalle on hänen niin halutessaan näytettävä kysymyslomake ja osoitettava virheelliset vastaukset."

 

Yllä oleva kuvaus metsästäjätutkinnon suorittamisesta voi olla osana laaja-alaista osaamista. Laaja-alaisen osaamisen alueet ovat ajattelu ja oppimaan oppiminen, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, monilukutaito, tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, työelämätaidot ja yrittäjyys sekä osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen.

 

Yksi perusopetuksen tavoitteista on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Metsästys harrastuksena ja elämäntapana tukee tätä tavoitetta. Vastuullisuus, kestävän kehityksen periaatteiden mukaan toimiminen, oman elinympäristön ja luonnon arvostaminen, yhteisöllisyys sekä suomalaisen kulttuuriperinnön vaaliminen ovat kaikki tekijöitä, jotka ovat metsästyksessä läsnä.

 

Metsästäjätutkintoon valmentavaa opetusta on pilotoitu Suomessa osana Erä- ja selviytymistaidot -valinnaisainekurssia, jota tarjotaan 8-9 -luokkalaisille. Kurssin aikana oppilaat ovat saaneet valmiuksia metsästäjätutkinnon suorittamiseen käytännönläheisten harjoitusten kautta. Yhteistyötahoina on toiminut mm. metsästysseuroja ja riistanhoitoyhdistys. Forssan kaupunginkin kannattaa kartoittaa yhteistyötahoja tähän. Yhteistyötahot tarjoavat asiantuntijuutta ja oppimateriaaleja. Yhteistyökumppaniverkoston rakentamisen tavoitteena on mahdollisuus suorittaa tutkinto ilman lisäkustannuksia.

 

Koska metsästäjätutkinnon suorittamiseen vaadittavan kirjallisen kokeen voi fasilitoida ainoastaan Riistanhoitoyhdistys, koulussa tapahtuva opetus voi siten olla tutkintoon valmentavaa. Lisäksi kirjallisen kokeen suorittaminen maksaa kokelaalta 20 €, joten maksun periminen olisi ristiriidassa perusopetuksen maksuttomuuden kanssa. Tutkinnon maksuttomuus kurssille osallistuville tulee olla tavoitteena.

 

Vastuukysymykset tulee selvittää metsästykseen liittyvien käytännön harjoitusten järjestämiseksi yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa, koska perusopetuksen yhteydessä voidaan toteuttaa ainoastaan teoriaopetusta."

 

Johanna Häggmanin lisäksi valtuustoaloitteessa olivat mukana valtuutetut Sirkka-Liisa Anttila, Arto Heino, Marjut Kallioinen, Pentti Mansikkamäki ja Irmeli Vinnikainen sekä varavaltuutetut Eero Hirvikoski ja Hannu Ylitalo.

 

Päätös Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. 

 

 

KH 12.10.2020 § 241 

 

Valmistelija Kaupunginsihteeri

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus antaa sivistys- ja tulevaisuuslautakunnalle tehtäväksi laatia valtuustoaloitteessa tarkoitettua asiaa koskeva selvitys ja mahdollinen toimenpide-esitys kaupunginhallituksen käsiteltävksi.  

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

 

SITLA 27.04.2021 § 42 

 

Valmistelija Sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen, p. 03 4141 5290, jarmo.pynnonen(ät)forssa.fi

 Rehtori Jari Marjamäki, p. 03 4141 5430, jari.marjamaki(ät)forssa.fi

 Rehtori Minna Lintonen, p. 03 4141 5263, minna.lintonen(ät)forssa.fi

 

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet sisältyvät kaikkiin oppiaineisiin ja niiden seitsemän osaamiskokonaisuuden yhteisenä tavoitteena on perusopetuksen tehtävän mukaisesti tukea ihmisenä kasvua sekä edistää demokraattisen yhteiskunnan jäsenyyden ja kestävän elämäntavan edellyttämää osaamista. Perusopetuksen on tuettava oppijan ainutlaatuisuutta sekä oppijan terveen itsetunnon kasvua.

 

Metsästäjän tutkintoon valmentava koulutus on mahdollista toteuttaa osana seitsemän laaja-alaisen taidon sisään. Koulutus on myös mahdollista toteuttaa erillisenä valinnaisaineena. Kolmas vaihtoehto on toteuttaa metsästäjän tutkintoon valmentava opetus koulun kerhona.

 

Perusopetuksen tulee olla maksutonta, joten oppilailta ei peritä maksuja tutkintotodistuksista.

 

Forssan kaupungin perusopetus on mukana Suomen malli -harrastustoiminnassa, joka on opetus- ja kulttuuriministeriön hanke. Suomen mallissa päätavoitteen on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Suomen malli harrastustoiminta on käynnistynyt Forssassa keväällä 2021.  Tarkoituksena on ollut mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

 

Kerhotoiminnan järjestämisen periaatteet on kirjattu paikalliseen opetussuunnitelmaan ja koulun vuosittaiseen lukuvuosisuunnitelmaan.

 

Koulun kerhotoiminta on oppituntien ulkopuolista toimintaa. Kerhotoiminnan lähtökohtia ovat koulun kasvatukselliset, opetukselliset ja ohjaukselliset tavoitteet.

 

Koulun kerhotoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain (628/1998) 47 §:ssä ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 -asiakirjassa määriteltyä perusopetuksen yhteydessä oppilaille järjestettävää kerhotoimintaa.

 

Forssan kaupungin perusopetuksen oppilaille (8-9 -luokat) sisällytetään osana Suomen malli - kerhotarjontaan Metsästäjätutkintoon valmentava Erä - ja selviytymiskurssi. Kurssi tarjotaan syksystä 2021 alkaen kaikille 8-9 -luokkien oppilaille.  Yhteistyötahoina toimivat paikalliset metsästysseurat. Forssan perusopetuksen Suomen malli -kerhotoimintahanke palkkaa kursseille pätevät ohjaajat ja muut kustannukset maksetaan kerhotoiminta- hankkeen kuluista. 

 

 

Esittelijä Sivistysjohtaja

 

Päätösehdotus Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee edellä olevan selostuksen tiedoksi ja toteaa valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

KH 17.05.2021 § 153  

  

Valmistelija Kaupunginsihteeri

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee edellä olevan selostuksen tiedoksi ja toteaa valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa