Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.02.2021/Pykälä 56

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäseneksi nimettävä kaupungin ehdokas

 

325/00.00.01/2020

 

KH 22.02.2021 § 56  

  

Valmistelija Kaupunginsihteeri

 

 Ammattikorkeakoulut muuttuivat vuoden 2015 alus­ta osa­ke­yh­tiö­muo­toi­sik­si oi­keus­hen­ki­löiksi. Am­mat­ti­kor­kea­kou­lus­sa on hallitus, jo­ka käsittelee ja päättää osa­ke­yh­tiö­lais­sa sää­de­tyn lisäksi am­mat­ti­kor­kea­kou­lu­osa­ke­yh­tiö­lais­sa erik­seen säädetyt asiat.

 

 Osakeyhtiön hallituksen ko­koon­pa­noa koskeva lain 17 § kuuluu seu­raa­vas­ti:

 

 "Ammattikorkeakoulun hallituksessa on vähintään seitsemän ja enin­tään yhdeksän jäsentä, joiden tulee edustaa monipuolisesti yh­teis­kun­ta­elä­män ja ammattikorkeakoulun tehtäviin liittyvää asian­tun­te­mus­ta. Hallituksessa tulee olla myös jäseniä, joilla on työ- ja elin­kei­no­elä­män käytännön kokemusta ja tuntemusta. Rehtori ei voi olla hal­li­tuk­sen jäsen.

 

 Hallituksessa on kaksi jäsentä ammattikorkeakouluyhteisöstä, joista toi­nen kuuluu henkilöstöön ja toinen opiskelijoihin. Am­mat­ti­kor­kea­kou­lu­yh­tei­sös­tä valittavat hallituksen jäsenet valitaan vaaleilla. Hen­kilös­töön kuuluvan hallituksen jäsenen valinnasta määrätään tar­kem­min johtosäännössä ja opiskelijoihin kuuluvan jäsenen va­lin­nas­ta määrätään tarkemmin opiskelijakunnan säännöissä. Yhtiökokous vah­vis­taa valinnat."

 

 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n osakassopimuksessa ­yh­tiön hal­li­tuk­sen kokoonpanosta on sovittu, että muut kuin yllä se­los­te­tut hal­li­tus­pai­kat jakautuvat seuraavasti:

 

 Hämeenlinnan kaupungilla on kaksi hallituspaikkaa. Hallituksen pu­heen­joh­ta­ja on Hämeenlinnan kaupungin edustaja. Valkeakosken, Rii­hi­mäen ja Forssan kaupungeilla on kullakin yksi hallituspaikka. Tam­me­lan ja Hattulan kunnilla on vaihtuva hallituspaikka siten, että vaih­to tapahtuu kahden vuoden välein.

 

 Lisäksi hallitukseen valitaan työ- ja elinkeinoelämän asian­tun­te­mus­ta edustava jäsen. Hallituksella on kaksi varapuheenjohtajaa, jotka va­li­taan Riihimäen ja Valkeakosken edustajista.

 

Kuluneella kaudella Jouni Mäkelä on ollut Forssan kaupungin edustajana yhtiön hallituksessa. Hän valitettavasti menehtyi äkillisesti. Kaupunginhallituksen ehdotetaan nimeävän hänen tilalleen uuden hallituksen jäsenen. Lähiaikoina pidettävä yhtiön ylimääräinen yhtiökokous vahvistaa valinnan. Jäsenen tämä toimikausi päättyy var­si­nai­seen yhtiökokoukseen.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus nimeää kaupungin ehdokkaan Hämeen am-mattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen valittavaksi jäseneksi.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen ja nimesi kaupungin ehdokkaaksi Eino Järvisen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa