Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.12.2020/Pykälä 345

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Työterveyshuollon vuoden 2021 toimintasuunnitelma

 

617/01.04.02.00/2020

 

 

 

 

 

YTR 07.12.2020 § 61 

 

Valmistelija Henkilöstöpäällikkö, työterveyshoitaja

 

 Terveystalon työterveyshuolto on yhteistyössä henkilöstöpäällikön ja työ­suo­je­lu­hen­ki­lös­tön kanssa laatinut ehdotuksen kaupungin työ­ter­veys­huol­lon toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2021, joka on liitteenä.

 

 Toimintasuunnitelman liitteenä on ter­veys­tar­kas­tus­ten sisällöstä kertova liite.

 

 Työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaan työterveyshuollon ta­voit­tee­na on terveellinen ja turvallinen työ, työympäristö ja työ­yh­tei­sö, työhön liittyvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisy sekä työn­te­ki­jän terveyden ja työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen, edis­­mi­nen ja seuranta työuran eri vaiheissa. Työterveystoiminnan hen­ki­lös­­ta­voi­te on henkilöstön terveydentilan, työ- ja toi­min­ta­ky­vyn sel­vit­­mi­nen, ylläpito, edistäminen ja parantaminen.

 

 Työterveyshuollon tehtävänä on tehdä esityksiä työpaikan, työ­me­ne­tel­mien ja työn organisoinnin sekä työyhteisön kehittämiseksi, hen­ki­lös­tön työ- ja toimintakyvyn tukemiseksi sekä työturvallisuuden pa­ran­ta­mi­sek­si. Työterveyshuollon yritystavoite on työterveyden kei­noin tukea yritystä menestymään henkilöstön terveyttä ja työ­ky­kyi­syyt­tä parantamalla.             

 

 Sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteen mukaan työterveyshuollon kor­vaus­jär­jes­tel­mä uudistuu ja työnantajan järjestämän työ­ter­veys­huol­lon painopistettä siirtyy ennalta ehkäisevään suuntaan. Työn­an­ta­jan järjestämälle työterveyshuollolle määrätään yksi yhteinen enim­mäis­mää­rä, jonka voi käyttää kokonaan ehkäisevän työ­ter­veys­huol­lon eli korvausluokka I mukaiseen toimintaan. Sairaanhoidon eli kor­vaus­luo­kan II kustannuksia korvataan enintään 40 prosenttia yh­tei­ses­tä enimmäismäärästä. Muutoksilla halutaan tukea työikäisen väes­tön työkykyä koko työuran ajan, vähennetään työ­ky­vyt­­myys­eläk­keel­le siirtyvien määrää ja turvata työssä jatkaminen van­huus­elä­ke­ikään asti. Ehkäisevän työterveyshuollon eli korvausluokka I kor­vaus­pro­sent­ti yhdenmukaistetaan 60 prosenttiin. Muutosta sovelletaan ensimmäisen kerran työnantajan tilikauteen, josta yli puolet on vuoden 2020 puolella eli meillä 1.1.2020 alkaen.

 

 Keskeistä on taata työterveyshuolloille nykyistä laajemmat mah­dol­li­suu­det työpaikkatason yhteistyöhön, esimiesten ja johdon kou­lut­ta­mi­seen, ryhmämuotoiseen toimintaan ja työfysioterapeuttien ja -psy­ko­lo­gien asiantuntemuksen hyödyntämiseen. Lisäksi kuormittumisen ja palautumisen mittausmenetelmiä on hyvä ottaa käyttöön.

 

 Työterveyshuolto on työntekijöiden terveyden ja työolojen ke­hit­­mi­seen tähtäävää toimintaa, jolla tuetaan henkilön työkykyisyyttä koko työ­uran ajan. Kela korvaa työnantajalle työterveyshuollon jär­jes­­mi­ses­tä aiheutuneita kustannuksia.             

 

 Kaupunginhallitus hyväksyy vuosittain työterveyshuollon toi­min­ta­suun­ni­tel­man. Hyväksymisen jälkeen toimintasuunnitelma lä­he­te­tään työyksiköille työpaikkakokouksissa käsiteltäväksi.

 

 Työterveyshoitaja Tanja Rahkonen selostaa asiaa kokouksessa ja tehtyjä muutoksia mm. ikäryhmätarkastusten tarkennusta edellisvuoden toimintasuunnitelmaan.

 

 

Esittelijä Henkilöstöpäällikkö

 

Päätösehdotus Yhteistoimintaryhmä hyväksyy omalta osaltaan työterveyshuollon toimintasuunnitelman vuodelle 2021 ja tekee siihen kokouksessa tarvittaessa tarkennuksia sekä lähettää sen mahdollisin muutoksin edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.

 

 Käsittely: Työterveyshoitaja Tanja Rahkonen selosti ja esitteli työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa vuodelle 2021. Edellisen vuoden toimintasuunnitelmaan nähden on hieman tarkistettu terveystarkastusten sisältöä ja ikäryhmätarkastusten ikäryhmiä. Pitkissä poissaoloissa työhön paluuta tuetaan vahvasti ja tehdään perustyöpaikkaselvityksiä suunnitelmassa mainittuihin työpaikkoihin. Rahkosen mukaan työterveyshuollon ja työnantajan kanssa on asioita saatu paljon eteenpäin ja kaikki on sujunut hyvin työterveyshuollon näkökulmasta. Työterveyshuollon kattohintamalli on riittänyt Forssan kaupungin osalta.

 

 Keskusteltiin terveystalon extranetin tietojen ylläpitämisen mallista henkilötietojen ja sairaspoissaolojen osalta. Tavoitteena on saada tähän toimiva tapa, koska se on tärkeä asia molemmille osapuolille.

 

 Kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta päätettiin lisätä mahdollisuus tehdä terveystarkastus vielä ennen vanhuuseläkkeelle jääntiä.

 

 Puheenjohtaja Jari Kesäniemi ja jäsen Jarmo Pynnönen poistuivat kokouksesta kello 12.25 tämän pykälän käsittelyn aikana. Puheenjohtajana toimi tästä eteenpäin varapuheenjohtaja Leena Järvenpää.             

 

Päätös Yhteistoimintaryhmä hyväksyi omalta osaltaan työterveyshuollon toimintasuunnitelman vuodelle 2021 kokouksessa tehdyllä lisäyksellä, että terveystarkastus voidaan tehdä myös ennen pysyvää eläköitymistä.

 

 

 

 

KH 21.12.2020 § 345  

  

Valmistelija Henkilöstöpäällikkö

 

Yhteistoimintaryhmän kokouksessa toimintasuunnitelmaan lisätty mahdollisuus tehdä terveystarkastus ennen vanhuuseläkkeelle jäämistä on lisätty työterveyshuollon vuoden 2021 toimintasuunnitelmaan, joka on liitteenä.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan työterveyshuollon toimintasuunnitelman vuodelle 2021.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. 

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa