Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 25.01.2021/Pykälä 20

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

577/10.00.01.00/2020

 

KH 25.01.2021 § 20  

  

Valmistelija Kaupungingeodeetti, kunnallistekniikan päällikkö ja kaupunginsihteeri

 

Vieremässä sijaitsee kaupungin maiden ympäröimä yhteinen sorakuoppa, joka on ensimmäisen luokan pohjavesialueella. Yhteistä sorakuoppaa käytetään kotitarveottoon. Maa-aineksen ottaminen aiheuttaa pohjavesien pilaantumisvaaran. Pohjaveden suojaaminen on kaupungille erityisen tärkeää. Alueelle laaditussa teemaosayleiskaavassa tämä sora-alue on osoitettu siirtolapuutarha-alueeksi. Alue kuuluu kansalliseen kaupunkipuistoon. Kansallisessa kaupunkipuistossa korostuvat maisema-arvot. Soranotto aiheuttaa maiseman turmeltumista.

 

Sorakuopan maa-ainesten ottoa on tarkkailtu pitkään ja ottaminen on kehotettu lopettamaan. Soran ottaminen on jatkunut. Yhteisen alueen maa-aineksen otto on ulottunut luvatta naapurikiinteistöjen puolelle eli myös kaupungin omistamalle alueelle. Yhteisalueen osakkaiden suuren määrän vuoksi kotitarveoton valvonta on ollut mahdotonta. Kaikki soran ottajat eivät ole olleet yhteisen alueen osakkaita. Yksittäiset ottomäärät ovat toisinaan olleet niin suuria, ettei kyse ole ollut enää kotitarvekäytöstä. Edellä todetusti nykyisen kaltainen ainesten otto lisää pohjavesialueen pilaantumisvaaraa. Vielä ei ole tehty viranomaispäätöstä soranottamisen lopettamiseksi, koska on katsottu, että lunastaminen olisi kaikkien kannalta kieltoa parempi vaihtoehto. Lisäksi kaupunki voi lunastamisen jälkeen maisemoida koko soranottoalueen yhtenä kokonaisuutena.

 

Kaupunki haki vuoden 2019 syyskuussa viranhaltijapäätöksin yhteisen alueen lunastamista kiinteistönmuodostamislain 61 §:n mukaisesti. Lunastustoimituksen hakemisen perusteena oli, että kohde on menettänyt alkuperäisen käyttötarkoituksensa. Soran kotitarveotto ei ole enää mahdollista. Lisäksi kohdetta voidaan tarkoituksenmukaisesti käyttää vain siihen rajoittuvien kiinteistöjen osana. Kaupunki omistaa kaikki aluetta ympäröivät kiinteistöt.

 

Kaupungin on tarkoitus maisemoida nyt lunastettavaksi haettavan hiekkakuopan lisäksi myös muut alueella omistamansa entiset hiekakkuopat. Kohteissa on arvioitu olevan potentiaalia myös Reforest-metsityskohteiksi.

 

Lunastustoimituksen alkukokous pidettiin 15.10.2020. Kokouksessa  annettiin määräaika korvausvaatimusten jättämiselle. Aluetta hallinnoiva Vieremän jakokunta jätti korvausvaatimuksen.

 

Toimituskokouksen 15.10.2020 pöytäkirja ja kartta sekä jakokunnan korvausvaatimus ovat liitteenä.

 

Kaupungilla on tammikuun loppuun saakka aikaa antaa vastineensa jakokunnan korvausvaatimukseen. Kaupungin vastine ja sen mukana  seuraavat maisemointikustannusten selvitykset on liitteenä.

 

Kaupunginhallitus voi hallintosäännön 26 §:n ja kaupunginvaltuuston päätöksen 14.12.2020 (105 §) nojalla antaa vastineen asiassa.

 

Lisätiedot: kaupungingeodeetti Aki Härmä, p. 03 4141 5330, aki.harma(ät)forssa.fi

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus  Kaupunginhallitus

1. hyväksyy kaupungin jatkavan yllä selostettua viranhaltijapäätöksin vireille pantua lunastushakemusta 

2. antaa kaupungin puolesta lunastustoimikunnalle liitteenä olevan vastineen sekä oikeuttaa kaupunginjohtajan tarvittaessa tekemään vastineeseen teknisluontoiset, merkitykseltään vähäiset korjaukset.

 

Käsittely Kaupungingeodeetti Aki Härmä oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tätä asiaa käsiteltäessä. Hän poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

 

Varajäsen Sirkka-Liisa Anttila saapui Johanna Häggmanin tilalle kokoukseen.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa