Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.12.2020/Pykälä 359

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Lomarakennuksen rakentamista koskeva poikkeamislupahakemus

 

542/10.03.00.01/2020

 

KH 21.12.2020 § 359  

  

Valmistelija Kaupunginarkkitehti

 

Helena ja Reino Kankare hakivat vuonna 2013 Hämeen

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta poikkeamislupaa rakentaakseen Halinanlammin rannalla sijaitsevalle Matkun kylän Rannikon tilan määräalalle lomarakennuksen. Ely-keskus pyysi kaupungilta hakemuksen johdosta lausuntoa.

 

Tilan rantaviiva on noin 170 - 180 metriä. Tilalla sijaitsee jo ennestään Kankareiden omistama lomarakennus. Kankareiden hakeman lomarakennuksen koko oli tuolloin 104 neliömetriä. Lomarakennuksen käsittämä määräala olisi tarkoitus erottaa itsenäiseksi uudeksi kiinteistöksi, jolle olisi oma ajoyhteys.

 

Vuonna 2013 todettiin Halinanlammin säilyvän erittäin matalana. Veden keskikorkeus oli ollut 1,3 - 1,4 metriä. Vesi oli ollut erittäin rehevää, jopa ylirehevää. Fosfori- ja typpipitoisuudet olivat olleet erittäin suuret, ja hapen kyllästysaste oli ollut vain 58 - 52 prosenttia metrin syvyydessä.

 

Kankareiden kiinteistö on Halinanlammin matalimmalla kohdalla. Määräalan alueella on Halinanlammista lähtevä laskuoja, jossa on järven vedenpinnan korkeutta säätelevä pato. ELY-keskus oli kehottanut padon tekijöitä hakemaan padolle vesilain mukaista lupaa. Lupaa ei ollut haettu Kankareiden hakiessa poikkeamislupaa vuonna 2013. Kokouksessa 30.9.2013 kaupunginhallitus päätti käsitellä poikkeamislupaa koskevaa lausuntoa vasta sen jälkeen, kun padon paikalleen jääminen olisi ratkaistu.

 

Aluehallintovirasto on antanut patoa koskevan ratkaisunsa. Päätöksen mukaan laskuojassa säilyy pato. Päätöksen mukaan uusi pato ei merkittävästi muuta veden korkeutta eikä rantaviivaa. Vedenkorkeuksia seurataan. Pato tulee korjata, mikäli toteutuneet vedenkorkeudet eivät vastaa suunniteltuja.

 

Helena ja Reino Kankare ovat tehneet uuden poikkeamislupahakemuksen, jonka he ovat osoittaneet kaupungille. Poikkeamisluvan myöntäminen on siirtynyt edellisen käsittelyn jälkeen kuntiin. Poikkeamispäätös menee edelleen tiedoksi ELY-keskukseen maankäyttö ja rakennuslain 174 §:n  mukaisesti. Hakemuksen periaatteet ovat muuten samat, mutta rakennettavan rakennuksen kokoa ei ole määritelty.

 

Kyseisellä Rannikon tilalla on yksi rakennuspaikka, jolle on jo rakennettu. Poikkeamisluvassa haetaan toisen Kankareiden omistaman rakennuspaikan muodostamista erottamalla kiinteistöstä määräala.

 

Kaupunki on kuullut naapureita maankäyttö- ja rakennuslain 173 §:n mukaan. Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hakemuksesta.

 

Alueella ei ole valtuuston hyväksymää ranta-asemakaavaa tai ra-kennuslupaan suoraan oikeuttavaa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Tilaksi erotettavaksi tarkoitetun määräalan pinta-ala on noin hehtaari. Se ylittää kaupungin rakennusjärjestyksen 3.000 neliömetrin vähimmäispinta-alan. Määräalan sijaintikartta on liitteenä.

 

Vuonna 2013 kaupunginhallitus hyväksyi kaupungille rantarakentamisessa noudatettavat periaatteet. Emätilatarkastelun leikkausvuotena käytetään vuotta 1959, jolloin tämän vuoden jälkeen rakennetut rantatilat huomioidaan. Jos kuitenkin järven ranta on pääasiallisesti rakennettu ennen vuotta 1959, emätilatarkastelu aloitetaan tästä aikaisemmasta rakennetun alueen vuosiluvusta ja myös nämä aiemmin käytetyt rakennuspaikat huomioidaan. Tässä tapauksessa emätila on jaettu vuonna 1954 jolloin alueen rakentaminen on jo aloitettu.

 

Kaupungin rantarakentamisen periaatteiden mukaan järvillä, joiden kestävyys on heikentynyt, esim. matalat järvet (pieni vesikuutiomäärä), pienet järvet, käyttökelpoisuusluokituksen tai ekologisen tilan mukaan huonot järvet, rakennuspaikkoja on kolme muunnettua rantaviivakilometriä kohti. Halinanlammi luetaan tähän luokkaan. Jotta uudelle rantarakennuspaikalle voitaisiin myöntää lupa, kaupungin periaatteissa pitäisi olla Halinanlammille rakennuspaikkamitoituksena 10 rakennuspaikkaa / muunnettu rantaviivakilometri.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaan kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeamisen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta. Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se pykälän 4) kohdan mukaan johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.

 

Tälläisena säännöksessä tarkoitettuna esteenä voidaan pitää poikkeamisen vaikutuksia, jos lupa myönnetään vastoin hyväksyttyjä periaatteita. Hakijoiden tasavertainen kohtelu edellyttää hyväksyttyjen periaatteiden noudattamista.

 

Kunnan on perusteltava päätöksensä siten kuin hallintolaissa (423/2003) säädetään. Tässä tapauksessa perusteluna on se, että koska rantaviiva ei ole muuttunut, rakennuspaikkojenkaan määrä ei ole muuttunut. Kantatilasta 61-410-1-6  rantaviiva noin 500 metriä, (ei poistettu rakennuskelvottomia alueita mitasta) on vuonna 1954 muodostettu viisi rantakiinteistöä. Näistä neljä on rakennettuja. Toteutuma on jo nyt kahdeksan rakennuspaikkaa / muunnettu rantaviivakilometri. Vuonna 1954 muodostetuista rantakiinteistöistä neljä on käyttänyt rantarakennuspaikat ja yksi viidestä rantakiinteistöstä on jäänyt ilman rakennuspaikkaa.

 

Myönnettyjen lupien mukaan kiinteistöllä, josta Kankareet ovat ajatelleet erotettavaksi rakennuspaikan, on yksi olemassa oleva rakennuspaikka. Se on rakennettu. Kantilatarkastelun mukaan tilaa osiin jakamalla ei voida saada uusia rakennuspaikkoja.

 

Edellä esitetyin perustein kaupungin ei ole mahdollista myöntää maankäyttö- ja rakennuslain säännösten vastaisesti eikä hyväksymiensä rantarakentamisen periaatteiden vastaisesti poikkeamislupaa lomarakennuksen rakentamiseksi poikkeamislupahakemuksessa tarkoitetulle määräralalle. Päätöksenteossa ei noudateta tarkoituksenmukaisuusharkintaa vaan laillisuusharkintaa. Poikkeamislupahakemus pitäisi hylätä.

 

Lupa-asiakirjat ovat nähtävinä kokouksessa.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hylkää edellä selostetuin perustein Helena ja Reino Kankareen poikkeamislupahakemuksen sekä lähettää päätöksensä tiedoksi hakijoille ja ely-keskukselle.

 

Käsittely Kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tätä asiaa käsiteltäessä klo 18.30 - 18.41.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa