Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.11.2020/Pykälä 318

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Liikennemerkkien lisäämistä koskeva valtuustoaloite

 

91/08.00.01/2020

 

 

 

 

 

V 12.02.2018 § 17

48/00.02.00/2018

 Valtuutettu Janne Vuorenmaa luki liikennemerkkien lisäämistä kos­ke­neen seuraavan valtuustoaloitteen:

 

  "1) Kuulankadun linja-autoasemalta tultaessa oikeanpuoleisella ke­vyen­lii­ken­teen­väy­läl­lä ei ole jalankulku ja pyöräilymerkkiä, joka puut­tuu?

 

  2) Citymarketin edessä olevan TYYKIKYYTI bussipysäkin kilpi ja no­peus­ra­joi­tuk­sen ilmaisevat merkit näyttävät eri suuntiin, merkit tulisi koh­dis­taa liikenteelle näkyviksi tasapuolisesti, etenkin no­peus­ra­joi­tus, mutta vain tolpan kääntämisellä toinen merkki jää taas nä­­peit­toon.

 

  Nopeusrajoitus ja sen päättyminen eivät täten näy, väylän kohdalla aje­taan 10km kiellosta huolimatta jopa 50km tunnissa havaintoni pe­rus­teel­la, vauhtia on otettu jo Haudankorvankadulta, ja vauhti jatkuu Yh­tiö­ka­dul­le asti, jolla ei ole myöskään kevyenliikenteen väylällä min­kään­lais­ta merkkiä pyöräilynkin mahdollistavaan liikkumiseen.

 

  3) Koskisillan alle kulkevan kevyen liikenteenväylän merkit puuttuvat Kou­lu­ka­dul­ta tultaessa oikealle päin alaspäin suuntautuvalle rei­til­le. Jokavuotinen liukkaus on myös ongelma pikku kaarisillalla, ja syk­syi­sin kunnallinen ja yksityinen kiinteistöhuolto jättävät usein leh­det haravoimatta ja lakaisematta aiheuttaen jäätymiskelillä vaikean ti­lan­teen kulkijoille. Kaupungille ilmoittaessani asiaa tullaan hoi­ta­maan jälkijunassa.

 

  (Lisäksi Koskisillan alatason roskikset ovat usein unohtuneet tyh­jen­tää, kuten tänäkin aamuna ovat olleet jo viime vuodesta täynnä,

  yläalueen puistolle tarvitaan erikseen koirankakkeleita, koska reit­ti on koirien ulkoiluttajien suosiossa.)

 

  Tässä vaiheessa kiitos pyöräilyverkkoselvityksestä kaikille hank­kees­sa mukana olleille. Pyöräilyn merkitys edelleenkin nostettava kär­ki­hank­keek­si kaupunkimme liikennekulttuuria suunniteltaessa. Uu­des­sa pyöräilyverkkoselvityksessä on edelleen kuitenkin jätetty tär­kei­­kin reittejä jatkamatta kuten Hautausmaan koh­dal­ta Park­kiaron -Kalsun- Matkun-Koijärvi risteysten kohdille, lisäksi Kaup­pa­ka­tu-Oi­ko­ka­dun merkitseminen esim. maalaamalla osittain pyö­­tiek­si ei olisi suurenkaan työ takana. Merkintöjen huolellinen li­sää­mi­nen ja tarkastaminen ovat yksi seikka reittien toimivuuden kannalta.

  

  Tiedoksi: Useat aloitteeni liittyvät kevyen liikenteen ja puistoalueiden ke­hit­­mi­seen, ja toivon että aloitteiden lukumäärä ei vaikuta siihen kuinka pys­tym­me näkemään kokonaisuutena tämän hankkeen ja alueiden yh­te­näi­sen kehittämisen kaikkia kuntalaisia ja kunnassamme liik­ku­via ulkopaikkakuntalaisiakin ajatellen.

 

  Myös virkamiesten kenttähenkilökunnan motivaatio ja kiireessä teh­dyt työ ja tekemättä jätetyt työt ratkaisevat kuinka organisaatiomme toi­mii, olen itse läheltä ja vierestä seurannut, ja jopa toteutustasolla asioi­ta viherlaitostyöntekijänä tehnyt. Kuntamme koko on melko laa­ja, ja joskus henkilökunnan liian vähäiset resurssit, lomat, sai­ras­kau­det, määrärahat, kaluston kestävyys, ja lisäksi suomalaiset ke­li­olo­suh­teet, tietysti vaikuttavat siihen kuinka pystymme hoitamaan inf­ra­struk­tuu­rim­me. Tässäkin voisi kenttätasolla toimia avustavissa teh­­vis­sä kuntouttavan työtoiminnan ja palkkatuen piirissä olevia hen­ki­löi­tä, ja saada heitä näin työllistymisen piiriin, mm. nuoria työttömiä, pit­­ai­kais­työt­­miä, ammatti-opiskelijoita, ja kesätyöntekijöitä.

 

  Pienet asiat ja ongelmat hoidetaan mielummin heti, ja isompia rat­ko­taan yhteistyöllä. Aloitteissani on punainen lanka, ja tavoitteena on teh­dä omalta osaltani aktiivista kunnanvaltuustotyötä, ja tuoda heti tie­toi­sek­si asioita, joita minulle ovat kuntalaiset keskustelujen poh­jal­ta käyneet. Useissa aloitteissani on esim. joku ottanut yhteyttä mi­nuun, ja pystyy tietämään minun huomioineen asian tuomalla sen vi­ral­li­seen keskusteluun valtuustokäsittelyn kautta. Virkamiesten kans­sa toimiessa on aina mahdollisuus, että asia hautautuu työpöydille mui­den hankkeiden sekaan. Epäluottamuslauseeksi ja valtuuston ar­vo­val­taa vähentäviin aloitteisiin syyllistämiseni on matalakatseista, kos­ka jokainen asia kunnassamme on tärkeä. Ja yritän huolehtia ko­ko ajan siitä, että eri kaupungin osia ja alueita kohdellaan ta­sa­puo­li­ses­ti hankkeita ja kehitystä suunniteltaessa ja toteuttaessa.

 

  Asioiden hoito ei voi olla kiinni siitä kuinka virkamiehillä ei riittäisi ai­ka, silloin tulee lisätä palkattua henkilökuntaa, ja näin saamme työl­lis­tet­tyä ainakin muutaman uuden henkilön organisaatioon, mutta hei­dän tulee olla päteviä, ja ratkaisuissaan nopeita, jotta asiat eivät jää retuperälle.

  Tulee harkita aina uusia henkilöitä varalle, jos joku on jäämässa eläk­keel­le, tai tuntee olevansa väsynyt tehtäviinsä tai on siirtymässä muu­al­le.

  Kuntayhtiössämme tapahtui nopeita henkilövaihdoksia, mm. elä­köi­ty­mi­siä, ja vaikka niistä oltiin tietoisia, jo parikin vuotta etukäteen, ei kor­jaa­via liikkeitä tehty. Tähän meillä ei ole enää yh­teis­kun­nas­sam­me nopeiden muutosten aikana varaa.

 

  13.2.2018 Forssassa

 

  Janne Vuorenmaa"

 

 Päätös: Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle val­mis­tel­ta­vak­si.

 

KH 19.02.2018 § 42

48/00.02.00/2018

 Kaupunginjohtajan sijainen, talousjohtaja: Kaupunginhallitus antaa tek­ni­sen ja ym­­ris­­toi­men toimialalle tehtäväksi laatia aloitteessa tar­koi­tet­tua asiaa kos­ke­va selvitys ja mahdollinen toimenpide-esitys kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le kä­si­tel­­väk­si.

 

 Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

YLA 18.11.2020 § 78 

 

Valmistelija Tekninen johtaja

 

Liikennemerkkien korjaukset, oksien poisto liikennemerkkien edestä, lehtien poisto kevyenliikenteenväyliltä ja puistokäytäviltä sekä puistoroskiksien tyhjennys on infrapalvelun jokapäiväiseen toimintaan kuuluvia tehtäviä. Puutteet näiden tehtävien hoidossa olisi hyvä ilmoittaa joko suoraan palvelualueen henkilöstölle tai katuposti@forssa.fi sähköpostiosoitteeseen. Reagointi ongelman poistamiseksi tapahtuisi varmasti nopeammin kuin valtuustoaloitekäsittely.

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Yhdyskuntalautakunta esittää valtuustoaloitteen johdosta kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, ettei valtuustoaloite aiheuta toimenpiteitä.

 

Päätös Yhdyskuntalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

 

KH 30.11.2020 § 318  

  

Valmistelija Kaupunginsihteeri

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuuston merkitsevän yhdyskuntalautakunnan kokouksen 18.11.2020 ( 78 §) pöytäkirjasta ilmenevän selostuksen tiedoksi sekä toteavan, ettei valtuustoaloite aiheuta toimenpiteitä ja että se on tullut loppuun käsitellyksi.   

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa