Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 06.04.2020/Pykälä 95

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Hämeen liiton sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymäselvityksestä tehtyä loppuraporttia koskeva lausunto

 

KH 06.04.2020 § 95  

    

 

Valmistelija Kaupunginsihteeri

 

Maakuntauudistuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden valtakunnallisen uudistuksen valmistelun päätyttyä vuonna 2019 Kanta-Hämeen kunnat ilmaisivat valmiutensa selvittää kuntien järjestämän maakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä ja tuottamista. Hämeen liiton organisoima selvitys käynnistyi vuoden 2019 heinäkuun alussa.

 

Selvityksen tavoitteena on ollut maakunnallisen sote-kuntayhtymän toimintamallia, palveluverkkoa, organisointia ja ohjausmallia koskeva yhteisymmärrys. Selvityksessä on hyödynnetty mm. tätä aiempaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmisteluaineistoa. Selvitys on ottanut huomioon kansalliset sosiaali- ja terveys-palvelujen uudistamistoimet. Selvityksen perusteella on mahdollista tehdä maakunnallista kuntayhtymää koskevat hallintopäätökset.

 

Selvitystä on ohjannut ohjausryhmä, johon on kuulunut kuntien luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita. Mukana ovat olleet myös sairaanhoitopiirin johtaja ja maakuntajohtaja. Asiantuntijaryhmänä ovat olleet kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveysjohtajat. 

Selvityksestä on tehty loppuraportti.

 

Raportin mukaan väestörakenne ja palvelutarve aiheuttavat jat-kossakin painetta kustannuksiin. Yhteistyötä tehdään, ja sitä on suotavaa tiivistää. Kuntayhtymään koskevan yhteisymmärryksen syntyessä kuntayhtymän etuja olisivat kilpailukykyisyys ja soten kehittäminen kokonaisuutena. Palveluiden uudistaminen ja yh-teistyö ovat myös kansallisia tavoitteita.

 

Raportissa on esitetty Kanta-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tilaa verrattuna muuhun maahan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arvion keskeiset johtopäätökset ovat, että kantahämäläisten hyvinvoinnin haasteet ovat hyvin samankaltaisia kuin muualla maassa. Väestön ikääntyminen kasvattaa palvelujen kysyntää. Maakunnalta edellytetään kustannustehokkaita ratkaisuja. Ammattilaisista on pulaa kuten muuallakin maassa.

 

Raportissa esitetään maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon nykyinen palvelutuotantojärjestelmä. Monien palveluiden tuotta-misessa ja järjestämisessä tehdään yhteistyötä. Raportissa arvi-oidaan, miten Oma Häme -valmistelua olisi mahdollista hyödyntää jatkotyöskentelyssä.

 

Palveluiden tarpeen lisääntyessä on kehitettävä palveluiden jär-jestämistapoja. Yhteistyökykyä vaaditaan mm. investointien te-kemiseksi ja kaikille yhteisten palveluiden kehittämiseksi. Yhteis-työtä edellyttävät myös valtakunnalliset kehittämistoimet ja uudis-tusten valmisteluun myönnettävien valtionavustusten haut. Raportin mukaan kuntayhtymän etuja olisivat kilpailukykyisyys ja mahdolli-suus kehittää sosiaali- ja terveydenhuoltoa kokonaisuutena. Raportissa selvitetään vapaaehtoisen kuntayhtymän käyttöönottoa.

 

Hämeen liitto pyytää jäsenkunnilta loppuraportista lausuntoa. Jä-senkuntia pyydetään esittämään näkemyksensä selvityksen tu-loksista ja selvityksessä kuvatusta sote-palveluiden yhteistyöstä. Kuntia pyydetään ottamaan kantaa siihen, voivatko ne sitoutua kuntayhtymän valmisteluvaiheeseen ja valmisteluvaiheen rahoit-tamiseen selvityksessä esitetyn projektisuunnitelman mukaisesti. Näkemykset otetaan huomioon suunniteltaessa sosiaali- ja ter-veyspalvelujen yhteistyötä Kanta-Hämeessä.

 

Hämeen liiton lausuntopyyntö, maakuntahallituksen kokouksen pöytäkirjanote ja loppuraportti ovat nähtävinä kokouksessa.

 

Esitteli Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus  

Kaupunginhallitus antaa loppuraportista seuraavan kaupungin lausunnon:

 

Selvityksen tulokset ja sote-palvelujen yhteistyön kuvaus

 

Forssan kaupungin mielestä raportissa esitetty sosiaali- ja ter-veyspalvelujen maakunnallinen tilannekuva antaa pohjan asian arvioimiseksi. Tilannekuva täytyy kuitenkin pitää ajan tasalla. Raportissa arvioidaan maakuntien osalta kansallisen sote-maakuntavalmistelun etenemistä. Aikatauluarvio saattaa olla op-timistinen.

 

Raportissa on eritelty hyvin palveluja ja ratkaisuja, joissa maa-kunnallinen yhteistyö on tavoiteltavaa. Palvelujen järjestämisen nykytila ja kehittäminen alueellisine yhteistyöhankkeineen ja joh-topäätöksineen pitävät kaupungin näkemyksen mukaan paikkansa. Kuntayhtymä yhteistyömuotona on esitetty monipuolisesti. Raportissa esitetyt kuntayhtymän toiminnan suunnittelua koskevat asiat ovat tärkeitä.

 

Forssan kaupunki korostaa erityisesti palveluihin ja palveluverkkoon liittyviä periaatteita. Raportin mukaan palveluverkko muodostetaan asukaslähtöisesti. Lähtökohtana on aito palvelujen tarve ja hyvä saavutettavuus sekä peruspalvelujen vahvistaminen lähellä asukkaita. Raportissa todetaan mm. vanhusmäärän kasvu otettavan huomioon palveluja suunniteltaessa. Usein juuri heillä on vaikeuksia tavoittaa oikeat palvelut. Palveluverkon muodostamisen periaatteet ovat tärkeä tekijä maakunnallisen vapaaehtoisen kuntayhtymän muodostamisessa. Aitoja lähipalveluita ei pitäisi keskittää. Erikoissairaanhoidon poliklinikkatoiminnan seudullinen toteuttamis-tapa on raportissa asiakaslähtöinen ja toimiva. Forssan kaupunki pitää palveluiden ja palveluverkon muodostamisen periaatteita asianmukaisina ja toteuttamiskelpoisina.

 

Mahdollisen kuntayhtymän perustamisen etenemistä on raportissa kuvattu selkeästi. Kuntayhtymän perustamisen valmistelu edellyttää kuitenkin, että Riihimäen kaupunki on kuntayhtymän jäsenkunta. Kanta-Hämeen kaikkien kuntien ja kaupunkien jäsenyys maakunnal-lisessa kuntayhtymässä on kuntayhtymän toteuttamisedellytys. Muussa tapauksessa palveluiden parantamiskeino on kuntien ja nykyisten kuntayhtymien yhteistyön tiivistäminen.

 

Kuntayhtymän valmisteluun sitoutumista koskeva kannanotto

 

Valtuusto päätti kokouksessa 25.2.2019 Forssan kaupungin kannan siihen, miten maakunnallista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita koskevaa yhteistyötä selvitetään. Valtuuston päättämän kaupungin näkemyksen mukaan maakunnan kaupunkien ja kuntien pitäisi kaikkien yhdessä ratkaista, miten asioita selvitetään ja tarvittaessa valmistellaan eteenpäin.

 

Riihimäen kaupunginvaltuusto on kokouksessa 9.12.2019 kau-pungin maakunnallisesta ja sairaanhoitopiirillisestä sijoittumisesta tehtyjä selvityksiä käsitellessään päättänyt Riihimäen kaupungin ilmoittavan Hämeen liitolle ja Kanta-Hämeen kunnille sekä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle, ettei Riihimäen kaupunki pidä tässä tilanteessa maakunnallisen sotekuntayhtymän jatkamista perusteltuna eikä sitoudu sen valmistelun jatkamiseen. Riihimäen kaupunginhallitus on tähän päätökseen viitaten ilmoittanut Hämeen liitolle, ettei Riihimäen kaupunki sitoudu maakunnallisen kuntayhtymän valmisteluun.

 

Riihimäen kaupungin kielteinen kannanotto merkitsee, ettei Forssan kaupunki valtuustonsa edellä tarkoitetun päätöksen perusteella voi sitoutua maakunnallisen kuntayhtymän valmisteluun. Kaupunginhallitus ilmoittaa tässä vaiheessa kaupungin puolesta valtuuston päätökseen perustuvan kaupungin kielteisen kannan.

 

Riihimäen kaupungin mukanaolo selvitystyössä ja valmistelussa on niiden jatkamisen edellytys. Siinä tapauksessa, että Riihimäen kaupunki päätyisi osallistumaan kuntayhtymää koskevaan valmisteluun, Forssan kaupungin osallistuminen kuntayhtymää koskevaan valmisteluun ja sen rahoittamiseen vietäisiin valtuuston ratkaistavaksi. Päätöstä tehdessään valtuusto arvioisi asiaa mm. loppuraportissa selostettujen seikkojen perusteella.

 

Valmisteluvaiheen rahoittamista koskeva kannanotto

 

Edellä selostetuista syistä Forssan kaupunki ei voi sitoutua val-misteluvaiheen rahoitukseenkaan.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa