Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.11.2020/Pykälä 312

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Pyörätieliittymien ja suojateiden muuttamista koskeva valtuustoaloite

 

84/10.03.01.00/2020

 

 

 

 

 

KV 13.02.2017 § 6

67/00.02.00/2017

  Valtuutettu Janne Vuorenmaa luki pyörätieliittymien ja suojateiden muut­ta­mis­ta koskeneen seuraavan valtuustoaloitteen:

 

  "Nykyisen valtuustokauden lähestyessä loppuaan ei tule haudata jo vi­reil­le panemiani pyöräily- ja jalankulkuliikenteen parantamiseen täh­tää­viä aloitteita. Kevyempään hiilijalanjälkeen tähtääviä ja ym­­ris­töä vähemmän kuormittavia alotteita on kasaantunut lähes kym­men­kun­ta. Näissä aloitteissa on huomioitu kotikaupunkimme ym­­ris­tös­sä, ja sisäisessä liikenteessä korjaamisen tarvetta, ja liikenteen su­ju­vuu­den kannalta huomionarvoisia seikkoja.

 

  Forssassa pyöräillessäni ja liikkuessani, olen taas havainnut muu­ta­mia puutteita koskien pyörätieliittymiä ja suojateitä, joihin toivoisin muu­tok­sia.

 

  1. Viksbergissä Siurilankadun loppupää, vanhalta ostoskeskukselta al­kaen Helsingintielle saakka, tulisi merkitä Rytyntien puoleinen jal­ka­käy­­väk­si merkitty väylä, myös pyöräilyn mahdollistavaksi kevyen lii­ken­teen väyläksi. Nyt varsinkin aivan loppupäässä on kuitenkin niin vä­hän jatkuvaa liikennettä, etten näkisi pyöräilynkin mahdollistavaa li­säys­tä lainkaan huonona asiana.

 

  2. Edelleenkin odotan Kauppakadun ja Oikokadun merkitsemistä myös pyöräilijöille. Katuremontin edistys on ollut suoraan sanottuna mel­ko hidasta, ja koen sen kuitenkin olleen yksi kaupunkimme kes­kei­sis­tä valtaväylistä. Sen nykytila ei anna hyvää kuvaa asioiden hoi­ta­mi­ses­ta, ja liikenteen sujuvuus on ollut Esko Aaltosenkadun, Oi­ko­ka­dun ja Kauppakadun risteyksessä omanlaisensa pullonkaula, jos­sa vielä pari kuukautta sitten sai leikkiä liikenteen seassa melkein hen­gel­lään. Pimeillä keleillä paristakin haaverista kuulleena on to­det­ta­va. Autoilijoilla on ollut tapana kiihdyttää kyseisen mutkan jäl­keen, joutuen kuitenkin melko pian hidastamaan Yhtiönkatua ris­teä­viin liikennevaloihin. Ainakin toiselle puolelle katua tulisi välittömästi saa­da edes väliaikaiset pyörätien liikennemerkit, ja näin taata tur­val­li­sem­pi ajotie kaikille osapuolille, ja myös raskaammat ajoneuvot hyö­tyi­si­vät tästä, koska pyöräilijät eivät olisi samalla kaistalla au­to­lii­ken­teen kanssa.

 

  Emme voi vain jäädä odottelemaan minkälaisia muutoksia alueelle tu­lee, tai kehittyy, nyt nykyisen uuden, alle pari vuotta sitten val­tuus­tos­sa­kin lopultakin hyväksytyn kaavoituksen tultua voimaan. Alueen lo­pul­li­nen valmistuminen ja rakennuttaminen, kun on kuitenkin pitkä pro­ses­si, ja liikenne kuitenkin kulkee päivittäin useiden kymmenien, ell­ei satojen kuntalaisten voimin kyseistä väylää.

 

  Helsingintien alkukohta Yhtiönkadulta Siurilankadulle saakka on mer­kit­ty pyörätieksi, mutta nykyistä merkkiä ei tahdo löytää kat­seel­la, koska se on puoliksi kuusiaidan sisään hautautuneena.

 

  Eräänä mahdollisuutena voisi työllistämiskokeiluna harkita, että esim. nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämisellä voisi tehdä kun­nol­la merkityt pyöräily- ja jalankulkuväylät vaikka asfalttiin maa­laa­mal­la.

 

  3. Kauppakatu 2 ns. Martinan talon, ja Turuntien puoleisen ns. Kos­ken­nis­kan talon kohdalla olevat liikennevalot ovat ajoitukseltaan ja ai­ka­­lil­tään liian lyhyet kadun turvalliseen ylittämiseen. Varsinkin liuk­kail­la keleillä tämä ongelma on muissakin risteyksissä. Ja ikä­ih­mis­ten rollaattoreilla, tai lastenvaunuja mukanaan kuljettavien liik­ku­mi­nen yli risteysten on melko hidasta. Tämä tuli todettua itsekin tänä aa­mu­na hieman ennen aamukahdeksaa kyseistä risteystä ylit­täes­­ni, ja itse olen vielä melko hyväkuntoinen henkilö kau­pun­ki­liik­ku­jaksi. Siksipä toivon jonkun teknisestä virastosta tarkastavan ky­sei­sen seikan ja ehkäpä korjaavan aikaväliä hieman jalankulkijoiden eduk­si.

 

  Siinäpä taas muutama kohde tekniselle virastolle ja lautakunnille poh­dit­ta­vik­si. Suuri kiitos Kuhalankadulla Räynynojan sillan valmiiksi saat­ta­mi­ses­ta ja kunnon pyörätiet sen oheen liittämisestä. Myös toi­nen aloitteeni, joka koski Saksankatua ja osittain Ur­hei­lu­ken­tän­ka­dun aluetta, on saanut vihreää valoa ja toteutuessaan lisää alueen lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta. Pyöräilykaupunkistatus olisi hieno lisä Forssan ima­gol­le, kaupunkipuisto ja lapsiystävällinen sanojen oheen. Se jos mikä olisi hatunnosto järkivihreydelle!"

 

  Vuorenmaan lisäksi aloitteen olivat allekirjoittaneet valtuutetut Suvi Aal­to­nen, Arto Heino, Päivi Honkala, Raine Immonen, Anita Joen­pa­lo, Ilkka Joenpalo, Eino Järvinen, Aila Lahtinen, Emmi Lintonen, Jaak­ko Mäki, Kaija-Leena Niemi, Mikko Suomi ja Tiina Tuomisto.

 

  Päätös: Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle val­mis­tel­ta­vak­si.

 

KH 20.02.2017 § 49

67/00.02.00/2017 Va. kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus antaa teknisen ja ym­­ris­­toi­men toimialalle teh­­väk­si laatia aloitteessa tarkoitettua asiaa kos­ke­va selvitys ja mah­dol­li­nen toimenpide-esitys kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen käsiteltäväksi.

 

 Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

YLA 18.11.2020 § 71 

 

Valmistelija Tekninen johtaja

 

 

 

Viksbergissä Siurilankadun varrella on jatkuva kevyenliikenteenväylä kadun lounais-/eteläpuolella. Toisella puolella oleva jalkakäytävä on tarkoituksenmukaista säilyttää vain jalankulkijoille osoitettuna mm. kapeutensa takia. Koko kaupungin jalkakäytävä ja kevyenliikenteenväyläverkkoa tarkasteltaessa on myös huomioitava, ettei kaupungin kunnossapitovastuiden laajentaminen johtaisi merkittäviin lisäresursointitarpeisiin. Tästä syystä perustilanteessa yhdellä puolella katua oleva kevyenliikenteenväylä on riittävä pyöräilyä tukeva olosuhde. Kadun toisen puolen rauhoittaminen jalankululle edistää jalankulkijoiden turvallisuutta. Pyöräilijän ja jalankulkijan väliset onnettomuudet saattavat olla myös kohtalokkaita.

 

Kauppakadulle ja Oikokadulle on syyskuussa 2020 Kauppakadun remontin yhteydessä rakennettu ja osoitettu kevyenliikenteenväylä.

 

Kauppakadun-Rautatienkadun-Turuntien liikennevalot on poistettu kiertoliittymän valmistumisen myötä.

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Yhdyskuntalautakunta esittää valtuustoaloitteen johdosta kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, ettei valtuustoaloite aiheuta toimenpiteitä.

 

Päätös Yhdyskuntalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

 

KH 30.11.2020 § 312  

  

Valmistelija kaupunginsihteeri

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuuston merkitsevän yhdyskuntalautakunnan kokouksen 18.11.2020 ( 71 §) pöytäkirjasta ilmenevän selostuksen tiedoksi sekä toteavan, ettei valtuustoaloite aiheuta toimenpiteitä ja että se on tullut loppuun käsitellyksi. 

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa