Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.12.2020/Pykälä 331

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Köyhyysohjelman laatimista koskeva valtuustoaloite

 

98/00.00.01/2020

 

 

8/00.02.00/2019

KV 14.01.2019 § 4

  Valtuutettu Pasi Vikman luki köyhyysohjelman laatimista koskeneen seu­raa­van val­tuus­to­aloit­teen:

 

  "Yhteiskunnalliset ilmiöt ovat moninaisia ja monet asiat vaikuttavat eri suuntiin, emmekä sitä välttämättä edes havaitse. Suomi pe­rin­tei­se­nä pohjoismaisena hyvinvointivaltiona ei ole enää ennallaan ja täl­­kin hetkellä erilaiset työllisyyden ja sosiaaliturvan säästöohjelmat hei­ken­­vät kansalaisten taloudellisen turvallisuuden tunnetta. Suo­ma­lai­nen hyvinvointi sekä pahoinvointi on viime vuosina osin ka­sau­tu­nut ja myös kriisiytynyt ja olemme havainneet television leipäjonot ja suomalaisen arjen köyhyyden. Talous, toimeentulo ja pärjääminen ovat kuitenkin meille kaikille tärkeitä ja niiden katsotaan jopa olevan it­ses­tään selvyyksinä kunnossa meidän hy­vin­voin­ti­yh­teis­kun­nas­sam­me.

 

  Emme kansalaisina ehkä aina muista, että keskuudessamme elää myös ns. köyhiä tai heikommin toimeentulevia kansalaisia, jotka ovat yhteiskuntamme jäseninä syrjäytyneet tai syrjäytymässä. Työl­li­syys ja työllistyminen ei näin ollen ratkaise kaikille ihmisille heidän kaik­kia ongelmiaan, vaikka näin vallitseva ajatussuunta antaa ai­het­ta ymmärtää ja köyhät pysyvät keskuudessamme on sitten talouden nou­su- tai laskukausi.

 

  Meitä forssalaisia on muun ohella työttöminä, sairaina, työ­ky­vyt­­myys- ja vanhuuseläkeläisinä sekä mielenterveys- että päih­de­on­gel­mai­si­na, joten he voivat myös syrjäytyä tukien hakuviidakossa ja ajau­tua toivottomaan köyhyyteen. Kokonaiskuvan saaminen fors­sa­lai­ses­ta köyhyydestä on hyvin haastavaa, sillä olemme onnistuneesti ja­ka­neet köyhät hallinnon eri lohkojen syövereihin siten, että he ovat pois näkyvistä ja poissa mielestä. KELA huolehtii ja maksaa fors­sa­lai­sil­le perustoimeentuloa kaupunkiorganisaatiomme ulkopuolisena vi­ran­omai­se­na ja toisaalta Forssan Seudun Hyvinvointikuntayhtymä huo­leh­tii harkinnanvaraisesta tai täydentävästä toimeentulotuesta. Em­me välttämättä ole aina ajan tasalla kaupunkilaistemme köy­hyy­des­tä.

 

  Perheen tai yksilön köyhyyden arviointi on vaikeaa ja se vaatii mo­niam­ma­til­lis­ta yhteistyötä. Tietoa köyhyydestä kyllä on, mutta se on hy­vin hajallaan ja jopa asiantuntijoiden saaminen samaan pöytään vaa­tii viitseliäisyyttä. Meille ei ole laadittu KELA:n, HYKY:n eikä sen van­hus- tai vammaispalveluiden kanssa varsinaista köy­hyys­oh­jel­maa, vaikka muun ohella vanhuspalvelustrategiassa tätä on­gel­ma­vyyh­teä on hyvinvoinnista puhuttaessa sivuttu kuten myös laa­di­tus­sa hyvinvointi- ja turvallisuusstrategiassa. Ohjelman laadinnassa voi­daan ottaa huomioon HYKY:n ja KELA:n asiantuntemuksen lisäksi myös kaupungin luottamusmiesten sekä työllisyyspalveluiden ja vam­mais- ja vanhusneuvoston esittämät näkökannat sekä muissa kun­nis­sa köyhyyden torjunnassa saadut kokemukset.

 

  Esitän/esitämme, että Forssan kaupungille laaditaan erillinen köy­hyys­oh­jel­ma, jotta köyhyysrajalla eläville ihmisille voidaan muut­tu­vas­sa tilanteessa tarjota uutta uskoa tulevaisuuteen. Toivomme, että HY­KY:n / KELA:n kanssa laadittava ohjelma olisi seutukunnallinen."

 

  Vikmanin lisäksi aloitteen olivat allekirjoittaneet valtuutetut Ritva Aho, Ilkka Joenpalo, Saara Jokinen, Tomi Karlsson, Emmi Lintonen, Jou­ni Mäkelä, Kaija-Leena Niemi, Vesa Niininen ja Janne Vuo­ren­maa.

 

Käsittely: Valtuutetut Kaija-Leena Niemi ja Tarja Ra­ja­hal­me-Tah­va­nai­nen sekä varavaltuutettu Hannu Ylitalo poistuivat kokouksesta tä­män asian käsittelyn kuluessa.

 

 Päätös: Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle val­mis­tel­ta­vak­si.

 

KH 04.02.2019 § 37 Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus pyytää Forssan seudun hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­mältä aloitteessa tarkoitettua asiaa kos­ke­van sel­vi­tyk­sen ja mahdollisen toimenpide-esityksen.

 

 Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

KH 07.12.2020 § 331  

  

 

Valmistelija Henkilöstöpäällikö

 

Valtuustoaloitteessa tuodeen monipuolisesti esille, miten kuntalaisten hyvinvoinnin eteen tehdään työtä kunnallisissa, seurakunnallisissa, valtiollisissa ja yhdistys- ja yritysorganisaatioissa. Tehty työ on ammattitaitoista ja asiantuntevaa. Laajalti on myös yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja päämäärä on yhteinen eli asukkaiden ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen ja köyhyyden ehkäiseminen. Eri organisaatioita ja toimijoita tarvitaan köyhyyteen johtavien polkujen moninaisuuden mukaan, samoin tarvitaan asiantuntijaorganisaatioissa tehtyjä kohdennettuja ohjelmia ja suunnitelmia.

 

Ohjelmat ja suunnitelmat, oli niitä sitten kuinka monta hyvänsä yhteisiä tai erillisiä, eivät sinänsä tuota hyvinvointia tai vähennä köyhyyttä. Konkereettinen toiminta, tekeminen ja auttaminen kuten työpaikkojen järjestäminen, mielenterveyden, päihdeongelmien, fyysisen terveyden ongelmien ratkaiseminen, osaamisen lisääminen kouluttamalla ja harjoittelupaikkoja järjestämällä, asumista tukemalla, liikunta- ja virkistysmahdollisuuksista huolehtimalla jne. ovat toimia, joilla vaikutetaan köyhyyden vähenemiseen ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja lisääntymiseen.

 

Tarkoituksenmukaista ei ole perustaa uutta työryhmää tai seudullista toimijaa, joka kokoontuu ohjelmatyöhön, laatii ohjelman ja julistaa sen valmiiksi. Tarkoituksenmukaista sen sijaan on antaa luottamus, resurssit ja tuki tällä hetkellä hyvinvoinnin edistämisen ja köyhyyden vähentämisen moninaisille toimenpiteille, joita eri organisaatioiden toimijat asiantuntemuksensa mukaan tekevät toimivaltansa mukaisesti tai ehdottavat päättäjille tehtäväksi.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuuston toteavan, ettei kaupunki  edellä esitetyin perustein näe tarkoituksenmukaiseksi perustaa seudullista erillistä työryhmää köyhyysohjelman laatimiseksi ja että valtuustoaloite on tullut loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa