Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.12.2020/Pykälä 350

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Ammattioppilaitoksen metallitöiden koulutusta koskeva valtuustoaloite

 

81/00.01.01/2020

 

KH 21.12.2020 § 350  

  

Valmistelija Talousjohtaja

 

Valtuuston kokoksessa 21.8.2017 (63 §) valtuutettu Janne Vuorenmaa luki ammattioppilaitoksen metallitöiden koulutusta koskeneen seuraavan valtuustoaloitteen:

 

"Teollisen kehityksen uusia virtauksia havainnoidessa olen tullut huomaamaan pienten ja keskisuurten yritysten kiinnostuksen tuottaa pieniä eriä 3D-metallitulostettuja tuotteita tilaajille. Tulevaisuudessa alan kehittyminen tulee olemaan väistämätöntä ja jopa pienemmissäkin nyrkkipajoissa ja autotalleissa tulee olemaan mahdollista pienkäsityötaidoilla ja kehittyneemmän opetuksen tuomilla mahdollisuuksilla saada markkinoille kestäviä pientuotteita, joita esim. sorvaamalla ei voida valmistaa. Jo nyt maastamme löytyy kymmeniä liikevaihdoltaan yli miljoona euroa tuottavia alan yrityksiä.

 

Laitteiden halpeneminen tulevaisuudessa ja teknologian kehitys tu-lee lisäämään alan kiinnostavuutta mahdollisesti nuorisonkin kes-kuudessa, joka saattaa mieltää nykymuodossaan metalliteollisuuden raskaaksi työuraksi. Metalliteollisuus ei tulevaisuudessa ole aina ns. 'raskaan ja kovan raudan' kanssa tekemistä, joten 3D-koulutusala sopii fyysisesti kaikenikäisille ja -kokoisille henkilöille, myöskään sukupuolirajoittuneisuutta ei ole. Jo nyt on alaan rinnastettavaa koulutusta Saksankadun oppilaitoksessamme, mm. CNC, CAD/CAM 2D jne.

 

Tällä hetkellä tämä alati kehittyvä 3D teollisuudenala ja mahdolli-suudet sen opiskeluun ovat alueellamme toistaiseksi jääneet vielä uutuudenviehätyksen asteelle. Tämänkaltaisessa koulutuksen suunnittelussa nopeat syövät hitaat, ja mikäli alueemme ammatti-instituutiot olisivat heti seuraavilla lukuvuosilla kehityksessä mukana, tarjoten koulutusta ja mahdollisuutta alan koulutukseen, meillä saattaisi olla seutukunnalla tarjota etulyöntiasemallaan uusia opiskelupaikkoja muun metallikoulutuksen ohessa.

 

Ei pidä edelleenkään unohtaa jo nyt olemassa olevia FAI:n ja Fakti-an koulutusaloja, mutta tämä lisämahdollisuuden tarjoaminen voisi houkutella tänne muuttavia potentiaalisia opiskelijoita, ja jopa par-haassa tapauksessa perheitä, muualtakin kuin lähikunnistamme ja näin lisätä alueen vetovoimaa, vaikkapa pienteollisuuteen panostamalla. Tätä opintolinjaa voisi myös mahdollisesti aloittaa muun koulutuksen ja opintojen ohessa, mikäli niitä opintosuunnitelmaan voidaan sovittaa. FAI:n koneenasentaja, valmistustekniikan koulutusohjelma, koneistaja, kone- ja metallialan perustutkinto ja levyseppähitsaaja, kone- ja metallialan perustutkintojen suorittavien opiskelulinjojen rinnakkaisoppiaineinakin, mikäli niistä haluaisi opiskelija li-säpotentiaalia todistuksiinsa. Myös Faktian aikuisopiskelijat voisivat hyödyntää mahdollisuutta rinnakkaisopintoihin 3D-oppiaineessa.

 

Tässä olisi yksi keino lisätä metallialan kiinnostavuutta seutukun-nallamme ja taata mahdollisuudet säilyttää toisen asteen koulutuspaikkoja kaupungissamme. Nyt vuosittain syksyllä aloittavien huolestuttavasti vähentyneet oppilasmäärät eivät lupaa hyvää teollisuudelle, vaikka alueellamme on kymmeniä ellei satoja työpaikkoja tarjolla metallialan osaajille. Rakennusteollisuuden tarpeita varten tarvitsemme edelleenkin 'raskaan ja kovan raudan' osaajia, mutta 3D-opinnot auttavat kehittämään myös visuaalista hahmottamista isommissakin projekteissa."

 

Aloitteen oli Vuorenmaan lisäksi allekirjoittanut valtuutettu Ilkka Joenpalo.

 

Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

Kokouksessa 4.9.2017 (252 §) kaupunginhallitus päätti pyytää

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymää ja sen omistamaa Faktia Oy:tä antamaan valtuustoaloitteesta lausunnon.

 

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä antoi aloitteesta tuolloin lausuntonsa. Aloitteen käsittely jäi sen jälkeen epähuomiossa kesken. Kuntayhtymä on antanut 9.12.2020 aloitteen johdosta seuraavan uuden lausunnon:

 

"Metallialan kehitys noudattelee edellisessä lausunnossa kuvattua Teollisuus 4.0 -trendiä. Kehitys teollisuudessa ei ole kuitenkaan ollut niin nopeaa kuin julkisuudessa on annettu ymmärtää. Teollisuus 4.0:n hyödyt on huomattu niitä toteuttavissa yrityksissä, jotka ovat tällä hetkellä pääsääntöisesti alansa veturiyrityksiä. Alihankkijat, joita on määrällisesti eniten, tulevat perässä pikkuhiljaa.

 

Teollisuus 4.0 tulee olemaan osa ratkaisua työvoimatarpeesta keskusteltaessa. Se tulee vähentämään tarvetta työperäiseen maahanmuuttoon, nostaa jalostusastetta ja parantaa merkittävästi yritysten kustannuskilpailukykyä. Vanhoilla toimintatavoilla tai kone- ja laitekannalla ei tulevaisuudessa yksinkertaisesti ole toiminnan edellytyksiä globaalissa kilpailussa. Uudet toimintatavat tulevat luomaan uudenlaisia työtehtäviä, joita ei vielä tänä päivänä ole olemassakaan ja houkuttelemaan teollisuuteen nuoria ja aikuisia alanvaihtajia.

 

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän tehtävänä on pitää koulutusalat iskukykyisinä niin perusosaamisen kuin tulevaisuustaitojenkin osalta. Tähtäimenä voidaan pitää ajatusta siitä, että valmistuvat opiskelijat osaavat perusasiat erinomaisesti ja ovat saaneet sellaista uutta osaamista ja näkemystä, jota voivat viedä mukanaan alueen yrityksiin, auttaen osaltaan osaamisellaan yrityksiä kehittämään toimintaansa tulevaisuuden vaatimalle tasolle.

3D-metallitulostus on nouseva trendi ja tulevaisuudessa useasta yrityksestä tulee tällainen tulostuslaite löytymään. Tulostusmuoto on kehittynyt huimasti vuodesta 2017 ja markkinoille on tullut pienempiä laitteita, mutta vieläkin näiden laitteiden hinnat kipuavat helposti yli 300 000 €:n. Kehitystä tulee seurata olla valmiina tarvittaviin investointeihin, kun aika on sopiva ja laiteet oppilaitoksen sekä yritysten ulottuvilla.

 

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän Teollisuus 4.0 -oppimisympäristö rakentuu tällä hetkellä niiden resurssien puitteissa, joita LHKK on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Vuonna 2018 LHKK sai strategiarahoitusta 400 000 € kone- ja tuotantotekniikan opetuksen kehittämiseen. Tällä rahoituksella on päästy hyvään alkuun ja saatu vietyä oppimisympäristöä tavoiteltuun suuntaan. Tämä ei kuitenkaan riitä, vaan jatkossa tarvitaan lisää investointeja, jotta peruskonekantaa saadaan päivitettyä. Suunniteltavia investointeja olisivat esim. nykyaikainen jyrsinkeskus, perussorvit ja robotiikan valjastaminen koneistukseen. Lisäksi kannattaa investoida tulevaisuuden anturointitekniikkaan datan keräämiseksi ja tutkia simulaatiota kalliimpien työstökoneiden osalta.

 

Strategiahankerahoituksella rakennettavan oppimisympäristön keskeisenä ajatuksena on ollut, että sen pitää pystyä palvelemaan useimpia koulutusaloja tulevaisuustaitojen opetuksessa. Tämä tulee myös toteutumaan ja eri alat tulevat hyödyntämään sitä osaamispainopisteensä näkökulmasta."

 

Edellä lausunnossa selostetun perusteella valtuustoaloite voidaan todeta loppuun käsitellyksi.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee edellä olevan selostuksen tiedoksi ja toteaa valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.  

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa