Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.03.2021/Pykälä 86

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Varhaiskasvatuksen palvelualueen vakanssien täyttölupia

 

222/01.01.01.00/2021

 

KH 29.03.2021 § 86  

  

Valmistelija Henkilöstöpäälikkö

 

Sivistysjohtaja ja kasvatus- ja opetuspäällikkö hakevat täyttölupia varhaiskasvatuksen palvelualueen vakanssien vakinaista täyttämistä varten 1.4.2021 alkaen seuraavasti:

 

Täyttölupa kahdeksan varhaiskasvatuksen lastenhoitajan (vakanssit: 2195, 2264, 2282, 2284, 2304, 2314, 2268 ja 2258) vakinaisen työsuhteisen toimen täyttämiseksi. Työvoiman tarve on pysyäisluontoinen.

 

Täyttölupaa haetaan johtavan varhaiskasvatuksen erityisopettajan (vakanssi 2292) vakinaisen työsuhteisen toimen täyttämiseksi edellisen työntekijän eläköitymisen vuoksi. Samassa yhteydessä kaupunginhallitusta pyydetään muuttamaan toimi viraksi. Tehtävät edellyttävät niiden hoitajan olevan virkasuhteessa.  

 

Täyttölupaa haetaan varhaiskasvatuksen erityisopettajan (vakanssi 2294) vakinaisen työsuhteisen toimen täyttämiseksi. Työvoiman tarve on pysyväisluontoinen.

 

Täyttölupaa haetaan varhaiskasvatuksen opettajan (vakanssi 22184) vakinaisen työsuhteisen toimen täyttämiseksi edellisen työntekijän irtisanoutumisen vuoksi.

 

Täyttölupaa haetaan varhaisen tuen ohjaajan (vakanssi 2298) vakinaisen työsuhteisen toimen täyttämiseksi edellisen työntekijän irtisanoutumisen vuoksi.

 

Lisäksi he esittävät kahden varhaiskasvatuksen lastenhoitajan vakanssin (vakanssit 2185 ja 2191) ja kahden perhepäivähoitajan vakanssin (vakanssit 2212 ja 2240) lakkauttamista ja kahden varhaiskasvatuksen sosionomin vakinaisen työsuhteisen toimen perustamista em. vakanssien tilalle. Varhaiskasvatusta koskevan  lainsäädännön muutos edellyttää varhaiskasvatuksen sosionomien palkkaamista varhaiskasvatuksen henkilöstöksi.

 

Vakanssit esitetään täytettävän ensisijaisesti sisäistä hakumenettelyä käyttäen. Mikäli tehtäviä ei haeta sisäisessä haussa, toteutetaan ulkoinen hakumenettely. Varhaiskasvatuksen sosionomien haku toteutetaan julkisena hakuna.

 

Vakanssien täyttämiselle on pysyväisluonteinen tarve. Sisäinen haku auttaa vähentämään toistuvien määräaikaisten palvelussuhteiden määrän tarkoituksenmukaiseksi. Vakanssien täyttäminen ei aiheuta lisämäärärahan tarvetta.

 

 

 

 

Kasvatus- ja opetuspäällikkö kirjoittaa asiasta seuraavaa:

 

"Varhaiskasvatuksen palvelualueella henkilöstöresursseja varataan perustuen palvelutarvearvioon, joka pohjautuu säännölliseen forssalaisten lasten ikäluokka -seurantaan sekä varhaiskasvatuspalvelujen käytön seurantaan, jossa huomioidaan työntekijöiden eläköitymisten ennakointi ja lainsäädännön muutokset.

 

Merkittävin ajankohta rekrytoinnissa on kevät, jolloin organisoidaan tulevan toimintavuoden palveluja, mutta viime vuosina varhaiskasvatuspalveluissa aloittavien lasten ollessa iältään aiempaa nuorempia ja osallistumisasteen kasvaessa, on jouduttu enenevässä määrin rekrytoimaan henkilöstöä pitkin toimintavuotta.

 

Rekrytoinnin haasteena on tällä hetkellä Forssassa samoin kuin muuallakin Suomessa erityisesti kelpoisten työntekijöiden saatavuus suhteessa henkilöstötarpeeseen.

 

Viime vuosina on vakinaista varhaiskasvatushenkilöstöä rekrytoitu erityisellä varovaisuudella, koska on haluttu välttää alle kouluikäisten lasten määrän vähetessä henkilöstön yliresursointia tulevaisuudessa ja koska on valmisteltu vuoden 2030 päiväkotien henkilöstörakennemuutosta koskevan lakimuutoksen (540/2018, §37) toteuttamista (vrt. varhaiskasvatuksen sosionomien rekrytointi).

 

Nyt vakinaisesti esitettävissä täyttöluvissa on em. seikat huomioitu.

Johtuen em. vakinaisen henkilöstön vähäisestä rekrytoinnista sekä erityisesti alle kolmevuotiaiden lasten kasvaneesta osallistumisasteesta (vrt. lakisääteinen henkilöstötarve on ko. ikäryhmällä suurempi kuin yli 3v lapsilla) ei-vakinaisen henkilöstön määrä on palvelualueella kasvanut, vaikka palvelutarve ei ole samassa suhteessa vähentynyt.

 

Nyt vakinaisesti täytettäviksi esitettävät toimet vähentävät määräaikaisten työntekijöiden määrää, eivätkä vakinaiset rekrytoinnit kasvata palkkamäärärahojen tarvetta nykyisestä.

 

Nykyisten määräaikaisten työntekijöiden määrään ja koko maata koskeviin rekrytointihaasteisiin perustuen suurin osa nyt haettavista vakansseista esitetään täytettäväksi sisäisen haun kautta.

 

Huomioitavaa on, että tulevan toimintakauden suunnittelun edetessä ja palvelujen organisoinnin tarkentuessa tullaan vielä kuluvan kevään aikana esittämään hyväksyttäväksi lisää vakinaisia täyttölupia."

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

1. perustaa 1.4.2021 alkaen kaksi varhaiskasvatuksen sosionomin vakituista työsuhteista tointa, joiden kelpoisuusvaatimuksena on sosionomin (AMK) tutkinto, johon sisältyy varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot

2. muuttaa 1.4.2021 alkaen johtavan varhaiskasvatuksen erityisopettajan (vakanssi 2292) työsuhteisen toimen viraksi nykyisin kelpoisuusvaatimuksin

3. lakkauttaa 1.4.2021 alkaen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan vakanssit 2185, 2191 ja perhepäivähoitajan vakanssit 2212 ja 2240 

4. myöntää seuraavat täyttöluvat:

- kahdeksan varhaiskasvatuksen lastenhoitajan vakinaisen työsuhteisen toimen (vakanssit: 2195, 2264,  2282, 2284, 2304, 2314, 2268 ja 2258) täyttämiseksi pysyväisluontoisen työvoiman tarpeen perusteella

- johtavan varhaiskasvatuksen erityisopettajan viran (vakanssi 2292) täyttämiseksi edellisen työntekijän eläköitymisen vuoksi

- varhaiskasvatuksen erityisopettajan viran vakinaisen työsuhteisen toimen (vakanssi 2294) täyttämiseksi pysyväisluotoisen työvoiman tarpeen perusteella

- varhaiskasvatuksen opettajan vakinaisen työsuhteisen toimen (vakanssi 22184) täyttämiseksi edellisen työntekijän irtisanoutumisen vuoksi

- varhaisen tuen ohjaajan vakinaisen työsuhteisen toimen (vakanssi 2298) täyttämiseksi edellisen työntekijän irtisanoutumisen vuoksi

5. toteaa, että kahden varhaiskasvatuksen sosionomin toimen hakumenettely toteutetaan julkisena hakuna ja muiden toimien hakumenettely ensisijaisesti sisäisenä hakuna.

 

Käsittely Sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tätä asiaa käsiteltäessä.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa