Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 03.05.2021/Pykälä 140

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Osavuosikatsaus 31_03_2021

 

Osavuosikatsaus ajalta 1.1 - 31.3.2021

 

210/02.02.01/2021

 

KH 03.05.2021 § 140  

  

Valmistelija Talousjohtaja

 

 Kaupungin raportointi muuttuu

 

 Kuukausiraportointia ja osavuosikatsauksia ollaan parhaillaan kehittämässä hyödyntäen uusia SBI- ja LATO-työkaluja. Parhaillaan on menossa  Sarastia Power Bi (SBI)-raportoinnin käyttöönottoprojekti. SBI:stä saadaan jatkossa visuaalista tietoa sekä taloudesta että henkilöstöstä. Tämä korvaa aikaisemman Kuntari-raportoinnin, jonka käyttö loppui vuoden 2020 lopussa.

 

 Strategian tavoitteiden ja niistä johdettujen toimenpiteiden seurantaa ja raportointia varten on alkuvuonna 2020 hankittu työkalu: LATO Strategy Tool SaaS-palveluna. Ensimmäinen uusimuotoinen tavoitteiden toteumaraportointi toteutettiin elokuun 2020 osavuosikatsauksen yhteydessä.

 

 Kuukausiraportointi

 

Kuukausiraportoinnin tarkoituksena on antaa yleiskuva kaupungin ta­lou­den kehityksestä nopeasti, jotta nopea reagointi on tarvittaessa mah­dol­lis­ta. Myös lautakunnissa ja johtokunnassa seurataan ta­lou­den kehittymistä kuukausittain.  

 

 Kuukausiraportoinnista tehdään aina oma pykälä lautakunnan/ johtokunnan listalle. Esittelytekstiin/päätökseen on merkittävä lyhyesti tilanne ja oleelliset poikkeamat. Kuukausiraportointi voidaan toteuttaa  siten, että tilanne esitetään suoraan SBI- ja LATO- sovellutuksista kokouksessa. Myös kirjallinen raportti PDF-muodossa on edelleen mahdollinen. Raportti tulee silloin pöytäkirjan liitteeksi.

 

 Osavuosikatsaukset

 

 Osavuosikatsauksissa siirrytään neljännesvuosiraportointiin. Tätä aiemmin osavuosikatsaukset laadittiin huhtikuun ja elokuun lopun tilanteista. Tämä liittyy uuteen kuntien raportointivelvoitteeseen, joka on tullut kuntatietouudistuksen myötä voimaan vuoden 2021 alusta lukien.             

 

 Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen uusimuotoinen automaattinen raportointi (KUTI) alkoi vuoden 2021 alusta.  Raportointi valtiokonttorille tapahtuu seuraavasti: maaliskuun neljännesvuosiraportti 30.4.2021 mennessä, kesäkuun puolivuotisraportti 15.8.20201 mennessä ja syyskuun neljännesvuosiraportti 31.10.2021 mennessä.

 Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on 10.11.2020 antanut uuden yleisohjeen: Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän puolivuosi ja neljännesvuosikatsausten laadinnasta. Osavuosikatsaukset laaditaan neljännesvuosittain eli maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun lopun tilanteista.

 

 Osavuosikatsaukset viedään erillisenä asiakirjana valtuustolle tiedoksi. Konserniraportointi on keskeinen osa osavuosikatsauksia.

 Ensimmäisen kerran uusimuotoinen osavuosikatsaus laaditaan maaliskuun lopun tilanteesta. 

 

 Osavuosikatsaus 1.1-31.3.2021

 

 Maaliskuun osavuosikatsaus on kevyempi kuin kesäkuun ja syyskuun osavuosikatsaukset. Maaliskuun osavuosikatsaukseen sisältyy yleinen taloudellinen tilanne, kaupungin talouden tilanne ja kehitys , henkilöstö-, väestö-,työllisyys- ja rakentamistiedot sekä konserniraportointi ja kuluvan vuoden toteumaan vaikuttavia tekijöiden arviointi sekä tulos- ja taselaskelmat  kaupunki ja liikelaitos, talousarvion toteutuminena käyttötalous ja investoinnit.   

 

 Kesäkuun  puolivuosiraporttiin tulee lisäksi ennuste koko vuoden toteumaksi palveluittain ja tuloslaskelmatasolla, hankkeiden /projektien  toteutuminen, toiminnallisten tavoitteiden  seuranta, riskien analysointi ja Pärjäävä Forssa -talouden tasapainottamisohjelman seuranta.

 

 Syyskuun kuukausiraportti on yleensä samansisältöinen kuin kesäkuun puolivuosiraportti. Raportoinnin sisältöä kehitetään edelleen kuluvan vuoden aikana. 

 

 Talouden toteuma 1.1.-31.3.2021

 

 Kaupungin (ilman liikelaitosta) toimintatuotot olivat 5,4 miljoonaa euroa ja toimintakulut 31,2 miljoonaa euroa. Toimintakate oli - 25,8 miljoonaa euroa eli 24,8 % budjetoidusta.

 

 Verotuloja oli kertynyt maaliskuun loppuun mennessä yhteensä 17,7 miljoonaa eu­roa, jossa on kasvua edellisvuoden vastaavaan aikaan 9 %. Kun­nal­lis­ve­ron tilitykset olivat yhteensä 15,2 miljoonaa euroa, jos­sa on kasvua edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan 2,4 %. Yh­tei­­ve­ro­ti­li­tyk­siä on kertynyt 2,1 miljoonaa euroa, mikä on 60 % edellisvuoden vastaavaa aikaa enemmän. Kiinteistöveroja oli tilitetty 0,4 miljoonaa euroa, kun vastaavana ajankohtana viime vuonna tilitetty oli 0,09 miljoonaa euroa.

 

 Alkuvuoden yhteisöverot ovat olleet koko maassa ennustettua paremmassa kasvussa. Syy löytyy pääosin verovuoden 2020 lisäennakoissa. Helmikuun tilityksissä nämä kasvoivat reippaasti ja kunnille tämä näkyi pääosin määräaikaisesti korotetun jako-osuuden takia erittäin vahvana kasvuna.

 Yhteisöverojen osalta maaliskuun tilitykset näyttävät koko maassa huomattavasti viime vuotta paremmilta, sillä niitä on kertynyt tilitettäväksi 514 miljoonaa euroa, jossa nousua viime vuoteen 105 miljoonaa euroa (+26 %).

 Verovuoden 2020 kuntien ryhmäosuutta korotettiin 10 %-yksiköllä heinäkuun tilityksistä alkaen. Korotus jatkuu vuoden 2021 ajan.  Myös kuntakohtaiset jako-osuudet muuttuivat tammikuun alusta. Näistä syistä kiinteistöverojen kasvu on noussut huomattavasti alkuvuonna.

 

 Kiinteistöverotuksessa siirryttiin vuonna 2020 joustavaan valmistumiseen ja tilitysten jaksotus muuttui. Verovuoteen 2020 kohdistuvia kiinteistöveroja siirtyi noin 10 % eli kaupungilla noin 0,5 miljoonaa euroa maksettavaksi vuoden 2021 puolella. Tämä selittää kiinteistöverotilitysten kasvun edellisvuoteen verrattuna.

 

 Tässä vaiheessa verotulojen ennustaminen on vaikeaa, koska niiden kertymään liittyy paljon epävarmuuksia. Kuntaliitto julkaisee uuden veroennusteensa toukokuussa. On oletettavissa että yhteisöveron tilitysten kasvu tasaantuu vielä vuoden edetessä. Alkuvuoden kasvu on ollut varsin ripeää.

 

 Kaupungin lainamäärä oli maaliskuun lopussa 30,3 miljoonaa euroa eli 1.804 euroa/asukas.

 

 Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2021 on liitteenä.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

1. merkitsee sekä osavuosikatsausten uuden rytmityksen että osavuosikatsauksen ajalta 1.1.- 31.3.2021 tiedoksi

2. ehdottaa, että valtuusto merkitsee osavuosikatsauksen uuden rytmityksen ja osavuosikatsauksen 1.1. - 31.3.2021 tiedoksi.

 

Käsittely Talousjohtaja Timo Finning oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tätä asiaa käsiteltäessä.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa