Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.02.2021/Pykälä 60

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Koulujen ja päiväkotien tarpeisiin tehtäviä tiloja koskeva valtuustoaloite

 

79/10.03.02.00/2020

 

 

KV 04.09.2017 § 76

 Valtuuston toinen varapuheenjohtaja Arto Heino johti puhetta tämän asian käsittelyn kohdalla. Valtuutettu Emmi Lintonen luki koulujen ja päi­­ko­tien tarpeisiin tehtäviä tiloja koskeneen seuraavan val­tuus­to­aloit­teen:

 

  "Viime valtuustokauden alussa virkamiehet esittivät arvion, jonka mu­kaan kaupungilla ei olisi varaa remontoida sekä Tölön että Ku­ha­lan kouluja. Kuitenkin tätä arviota ennen virkamiehet ja poliittiset päät­­jät olivat olleet yksimielisesti sitä mieltä, että ensin re­mon­toi­daan Tölön koulu ja sitten Kuhalan koulu. Tölön koulusta oli tehty jo val­mis arkkitehdin piirtämä suunnitelmakin, joka maksoi forssalaisille ve­ron­mak­sa­jil­le n. 60000 euroa. Tölön koulun remontti oli alun perin tar­koi­tus toteuttaa vuosina 2013-2014. Tölön ja Kuhalan koulun re­mont­tien hinnaksi arvioitiin yhteensä kahdeksan miljoonaa euroa. Kos­ka virkamiehet käänsivät kelkkansa ja esittivät tylyn arvion siitä, ett­ei Tölön ja Kuhalan kouluja remontoitaisi, kutsuttiin konsultit pai­kal­le. Konsulteilta tilattiin palveluverkkoselvitys, jonka tulos oli jo val­miik­si sovittu: Tölön oppilaat haluttiin siirtää laajennettavaan Ku­ha­lan kouluun, jonne myös haluttiin siirtää kaksi päiväkotia. Samalla jot­kut poliitikot selittivät, että rahasta on niin kova puute, seiniä liikaa ja oppilasmäärä laskeva, jolloin Vieremän koulukin on syytä esittää lak­kau­tet­ta­vak­si. Tässä touhussa konsulttien kukkaroon kilahti ve­ron­mak­sa­jil­ta kymmenien tuhansien eurojen potti.

 

  Lähikouluja puolustavaan kuntalaisaloitteeseen kerättiin nimiä 1589 kap­pa­let­ta. Asian jatkovalmistelussa todettiin, että Kuhalan koulua ei ole järkevä laajentaa. Tämän jälkeen jotkut poliitikot halusivat jälleen uu­den vaihtoehdon, jossa ainakin Tölö, Kuhala ja päiväkoteja yh­dis­tet­täi­siin suureksi monitoimikeskukseksi, johon myöhemmin olisi mah­dol­lis­ta liittää myös kaupungin muita kouluja. Samaan aikaan ker­rot­tiin, että tarvitsemme monitoimikeskuksen siitä syystä, että saam­me kunnollisen liikuntasalin Forssaan. Kaiken tämän jälkeen oli­kin yli 20 miljoonan investointiin varaa. Jälleen kerran kutsuttiin kon­sul­tit paikalle ja nyt olemmekin sitten siinä tilanteessa, että Ku­ha­lan koulun ja Kurjenpesän päiväkodin paikalle suunnitellaan mo­ni­toi­mi­kes­kus­ta. Hintalappu tulee olemaan huima.

 

Monitoimikeskus on suunniteltu rakennettavaksi vuonna 2019 ja se on sama vuosi, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirretään kunnilta maa­kun­nil­le.  Kuntien keskeisiksi tehtäviksi jäävät enää päivähoito, kou­lu­tus ja tekninen toimi eli katujen ja yleisten alueiden ra­ken­ta­mi­nen

  ra­ken­ta­mi­nen sekä mahdollinen vapaa-aikatoimi. Jokaisen kunnan tu­lo­ve­ro­pro­sent­tia lasketaan kaavamaisesti 12,3 prosenttiyksikköä, kunnilta vie­dään rahoitusta 17,7 miljardia euroa, kuntien osuutta yh­tei­­ve­ros­ta alennetaan ja samalla valtionosuuksia karsitaan. Tässä ti­lan­tees­sa Forssan kaupunki ottaisi lisää lainaa vähintään 30 miljoonaa mo­ni­toi­mi­kes­kuk­sen rakentamiseen ja tuplaa ellei triplaa fors­sa­lais­ten velkataakan. Jo nyt monet asiantuntijat ovat todenneet kuntien muut­tu­vas­ta tilanteesta vuonna 2019, että tulot kyllä riittävät, mutta erit­täin suureksi ongelmaksi tulee kuntien lainanhoitokyky. Kun tulot puo­lit­tu­vat, niin riskit kaksinkertaistuvat.

 

  Tälläkään hetkellä meillä ei ole forssalaisille koululaisille op­pi­ma­te­ri­aa­lei­hin tarpeeksi rahaa, kun oppimateriaalirahat puolitettiin tänäkin vuon­na. Miten kaupungin rahat riittäisivät oppimateriaaleihin yli 20 mil­joo­nan monitoimikeskuksen rakentamisen jälkeen? Aikaisempien ar­vioi­den mukaan rahaa ei ollut pienempäänkään remonttiin. On nau­ret­ta­vaa perustella ökyinvestointia sillä, että nyt on pakko ra­ken­taa, jotta oppilaat saavat uuden opetussuunnitelman mukaiset op­pi­mis­ym­­ris­tön tai sillä, että esim. Tölön ja Taikatuulen kiinteistöt ovat tiensä päässä eikä niitä voisi enää remontoida.

 

  Tällä hetkellä monitoimikeskushanketta on valmisteltu lähestulkoon sa­la­myh­käi­ses­ti pienessä porukassa. Demokraattisesti valitulta val­tuus­tol­ta ei olla kysymässä mielipidettä eri tonttivaihtoehdoista. Po­liit­ti­sil­le päätöksentekijöille ei myöskään ole tuotu vertailutietoja mo­ni­toi­mi­kes­kus­hank­keen rinnalle remonttien hinnoista, kou­lu­kul­je­tus­ten kustannuksista tai elinkaarimallista. Myöskään ei ole tuotu sel­vi­tys­tä henkilöstövaikutuksista, eli irtisanottavan henkilöstön mää­räs­tä.

  Emme voi tuhlata kuntalaisten veroeuroja lyhytnäköisesti. Me al­le­kir­joit­ta­neet haluamme, että asia palautetaan asiantuntijalautakunnan val­mis­te­luun. Monitoimikeskushankkeen rinnalle on saatava tiedot kou­lu­ra­ken­nus­ten peruskorjausten kustannuksista sekä elin­kaa­ri­mal­lin mahdollisuuksista."

  Lintosen lisäksi aloitteen olivat allekirjoittaneet valtuutetut Risto Aal­to­nen, Ritva Aho, Sirkka-Liisa Anttila, Johanna Häggman, Sirk­ka-Lii­sa Ilvonen, Saara Jokinen, Marjut Kallioinen, Tomi Karlsson, Pia Ku­pa­ri­nen, Matti Luostarinen, Jouni Mäkelä, Manu Mäkinen, Kai­ja-Lee­na Niemi, Vesa Niininen, Tarja Rajahalme-Tahvanainen, Pasi Vik­man, Tapio Virtanen ja Janne Vuo­ren­maa sekä varajäsen Mari Pent­ti­lä.

  Päätös: Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle val­mis­tel­ta­vak­si.

 

KH 11.09.2017 § 269 Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus antaa keskushallinnolle, si­vis­

tys- ja tulevaisuuspalveluiden toimialalle sekä teknisen ja ym­­ris­­toi­men toimialalle yhteisesti tehtäväksi laatia aloitteessa tarkoitettua

 asiaa koskeva selvitys ja mahdollinen toimenpide-esitys kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen käsiteltäväksi.

 

 Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

KH 22.02.2021 § 60  

  

Valmistelija Kiinteistöpäällikkö

 

Monitoimikeskusta on valmisteltu kaikissa vaiheissa valtuuston linjausten ja päätösten mukaisesti. Lähtökohtaisesti neljä peruskorjauksen tarpeessa olevaa kiinteistöä (Kuhalan ja Tölön koulut sekä Kurjenpesän ja Taikatuulen päiväkodit) korvaa kokonaan uusi monitoimikeskus eli Monikylä. Näiden neljän yksikön kokonaiskerrosala on 12.291 neliömetriä. Monikylässä tilojen määrä vähenee 8.716 neliömetriin. Uuden rakennuksen rakentaminen arvioitiin kustannuksiltaan peruskorjausta edullisemmaksi ja riskeltään pienemmäksi vaihtoehdoksi. Peruskorjausten kustannusarviot tehtiin tukeutumalla Tölön koulun peruskorjauksesta tehtyyn kustannusarvioon. Näin saadut kohteiden peruskorjausten neliöhinnat vaihtelivat 1.761 eurosta 1.867 euroon neliömetriltä vuoden 2017 hinnoin. Monikylän rakentamista puolsi myös se, että uuden rakennuksen suunnitelussa pystytään yksiköiden tarpeet toteuttamaan paremmin kuin peruskorjauksessa. Lisäksi merkittävää on se, että kasvatus- ja opetuspalvelut kyetään tuottamaan yhdessä yksikössä taloudellisemmin kuin hajautetusti neljässä yksikössä. Tehokkuus lisääntyy myös tukipalveluissa.

 

Kokouksessa 21.9.2020 valtuusto merkitsi monitoimikeskuksen rakentamisen toteutusta varten laaditun kustannusvertailulaskelman tiedoksi ja hyväksyi investoinnin kokonaiskustannusarvioksi 24,2 miljoonaa euroa. Valtuusto hyväksyi, että hankkeen jaksotusta voidaan investointiosan suunnitelmavuosien osalta tarkistaa kustannusarvion puitteissa vuosien 2021 ja 2022 talousarvioiden yhteydessä. Valtuusto hyväksyi myös 400.000 euron määrärahan varaamisen vuoden 2022 talousarvion käyttötalousosaan Tölön koulun purkamista varten sekä monitoimikeskuksen rakentamisen aloittamisen.

 

Rakentamiseen  on varattu määrärahat vuosien 2020 ja 2021 talousarvioissa ja vuoden 2022 taloussuunnitelmassa. Investointi rahoitetaan lainarahalla. Kaupunki sai hankkeeseen Kuntarahoitus Oyj:ltä ns. vihreää rahoitusta. Lainamäärä kasvaa vuoden 2022 lopussa noin 3.000 euroon asukasta kohti. Lainanhoitokustannukset kasvavat korkojen osalta, mutta lainojen lyhennys pysyy entisellään.

 

Rakennusurakka alkoi 16.11.2020. Se valmistuu vuoden 2022 kesällä. 

 

Kiinteistöpäällikön laatimassa yhteenvedossa selostetaan asian käsittelyä perusteelliseti. Toimialojen käsittelyä ei enää tarvita.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee edellä olevan selostuksen tiedoksi ja toteaa valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa