Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.12.2020/Pykälä 358

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  PALVELUSOPIMUS Forssa 2021

 

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymältä vuonna 2021 ostettavat palvelut

 

 

 

KH 21.12.2020 § 358  

  

Valmistelija Talousjohtaja

 

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (FSHKY) on toimittanut kaupungille käsiteltäväksi kaupungin ja kuntayhtymän välisen vuoden 2021 terveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelujen laa-juutta, järjestämistä ja maksuja koskevan sopimuksen. Se on liit-teenä.  

  

Sopimus sisältää Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän palvelualueiden tuottamat perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja mielenterveystyön ja päihdehuollon palvelut sekä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin tuottamat erikoissairaanhoidon palvelut ja ulkopuoliset palvelut, jotka hankitaan sairaanhoitopiirin kautta tai tuottajan toimesta, sopimuksen liitteissä ilmoitetussa laajuudessa.

 

Terveydenhuollon palvelujen määrä perustuu vuosien 2018-2019 sekä vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon toteutumatietoihin. Palvelujen järjestämisessä sovelletaan alueellisissa hoito-ohjelmissa sovittua työnjakoa.

 

Sopimus pitää sisällään sosiaalihuollon palvelut, jotka tuottaja tuottaa tai hankkii. Palvelujen määrä käy ilmi liitteenä olevasta sosiaalihuollon palvelujen jäsenkuntamaksuosuuslaskelmasta.

 

Kaupunki suorittaa sopimuksessa määritellyistä palveluista 66 672 329 euron kokonaiskorvauksen, josta FSHKY laskuttaa kaupunkia tasaerin (1/24) kaksi kertaa kuukaudessa.

 

Sopimus on terveydenhuollon osalta 37 832 329 euron kiinteä kokonaissopimus ja sitoo osapuolia kokonaismäärän osalta. Ensihoidon kuntamaksu on 811 000 euroa. Sosiaalipalveluiden ennakkolaskutuksessa käytettävä vuosisumma on 28 029 000.

 

Kaupungille tuotettavista palveluista perittävän korvauksen lisäksi sairaanhoitopiiri perii suoraan jäsenkunniltaan asukaslukuun perustuvan jäsenmaksun. Se kattaa mm. koko sairaanhoitopiirin terveydenhuollon yksiköiden potilasvakuutusmaksut, myrkytystietokeskukselle maksettavat maksut sekä kehittämismäärärahat. Jäsenmaksun suuruus on 346.000 euroa.

  

Sopimuksen toteutumisen seurantaa varten FSHKY toimittaa sopimusohjaukseen kuuluvista toiminnoista kuukausittain tuotettuja palveluita ja niiden kustannuksia koskevat tiedot. Sosiaalipalveluista tiedot tuotetaan huhtikuun ja elokuun osavuosikatsausten yhteydessä tai tarvittaessa useammin.

 

Mikäli palvelujen käyttö poikkeaa merkittävästi palvelujen tuottamisen tai käytön osalta sopimuksessa määritellystä tasosta, sopimusta voidaan tarkistaa kesken kalenterivuoden sopijaosapuolten yhteisin päätöksin.

 

Kaupungin vuoden 2021 talousarviossa on varauduttu terveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelujen ostoon edellä mainitulla kokonaissummalla.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy kaupungin puolesta liitteenä olevan vuoden 2021 terveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelujen ostoa koskevan sopimuksen.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa