Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.11.2020/Pykälä 314

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Liikenneväyliä ja leikkikenttiä koskeva valtuustoaloite

 

82/10.03.01.00/2020

 

 

 

 

 

KV 29.05.2017 § 33

232/00.02.00/2017

  Valtuutettu Janne Vuorenmaa luki allekirjoittamansa liikenneväyliä ja leikkikenttää kos­ke­neen seuraavan valtuustoaloitteen:

"Forssassa liikkuessani ja pyöräillessäni, olen taas havainnut muu­ta­mia puutteita, joihin toivoisin muutoksia.

1. Koivukadulle olisi merkittävä vain pihoille - ajo sallituksi au­to­lii­ken­teel­le, nyt siitä on tullut ohitusväylä.

Ruokakauppa SALEssa ja Vesihelmessä asioiville autoilijoille, jotka kii­rei­si­nä käyttävät väylää ajaessaan lyhyintä reittiä Kauppakadulle ai­heut­taen omakotitaloasujille häiritsevää, joskus ilta-aikaan jopa me­lui­saa­kin ja häiritsevää liikennettä.

Vaaratilanteita on syntynyt koska Käsityöläiskadun ja Koivukadun ris­teyk­ses­sä näkyvyys on heikko ja tilannenopeudet ovat suurempia kuin näin kapealla väylällä olisi tarpeellista. Harkittava myös olisiko mah­dol­lis­ta asentaa kulmaan ns. juorupeili. Lisäksi Koivukadulla on las­ten Turvakoti. Joitakin vuosia sitten on kyseisessä risteyksessä ta­pah­tu­nut myös kuolemaan johtanut liikennetapaturma, jossa pyö­räi­le­vä henkilö joutui henkilöauton töytäisemäksi ja menehtyi.

2. Samalla tavalla Haudankorvankatua käytetään ohitusväylänä, ja tä­ten tulisikin merkitä vain rakennusten pihoille - ajo sallituksi.

Tällä kadulla liikenne suuntautuu Citymarketille ja sieltä poispäin. Au­toi­li­joi­den tulisi käyttää isompia väyliä eli Siurilankatua ja Hel­sin­gin­tie­tä kauppakeskukselle ja sieltä poispäin suuntautuvassa lii­ken­tees­sä. Myös nopeusrajoituksia tulisi tarkastella alempia ti­lan­ne­no­peuk­sia suosiviksi, koska kummankin kadun pihoilta ulos ajettaessa Siu­ri­lan­ka­dul­la ajavat liikkuvat suuremmilla nopeuksilla kuin olisi suo­ta­vaa.

3. Edelleenkin odotan Kauppakadun ja Oikokadun merkitsemistä myös pyöräilijöille. Katuremontin edistys on ollut suoraan sanottuna hi­das­ta, ja liikenne väylällä on jatkuvaa. Emme voi jäädä odot­ta­maan jalankulkijoina ja pyöräilijöinä ensi vuoteen asti, jolloin kaa­vail­tu liikenneympyrä Rautatienkadun, Turuntien ja Kauppakadun alu­eel­la muuttaisi liikennejärjestelyjä, muutosmerkinnät tulee tehdä mi­tä pikemmin sen parempi. Ja reunakiveykset on hoidettava kuntoon lii­kun­ta­es­teel­lis­ten liikkujien puolesta, niitä madaltamalla ja loi­ven­ta­mal­la. Tämä helpottaa rollaattoreilla, pyörätuoleilla ja lastenvaunuilla kul­ke­via kuntalaisia.

4. Isoniityntiellä olevalle leikkikentälle olisi suotavaa tehdä vuo­si­tar­kas­tus, ja kehittää aluetta uusimalla laitteistoa, myös muutaman lii­kun­ta­­li­neen ja penkkiryhmien lisääminen vanhemmille tulisi har­ki­ta, lisäksi tulisi tarkastella koirien ulkoilutuksen kieltämistä leik­ki­ken­tän läheisyydessä, ja varata sille oma alueensa, jo pelkästään hy­gie­nia­syis­tä. Autoilijoiden tulisi huomioida leikkikentän läheisyydessä alem­mat nopeusrajoitukset, jotka tulisi merkitä selkeästi.

5. Puistonpenkkejä puuttuu taas tärkeiltä kävelyreitiltä vaikka on jo tou­ko­kuun loppu, uusia puistonpenkkejä varten tulee varata mää­­ra­hois­ta sopiva osa, jolla tämä puute korjataan, koska kyse on kun­ta­lais­ten viihtyvyydestä. Vaan onhan meillä Kaupunkipuisto sta­tus­kin vaalittanamme ja kesäkuussa on juhlapäivä kyseisen ta­pah­tu­man tiimoilta."

Päätös: Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle val­mis­tel­ta­vak­si.

 

KH 05.06.2017 § 180

232/00.02.00/2017

 Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus antaa teknisen ja ym­­ris­­toi­men toimialalle teh­­väk­si laatia aloitteessa tarkoitettua asiaa kos­ke­va selvitys ja mah­dol­li­nen toimenpide-esitys kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen kä­si­tel­­väk­si.

 

 Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

YLA 18.11.2020 § 74 

 

Valmistelija Tekninen johtaja

 

Koivukatu kuuluu valmisteilla olevaan asemakaavan muutokseen. Kyseisessä asemakaavan muutoksessa määritellään Koivukadun rooli liikenneverkossa ja valmistellaan mahdolliset muutokset.

 

Haudankorvankadun liikennejärjestelyt otetaan infrapalvelun viranhaltijoiden tarkasteluun. Mahdolliset muutokset tuodaan yhdyskuntalautakunnan päätettäväksi.

 

Kauppakadulle ja Oikokadulle on syyskuussa 2020 Kauppakadun remontin yhteydessä rakennettu ja osoitettu kevyenliikenteenväylä.

 

Leikkipuistojen kunnostamisen periaatteista on annettu selvitys valtuustoaloitteeseen vastaamisen yhteydessä KV 22.6.2020 § 57.

 

Puistonpenkkien sijoittaminen kuuluu viherpalvelun normaaliin toimenkuvaan. Niihin liittyvistä puutteista olisi hyvä ilmoittaa joko suoraan palvelualueen henkilöstölle tai katuposti@forssa.fi sähköpostiosoitteeseen. Reagointi ongelman poistamiseksi tapahtuisi varmasti nopeammin kuin valtuustokäsittely.

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Yhdyskuntalautakunta esittää valtuustoaloitteen johdosta kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, ettei valtuustoaloite aiheuta toimenpiteitä.

 

Päätös Yhdyskuntalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

 

KH 30.11.2020 § 314  

  

Valmistelija Kaupunginsihteeri

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuuston merkitsevän yhdyskuntalautakunnan kokouksen 18.11.2020 ( 74 §) pöytäkirjasta ilmenevän selostuksen tiedoksi sekä toteavan, ettei valtuustoaloite aiheuta toimenpiteitä ja että se on tullut loppuun käsitellyksi.  

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa