Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.02.2021/Pykälä 55

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Luottamushenkilöiden valitseminen Jouni Mäkelän tilalle

 

124/00.00.01/2021

 

KH 22.02.2021 § 55  

  

Valmistelija Kaupunginsihteeri

 

 Kaupungin luottamushenkilönä ollut Jouni Mäkelä on valitettavasti menehtynyt äkillisesti. Hän on ol­lut kaupunginvaltuutettu, ympäristölupalautakunnan puheenjohtaja, sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan varajäsen sekä maanmittaustoimitusten uskottu mies. Hä­nen tilalleen tu­lee va­li­ta uu­det luot­ta­mus­hen­ki­löt.

 

 Kuntalain 71 §:n mukaan yleisesti vaalikelpoinen kaupungin luot­ta­mus­toi­meen on se, jolla on äänioikeus, jonka kotikunta on Forssan kau­pun­ki ja jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

 

 Kuntalain 72 §:n mukaan kaupunginvaltuustoon ei ole vaalikelpoinen

 

 1. valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa kos­ke­via valvontatehtäviä;

 

 2. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rin­nas­tet­ta­vas­sa vastuullisessa tehtävässä;

 

 3. kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön pal­ve­luk­ses­sa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tar­koi­tet­tuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön;

 

 4. kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän pal­ve­luk­ses­sa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 koh­das­sa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön.

 

 Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

 

 1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;

 

 2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

 

 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

 Kuntalain 31 §:n mukaan kunnan ja kuntayhtymän toimielinten jä­se­nil­le valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joista on soveltuvin osin voi­mas­sa, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.

 

 Peruskuntien valtuustoja lukuun ottamatta kunnallisissa toi­mi­eli­mis­sä tulee naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain 4 §:n 2 mo­men­tin mu­kaan ol­la sekä naisia että miehiä kum­pia­kin vähintään 40 pro­sent­tia, jollei eri­tyi­sis­tä syistä muuta johdu. Ta­sa-ar­vo­vaa­ti­mus kos­kee erikseen var­si­nai­sia jäseniä ja va­ra­­se­niä.

 

Kuntalain 17 §:n 2 momentin mukaan valtuuston puheenjohtaja kutsuu kuolleen valtuutetun sijaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi vaalin tuloksen mukaisesti asianomaisen puolueen tai ryhmän järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun.

 

Hallintosäännön mukaan valtuusto valitsee lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Kiinteistönmuodostamislain 6 §:n mukaan valtuuston tulee valita kuntaan uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi.

 

Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on lisäksi voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään.

 

Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu holhoustoimesta annetun lain mukaisesti ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä.

 

Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 63 vuotta. Lautamiehen on oltava puolueeton maallikko. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai rangaistuslaitoksessa, joka toimii virallisena syyttäjänä tai joka ammatikseen harjoittaa asianajoa. Lautamiehenä ei saa toimia ulosottotehtäviä hoitava henkilö tai henkilö, joka huolehtii rikosten esitutkinnasta taikka tulli- tai poliisivalvonnasta.

 

Kunnasta valittavien käräjäoikeuden lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa. Tämä vaatimus on selvyyden vuoksi syytä ottaa tässäkin tapauksessa huomioon.

 

Uskotun miehen toimeen soveltuvat kuntalaissa olevat luottamustoimesta kieltäytymistä ja eroamista koskevat säännökset.

 

Ympäristölupalautakunnan nykyinen kokoonpano on seuraava:

 

Mäkelä Jouni  puheenjohtaja

Henriksson Jaakko henk.koht. varajäsen

 

Mäkelä Jarmo  varapuheenjohtaja

Heikkilä Pertti  henk.koht. varajäsen

 

Pajunen Anu  jäsen

Kula Karol  henk.koht. varajäsen

 

Kauti Kari  jäsen

Wääri Keijo  henk.koht. varajäsen

 

Kaija-Leena Niemi sen

Lintonen Emmi  henk.koht. varajäsen

 

Sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan nykyinen kokoonpano on seuraava:

 

Niininen Vesa  puheenjohtaja

Salonen Nicholas  henk.koht. varajäsen

 

Saarenmaa Lotta  varapuheenjohtaja

Kauppi Susanna  henk.koht. varajäsen 

 

Pohjalainen Katariina jäsen

Kula Karol  henk.koht. varajäsen

 

Aaltonen Ari  jäsen

Ilvonen Sirkka-Liisa  henk.koht.varajäsen

 

Mattila Sami  jäsen

Kuparinen Pia  henk.koht. varajäsen

 

Aaltonen Minna  jäsen

Jokinen Annikki  henk.koht. varajäsen

 

Ylitalo Hannu  jäsen

Koskenoja Juha  henk.koht. varajäsen

 

Vikman Pasi  jäsen

Väre Pasi  henk.koht. varajäsen

 

Jokinen Saara  jäsen

Mäkelä Jouni  henk.koht. varajäsen

 

Kainulainen Jennica jäsen

Penttilä Mari  henk.koht. varajäsen

 

Lahtinen Maaret  jäsen

Lintonen Emmi  henk.koht. varajäsen

 

Mali Turkka  jäsen

Lahtinen Kalle  henk.koht. varajäsen

 

Nieminen Tuulia  jäsen

Väre Wilma  henk.koht. varajäsen

 

Uskottujen miesten nykyinen kokoonpano on seuraava:

Jouni Mäkelä, Kaisa Jussila, Rauni Vähä-Pietilä, Jorma Tuomisto, Sofia Vuorinen, Jari Kantelus ja Asta Jaakkola

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto

1. toteaa Hannu Rekusen tulevan Jouni Mäkelän tilalle valtuutetuksi

2. valitsee Jouni Mäkelän tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi

- ympäristölupalautakunnan jäsenen
- ympäristölupalautakunnan puheenjohtajan
- sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan varajäsenen
- uskotun miehen.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa