Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 25.01.2021/Pykälä 19

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kaupungin vuoden 2021 valtionosuudet

 

28/02.05.00/2021

 

KH 25.01.2021 § 19  

  

Valmistelija Talousjohtaja

 

Kunnan valtionosuusrahoitus koostuu valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta sekä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimasta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta.

 

Peruspalvelujen valtionosuus

 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetussa laissa (1704/2009) tarkoitettua valtionosuutta myönnetään mm. seuraaviin kuntien tehtäviin (valtionosuustehtäviin):

- terveydenhuolto ja erikoissairaanhoito (ml. oppilas- ja opiskelijahuolto)

- vanhustenhoito, vammaistenhoito, lastensuojelu, mielenterveys- ja päihdehuolto ja muu sosiaalihuolto

- lasten päivähoito

- esiopetus ja perusopetus

- kirjastot, kuntien kulttuuritoiminta ja taiteen perusopetus.

 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden laskennallinen peruste muodostuu

- ikärakenteen

- sairastavuuden

- muiden laskennallisten kustannusten määräytymistekijöiden

  perusteella.

 

Verotuloihin perusturva valtionosuuden tasaus on myös osa kunnan peruspalvelujen valtionosuutta. Lisäksi kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen vaikuttavat ikäryhmityksen lisäksi seuraavat kriteerit: sairastavuus, työttömyysaste, kaksikielisyys, vieraskielisyys, työpaikkaomavaraisuus ja saamelaisuus. Lisäksi valtionosuuteen vaikuttavat valtionosuudessa huomioon otettavat lisäykset ja vähennykset.              

 

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaan kaupungin vuoden 2021 peruspalvelujen valtionosuus on 37.606.569 euroa. Siihen sisältyy valtionosuuden tasausta verotuloihin perustuen 9.555.390 euroa. Veroperustemuutoksista johtuvien veromenetysten korvaus on 8.756.500 euroa ja verolykkäysten takaisinperintä - 235.827 euroa.Yhteensä peruspalvelujen valtionosuudet ovat 46.127.242 euroa. Kaupungin kuluvan vuoden talousarviossa peruspalvelujen valtionosuuden määräksi on arvioitu 46.059.000 euroa. Kaupungilla ei ole tarvetta tehdä valtionosuuspäätöksestä oikaisuvaatimusta.

 

Muut opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet

 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (1705/2009) tarkoitetun valtionosuusrahoituksen euromääräisesti merkittävin osa on koulutuksen ylläpitäjille myönnettävä yksikköhintarahoitus

- lukiokoulutukseen

- ammatilliseen koulutukseen.

 

Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää perusopetukseen oppilaskohtaista lisärahoitusta (pidennetty oppivelvollisuus, lisäopetus, maahanmuuttajien perusopetukseen valmistava opetus jne.) ja rahoituksen muuhun opetus- ja kulttuuritoimintaan (kansalaisopistot, museot, teatterit, orkesterit, nuorisotyö jne.).

 

Ministeriön päätöksen mukaan valtionosuuden laskennallinen peruste on 5.956.254 euroa. Valtionosuudesta on vähennetty kunnan omarahoitusosuutena 4.532.003 euroa. Valtionosuus on 302.203 euroa. Se otetaan huomioon lisäyksenä peruspalvelujen valtionosuutta tilitettäessä. Kaupungin vuoden 2021 talousarviossa arvio on 941.000 euroa. Vuonna 2020 valtionosuus oli 863.935 euroa. 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuksien laskennassa on otettu vuonna 2020 käyttöön Koski-järjestelmä. Järjestelmään viedyissä oppilastiedoissa on tapahtunut virhe. Oikea oppilasmäärä kohdassa Perusopetus: muut vammaiset on 46 oppilasta, ministeriön päätöksessä määrä on 22 oppilasta.

 

Kaupungilla on mahdollisuus tehdä oikaisuvaatimus kolmen kuukauden kuluessa opetusministeriön päätöksen tiedoksisaamisesta. Kaupungin ehdotetaan hakevan ministeriöltä oikaisua oppilasmääriin. Virheen korjauksen jälkeen valtionosuus kasvaa 791.086 euroon. Korjaukset on jo tehty Koski-järjestelmään.

 

Yhteensä edellä mainittuja valtionosuuksia kertyy kuluvana vuonna korjausten jälkeen 46.918.328  euroa. Kaupungin talousarviossa arvio on 47.000.000 euroa.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus 

1. merkitsee em. vuoden 2021 valtionosuuspäätökset tiedoksi

2. hyväksyy kaupungin

- tyytyvän peruspalvelujen valtionosuutta koskevaan päätökseen

- tekevän muita opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksia koske-vasta opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksestä oikaisuvaati-muksen ja pyytävän ministeriötä oikaisemaan päätöksen 20057 Perusopetus muut vammaiset oppilasmäärä 22 -kohtaan oikeaksi oppilasmääräksi 46 oppilasta.

 

Käsittely Talousjohtaja Leena Järvenpää oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tätä asiaa käsiteltäessä. Hän poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 Jäsen Johanna Häggman poistui kokouksesta tämä asian käsittelyn päätyttyä.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa