Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 25.01.2021/Pykälä 24

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kaupunginhallituksen jäsenen vaihdos

 

 

 

KH 25.01.2021 § 24  

  

Valmistelija Kaupunginsihteeri

 

 Kaupunginhallituksen jäsen Matti Luostarinen on pyytänyt ajankäytöllisistä syistä eroa kaupunginhallituksen jäsenyydestä. Hä­nen tilalleen tu­lee va­li­ta uu­si kaupunginhallituksen jäsen.

 

 Kuntalain 71 §:n mukaan yleisesti vaalikelpoinen kaupungin luot­ta­mus­toi­meen on se, jolla on äänioikeus, jonka kotikunta on Forssan kau­pun­ki ja jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

 

 Kuntalain 76 §:n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka kuntalain 71 §:n mu­kaan on vaalikelpoinen kun­ta­yh­ty­män jäsenkunnan luot­ta­mus­toi­meen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole lain 72 §:n 1 mo­men­tin 1 koh­das­sa tarkoitettu valtion virkamies, jo­ka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä, ei­kä saman kuntayhtymän pal­ve­luk­ses­sa ole­va henkilö.

 

 Kuntalain 76 §:n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän muun toi­mi­eli­men kuin yhtymävaltuuston jäseneksi ei ole se, jo­ka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toi­mi­eli­men jäsenenä taik­ka johtavassa ja vas­tuul­li­ses­sa tehtävässä tai sii­hen rin­nas­tet­ta­vas­sa asemassa lii­ke­toi­min­taa harjoittavassa yh­tei­sös­sä tai sää­tiös­sä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toi­mi­eli­mes­sä ta­van­omai­ses­ti käsiteltävien asioi­den ratkaisu on omi­aan tuottamaan olen­nais­ta hyötyä tai va­hin­koa.

 

 Kuntalain 72 §:n mukaan kaupunginvaltuustoon ei ole vaalikelpoinen

 

 1. valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa kos­ke­via valvontatehtäviä;

 

 2. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rin­nas­tet­ta­vas­sa vastuullisessa tehtävässä;

 

 3. kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön pal­ve­luk­ses­sa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tar­koi­tet­tuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön;

 

 4. kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän pal­ve­luk­ses­sa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 koh­das­sa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön.

 

 Kuntalain 31 §:n mukaan kunnan ja kuntayhtymän toimielinten jä­se­nil­le valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joista on soveltuvin osin voi­mas­sa, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.

 

 Peruskuntien valtuustoja lukuun ottamatta kunnallisissa toi­mi­eli­mis­sä tulee naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain 4 §:n 2 mo­men­tin mu­kaan ol­la sekä naisia että miehiä kum­pia­kin vähintään 40 pro­sent­tia, jollei eri­tyi­sis­tä syistä muuta johdu. Ta­sa-ar­vo­vaa­ti­mus kos­kee erikseen var­si­nai­sia jäseniä ja va­ra­­se­niä.

 

 Tasa-arvolain mukaan kaupunginhallituksen uusi jäsen voi olla joko nainen tai mies.

 

 Kaupunginhallituksen kokoonpano 1.6.2017-31.5.2021 on:

 

Lepola Kaisa

puheenjohtaja

Aho Ritva

henk.koht. varajäsen

 

 

Haonperä Jouko

I varapuheenjohtaja

Männistö Jarkko

henk.koht. varajäsen

 

 

Häggman Johanna

II varapuheenjohtaja

Anttila Sirkka-Liisa

henk.koht. varajäsen

 

 

Tapio Virtanen

III varapuheenjohtaja

Mäki Jaakko

henk.koht. varajäsen

 

 

Rajahalme-Tahvanainen Tarja

jäsen

Laine-Mäki Kirsi

henk.koht. varajäsen

 

 

Joenpalo Ilkka

jäsen

Karlsson Tomi

henk.koht. varajäsen

 

 

Uutela Matti

jäsen

Niininen Vesa

henk.koht. varajäsen

 

 

Penttilä Minna

jäsen

Norbäck Kaisu

henk.koht. varajäsen

 

 

Lähteenkorva Jaana

jäsen

Saarenmaa Lotta

henk.koht. varajäsen

 

 

Norri Timo

jäsen

Mansikkamäki Pentti

henk.koht. varajäsen

 

 

Luostarinen Matti

jäsen

Mattila Sami

henk.koht. varajäsen

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto

1. myöntää edellä mainituin perustein Matti Luostariselle eron kaupunginhallituksen jäsenyydestä

2. valitsee Matti Luostarisen tilalle kaupunginhallitukseen jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa