Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.03.2020/Pykälä 88

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Koronaviruspandemiasta johtuvia kaupungin ja sen tytäryhteisöjen toimenpiteitä

 

KH 30.03.2020 § 88  

165/02.06.02/2020  

 

Valmistelija Kaupunginsihteeri, Talousjohtaja

 

Suomen hallitus on 17.3.2020 alkaen annetuilla valtioneuvoston asetuksilla ottanut määräaikaisesti käyttöön valmiuslaissa (1552/2011) tarkoitettuja toimenpiteitä vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaavan hyvin laajalle levinneen vaarallisen tartuntataudin, koronaviruksen (Covid-19), vuoksi. Suomessa vallitsevat tämän vuoksi valmiuslain 3 §:ssä tarkoitetut poikkeusolot.

 

Koronaviruksella ja poikkeusoloilla on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia Forssan kaupungille, alueen elinkeinoelämälle ja kolmannen sektorin toimijoille. Kaupunki kantaa huolta siitä, miten kaupungin elinkeinoelämä selviytyy koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta. Kaupunki tulee yrityksiä vastaan ja hakee joustoja myös koko konsernissa yritysten toimintaedellytysten varmistamiseksi. Kaupungin toimintamahdollisuuksia rajoit-tava valtiontukisääntely koskee kaikkia toimenpiteitä, joissa julkinen sektori myöntää yrityksille tukea tai muuta etua. Toimenpiteiden avulla pyritään keventämään yritysten ja yhdistysten taloudellista painetta ja ehkäisemään erityisesti akuutteja kassakriisejä.

 

Laskujen maksuaikataulujen muutoksia

 

Kaupungin saamien ostolaskujen kierto ja maksatus hoidetaan mahdollisimman nopeasti. Laskut pyritään maksamaan ennen eräpäivää. Kaupungin lähettämien myyntilaskujen normaalia maksuehtoa pidennetään 21 vuorokaudesta 30 vuorokauteen. Maksuehdon pidennys koskee tarvittaessa jo laskutettuja mutta maksamattomina olevia laskusaatavia. Saatavien maksuehto voi enimmillään olla 90 päivää. Seuraavan 30 vuorokauden ostolaskut pannaan viipymättä hyväksymisen jälkeen maksuun.

 

Yritysvuokralaisten sopimusmuutoksia

 

Kaupungin suljettaviksi määräämissä kulttuuri- ja liikuntalaitoksissa vuokralaisina olevien vuokraa ei peritä ajalta, jonka tilat ovat kaupungin määräyksen nojalla suljettuina.

 

Kaupungin ja Forssan Yrityskehitys Oy:n vuokrasopimuksiin on tarkoituksenmukaista tehdä muutoksia, mikäli yrittäjän liiketoiminta on kärsinyt koronan aiheuttamasta työmäärän vähenemisestä. Tarvittaessa sopimuksia voidaan muuttaa osapuolten yhteisten taloudellisten etujen turvaamiseksi ja yritystoiminnan jatkamisen helpottamiseksi vallitsevissa poikkeusoloissa. Sopimusasiassa on noudatettava yrittäjien yhdenvertaista kohtelua sekä otettava huomioon yrityskohtaiset erovaisuudet niin toiminnan kuin olemassa olevan sopimuksen kannalta.

 

Forssan Yrityskehitys Oy ja kaupunki soveltavat yhtenäistä sopi-muspohjaa sovittaessa yrittäjien kanssa tehtävistä muutoksista tässä poikkeustilanteessa.

 

Sopimuksen syntyminen edellyttää seuraavia taustatietoja, joiden perusteella asia päätetään:

 

1)     Taustaselvityksessä otetaan huomioon yrityksen vuoden 2019 tilinpäätöksessä sanottu tilanne yrityksen toiminnan vahvuudesta.

 

2)     Koronan vaikutukset yritystoiminnan toimialalla

 

3) Toimialan merkitys oikkeusoloissa tai muu syy, miksi edellä mainituista kohdista tulisi poiketa hakijan eduksi.

 

Tarkoituksena on auttaa kaikkia apua tarvitsevia hyvin nopeasti, jo 30.3.2020 alkavalla viikolla. Yhteiset sopimuspohjat ovat mer-kittävässä asemassa, mikäli asiaan palataan poikkeustilan jälkeen.

 

Liikehuoneistoja koskevassa sopimuksessa sovitaan yrityksen voivan siirtää neljän kuukauden vuokranmaksun eteenpäin so-pimuksessa sanotun mukaisesti. Lisäksi ihmisten elintärkeitä toimintoja palvelevien yritysten kohdalla voidaan harkita vuokra-huojennusta tai vuokran kokonaan perimättä jättämistä eri ano-muksesta kahdeksi kuukaudeksi kerrallaan riippuen koronavirus pandemian kestoajasta. Tällaisia perusteita olisi erityisesti tervey-denhuollon huoltovarmuuden takaaminen.

 

Forssan Yrityskehitys Oy tekee yritysten kanssa myös teollisuus-tilojen lunastusehtoisia vuokrasopimuksia. Näistä sovitaan erikseen asiasta tehdyn sopimusmallin avulla. Kaupunki takaa Forssan Yrityskehitys Oy:n velkoja. Siksi on oleellista, että kaupunki tässä yhteydessä hyväksyy yhtiön käyttöön ottaman, poikkeusoloja koskevan sopimuksen.

vaatia

Kaupunki suosittelee tytäryhteisöille, että ne noudattaisivat sovel-tuvin osin kaupungin linjauksia. Yhteisöjen suositetaan käyttävän tapauksittaiseen harkintaan perustuvia joustoja, jotka voivat helpottaa ahdinkoon joutuneiden asiakkaiden ja sopimuskump-paneiden tilannetta. Tavoitteena on turvata kaupungin elinvoi-mainen toimintaympäristö pitkällä ajalla sekä välttää työpaikkojen pysyvät menetykset.

 

Kaupunginhallituksen päätöksellä on myönteisiä yritysvaikutuksia.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Käsittely Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kaisa Lepola ja jäsen Jaana Lähteenkorva sekä valtuuston toinen varapuheenjohtaja Arto Heino ilmoittivat olevansa Forssan Yrityskehitys Oy:n hallituksen jäseninä esteellisiä ja vetäytyvänsä asian käsittelystä. Kaupunginhallituksen jäsen Matti Uutela ilmoitti olevansa Forssa-asunnot Oy:n hallituksen jäsenenä esteellinen ja vetäytyvänsä asian käsittelystä. He olivat poissa kokouksesta asian käsittelyn ajan. Varajäsenet Ritva Aho ja Lotta Saarenmaa osallistuivat Lepolan ja Lähteenkorvan tilalla kokoukseen. Ensimmäinen varapuheenjohtaja Jouko Haonperä toimi puheenjohtajana tämän asian kohdalla. Minna Penttilä valittiin Jouko Haonperän tilalle pöytäkirjantarkastajaksi tämän asian kohdalle.

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

1.hyväksyy kaupungin ottavan käyttöön yllä selostetut laskujen maksuaikamuutokset ja sopimusmuutokset

2. hyväksyy Forssan Yrityskehitys Oy:n ottavan käyttöön yllä selostetut sopimusmuutokset

3. suosittelee kaupungin tytäryhtiöille yllä selostettujen muutosten käyttöönottoa soveltuvin osin

4. oikeuttaa kiinteistöpäällikön sopimaan kaupungin yritysvuokralaisten kanssa yllä tarkoitetuista sopimusmuutoksista ja toimialajohtajat yllä tarkoitetuista laskujen maksuaikataulujen muutoksista.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa