Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 18.01.2021/Pykälä 3

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Forssalaisten lasten ja nuorten lukutaidon sekä lukuharrastuksen edistämistä koskeva valtuustoaloite

 

109/12.00.00/2020

 

 

 

 

 

SITLA 15.12.2020 § 114 

 

 

 

KV 09.09.2019 § 60

  Valtuutettu Sanni Grahn-Laasonen luki seuraavan forssalaisten lasten ja nuorten lukutaidon sekä lukuharrastuksen edistämistä koskeneen val­tuus­to­aloit­teen:

 

  "Lukevat lapset luovat ihmeitä", on Astrid Lindgren sanonut. Lu­ke­mi­sen hyödyt ovat kiistattomat. Lukutaito on edellytys sujuvaan elä­mään, arkeen ja osallistumiseen. Se avaa ovia itsetuntemukseen. Lu­ku­tai­dos­ta riippuu vahvasti kaikki uuden oppiminen, se on yh­tey­des­sä oppimistuloksiin ja elämässä pärjäämiseen. Lukeminen vah­vis­taa kykyä tuntea empatiaa ja ymmärtää eri tavalla ajattelevia. Se kas­vat­taa näköaloja ja yleissivistystä ja ehkäisee syrjäytymistä. Voi­daan sanoa, että lukeva ihminen elää pidempään ja onnellisemman elä­män.

 

  Lukutaidon merkitys kasvaa, mutta taso heikkenee. Suomi on yhä yk­si maailman parhaiden lukijoiden maista, mutta nuorten op­pi­mis­ver­tai­luis­sa lukutaidon hiipuminen näkyy selvästi. Heikkojen lu­ki­joi­den määrä on lisääntynyt ja huippulukijoiden määrä vähentynyt. Eri­tyi­nen huoli on pojista. Joka kymmenes peruskoulun päättävä nuori ei osaa riittävän monipuolisesti lukea voidakseen pärjätä toisen as­teen opinnoissa ja elämässä. Huolestuttavaa on myös lu­ku­in­nos­tuk­sen heikkeneminen: vapaa-ajallaan oma-aloitteisesti lukevia on jat­ku­vas­ti vähemmän.

 

  Suuri osa nuorista, joille on lapsena luettu ääneen, pitävät lu­ke­mi­ses­ta myös aikuisena. Tutkimukset osoittavat, että ääneen lu­ke­mi­ses­ta hyötyy jo pieni vauva. Kotitaustalla on vahva yhteys sekä lu­ku­tai­toon että -innostukseen. Lasten ja nuorten tasa-arvoisten mah­dol­li­suuk­sien vahvistamiseksi lukemisen edistäminen on tärkeä yh­tei­nen tehtävä.

 

  Kansallinen lukutaidon tason ylläpitäminen vaatii kaikkien yh­teis­kun­nan tahojen ja ihmisten sitoutumisen ja ennen kaikkea pysyvien lu­ku­tai­toa edistävien rakenteiden kehittämistä. Lukeminen on tehtävä uu­del­la tavalla houkuttelevaksi ja lukeminen on tuotava entistä vah­vem­min lasten ja nuorten arkeen. Viime hallituskaudella käyn­nis­tet­tiin Kansallinen lukutaitofoorumi, joka loi lukemisen edistämiselle kan­sal­li­set suuntaviivat ja käynnisti "lukuliikkeen".

 

  Edellä esitetyn perusteella me allekirjoittaneet kokoomuksen val­tuu­te­tut esitämme, että Forssan kaupunki nostaa lukemisen ja lu­ku­tai­don edistämisen yhdeksi Lasten Forssan kärjistä, kokoaa yhteen lu­ku­tai­don edistämiseksi jo tehtävät toiminnot ja käynnistää suun­ni­tel­man erityisesti lasten ja nuorten lukuinnostuksen vahvistamiseksi Fors­sas­sa."

 

  Grahn-Laasosen lisäksi aloitteen olivat allekirjoittaneet valtuutetut Jaa­na Lähteenkorva, Turkka Mali, Jarkko Männistö, Minna Penttilä, Lot­ta Saarenmaa ja Ossi Stenholm sekä varajäsen Samu Pohjola.

 

  Päätös: Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle val­mis­tel­ta­vak­si

 

KH 16.09.2019 § 222

 

 Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus antaa sivistys- ja tu­le­vai­suus­pal­ve­lui­den toimialalle teh­­väk­si laatia aloitteessa tar­koi­tet­tua asiaa kos­ke­va selvitys ja mah­dol­li­nen toimenpide-esitys kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le kä­si­tel­­väk­si.

 

 Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

SITLA 15.12.2020

 

Valmistelija Kasvatus- ja opetuspäällikkö Tiina Kemppainen, p. 03 4141

  5231, tiina.kemppainen(ät)forssa.fi

 

 Lasten ja nuorten lukemisen edistäminen on merkittävä teema kasvatuksessa ja opetuksessa. Forssan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelualueilla se onkin määritelty myös paikallisissa ohjausasiakirjoissa yhdeksi tavoitteeksi kaikkien lasten ja nuorten osalta. Lukeminen on muun muassa yksi 'kuudesta ällästä' (so. leikki, liikkuminen, lukeminen, läsnäolo, luovuus, laatu) eli toiminnan painoalueista, jotka on konkretisoitu kaikissa ko. palvelualueiden yksiköissä vuosittain ja kirjattu tarkoituksenmukaisilta osin yksiköiden vuosi- ja lukuvuosisuunnitelmiin. Em. painoalueet määrittävät osaltaan myös paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman (VoxForssa2019) sekä seudullisten esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien ja niihin liittyvän Kulttuurikasvatussuunnitelman sisältöjä.

 

 Lukemisen ja lukemisen edistämisen merkitys erityisesti kielen kehityksessä, mutta myös vuorovaikutustaitojen, sosiaalisten taitojen, tunnetaitojen, empatiataitojen kehittymisessä sekä keskittymisen ja tarkkaavuuden harjaannuttamisessa on kaikkien lasten osalta suuri, mutta tukea tarvitsevien lasten osalta lukemista käytetään Forssassa laajasti menetelmänä em. kehityksen osa-alueita edistettäessä.

 

 Lasten ja nuorten ohella lukemisen edistäminen on etenkin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa osa myös vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä. Huoltajia ohjataan muun muassa erilaisilla kampanjoilla ja Lapsi-vanhempi -ryhmillä lukemaan lapsilleen ääneen sekä käyttämään kirjastopalveluja.

 

 Lukemisen edistämisessä kasvatuksen ja opetuksen keskeisenä yhteistyökumppanina ja merkittävänä asiantuntijatahona arjessa toimii Forssan kaupunginkirjasto toimijoineen.

 

 Lukemisen edistäminen näkyy erilaisissa verkostoissa ja hankkeissa, joissa Forssa on mukana. Kuluvana vuonna kaupunki on esimerkiksi lähtenyt mukaan Opetushallituksen valtakunnalliseen Lukuliike -hankkeen (lukuliike.fi) Lukeva kunta -verkostoon. Hankkeen ja verkoston tavoitteena on haastaa suomalaiset tartuttamaan lukuintoa ja varmistamaan, että kaikilla lapsilla ja nuorilla on riittävä lukutaito. Lukeva kunta -verkoston yhtenä tavoitteena on kehittää alueellisia ja paikallisia lukutaitoa edistäviä rakenteita yli hallintorajojen sekä toimeenpanna konkreettista lukutaitotyötä.

 

 Kaupungin päiväkodeilta ja kouluilta sekä kirjastoimelta on koottu kuluvana vuonna lukemisen ja lukuharrastuksen sekä lukutaidon edistämiseksi tehtyjä toimenpiteitä (vrt. oheisaineistot). Koonti näistä toimenpiteistä on nähtävänä liitteessä. Pedanet-alustalle tullaan rakentamaan oma osio Lukemisen edistäminen -teemalle ja sinne tullaan julkaisemaan mm. hyviä käytäntöjä ja innovaatiota kaikkien aikuistoimijoiden - sekä vanhempien että työntekijöiden - lukemisen edistämisen ja lukutaitotoiminnan tueksi.

 

 Lukemisen edistäminen tulee olemaan myös jatkossa merkittävässä osassa Forssan kasvatuksen ja opetuksen painoalueita määriteltäessä ja arjen toimintaa toteutettaessa. Huomattavaa on, että rakenteilla olevan Monikylän yhteyteen toteutetaan lukutila ja omatoimikirjasto, jonka aineistot ovat erityisesti suunnattu lapsille ja nuorille.

 

Esittelijä Sivistysjohtaja

 

Päätösehdotus Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee edellä olevan selostuksen tiedoksi ja toteaa valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Lautakunta hyväksyi päätösesityksen.

 

 

 

 

KH 18.01.2021 § 3  

  

Valmistelija kaupunginsihteeri

 

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee edellä olevan selostuksen tiedoksi ja toteaa valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.  

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa