Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 06.04.2020/Pykälä 92

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Valmiuslain vaikutuksiin sopeutumiseksi tehtäviä henkilöstötoimenpiteitä

 

KH 06.04.2020 § 92  

150/01.00.00/2020  

 

Valmistelija Henkilöstöpäällikkö ja kaupunginsihteeri

 

Poikkeusolot valtakunnassa

 

Valtioneuvosto on todettuaan yhteistyössä tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronaviruspandemian vuoksi ottanut asetuksin 17.3.2020 alkaen määräaikaisesti käyttöön valmiuslaissa (1552/2011) tarkoitettuja toimenpiteitä vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaavan hyvin laajalle levinneen tartuntataudin, koronaviruksen (Covid-19) vuoksi. Valtioneuvosto on linjannut toimenpiteet sekä antanut valmiuslain käyttöönottoasetukset ja soveltamisasetukset eduskunnalle 17.3.2020. Tämän jälkeen se on antanut eduskunnalle muutoksia valmiuslain käyttöönottosetuksiin ja soveltamisasetuksiin 19.3.2020 ja 20.3.2020. Eduskunta on hyväksynyt muutokset. Valtakunnassa vallitsevat tämän vuoksi valmiuslain 3 §:ssä tarkoitetut poikkeusolot.

 

Poikkeusolojen vaikutus kaupungin toimintoihin

 

Viruspandemia ja valtioneuvoston 16.3.2020 antamiin linjauksiin liittyvien valmiuslain käyttöönottoasetusten toimeenpano vaikuttavat merkittävästi kaupungin toimintoihin. Osa toiminnoista on täytynyt keskeyttää, ja osaa toiminnoista on täytynyt rajoittaa. Toimintojen keskeytyksistä ja erilaisista rajoituksista saattaa seurata työvoiman tarpeen tilapäinen muuttuminen tai työnteon estyminen.

 

Mahdollisen palkanmaksun keskeyttämisen edellytykset

 

Työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 momentti kuuluu seuraavasti: "Jos työtekijä on estynyt tekemästä työtään työpaikkaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai muun sen kaltaisen hänestä tai työnantajasta riippumattoman syyn vuoksi, työntekijällä on oikeus saada palkkansa esteen ajalta, enintään kuitenkin 14 päivältä."

 

Palkanmaksun keskeytys ei koske viranhaltijoita, koska kunnalli-sesta viranhaltijasta annetussa laissa ei ole vastaavaa säännöstä kuin työsopimuslaissa. 

 

Valtioneuvoston linjaus on aiheuttanut poikkeuksellisen ennalta arvaamattoman tilanteen. Kaupungin toimintayksiköistä osa on jouduttu sulkemaan ja osan toimintaa on jouduttu rajoittamaan. Se on vähentänyt työtehtäviä näissä toiminnoissa. KT Kunta-työnantajien tulkinnan mukaan työnantaja voi tässä tilanteessa keskeyttää palkanmaksun tämän työsopimuslain säännöksen nojalla niiltä työntekijöiltä, joiden työteko on valtioneuvoston linjausten vuoksi estynyt ja joille ei voida antaa etätyötä tai muuta turvallista lähityötä.

 

Mikäli näiden toimintayksiköiden henkilökunnalle ei ole tarjolla korvaavaa työtä, työnantaja voi keskeyttää palkanmaksun 14 päi-vän jälkeen työnteon estymisestä lähtien. Mikäli palkansaajalle järjestyy esimerkiksi viikoksi töitä toisessa työpisteessä, aika las-ketaan tämän työn päättymisestä. Myös esimerkiksi työ- tai virka-vapaan päättyessä aika lasketaan siitä ajankohdasta, jolloin pal-kansaajan olisi pitänyt palata töihin. Säännös koskee myös mää-räaikaisia työsuhteita.

 

Palkanmaksun keskeyttämisestä päättää kaupungin hallinto-säännössä määrätty palvelussuhteeseen ottava viranomainen.

 

Palkanmaksun mahdollisesti keskeytyessä palkansaaja ohjeiste-taan ilmoittautumaan TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi ennen palkattoman ajan alkamista. TE-toimisto, työttömyyskassa ja KELA tarvitsevat työnantajan aloittamista toimenpiteistä todistuksen. Todistuksesta ilmenee palkattoman ajan alkaminen.   

 

Mahdollisen lomauttamisen edellytykset

 

Työntekijän lomauttamista koskevat säännökset ovat työsopimus-lain 5 luvussa. Työnantaja saa lomauttaa työntekijän mm. silloin, jos työ tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää työntekijälle muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta. Työn tai työn tarjoamisedellytysten katsotaan lomauttamisen perusteena vähentyneen tilapäisesti, jos niiden voidaan arvioida kestävän enintään 90 päivää. 

 

Viranhaltijan lomauttamista koskevat säännökset ovat kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 7 luvussa. Viranhaltija voidaan lomauttaa enintään 90 päivän ajaksi, jos tehtävät tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat tilapäisesti vähentyneet eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää muita tehtäviä tai työnantajan tarpeisiin sopivaa koulutusta.  

 

Kaupungin hallintosäännön 53 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää henkilöstön lomauttamisen periaatteista. Lomauttamisesta päättää se viranomainen, joka täyttää viran tai ottaa työntekijän. Kaupunginhallitus päättää kuitenkin asiasta valtuuston täytettävien virkojen osalta.    

 

Töiden järjestelyssä noudatettava järjestys

 

1.Henkilöstölle tarjotaan korvaavaa työtä, mikäli se on mahdollista ja kaupungin kokonaisedun kannalta järkevää.

 

2. Suljetuissa yksiköissä, joiden henkilökunnan työnteko on estynyt ja joille ei voida antaa etätyötä tai muuta turvallista lähityötä, sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 momenttia. Palkan-maksu päättyy 14 päivän jälkeen siitä, kun työnteko on tosiasial-lisesti estynyt.

 

3. Muun henkilökunnan kanssa pyritään sopeuttamiskeinona sopimaan ylityövapaiden ja ansaittujen lomien pitämisestä.

 

4. Mikäli työnteon este pitkittyy eikä palkansaajalle voida esteen pitkittyessä antaa etätyötä tai muuta turvallista lähityötä, sovelletaan lomauttamismahdollisuutta.

 

Palkanmaksun keskeytyksen ja lomauttamisen viimesijaisuus

 

Edellä selostetun mukaisesti palkanmaksun keskeyttäminen ja lomauttaminen olisivat viimesijaisia toimenpiteitä. Ne tulisivat käyttöön, ellei muita soveltuvia ratkaisuja olisi käytettävissä. Toi-mialojen ja palveluyksiköiden esimiehet selvittävät kyseeseen tu-levia toimenpiteitä yhdessä henkilöstöpäällikön kanssa.

 

Työnantajan ja henkilöstön yhteistoiminta

 

Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain 4 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaisesti työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa käsitellään esim. sellaiset asiat, jotka koskevat taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeen pantavaa osa-aikaistamista, lomauttamista tai irtisanomista.

 

Yhteistoimintaryhmä on käsitellyt asiaa kokouksessa 30.3.2020. Se käsittelee asiaa myös kokouksessa 6.4.2020.

 

Kaupunginhallitukselle esitettävät selvitykset

 

Kaupunginhallitukselle toimitetaan väliaikatietoa siitä, miten etätyötä tai turvallista lähityötä onnistutaan henkilöstölle kulloinkin järjestämään.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

1. hyväksyy kaupungin aloittavan mahdollisista lomauttamisista tuotannollisin perustein työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain mukaiset, koko kaupungin henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut

2. hyväksyy, että palkanmaksu voidaan työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 momentin nojalla keskeyttää, mikäli suljettujen yksiköiden palkansaajien työnteko estyy eikä heille ole tarjolla korvaavaa työtä. 

 

Käsittely Valtuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Emmi Lintonen ja kolmas varapuheenjohtaja Suvi Aaltonen, kaupunginhallituksen jäsenet Johanna Häggman, Timo Norri ja Tarja Rajahalme-Tahvanainen sekä varajäsen Sami Mattila ilmoittivat olevansa es-teellisiä ja vetäytyvänsä asian käsittelystä. Perusteena oli oma tai hallintolaissa tarkoitetun läheisen työskentely kaupungin palve-luksessa. He olivat poissa kokouksesta asian käsittelyn ajan. Varajäsenet Sirkka-Liisa Anttila, Pentti Mansikkamäki ja Kirsi Laine-Mäki osallistuivat Häggmanin, Norrin ja Rajahalme-Tahvanaisen tilalla kokoukseen. Jäsen Matti Uutela valittiin vara-jäsen Sami Mattilan tilalle pöytäkirjantarkastajaksi tämän asian kohdalle.

 

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa