Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 08.02.2021/Pykälä 28

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Teleoperaattoripalvelujen yhteishankinta

 

76/02.08.00/2021

 

KH 08.02.2021 § 28  

 

Valmistelija Talousjohtaja, tietohallintopäällikkö ja kaupunginsihteeri

 

 Kaupunki liittyi vuoden 2017 lopussa mukaan KL-Kuntahankinnat Oy:n järjestämään teleoperaattoripalveluja koskeneeseen tarjouskilpailuun ja pui­te­so­pi­muk­seen kaudeksi 2019 - 2022. Puitesopimukseen il­moit­tau­tuivat kaupungin (sisältää ve­si­huol­to­lii­ke­lai­tok­sen) li­säk­si Forssa-asunnot Oy, Loimijoen Kuntapalvelut Oy, Fors­san Yri­tys­ke­hi­tys Oy, Forssan seudun hy­vin­voin­ti­kun­tayh­ty­mä (FSH­KY) ja Lou­nais-Hä­meen koulutuskuntayhtymä.

 

 KL-Kuntahankinnat Oy järjesti vuonna 2019 operaattoripalveluita koskeneen valtakunnallisen tarjouskilpailun. Yhtiö kilpailutti vuosien 2019 - 2022 operaattoripalvelut. Tarjouskilpailun perusteella uusi kaupunkikonsernin sopimustoimittaja oli Eli­sa Oyj. Sitä ennen toimittaja oli ollut Telia Finland Oyj. Kokouksessa 11.2.2019 kaupunginhallitus hyväksyi te­le­ope­raat­to­ri­pal­ve­lui­ta koskeneen väliaikaisso­pi­muk­sen kaupungin ja kau­pun­ko­kon­ser­niin kuu­lu­vien tytäryhtiöiden puo­les­ta.

 

 Hankintapäätöksestä valitettiin markkinaoikeuteen. Valituksen johdosta KL-Kun­ta­han­kin­nat Oy ja Elisa Oyj tekivät puitesopi-muksen vä­li­ai­kai­se­na jär­jes­te­ly­nä mark­ki­na­oi­keus­­sit­te­lyn ja sitä mah­dol­li­ses­ti seuraavien jat­ko­toi­mien ajak­si. Kaupunki teki Elisa Oyj:n kanssa palvelusopimuksen. Kaupunki hyväksyi teleope-raattorisopimuksen myös ty­tär­yh­tiöi­den­sä Fors­sa-asun­not Oy:n, Forssan Yrityskehitys Oy:n ja Loimijoen Kun­ta­pal­ve­lut Oy:n puolesta.

 

 Markkinaoikeus antoi päätöksensä 2.9.2019. Se kumosi KL-Kun­ta­han­kin­nat Oy:n tekemän hankintapäätöksen. Markkinaoikeuden päätöksessä se­los­te­tuin perustein tar­jous­pyyn­nös­sä ilmoitetut tiedot olivat riit­­mät­­miä tarjousten laa­ti­mi­sek­si. Tämä oli ollut omiaan vai­kut­ta­maan si­ten, että tarjoajien ta­sa­puo­li­nen ja syrjimätön asema yh­teis­mi­tal­lis­ten ja vertailukelpoisten tar­jous­ten laatimisessa ja tarjousten ver­tai­lus­sa ei tullut tar­jous­kil­pai­lus­sa riittävästi turvatuksi. KL-Kun­ta­han­kin­nat Oy:n tuli järjestää uu­si tarjouskilpailu ja ottaa mark­ki­na­oi­keu­den päätöksessä mainitut sei­kat huomioon.

 

Tarjouskilpailun aikana KL-Kuntahankinnat Oy:n omistava Suomen Kun­ta­liit­to ry hankki 35 prosenttia Hansel Oy:n osakkeista. Valtio omis­taa Hansel Oy:n osakkeista edelleen 65 prosenttia. KL-Kun­ta­han­kin­nat Oy:n henkilökunta siirtyi vanhoina työntekijöinä Hansel Oy:n palvelukseen. Uusi Hansel Oy aloitti toiminnan syyskuun alus­sa.

 

Hansel Oy käynnisti vuoden 2019 syyskuussa uuden palveluiden yh­teis­han­kin­nan. Tarkoitus oli, että kaupunki tytäryhtiöineen ja seu­dun edelliseen yh­teis­han­kin­taan osallistuneet kuntayhtymät liittyisivät tä­hän­kin yhteishankintaan. Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen edellisen tar­jous­kil­pai­lun aikana hyväksymä kau­pun­gin ja Elisa Oyj:n välinen te­le­ope­raat­to­ri­pal­ve­lui­ta koskenut vä­li­ai­kais­so­pi­mus jat­kui kaupunkikonsernin osalta ennallaan. Kokouksessa 30.9.2019 kaupunginhallitus merkitsi mark­ki­na­oi­keu­den päätöksen tiedoksi sekä hyväksyi kaupungin ja kau­pun­ki­kon­ser­niin kuuluvien tytäryhtiöiden puolesta Hansel Oy:n uuteen teleoperaattoripalveluiden yhteishankintaan osal­lis­tu­mi­sen.

 

Hansel Oy toimitti vuoden 2020 kesäkuussa kaupunkikonsernille tiedoksi uudessa tarjouskilpailussa tehdyn hankintapäätöksen. Puitesopimustoimittajaksi valittiin Telia Finland Oyj. Hankinta-päätös tuli lainvoimaiseksi. Puitesopimus voidaan allekirjoittaa.

 

Sopimus on liitteenä.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

1. hyväksyy liitteenä olevan teleoperaattoripalveluita koskevan sopimuksen kaupungin ja kaupunkokonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden puolesta 

2. oikeuttaa talousjohtajan hyväksymään sopimukseen tarvittaessa pieniä muutoksia ja tarkennuksia.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa