Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.03.2021/Pykälä 91

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Hallintosäännön muutoksia

 

659/00.01.01/2020

 

KH 29.03.2021 § 91  

  

Valmistelija Hallintosihteeri ja kaupunginsihteeri

 

Seuraavassa on hallintosääntöön lisättävät määräykset kirjoitettu vinokirjoituksena ja säännöstä poistettavat määräykset yliviivattuina.

 

Forssan vanhusneuvostoa koskevat määräykset

 

Forssan vanhusneuvosto on ehdottanut hallintosääntöön seuraavia muutoksia.

 

15 §

15.2 Forssan vanhusneuvosto

 

Vanhusneuvosto edistää viranomaisten ja vanhusten ikääntyneen väestön sekä heitä edustavien eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen yhteistoimintaa samoin kuin edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista kaupungin päätöksentekoon.

-          -     -     -     -     -     -     -     -     -   

Vanhusneuvosto kutsuu järjestää kaupungin alueella toimivien eläkeläis- ja veteraanijärjestöjen edustajat vähintään kaksi kertaa vuodessa yhteistyö- ja neuvottelutilaisuuteen edustajille yhteistyö- ja neuvottelutilaisuuksia, joissa käsitellään vanhuksia ja vanhustyötä koskevia asia- ja toiminta-aloitteita ajankohtaisia kysymyksiä.

 

Vanhusneuvosto koordinoi vanhusten viikon tapahtumat.

 

Vanhusneuvostoon kuuluvat puheenjohtajan lisäksi jäseninä kunkin eläkeläisjärjestön ja muita ikääntyneitä edustavien yhdistysten nimeämän edustajan ja veteraanijärjestöjen yhteisesti nimeämän edustajan lisäksi Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän, Forssan ev.-lut. seurakunnan sekä kaupungin yhdyskuntalautakunnan ja sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan lisäksi kaupunginhallituksen nimeämä edustaja ja neuvoston sihteeri. Kaupunginhallitus nimeää neuvostolle sihteerin. Vanhusneuvoston sihteerinä toimii Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän osoittama työntekijä.

 

           Forssan seudun vammaisneuvostoa koskevat määräykset

 

Forssan seudun vammaisneuvoston jäseninä olevat järjestöt toivovat hallintosäännön mahdollistavan sen, että jäsenen ja varajäsenen voi nimetä eri järjestö. Se helpottaa toimintaa. 

 

15.3 Forssan seudun vammaisneuvosto

-    -     -     -     -     -     -     -     -     -   

Kaupunki ja kunnat nimeävät vammaisneuvostoon kukin yhden jäsenen ja varajäsenen. Jäsenet edustavat eri hallintokuntia (keskushallinto, koulutus, kulttuuri, ja vapaa-aika sekä tekninen toimi). Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä terveydenhuollon kuntayhtymä nimeää vammaisneuvostoon yhden jäsenen ja varajäsenen. Seudun vammaisjärjestöt nimeävät vammaisneu- vostoon yhteensä kuusi jäsentä varajäsenineen. Jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä voi nimetä eri järjestö. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän edustaja toimii sihteerinä.

 

Keskushallinnon toimialajohtajuus

 

Talousjohtaja on toiminut viimevuosina keskushallinnon toimialajohtana. Hän jää eläkkeelle tulevan toukokuun alusta. Keskushallinnossa on lähivuosina tulossa muitakin viranhaltijoiden vaihdoksia. Noissa yhteyksissä arvioidaan tarkoituksenmukaisimpia tapoja järjestellä eri tehtäväkokonaisuuksia. Toimialajohtajuuskin on sellainen. Valtuustolle ehdotetaan, että pysyväisratkaisuun saakka  kaupunginjohtaja toimisi lähivuodet toimialajohtajana. Tällainen keskushallinnon johtamistapa on ollut kaupungilla käytössä ennekin.

   

19 § Toimialajohtajat

 

Keskushallinnon toimialaa johtaa talousjohtaja kaupunginjohtaja.

Sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden toimialaa johtaa sivistysjohtaja.

Teknisen ja ympäristötoimen toimialaa johtaa tekninen johtaja.

 

Normaalista toimivallasta poikkeamista koskeva määräykset

 

Määräykset perustuvat Suomen Kuntaliitto ry:n mallimääräyksiin. Hallintosäännön uudessa 5 a luvussa olevat määräykset koskevat toimivallan delegoimista eli edelleen siirtämistä tilanteissa, joissa kaupungin järjestämisvastuulla olevaan toimintaan kohdistuu sellainen riski tai uhka, että normaalista toimivallasta poikkeamiselle on välttämätön syy. Normaalista toimivallasta poikkeavan päätös-vallan nojalla voidaan tehdä päätöksiä, jotka ovat välttämättömiä palveluiden turvaamiseksi ja tilanteen saattamiseksi normaaliksi. Päätösvaltaa käytetään vain sen verran, kuin välttämätön syy edellyttää.

 

Tässä luvussa tarkoitetussa päätöksenteossa käytetään laissa kaupungille säädettyä päätösvaltaa, jota valtuusto voi hallintosäännössä siirtää kaupungin muille toimielimille, viranhaltijoille ja luottamushenkilöille. Jos laissa on säädetty päätösvalta tietylle kaupungin viranomaiselle, hallintosäännössä ei voida määrätä päätösvallasta toisin. Tätä lukua sovelletaan ensisijaisena hallintosäännön muihin lukuihin nähden.

 

ätösvallan perustuessa hallintosäännön 36 a ja 36 b §:n poikkeusmääräyksiin päätökset tehdään muuten samoin menettelyin kuin normaaliin toimivaltaan perustuvassa päätöksenteossa.

 

Kaupunginjohtaja ja toimialajohtaja voivat 36 a §:n nojalla tehdä tilanteen kannalta välttämättömät päätökset, jotka täytyy tehdä välittömästi. Kaupunginhallituksen kannanoton jälkeen normaalista toimivallasta poikkeava päätöksentekovalta perustuu kaupunginhallituksen 36 b §:n nojalla tekemään päätökseen.

 

       5 a luku  

36 a §

Normaalista toimivallasta poikkeaminen ja raportointi

 

Hallintosäännön muiden lukujen toimivaltamääräyksistä voidaan poiketa välttämättömän syyn vuoksi. Tällaisia syitä voivat olla esimerkiksi henkeen ja terveyteen kohdistuvat uhat sekä elintärkeiden palveluiden keskeytymiseen, talouteen, kiinteistöihin, muuhun omaisuuteen tai ympäristöön kohdistuvat uhat, jotka aiheuttavat välittömän vaaran tai muun vakavan toiminnallisen tai taloudellisen riskin.

 

Kaupunginjohtaja voi käyttää normaalista toimivallasta poikkeavaa päätösvaltaa kaupungin palvelujen turvaamiseksi ja tilanteen normaalistamiseksi välttämättömän syyn vuoksi.

 

Toimialajohtaja voi käyttää normaalista toimivallasta poikkeavaa päätösvaltaa kaupungin palvelujen turvaamiseksi ja tilanteen normaalistamiseksi omalla toimialallaan välttämättömän syyn vuoksi, ellei kaupunginjohtaja päätä asiasta.

 

Kaupunginhallitukselle tulee raportoida 36 a §:ään perustuvan toimivallan nojalla tehdyistä päätöksistä.    

 

36 b §

Normaalista toimivallasta poikkeavan päätösvallan käyttöön ottaminen määräajaksi kaupunginhallituksen päätöksen nojalla

 

Kaupunginhallitus voi vahvistaa kaupunginjohtajan ja toimiala-johtajan normaalista poikkeavan päätösvallan määräajaksi 36 a §:ssä mainitun välttämättömän syyn vuoksi. Kaupunginhallitus voi vahvistamisen sijaan sekä ennen määräajan päättymistä todeta, ettei normaalista toimivallasta poikkeavan päätösvallan käytölle ole enää perusteita.  

 

Tiedonhallinnan järjestäminen

 

Julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annettu laki eli tiedonhallintalaki tuli voimaan vuoden 2020 alusta. Laki edistää tiedonhallinnan yhdenmukaistamista, tietoturvallisuutta ja digitalisointia viranomaistoiminnassa. Laissa säädetään julkisuusperiaatteen ja hyvän hallinnon vaatimusten toteuttamisesta viranomaisten tiedonhallinnassa. Laki sisältää koko julkista hallintoa koskevat säännökset tiedonhallinnan järjestämisestä ja kuvaamisesta, tietovarantojen yhteen toimivuudesta, tietojärjestelmien yhteen toimivuuden toteuttamisesta, teknisten rajapintojen ja katseluyhteyksien toteuttamisesta sekä tietoturvallisuuden toteuttamisesta. Laki ja sen nojalla annetut asetukset koskevat pääosin myös kunnallisten viranomaisten toimintaa. Hallinto-säännön uudessa pykälässä täsmennetään kaupunginhallitukselle lain nojalla kuuluvat tehtävät.

 

7. luku Asiakirjahallinnon ja tiedonhallinnan järjestäminen

 

60 § Kaupunginhallituksen tiedonhallintatehtävät

 

Kaupunginhallitus vastaa siitä, että tiedonhallintalain 4 §:n 2 momentissa säädetyt vastuut, käytännöt ja valvonta on määritelty kaupungilla.

 

Tiedonhallinnan toteuttamiseen liittyvien tehtävien vastuut ovat:

 

1. vastuu tiedonhallintalain mukaisten kuvausten koostamisesta ja ylläpidosta (tiedonhallintamalli (5 §), muutosvaikutusten arviointi (5 §) ja asiakirjajulkisuutta koskeva kuvaus (28 §)

 

2. vastuu 19 §:ssä säädetystä tietoaineistojen sähköiseen muotoon muuttamisesta ja saatavuudesta

 

3. vastuu tietoturvallisuusjärjestelyistä, tietojärjestelmien toiminnasta ja yhteen-toimivuudesta sekä tietovarantojen yhteentoimivuudesta (2 §:n 13 kohta, 5 §, 12 - 17 §, 22 - 24 §)

 

4. vastuu asianhallinnan ja palvelujen tiedonhallinnan järjestämi-sestä sekä tietoaineistojen säilyttämisen järjestämisestä (21 §, 25 - 27 §).

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy hallintosääntöön 1.5.2021 alkaen yllä olevat muutokset. 

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa