Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 03.05.2021/Pykälä 147

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Keskusvaalilautakunnan varajäsenen vaihdos

 

280/00.00.01/2021

 

KH 03.05.2021 § 147  

  

Valmistelija Kaupunginsihteeri

 

 Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toi­mi­kau­dek­seen kunnan keskusvaalilautakunta. Siihen kuuluu pu­heen­joh­ta­ja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen mää­rä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Va­ra­­se­net on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten si­jaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mu­kaan edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita aset­ta­nei­ta äänestäjäryhmiä.

 

 Valtuusto on valinnut Pauliina Lehtisen kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­nan varajäseneksi. Hän on pyytänyt eroa lautakunnan jäsenyydestä kuntavaaliehdokkaaksi asettumisensa vuoksi. Hän ei voi osallistua kuntavaaleissa keskusvaalilautakunnan toimintaan. Hänen tilalleen pi­tää valita uu­si varajäsen lautakunnan jäljellä olevaksi toi­mi­kau­dek­si.

 

 Keskusvaalilautakunnan kokoonpano on seuraava:

 

Lahtinen Aila

puheenjohtaja

Suojanen Eeva

varapuheenjohtaja

Kesti Pirjo

jäsen

Juvonen Satu

jäsen

Anttila Juhani

jäsen

 

 

Wikström Sirke

1. varajäsen

Lehtinen Pauliina

2. varajäsen

Raita Antti

3. varajäsen

Murtolahti Eila

4. varajäsen

Ryhtä Irkka

5. varajäsen

Virtanen Jorma

6. varajäsen

Pirkkalainen Marja

7. varajäsen

Witka Essi

8. varajäsen

Lammintausta Väinö

9. varajäsen

 

 

 Edellisissä kunnallisvaaleissa esiintyneiden äänestäjäryhmien edus­ta­vuu­den huomioon ottamiseksi kustakin äänestäjäryhmästä va­li­taan yksi edustaja, kunnes viisi huomioon otettavaa ää­nes­­­ryh­mää on saanut edustuksensa. Yhdenkin huomioon otettavan ää­nes­­­ryh­män ollessa vailla edustusta muusta ryhmästä ei saa valita kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­taan kahta edustajaa. Vaikka säännös ei sitä edel­ly­­kään, käytännössä on useimmiten valittu viisi eniten ääniä edel­li­sis­sä kunnallisvaaleissa saanutta äänestäjäryhmää. Ää­nes­­­ryh­mien edustus arvioidaan erikseen varsinaisia jäseniä ja va­ra­­se­niä valittaessa.

 

 Kuntalain 33 §:n mukaan yleisesti vaalikelpoinen kaupungin luot­ta­mus­toi­meen on se, jolla on äänioikeus, jonka kotikunta kaupunki on ja joka ei ole holhouksen alainen.

 

 Kaupunginvaltuustoon ei kuntalain 34 §:n mukaan ole vaalikelpoinen

 

 1. valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa kos­ke­via valvontatehtäviä

 

 2. kaupungin palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sel­lai­seen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä

 

 3. kaupungin määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön pal­ve­luk­ses­sa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2. koh­das­sa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön.

 

 Kuntalain 36 §:n mukaan valtuustoon vaalikelpoinen on vaa­li­kel­poi­nen keskusvaalilautakuntaan, ei kuitenkaan lautakunnan alainen kau­pun­gin palveluksessa oleva henkilö

 

 Tasa-arvolain 4 §:n 2 momentin mukaan kunnallisissa toimielimissä, lu­kuun ottamatta valtuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kum­pia­kin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Ta­sa-ar­vo­vaa­ti­mus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja va­ra­­se­niä. Uudenkin varajäsenen tulisi olla nainen

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto

1. myöntää edellä mainituin perustein Pauliina Lehtiselle eron keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä

2. valitsee Pauliina Lehtisen tilalle keskusvaalilautakuntaan varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

3. tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa heti päätöksenteon jälkeen.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa