Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.11.2020/Pykälä 301

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Seudulliset kirjastopalvelut

 

258/00.04.00/2020

 

 

 

 

 

SITLA 24.11.2020 § 107 

 

Valmistelija Sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen, p. 03 4141 5290,

 jarmo.pynnonen(ät)forssa.fi

 

Seutuneuvoston suosituksesta Forssan kaupunkiseutukunnan valtuustot ovat päättäneet, että tehdään selvitys seutukirjaston perustamisesta. Louna-kirjastot (Forssan kaupunginkirjasto, Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnankirjastot) ovat saaneet 44 500 euroa valtionavustusta Kirjastopalveluita seudullisesti -hankkeeseen. Hankkeessa selvitetään, millä hallintomallilla ja palvelurakenteella kirjastopalveluja voidaan jatkossa toteuttaa seudullisesti. Hankkeelle perustettiin projektiryhmä kirjastojen henkilöstön keskuudesta ja valittiin ohjausryhmä, jossa on projektiryhmän lisäksi kaupungin ja kuntien johtajat. Hanke on käynnissä 1.4.2020-31.12.2021.

 

Ohjausryhmä on selvityksen perusteella päättänyt esittää, että seutukirjasto perustettaisiin vastuukuntamallilla, jossa toteutuu kuntalain 2. luvussa (8 § 1. mom) määritelty yhteistoiminta siten, että seudun kirjastopalveluiden järjestämisvastuu siirtyy yhdelle sopijakunnista ja kukin sopijakunta vastaa kirjastopalveluittensa rahoituksesta erikseen sovittavalla kustannusten jakoperusteella. Lisäksi seutukirjastolle perustetaan seudullinen johtokunta, johon kuuluu edustajia jokaisesta sopijakunnasta. Johtokunnan tehtävät tullaan määrittelemään vastuukunnan hallintosäännössä.

 

Esitykseen on päädytty, koska se on selvityksessä osoittautunut hallinnollisesti keveimmäksi ratkaisuksi. Malli tukee Louna-kirjastojen tavoitteellista kehittämistä muuttuvassa palveluympäristössä, koska se mahdollistaisi henkilöstön liikkumisen ja asiantuntijuuden hyödyntämisen kuntarajojen yli, yhteisen hankinnan ja kokoelmapolitiikan sekä päällekkäisten työtehtävien vähentämisen. Nämä muutokset hillitsevät kirjastopalveluiden kustannusten kasvua seudullisesti sekä ehkäisevät palvelutason laskua.

 

Louna-kirjastot ovat tehneet yhteistyötä ilman sopimusta kuntien valtuustojen päätöksillä 80-luvulta saakka. Yhteistyössä on saavutettu merkittäviä taloudellisia ja toiminnallisia etuja, joiden säilymiseksi yhteinen sopimus on välttämätöntä solmia. Tällä hetkellä sopijakuntien panostus yhdessä tuotettuihin kirjastopalveluihin on epätasapainossa, mikä tarkoittaa, että osa kunnista tuottaa palveluita toisille ilman korvausta. Esityksen mukaan Louna-kirjastojen vapaaehtoinen yhteistyö päättyy ja tilalle perustetaan vastuukuntamallilla toimiva seutukirjasto.

 

Kuntalain mukaan tehtävien hoidosta järjestämisvastuussa oleva kunta tai kuntayhtymä vastaa järjestettävien palvelujen ja muiden toimenpiteiden:

 

1) yhdenvertaisesta saatavuudesta;

2) tarpeen, määrän ja laadun määrittelemisestä;

3) tuottamistavasta;

4) tuottamisen valvonnasta;

5) viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä.

 

Vastuukunnalla tulee olla riittävä taloushallinnon resurssi seutukirjaston vaatimaa kustannuslaskentaa varten.

 

Vastuukunnan pitää pystyä tuottamaan kullekin sopijakunnalle niiden tarvitsemaa ajantasaista tietoa kirjastopalveluista, samaan tapaan kuin kukin kunta seuraa muutoinkin rahoittamiensa palvelujen toteutumista. Kunnilla on erilaisia ohjelmia tällaista raportointia varten. Mikäli vastuukunnalla ei ole samoja tai vastaavaa tietoa tuottavia ohjelmia ja henkilökuntaa niiden käyttämiseen, niiden järjestäminen seutukirjaston käyttöön lisää kuluja vastuukunnassa ja näin ollen myös muissa sopijakunnissa.

 

Vastuukunnan tulee myös hallinnoida koko seutukirjaston ICT-palveluita. Louna-kirjastojen palvelupisteissä on tietokoneita, tulostimia ja muita atk-laitteita yhteensä yli 200 kappaletta. Näistä osa on asiakkaiden, osa henkilökunnan käytössä. Osa laitteista on hankittu leasing-sopimuksella, osa on kuntien ostamia.

 

Vastuukunnan valintaan liittyen Forssan kaupungin osalta on lisäksi huomioitava seuraavaa:

 

Tärkeää ja välttämätöntä on, että tulevan seutukirjaston ohjelmistot ja ICT-ratkaisut ovat kaikilta osin yhteensopivia Forssan kaupungin käytössä olevien talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmien sekä strategiaseurantatyökalujen kanssa.

 

Tavoitteena on, että kaikkien kirjastojen henkilöstö siirtyy vastuukunnan palvelukseen. Forssan kaupunginkirjaston henkilöstömäärä on 12. Muiden seudun kuntien kirjastojen henkilöstömäärä on yhteensä 10 henkilöä.

 

Tulevan seutukirjaston tukipalvelut (palkanlaskenta, kirjanpito, ICT ym.) siirtynevät myös vastuukunnan vastuulle.

 

Sopimusneuvotteluissa on huomioitava ne yleisen kulttuuritoimen tehtäväkokonaisuudet, jotka jäävät seutukirjaston ulkopuolelle. Samoin on varmistettava sujuva yhteistyö muiden kaupungin sivistys- ja kulttuuritoimintojen kanssa sekä yhteistyön periaatteet kolmannen sektorin kanssa. (JP)

 

Esittelijä Sivistysjohtaja

 

Päätösehdotus Sivistys ja tulevaisuuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto päättää

1. Forssan kaupungin osallistuvan seutukirjaston sopimusneuvotteluihin ja

2. edellyttää, että Forssan kaupunki toimii vastuukuntana myöhemmin päätettäväksi tulevalle seutukirjastolle.

 

Päätös Lautakunta hyväksyi päätösesityksen.

 

 

 

 

KH 30.11.2020 § 301  

  

Valmistelija Kaupunginsihteeri

 

Kaupunki kykenisi vastuukuntana sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan pöytäkirjassa tarkoitetuin tavoin mm. hallinnoimaan seutukirjaston ICT-palveluita. Kaupungin ollessa vastuukuntana seutukirjaston ohjelmistot ja ICT-ratkaisut olisivat kaikilta osin yhteensopivia kaupungin käytössä olevien talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmien sekä strategiaseurantatyökalujen kanssa. Kaupunki voisi  konserniyhteisöineen hoitaa kaikki tulevan seutukirjaston tukipalvelut; palkanlaskennan, kirjanpidon, ICT:n ym.

Suurin osa kaikkien kirjastojen henkilöstöstä olisi jo valmiiksi kaupungin palveluksessa, mikäli kaupungista tulisi vastuukunta.  

Edellä mainitut valmiudet ovat tärkeitä vastuukunnasta päätettäessä.

 

Tässä vaiheessa valtuusto ottaa kantaa kaupungin osallistumiseen seutukirjaston perustamista koskeviin neuvotteluihin ja kaupungin toimimiseen seutukirjaston vastuukuntana. Seutukirjaston perustamista käsitellään seuraavaksi neuvottelujen jälkeen.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto 

1. hyväksyy kaupungin osallistuvan seutukirjaston perustamista koskeviin sopimusneuvotteluihin 

2. edellyttää sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan kokouksen 24.11.2020 pöytäkirjassa ja kaupunginhallituksen kokouksen 30.11.2020 pöytäkirjassa selostetuin perustein kaupungin toimivan perustettavan seutukirjaston vastuukuntana.

 

Käsittely Sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tätä asiaa käsiteltäessä klo 20.30 - 20.35.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa