Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 16.11.2020/Pykälä 291

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Kanta-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman luonnoksesta annettava lausunto

 

556/00.04.00/2020

 

 

 

 

 

KH 09.11.2020 § 278 

 

Valmistelija Kaupunginsihteeri

 

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on 7.10.2020 pyytänyt jäsenkunnilta lausuntoa Kanta-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaan. Terveydenhuoltolain 34 § edellyttää valtuustokausittain laadittavaksi alueellisen terveydenhuollon järjestämissuunnitelman, jossa sovitaan samaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvien kuntien välisestä ja kuntien ja sairaanhoitopiirin välisestä yhteistyöstä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevista tavoitteista ja vastuutahoista, terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä, tiettyjen erikseen määriteltyjen palvelujen, kuten päivystyksen järjestämisestä, sekä tarvittavasta yhteistyöstä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon, lääkehuollon ja muiden toimijoiden kesken. Suunnitelma on hyväksyttävä sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä.

 

Kansallinen sote-valmistelu on viivyttänyt järjestämissuunnitelman päivittämistä. Viimeisin Kanta-Hämeen terveydenhuollon järjestämissuunnitelma hyväksyttiin Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston kokouksessa 12.12.2012. Koska nykyinen valtuustokausi päättyy jo vuonna 2021 ja koska sote-uudistuksen valmistelu on käynnissä, tässä päivitetyssä suunnitelmassa sovitaan yhteistyön keskeisistä linjauksista vuoteen 2025 asti. Kuntien ja kuntayhtymän on yhdessä arvioitava suunnitelman toteutumista vuosittain sekä tehtävä siihen tarvittaessa muutokset.

 

Lakisääteistä terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa on nyt laajennettu kattamaan myös keskeisiä sosiaalihuollon palveluja. Lait eivät velvoita kuntia laatimaan sosiaalipalveluista järjestämissuunnitelmaa, mutta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman laatiminen yhdessä on tärkeää integraation edistämiseksi ja palveluiden asiakaslähtöisyyden kehittämiseksi. 

 

Järjestämissuunnitelmassa on kuvattu väestön hyvinvoinnin tila ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoittamisen tilannetta Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella. Palveluiden järjestäminen -osuudessa esitellään alla näkyvät palvelukokonaisuudet:

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistyö ja kehittäminen

Erikoissairaanhoidon palvelut 

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Ikäihmisten palvelut

Vammaisten palvelut

Kuntoutukselliset palvelut

Tukipalveluyhteistyö

 

Kunkin palvelukokonaisuuden osalta on esitelty palveluiden nykytilanne, palveluihin kohdistuvat mahdolliset valtakunnalliset hankkeet ja muut kehittämistarpeet. Näistä on johdettu Kanta-Hämeessä toteutettavat ja suunnitelmaan kirjatut kehittämistoimenpiteet. Palvelukokonaisuuskohtaiset toimenpiteet ja mittarit ovat kunkin tekstiosuuden lopussa taulukoituina. Tämän lisäksi suunnitelmassa on kattavasti kuvattu henkilöstön saatavuuteen ja eläköitymiseen liittyviä haasteita.

 

Kanta-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman luonnos päivitetään lausuntojen saavuttua. Tämän jälkeen sen käsittelee ja hyväksyy terveydenhuollon järjestämissuunnitelman osalta sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto. Muilta kuin lakisääteisiltä osin asiakirja hyväksytään järjestämisvastuullisissa organisaatioissa, kunnissa ja kuntayhtymissä.

 

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen ehdotetaan kokouksessaan hyväksyvän järjestämissuunnitelman ja ehdottavan suunnitelmaan seuraavia lisäyksiä:

 

"1. Sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitus on olennainen osa järjestämissuunnitelmaa. Luonnoksen sivuilla 10-12 käsitellään aihetta yleisellä tasolla sekä muutamia yksityiskohtia esille tuoden. Luonnoksessa tuodaan esille mm. kuntatalouden heikko tila ja kerrotaan joidenkin palvelujen kustannuskehityksestä ylimalkaisesti. Jotta mainitut tiedot osataan suhteuttaa kokonaisuuteen, olisi esimerkiksi liitetiedoissa hyvä esittää mainituista asioista tilastotietoja. Järjestämissuunnitelmassa olisi hyvä esittää sote-palvelujen mennyttä kustannuskehitystä ja suhteuttaa se kokonaisvaltaisemmin kuntien taloudelliseen tilanteeseen tällä hetkellä ja ehkä jopa arvioida tulevia vuosia. Toistaiseksi luonnoksessa esitetyt tilastotiedot ovat liian sattumanvaraisia antaakseen lukijalle mahdollisuuden ymmärtää rahoituksen kokonaistilannetta.

 

2. Aikuissosiaalityön osuus järjestämissuunnitelmassa jää niukaksi. Aikuissosiaalityötä käsitellään kyllä kuntoutuksen näkökulmasta, mutta selkää omaa kappaletta siitä ei ole. Esim. kotouttamistyön haasteet ja maakunnallisesti kilpailutetut asumispalvelut olisi hyvä nostaa esiin.

 

3. Päivystyksellisten palveluiden osalta kuvataan mahdollisuutta kehittää erilaisia palveluita vanhusväestön hoidon tarpeen arvioon ja hoidon aloittamiseen kotona tai palveluyksikössä ilman erillistä käyntiä päivystysklinikassa (mobiiliyksikkö, etäpalvelu tai muu vastaava). Ehdotamme, että suunnitelmat koskisivat kaikkia ikäryhmiä, josta esimerkkinä Päijät-Hämeen EVA-yksikkö.

 

4. Lausunnossa sivutaan lyhyesti järjestöyhteistyötä mutta yhteistyö yksityisten palveluntuottajien kanssa esimerkiksi palvelusetelin muodossa tulisi myös nostaa esiin.

 

5. Erikoissairaanhoidon palvelujen tuottaminen jatkossakin lähipalveluna on ensiarvoisen tärkeää. Forssan sairaalassa tarjotaan tällä hetkellä erikoissairaanhoidon avopalveluja, jotka vastaavat hyvin väestön palvelujen tarvetta."

 

Kaupungin on tarkoitus ehdottaa suunnitelmaan samoja lisäyksiä, joita Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä ehdottaa.

 

Sairaanhoitopiirin lausuntopyyntö ja järjestämissuunnitelman luonnos ovat nähtävinä kokouksessa.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus antaa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille seuraavan kaupungin lausunnon:

Forssan kaupunki ehdottaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaan seuraavia lisäyksiä:

1. Sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitus on olennainen osa järjestämissuunnitelmaa. Luonnoksen sivuilla 10-12 käsitellään aihetta yleisesti sekä muutamia yksityiskohtia esille tuoden. Luonnoksessa tuodaan esille mm. kuntatalouden heikko tila, ja kerrotaan joidenkin palvelujen kustannuskehityksestä ylimalkaisesti. Jotta mainitut tiedot osataan suhteuttaa kokonaisuuteen, olisi esimerkiksi liitetiedoissa hyvä esittää mainituista asioista tilastotietoja. Järjestämissuunnitelmassa olisi hyvä esittää sote-palvelujen mennyttä kustannuskehitystä ja suhteuttaa se kokonaisvaltaisesti kuntien tämänhetkiseen taloudelliseen tilanteeseen sekä ehkä jopa arvioida tulevia vuosia. Toistaiseksi luonnoksessa esitetyt tilastotiedot ovat liian sattumanvaraisia antaakseen lukijalle mahdollisuuden ymmärtää rahoituksen kokonaistilannetta.

2. Aikuissosiaalityön osuus järjestämissuunnitelmassa jää niukaksi. Aikuissosiaalityötä käsitellään kyllä kuntoutuksen näkökulmasta, mutta selkeää omaa kappaletta siitä ei ole. Esim. kotouttamistyön haasteet ja maakunnallisesti kilpailutetut asumispalvelut olisi hyvä nostaa esiin.

3. Päivystyksellisten palveluiden osalta kuvataan mahdollisuutta kehittää erilaisia palveluita vanhusväestön hoidon tarpeen arviointiin ja hoidon aloittamiseen kotona tai palveluyksikössä ilman erillistä käyntiä päivystysklinikassa (mobiiliyksikkö, etäpalvelu tai muu vastaava). Kaupunki ehdottaa, että suunnitelmat koskisivat kaikkia ikäryhmiä, joista esimerkkinä Päijät-Hämeen EVA-yksikkö.

4. Järjestämissuunnitelmassa sivutaan lyhyesti järjestöyhteistyötä, mutta yhteistyö yksityisten palveluntuottajien kanssa esimerkiksi palvelusetelin muodossa tulisi myös nostaa esiin.

5. Erikoissairaanhoidon palvelujen tuottaminen jatkossakin lähipalveluna on ensiarvoisen tärkeää. Forssan sairaalassa tarjotaan tällä hetkellä erikoissairaanhoidon avopalveluja, jotka vastaavat hyvin väestön palvelujen tarvetta.

Kaupungilla ei ole järjestämissuunnitelman luonnoksesta muilta osin huomautettavaa.  

 

Käsittely Keskustelun kuluessa jäsen Ilkka Joenpalo ehdotti kaupunginjohtajan ehdotuksesta poiketen kaupunginhallituksen palauttavan asian uudelleen valmisteltavaksi. Varajäsen Sirkka-Liisa Anttila kannatti Joenpalon ehdotusta. Päätettyään keskustelun ja tiedusteltuaan asiaa puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen olleen asian uudelleen valmisteltavaksi palauttamisesta yksimielinen.

 

Päätös Kaupunginhallitus palautti asian uudelleen valmisteltavaksi.

 

 

KH 16.11.2020 § 291  

  

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus  Kaupunginhallitus antaa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille seuraavan kaupungin lausunnon:

Forssan kaupunki ehdottaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaan seuraavia lisäyksiä:

1. Sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitus on olennainen osa järjestämissuunnitelmaa. Luonnoksen sivuilla 10-12 käsitellään aihetta yleisesti sekä muutamia yksityiskohtia esille tuoden. Luonnoksessa tuodaan esille mm. kuntatalouden heikko tila, ja kerrotaan joidenkin palvelujen kustannuskehityksestä ylimalkaisesti. Jotta mainitut tiedot osataan suhteuttaa kokonaisuuteen, olisi esimerkiksi liitetiedoissa hyvä esittää mainituista asioista tilastotietoja. Järjestämissuunnitelmassa olisi hyvä esittää sote-palvelujen mennyttä kustannuskehitystä ja suhteuttaa se kokonaisvaltaisesti kuntien tämänhetkiseen taloudelliseen tilanteeseen sekä ehkä jopa arvioida tulevia vuosia. Toistaiseksi luonnoksessa esitetyt tilastotiedot ovat liian sattumanvaraisia antaakseen lukijalle mahdollisuuden ymmärtää rahoituksen kokonaistilannetta.

2. Aikuissosiaalityön osuus järjestämissuunnitelmassa jää niukaksi. Aikuissosiaalityötä käsitellään kyllä kuntoutuksen näkökulmasta, mutta selkeää omaa kappaletta siitä ei ole. Esim. kotouttamistyön haasteet ja maakunnallisesti kilpailutetut asumispalvelut olisi hyvä nostaa esiin.

3. Päivystyksellisten palveluiden osalta kuvataan mahdollisuutta kehittää erilaisia palveluita vanhusväestön hoidon tarpeen arviointiin ja hoidon aloittamiseen kotona tai palveluyksikössä ilman erillistä käyntiä päivystysklinikassa (mobiiliyksikkö, etäpalvelu tai muu vastaava). Kaupunki ehdottaa, että suunnitelmat koskisivat kaikkia ikäryhmiä, joista esimerkkinä Päijät-Hämeen EVA-yksikkö.

4. Järjestämissuunnitelmassa sivutaan lyhyesti järjestöyhteistyötä, mutta yhteistyö yksityisten palveluntuottajien kanssa esimerkiksi palvelusetelin muodossa tulisi myös nostaa esiin.

5. Erikoissairaanhoidon palvelujen tuottaminen jatkossakin lähipalveluna on ensiarvoisen tärkeää. Forssan sairaalassa tarjotaan tällä hetkellä erikoissairaanhoidon avopalveluja, jotka vastaavat hyvin väestön palvelujen tarvetta.

Kaupungilla ei ole järjestämissuunnitelman luonnoksesta muilta osin huomautettavaa.   

 

Käsittely Jäsen Minna Penttilä saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn kuluessa.

 

Keskustelun kuluessa jäsen Johanna Häggman ehdotti kaupunginjohtajan ehdotuksesta poiketen, että kaupunginhallitus antaa sairaanhoitopiirille seuraavan kaupungin lausunnon:

 

"Forssan kaupunki ehdottaa terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaan seuraavia lisäyksiä:

 

Kaupunginhallitus toteaa, että terveydenhuoltolaki (1326/2010 sekä valtioneuvoston asetus terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta (337/2011) edellyttävät, että samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Sen sijaan sosiaalihuollon järjestämissuunnitelmaa ja sen laatimisvelvoitteita ei ole lakisääteisesti määritelty. Tästä syystä kaupunginhallitus merkitsee sosiaalihuollon osuuden tässä laaditussa suunnitelmassa tiedoksi. Tässä vaiheessa SOTE-lainsäädännön ollessa vielä valmistelussa, ei ole perusteltua tarvetta kuntien etukäteen sitoutua sosiaalihuollon järjestämissuunnitelmaan ja sen yksityiskohtaisiin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Edellä kerrotusta syystä kaupunginhallitus keskittyy antamaan lausuntonsa lakisääteisestä Kanta-Hämeen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta.

 

1. Terveyspalvelujen rahoitus on olennainen osa järjestämissuunnitelmaa. Luonnoksen sivuilla 10-12 käsitellään aihetta yleisesti sekä muutamia yksityiskohtia esille tuoden. Luonnoksessa tuodaan esille mm. kuntatalouden heikko tila, ja kerrotaan joidenkin palvelujen kustannuskehityksestä ylimalkaisesti. Jotta mainitut tiedot osataan suhteuttaa kokonaisuuteen, olisi esimerkiksi liitetiedoissa hyvä esittää mainituista asioista tilastotietoja. Järjestämissuunnitelmassa olisi hyvä esittää terveyspalvelujen mennyttä kustannuskehitystä ja suhteuttaa se kokonaisvaltaisesti kuntien tämänhetkiseen taloudelliseen tilanteeseen sekä ehkä jopa arvioida tulevia vuosia. Toistaiseksi luonnoksessa esitetyt tilastotiedot ovat liian sattumanvaraisia antaakseen lukijalle mahdollisuuden ymmärtää rahoituksen kokonaistilannetta.

 

2. SOTE-uudistuksenkin keskeisenä tavoitteena pidetään perusterveydenhuollon resurssien ja palvelujen merkittävää vahvistamista ja kehittämistä lähipalveluina maakuntamme jokaisessa kunnassa. Tämän tavoitteen toteutumisesta terveydenhuollon järjestelmäsuunnitelmassa ei ole perusteltuja kuntiemme väestön hoidontarpeista lähteviä esityksiä sen enempää palvelumallista kuin palveluverkostakaan. Hoidon porrastuksen ja hoitoketjujen on toimittava joustavasti. Kuntalaisten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoisen kohtelun toteutumiseksi jokaisessa maakunnan kunnassa pitää olla perusterveydenhuollon palvelut mm. lääkäri-, hammaslääkäri-, terveydenhoitaja- sekä neuvolapalvelut lähipalveluina saavutettavana. Kustannusten nousun hillitsemiseksi perusterveydenhuollon kattava resurssointi mukaan lukien väestön hoidon tarpeen mukaisten erikoissairaanhoidon palvelujen saanti omasta terveyskeskuksesta on kaikkein tärkeimpiä ja siksi ne pitää toteuttaa.

 

3. Järjestämissuunnitelmassa sivutaan lyhyesti järjestöyhteistyötä, mutta yhteistyö yksityisten palveluntuottajien kanssa esimerkiksi palvelusetelin muodossa tulisi myös nostaa esiin.


4. Suunnitelmassa keskitytään merkittävästi erikoissairaanhoitojohtoisten palvelujen vetovastuulla tapahtuvaan palvelujen tuottamiseen. Konkreettinen esitys hoidon järkevästä porrastuksesta maakunnassa puuttuu kokonaan suunnitelmasta ja se tulee sinne sisällyttää selkeästi. Hoidon porrastus ja hoitoketjut on saatava toimimaan joustavasti. Nyt järjestämissuunnitelman mukaan Hämeenlinnassa tarjotaan kaikille potilaille erikoissairaanhoitoa sairaudesta riippumatta, kun samaan aikaan Riihimäen ja Forssan seuduilla on myös perusterveydenhuollon palveluja. Tämä asettaa maakunnan asukkaat eriarvoiseen asemaan ja vähentää yhdenvertaisuutta.

 

5. Erikoissairaanhoidon palvelujen tuottaminen jatkossakin lähipalveluna on ensiarvoisen tärkeää. Forssan sairaalassa tarjotaan tällä hetkellä erikoissairaanhoidon avopalveluja, jotka vastaavat hyvin väestön palvelujen tarvetta. Järjestämissuunnitelmasta tulee selvitä, miten sairaanhoitopiirin toimesta lisätään erikoissairaanhoidon palveluja perusterveydenhuollon yksiköissä lähipalveluina mm. poliklinikkapalveluina. Lisäksi tavoitteena tulee olla selkeyttää yhteisten prosessien toimivuutta ja vähentää siten päällekkäisiä tutkimuksia ja mm. erilaisia näytteenottoja.

 

6. Assi -sairaalahankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa on eriytettävä selkeästi erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon palveluketjut ja käytävä neuvottelut yhdessä Erva-alueen kokonaisuuden sisällä. Ennen lopullisen rakentamispäätöksen tekoa on hyvä odottaa sote-lainsäädännön valmistumista vuoden 2021 alkupuolelle. Rakentamishankkeelle on tarvittaessa haettava lisäaikaa.

 

Kaupungilla ei ole järjestämissuunnitelman luonnoksesta muilta osin huomautettavaa."

 

Jäsenet Timo Norri ja Tapio Virtanen kannattivat ehdotusta.

 

Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi Johanna Häggmanin ehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä jouduttavan äänestämään. Puheenjohtajan esityksestä äänestys päätettiin toimittaa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotuksen kannalla olivat puheenjohtaja Kaisa Lepola, jäsenet Jouko Haonperä, Ilkka Joenpalo, Jaana Lähteenkorva, Minna Penttilä, Tarja Rajahalme-Tahvanainen ja Matti Uutela. Jäsen Johanna Häggmanin ehdotuksen kannalla olivat hänen lisäkseen jäsenet Timo Norri ja Tapio Virtanen sekä varajäsen Sami Mattila. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 7-4 hyväksyneen kaupunginjohtajan ehdotuksen eli hylänneen jäsen Johanna Häggmanin ehdotuksen.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen. 

 

 Jäsen Johanna Häggman ilmoitti päätöksestä eriävän mielipiteensä.

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa