Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.03.2020/Pykälä 84

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Valtionavustuksin rahoitettava maakunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden rakenneuudistuksen valmistelu

 

KH 30.03.2020 § 84  

162/02.05.02/2020  

 

 

Valmistelija Kaupunginsihteeri

 

Asian tausta ja valtionavustushaun sisältö

 

Hämeen liitto on lähettänyt sosiaali- ja terveydenhuollon vuosien 2020 - 2021 kehittämis- ja kokeiluhankkeille sekä toiminnan käynnistämishankkeille myönnettävää valtionavustusta koskevan kirjeen 31.1.2020. Hämeen liitto pyytää kuntia ottamaan kantaa pääministeri Sanna Marinin hallituksen käynnistämien sote-uudistuksen valmistelua tukeviin valtionosuushankkeisiin. 

 

Pääministeri Sanna Marinin hallitus on käynnistänyt sote-uudistuksen valmistelun. Kesällä 2019 annetussa lisätalousarviossa uudelleen kohdennettiin edellisen vaalikauden maakunta- ja sote-uudistuksen käyttämättä jääneet rahat. Määrärahasta jaetaan alueille valtionavustuksina voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvaan vapaaehtoiseen alueelliseen yhteistyöhön ja yhteisen valmistelun tukemiseen enintään 120 miljoonaa euroa vuosille 2020 - 2021. Tästä summasta enintään 25 milj. euroa jaetaan alueille laskennallisesti. Mikäli maakunnan alueen hankesuunnitelmassa ei osoiteta perusteltua tarvetta enimmäismäärän suuruiselle avustukselle, myönnetään hankkeelle enimmäismäärää pienempi, hankesuunnitelman perusteella tarkoituksenmukaiseksi katsottava määrä. Muilta osin 95 miljoonan euron rahoitus perustuu alueen tilannekuvaan ja arvioituun tarpeeseen sekä hankehakemuksiin.

 

Valtionavustusta saa käyttää sote-uudistuksen valmistelua tukeviin kehittämistoimenpiteisiin, erityisesti palveluiden järjestämistehtävän kehittämiseen ja yhtenäistämiseen. Lisäksi tällä valtionavustuksella rahoitetaan kaikki Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan liittyvät digitaalisten palveluiden kehittämishankkeet.

 

Valtionavustus koostuu kolmesta osa-alueesta:

1.vaapaehtoinen alueellinen valmistelu ja hankekoordinaatio

2. johtamisen ja ohjauksen kehittäminen

3. toimintatapojen ja -prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla

 

Näiden lisäksi valtionavustusta voi hakea maakuntien yhteisille kehittämishankkeille 4. osa-alueeseen, joka on nimeltään Yhteistyötasoinen tai muu maakuntien yhteinen kehittäminen. Se voi koostua 1.-3. osa-alueiden sisällöstä ja tehtävistä.

 

Valtionavustushaku tavoitteineen nivoutuu yhteen tätä aiemmin käsitellyn Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman ja sen valtionavustushaun kanssa. Ministeriö arvioi hankehakemukset yhtenä kokonaisuutena.

 

Valmistelun rahoituksessa on kyse vapaaehtoisen alueellisen yhteistyön ja yhteisen valmistelun tukemisesta. Näissä hankkeissa voidaan jatkaa edellisellä vaalikaudella tehtyä valmistelua ja alueen kuntien ja kuntayhtymien aloittamaa, välttämättömäksi osoittautunutta kehittämistyötä. Avustuksen myöntämisessä arvioidaan erityisesti hankkeen yhteiskunnallisen ja taloudellisen vaikuttavuuden toteutumista sekä hankkeen yleistä merkitystä. Taloudellisilla vaikutuksilla tarkoitetaan esimerkiksi sitä, kuinka hankkeen toimenpitein voidaan edistää tuottavuutta tai vähentää esimerkiksi päällekkäisiä tietojärjestelmien ylläpitokustannuksia.        

 

Valtionavun myöntämisen edellytykset

 

Hankkeeseen osallistuvien kuntien ja kuntayhtymien yhteenlasketun asukasluvun tulee olla vähintään 80 prosenttia maakunnan asukasluvusta. Valtionavustus voidaan myöntää hankkeelle, joka poikkeaa maakuntaperusteisesta aluejaosta, jos siihen on erityinen sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen palvelujen järjestämiseen ja kehittämiseen liittyvä perusteltu syy.

 

Myönnettävän valtionavustuksen enimmäismäärä voi olla enintään 80 prosenttia hankkeen valtionavustuksen oikeuttavista kustannuksista. Kanta-Hämeessä on aloitettu jo viime vuonna kuntien ja maakuntaliiton omarahoituksella kokoava vapaaehtoinen sote-yhteistyö, jossa on selvitetty maakunnan laajuista vapaaehtoista kuntayhtymää ja yhdistetty Sipilän hallituskauden aikaista Oma Hämeen työtä nykyisen hallituksen käynnistämään sote-uudistukseen. Tätä kuntarahoitusta pystytään hyödyntämään nyt alkavan valtakunnallisen työn rahoittamiseen Kanta-Hämeessä.

 

Valtionavustusta voidaan myöntää vain yhdelle hankekokonaisuudelle kussakin maakunnassa ja hankkeella voi olla vain yksi hallinnoista vastaava taho. Avustuksen saajana voi olla nykyinen palveluiden järjestämisvastuullinen toimija eli kunta tai kuntayhtymä tai maakunnan liitto, jos hanketta toteuttavat tahot näin sopivat. Valtionavustuksen saaja on päävastuussa hankkeelle myönnetyn valtionavustuksen käytöstä ja hankkeen hallinnoinnista. Valtionavustuksen saajan on tehtävä valtionavustuslain 7 §:n 2 momentin mukainen sopimus valtionavustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja niiden ehdoista hanketta toteuttavien kuntien ja kuntayhtymien kanssa.

 

Hankkeen alustavaa ohjausmallia sekä alustavaa hankkeeseen sitoutumista koskevat kuntien päätökset

 

Sote-rakenneuudistusta tukevan alueellisen valmistelun tukeen myönnettävän valtionapuhankkeen valmistelu on aloitettu Kanta-Hämeessä Hämeen liiton koordinoimana. Suunnittelua ohjaa maakunnan alueen sosiaali- ja terveysjohdosta koostuva strateginen sote-kehittämisryhmä.

 

Valtionapuhankkeen hallinnoijan on asetettava hankkeelle ohjausryhmä, joka voi olla yhteinen maakunnan muiden sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden, mm. Tulevaisuuden sote-keskus-hankekokonaisuuden kanssa. Kanta-Hämeen alustavan hankesuunnitelman mukaan hankkeen hallinnoijana on Hämeen liitto. Operatiivisena ohjausryhmänä toimisi strateginen sote-kehittämisryhmä. Täten hallinnointi- ja ohjausmalli olisi sama kuin Tulevaisuuden sote-keskus-ohjelmassa. Hankkeelle asetettaisiin yhteinen poliittinen seurantaryhmä, joka seuraa tavoitteiden saavuttamista Kanta-Hämeen osalta. Näin turvataan molempien hankekokonaisuuden yhtenäinen ja johdonmukainen ohjaus ja kasvatetaan hankkeista saatavia synergiahyötyjä.

 

Hankkeen toteutuessa kaupungin edustajat voisivat ottaa valtuuston kokouksessa 25.2.2019 (6 §) ja kaupunginhallituksen kokouksessa 15.4.2019 (100 §) hyväksytyt kannanotot soveltuvin osin huomioon valmistelussa noudatettavina toimiohjeina.

 

Hämeen liito on pyytänyt kuntia ja kuntayhtymiä päättämään 27.2.2020 mennessä siitä, onko kunta tai kuntayhtymä hankehakemuksen jättämisen kannalla ja hyväksyykö kunta tai kuntayhtymä alustavan hankekokonaisuuden hallinnointi- ja ohjausmallin Kanta-Hämeessä. Lopullinen hankesuunnitelma tulee valmistuttuaan kuntien ja kuntayhtymien hyväksyttäväksi. Viimeisimmän tiedon mukaan hankehakemus tulee jättää sosiaali- ja terveysministeriöön viimeistään 30.4.2020. Kaupunginhallituksen asian käsittely on viivästynyt, mutta kaupunginhallitus ehtii kokouksessa 30.3.2020 ottamaan kantaa hakemuksen jättämiseen sekä hankkeen hallinnoijaan ja ohjausmalliin.      

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ilmoittaa Hämeen liitolle Forssan kaupungin olevan maakunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden rakenneuudistuksen valmistelua koskevan hankehakemuksen jättämisen kannalla sekä hyväksyvän hankkeen alustavan hallinnointi- ja ohjausmallin.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa