Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 08.02.2021/Pykälä 33

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Urjalan kunnan rakennusjärjestysehdotusta koskeva lausunto

 

417/10.03.00.00/2020

 

 

 

 

 

YMPLA 26.01.2021 § 7 

 

Valmistelija Johtava rakennustarkastaja

 

Urjalan kunta, rakennuslautakunta, on asettanut rakennusjärjestysehdotuksen nähtäville 23.12.2020- 31.1.2021 väliseksi ajaksi. Pyydetty mahdollinen lausunto rakennusjärjestysehdotuksesta tulee toimittaa 31.1.2021 mennessä osoitteella Urjalan kunta/ rakennusvalvonta, PL33, 31760 Urjala. Urjalan kunnan rakennustarkastaja on antanut pyynnöstä lisäaikaa lausunnon antamiseen 14.2.2021 saakka.

 

Hallintosäännön mukaan Forssan kaupungin lausunnot antaa kaupunginhallitus.

 

Forssan kaupungin ja Urjalan kunnalla on yhteistä rajaa, joka kulkee myös vesistöjen poikki. Jotkin seikat saattavat vielä asettaa ranta-alueiden asukkaat epätasa-arvoiseen asemaan.

 

Ympäristölupalautakunta antoi Urjalan kunnan rakennusjärjestys-luonnoksesta lausunnon. Rakennusjärjestysehdotusvaiheeseen on nyt pääosin täsmennetty ympäristölupalautakunnan aiemmin esiin tuomilla seikoilla.

 

Rakentaminen ranta-alueelle kohdassa tuodaan esiin ranta-asemakaavoituksen oikeuksista ja laadinnasta. Yksinomaan oikeus laadituttamiseen ei anna oikeutusta aiotun maankäyttötarkoituksen suhteen, vaan rantarakentamisen mahdollisuudet ilmenevät emätilatarkastelun ja kokonaismitoituksen myötä.

 

Kohdassa 5.2 kerrotaan ranta-alueen yli 25 m2 saunarakennuksista. Kohdassa 5.3 kuitenkin sallitaan (tontille) rakennuspaikalle enintään 25 m2:n saunarakennus. Viranomais- ja lupakäytännöissä 25 m2 ylittävät saunarakennukset tulee käsiteltäväksi käyttötarkoituksen suhteen loma-asuntoina. Määrittelyllä lainsäädäntö ja oikeusasteet ovat asettaneet pinta-alarajauksen, jolla vältetään rakennuspaikan hallitsematon rakentaminen (kaksi mökkiä).

 

Myös kohdassa 5.2 mainitaan pienehköistä max. 30 m2 venevajoista. Esitetty merkittävän kokoinen venevaja rantamaisemassa ei välttämättä omaa positiivisia ympäristö-vaikutuksia. Tilannetta rantamaiseman suhteen edesauttaisi venevajan sijoittaminen riittävälle etäisyydelle rannasta. Veneen siirto onnistuu esim. rantureita käyttäen, kun kuitenkin sijainnista riippumatta, jollakin tavalla venettä on tarpeen siirtää, koska vesistön rantaviivan muuttaminen ei ole sallittua. Riittävällä rantaetäisyydellä rantamaisema säilyttää ansaitsemansa arvokkuuden.

Rakennusjärjestyksessä ei myöskään ilmene enintään 30 m2 kokoisen venevajan lupatarvetta, ellei ole tarkoituksena käsitellä venevajan rakentaminen rakennusluvalla.

 

Lähtökohtaisesti vain ranta-asemakaavoilla ei ole lainsäädännössä ikään perustuvaa vanhentumista, kun taas muilla asemakaavoilla on. Vanhentuneen asemakaavan ongelmaksi tulee, että se ei salli rakennusluvan myöntämistä kyseiselle alueelle. Rakennusjärjestysluonnoksen lopussa esitetään edelleen vanhoja kaavoja 1967 koskevia ns. lisämääräyksiä, jotka jäävät voimaan. Vanhentuneiden kaavojen määräysten ylläpitäminen rakennusjärjestyksessä lienee ilmeisen tarpeetonta eikä menettely saata vanhentuneita kaavoja lainvoimaiseksi.

 

 Lisätiedot: johtava rakennustarkastaja Jukka Laaksonen

 p. 03-4141 5320 tai jukka.laaksonen (at) forssa.fi

 (JL)

 

 

Esittelijä Johtava rakennustarkastaja

 

Päätösehdotus Ympäristölupalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle valmistelutekstin mukaisesti lausunnoksi Urjalan kunnan rakennusjärjestysehdotuksesta.

 

Päätös Ympäristölupalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

 

KH 08.02.2021 § 33  

  

Valmistelija Johtava rakennustarkastaja ja kaupunginsihteeri

 

Edellisen kerran kaupunki antoi kunnalle sen rakennusjärjestys- ehdotuksesta lausunnon vuonna 2018. Kaupunki totesi, että Forssan kaupungin ja Urjalan kunnan rajalla ovat Kokonjärvi, Mat­kun­jär­vi, Vähäjärvi ja Särkijärvi. Kaupungin näkemyksen mukaan ra­ken­nus­jär­jes­tys­ten rantarakentamista koskevien määräysten yh­den­mu­kai­suus edistää asioita käsiteltäessä rakentajien tasapuolista koh­te­lua. Kaupunki kiinnitti kunnan huomiota näihin mää­räyk­siin. Näiden määräysten huomioon ottaminen on edelleen ajankohtaista.

 

Lausunnossaan kaupunki selosti, ettei rantavyöhykkeen syvyyttä ole säädetty vaan että vyöhykkeen syvyys ratkaistaan kus­sa­kin yksittäistapauksessa erikseen. Kaupunki selosti rantavyöhykkeen jälkeen alkavan ranta-alueen olemassaolon ja le­veyden riippuvan tarpeesta, joka rakentamisesta ranta-alueen järjestämiselle ai­heu­tuu. Rakentamisen ja muun käytön suunnitteleminen pää­asias­sa rantaan tukeutuvan loma-asutuksen järjestämiseksi on tar­peen ranta-alueella alueella odotettavissa olevan rakentamisen vuok­si. Rantarakentamista koskevat säännökset koskevat sekä ran­ta­vyö­hy­ket­tä että ranta-aluetta. Kaupunki selosti myös emätilaperiaatetta ja emätilatarkastelua.    

 

Ympäristölupalautakunnan kokouksen 26.1.2021 pöytäkirjasta ilmenevien seikkojen lisäksi kaupungin ehdotetaan kiinnittävän kunnan huomiota soveltuvin osin myös vuonna 2018 antamassaan lausunnossa esittämiinsä edellä lueteltuihin seikkoihin.

 

Rakennusjärjestysehdotus on toimitettu oheisaineistona päätöksentekijöille.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää Urjalan kunnalle antamassaan kaupungin lausunnossa ympäristölupalautakunnan kokouksessaan 26.1.2021 ehdottamat seikat sekä kiinnittää kunnan huomiota soveltuvin osin myös vuonna 2018 antamassaan lausunnossa esittämiinsä edellä lueteltuihin seikkoihin. 

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa