Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.12.2020/Pykälä 329

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Forssan seudun hyvinvointikertomuksen vuosiraportti vuodelta 2019

 

624/00.01.03.00/2020

 

KH 07.12.2020 § 329  

  

Valmistelija Talousjohtaja

 

Hyvinvointikertomus on kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämi­ sen suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työväline. Hy­ vinvointikertomus on tiivis kuvaus kuntalaisten hyvinvoinnista ja ter­ veydestä ja näihin vaikuttavista tekijöistä.

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan tehtävä. Käytän­ nössä kyse on tehtävistä, joiden tavoitteena on kuntalaisten hyvin­ voinnin, terveyden ja toimintakyvyn lisääminen, sairauksien ja syrjäy­ tymisen ehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen. Näitä tehtäviä toteu­ tetaan kunnan kaikilla toimialoilla. Edistämällä hyvinvointia paranne­ taan kuntalaisten elämänlaatua, lisätään työllisyyttä ja tuottavuutta ja hillitään sosiaalisten ongelmien ja eriarvoisuuden kasvua.

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on lakisääteistä työtä. Kunta­ laki (2015/410) määrittelee kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydes­ tä huolehtimisen keskeiseksi kunnan perustehtäväksi. Terveyden­ huoltolain (1326/2010) tarkoitus on edistää ja ylläpitää väestön ter­ veyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä sosiaalista turvalli­ suutta ja kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja (2§). Kunnan on seurattava asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vai­ kuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutet­ tuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimen­ piteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuus-

tolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointi­ kertomus (12§).

 

Forssan seudun kunnat ovat valtuuttaneet FSHKY:n pitämään ajan tasalla Forssan seudun hyvinvointi- ja turvallisuustrategian (nyk. hy­ vinvointikertomus). Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän perus­ sopimus määrittelee, että kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin vastaa­ mista varten yhtymähallituksen tulee asettaa hyvinvointi- ja turvalli­ suusneuvottelukunta (nyk. hyvinvointivaliokunta), johon peruskunnat esittävät edustajiaan mullta hyvinvointiin vaikuttavilta toimialoilta yh­ tymähallituksen pyynnön perusteella.              Hyvinvointivaliokunta valmis­ telee valtuustoille lainsäädännön edellyttämät selvitykset jäsenkun­ tien asukkaiden elinolosuhteista ja hyvinvoinnista kerran valtuusto­ kaudessa annettavan laajan hyvinvointikertomuksen ja vuosittain ly­ hyemmän raportin, jossa painopisteitä, tavoitteita ja toimenpiteitä tarkastellaan ja päivitetään tarpeen mukaan. Hyvinvointikertomus valmistellaan poikkihallinnollisesti. Hyvinvointivaliokunnan jäseninä on  kuntien  luottamushenkilöitä  ja sivistystoimenjohtajat ja jäseniä poliisista, pelastuslaitoksesta, KELAsta, TE- toimistosta, HAMK:sta, Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymästä ja FSHKY:stä.

 

Hyvinvointikertomus on osa kunnan strategiatyötä sekä talousarvio­ ja kuntasuunnitteluprosessia ja kertomuksen valmistuminen ajoite­ taan siten, että se palvelee vuosittaista suunnittelusykliä. Hyvinvoin­

tikertomuksen tarkoitus on myös tuottaa seurantatietoa ohjelmien ja tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksista eli hyvinvointipolitiikan onnistu­ misesta. Vuoden 2019 arvioinnin valmistumiseen vaikutti keväällä alkanut covid 19 pandemia.

 

Hyvinvointisuunnitelmassa on painopisteiksi vuosille 2019 - 2021 asetettu heikolmassa asemassa olevien kuntalaisten eriarvoisuuden vähentäminen, syrjäytymisen tavoittaminen ja syrjäytymisvaarassa olevien tavoittaminen ja ennaltaehkäisyn teemat kaikilla sektoreilla.

 

Vuosiraportissa 2019 on tarkasteltu keskeisiä tilastotietoja asetettui­ hin tavoitteisiin nähden (2 Väestön hyvinvoinnin tila) ja arvioitu ta­ voitteissa etenemistä vuoden 2019 aikana (3 Hyvinvointisuunnitel­ man painopisteiden, tavoitteiden ja toimenpiteiden arviointia).

 

Johtopäätöksissä ja toimenpide-ehdotuksissa (4) on tarkasteltu asioita, joissa on edistytty ja kehitys on ollut suotuisaa ja asioita, joissa on vielä käynnistämisen ja kehittämisen tarvetta.

 

Liitteenä seudullisen hyvinvointikertomuksen vuosiarviointi 2019 ja vuosiarvioinnin tilastotiedot.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy kaupungin osalta liitteenä olevan seudullisen hyvinvointikertomuksen vuosiarvioinnin vuodelta 2019.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa