Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.03.2021/Pykälä 103

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Ilmoitusasiat

 

KH 29.03.2021 § 103  

  

 

 Kaupunginhallitukselle esitetään tiedoksi seuraavat ilmoitusluonteiset asiat:

 

- Leena Järvenpää on irtisanoutunut talousjohtajan virasta 1.5.2021 alkaen siirtyäkseen eläkkeelle. Valtuusto on kokouksessa 1.2.2021 valinnut kauppatieteiden maisteri Timo Finningin kaupungin uudeksi talousjohtajaksi. Kaupunginjohtaja ottaa Timo Finningin huhtikuun alusta alkaen määräaikaiseen kehitysjohtajan toimeen, jotta hän voi työskennellä yhdessä Leena Järvenpään kanssa sekä perehtyä tämän opastamana varsinkin taloushallinnon prosesseihin ja toimintatapoihin jo ennen toukokuun alkua.

 

- Valtuutettu Tapio Virtanen teki valtuuston kokouksessa 22.6.2020 monitoimikeskuksen rakentamista käsiteltäessä kaupunginhalllituk-sen ehdotuksesta poikenneen ehdotuksen, jota kannatettiin. Ehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä ei äänestetty. Tapio Virtanen valitti valtuuston päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hän vaati valtuuston päätöksen kumoamista. Tämän jälkeen valtuusto kumosi valituksenalaisen päätöksensä. Hallinto-oikeus antoi valitusta koskeneen päätöksensä 17.3.2021. Sen mukaan valtuuston päätös syntyi virheellisessä järjestyksessä, kun kokouksessa tehdystä kannatetusta ehdotuksesta ei äänestetty. Koska valtuusto oli kumonnut valituksenalaisen päätöksensä, enemmän lausunnon antaminen valituksesta raukesi. Hallinto-oikeuden päätös poikkesi aiemmasta ratkaisukäytännöstä. Sitä ennen hallinto-oikeus ei ollut ottanut kantaa kumotun päätöksen lainmukaisuuteen eikä tehnyt valituksen johdosta muutoksenhaku-kelpoista päätöstä. Kaupunki oli vastauksena hallinto-oikeuden lausuntopyyntöön toimittanut hallinto-oikeudelle valtuuston päätöksen kumoamista koskeneen selvityksen. Edellä selostetun perusteella kaupunki ei pitänyt erillistä lausuntoa tarpeellisena. Jos kaupunki olisi tiennyt, että hallinto-oikeus aiemmasta käytännöstä poiketen ottaa kantaa valtuuston päätöksen asiasisältöön, se olisi antanut lausunnon. Se olisi selvittänyt hallinto-oikeudelle valtuuston hyväksyneen asiassa yksimielisesti ponsilausuman, joka kaupungin mielestä oli tehnyt Virtasen ehdotuksesta äänestämisen tarpeetto-maksi. Hallinto-oikeus otti päätöksessään kantaa valtuuston päätöksen laillisuuteen vain valituksen perusteella. Tämä ilmenee hallinto-oikeuden päätöksestä. Päätös saattaa olla lainvastainen sekä sisällöltään että virheellisen menettelyn vuoksi. Päätöksestä on mahdollisuus valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. 

 

- Oikeusministeriö on lähettänyt 8.3.2021 kunnille kirjeen, jonka mukaan vuoden 2021 kuntavaalit siirtyvät pidettäviksi 13.6.2021, dnro 432/00.00.00.01/2020.

 

- Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestämisestä tehtyä selontekoa koskeva Hämeenlinnan kaupungin pelastuslautakunnan päätös 9.3.2021 (8 §).

 

- Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen tilinpäätöstä ja toimintakerto-musta koskeva Hämeenlinnan kaupungin pelastuslautakunnan päätös 9.3.2021 (10 §).

 

- Edustajien nimeämistä seutukirjaston sopimusneuvotteluihin koskeva Ypäjän kunnanhallituksen päätös 23.2.2021 (§ 46), dnro 258/00.04.00/2020.

 

- Tammelan kunnanhallitus on kokouksessa 15.3.2021 (69 §) kunnan puolesta hyväksynyt sopimuksen, joka koskee tutkijayliopettajan sijoittamista Hämeen ammattikorkeakoulun Lounais-Hämeen kampukselle vuosina 2021 - 2023, dnro 664/02.05.02/2020.

 

- Humppilan kunnanhallitus on kokouksessa 15.3.2021 (17 §) kunnan puolesta hyväksynyt sopimuksen, joka koskee tutkijayliopettajan sijoittamista Hämeen ammattikorkeakoulun Lounais-Hämeen kampukselle vuosina 2021 - 2023, dnro 664/02.05.02/2020.

 

- Aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös 17.3.2021 määrää tartuntatautilain 58 g §:n 1 momentin nojalla kaikki Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien kuntien alueilla sijaitsevat tartuntatautilain 58 g §:n 4 momentissa tarkoitetut yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat suljettaviksi asiakkailta ja osallistujilta siltä osin, kuin niitä käytetään 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan. Määräys on voimassa ajalla 18.3.2021-31.3.2021, dnro 265/09.06.01/2020.

 

- Hevosopisto Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen 1.3.2021 pöytäkirja.

 

- Hämeen liiton maakuntahallituksen kokouksen 15.3.2021 pöytäkirja.

 

- Opetus- ja kulttuuriministeriö on 17.3.2021 myöntänyt kaupungille perusopetuksen oppilaanohjauksen kehittämiseen valtion erityisavustusta 64.000 euroa vuosille 2021 - 2022, dnro 195/02.05.01.00/2021.

 

- Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksen 15.3.2021 pöytäkirja.

 

- Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksen 17.3.2021 pöytäkirja.

 

- Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokouksen 23.3.2021 pöytäkirja.

 

- yhteislyseon johtokunnan kokouksen 11.3.2021 pöytäkirja.

 

- johtoryhmän kokouksen 8.3.2021 muistio.

 

- kaupungin valmiusjohtoryhmän kokouksien 12.3.2021 ja 18.3.2021 tilannekatsausmuistio, kaupungin koronavirustilanteessa tekemiä toimenpiteitä, päätöksiä ja tiedottamista koskeva muistio.

 

 Kokousasiakirjat ovat nähtävinä sähköisessä kokousjärjestelmässä (CM - Kaupunginhallitus - Kokousasiakirjat).

 

Viranhaltijapäätösten päätösluettelo ajalta 11.3. - 24.3.2021.

(CM - Kaupunginhallitus - Viranhaltijapäätökset)

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

 

         1. merkitsee edellä mainitut asiakirjat tiedoksi

 

     2. hyväksyy kaupungin hakevan korkeimmalta hallinto-oikeudelta  

     valituslupaa valittaakseen Hämeenlinnan hallinto-oikeuden

     päätöksestä 17.3.2021 korkeimpaan hallinto-oikeuteen

 

     3. toteaa, ettei edellä lueteltuihin pöytäkirjoihin sisältyvissä  

     päätöksissä tarkoitettuja asioita ole aihetta ottaa

     kaupunginhallituksen käsiteltäviksi

 

4. tyytyy muiden viranomaisten päätöksiin.

 

Käsittely Jäsen Tapio Virtanen ilmoitti olevansa hallinto-oikeuteen valituksen tehneenä asianosainen ja siten esteellinen sekä vetäytyvänsä asian käsittelystä. Hän oli poissa kokouksesta asian käsittelyn ajan.

 

Keskustelun kuluessa jäsen Johanna Häggman ehdotti kaupunginjohtajan ehdotuksesta poiketen, että kaupunginhallitus poistaa päätösehdotuksesta 2. kohdan. Hänen ehdotustaan ei kannatettu. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi Hägg-manin ehdotuksen kannattamattomana rauenneen.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa