Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.11.2020/Pykälä 308

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kaupungin päättämä valtuutettujen määrä

 

587/00.01.02/2020

 

KH 30.11.2020 § 308  

  

Valmistelija Kaupunginsihteeri

 

 Kokouksessa 14.11.2016 (59 §) valtuusto hyväksyi yksimielisesti kuntalain 16 §:ssä yarkoitetuksi valtuutettujen määräksi 1.6.2017 alkaviksi toimikausiksi 43 valtuutettua. Tämä valtuutettujen määrä kirjattiin vuoden 2017 kesäkuun alus­ta voi­maan tu­lleeseen kaupungin uu­teen hal­lin­to­sään­töön. Sen jälkeen ei ole tullut esiin seikkoja, joiden perusteella määrää tulisi muuttaa.

 

Vuoden 2017 kesäkuussa voi­maan tulleessa kun­ta­lain 16 §:ssä säädetään asu­kas­lu­kuun pe­rus­tu­vas­ta val­tuu­tet­tu­jen vä­him­mäis­mää­räs­tä. Valtuutettujen määrästä päättää valtuusto. Valtuutettuja valitaan pariton määrä kunnan asukasluvun mukaan. Pykälässä luetellaan kunnan asukaslukuja vastaavat valtuutettujen vähimmäismäärät. Asukasluvun ollessa 5.001 - 20.000 valtuutettuja valitaan vähintään 27. Asukasluvun ollessa 20.001 - 50.000 valtuutettuja valitaan vähintään 43. Jollei valtuusto päätä valtuutettujen määrästä, valtuutettuja valitaan laissa säädetty vähimmäismäärä. Kunnan on ilmoitettava vähimmäismäärää suurempaa valtuutettujen määrää koskeva päätös tai aiemman valtuutettujen määrää koskevan päätöksen muuttamista koskeva päätös oikeusministeriölle vaalivuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä. Ilmoitus tulee tehdä kuluvana vuonna.

 

Nykyisin valtuutettujen määrä ei enää ole suoraan sidoksissa kunnan asukaslukuun. Kukin kunta voi harkita valtuustonsa sopivan koon. Valtuutettuja on kuitenkin valittava kunnan asukaslukuun sidottu vähimmäismäärä. Laki mahdollistaa sekä valtuuston koon säilyttämisen ennallaan asukasluvun vähentyessä että valtuuston koon suurentamisen.

 

Valtuuston ko­ko on ny­ky­ään 43 valtuutettua. Määrä kasvoi 43 valtuutettuun 1980-luvulla, jol­loin asukkaita oli hieman yli 20.000.

 

Kokouksessa 14.11.2016 (59 §) valtuusto hyväksyi yksimielisesti kuntalain 16 §:ssä tarkoitetuksi valtuutettujen määräksi 43 valtuutettua 1.6.2017 alkaviksi toimikausiksi. Tämä valtuutettujen määrä kirjattiin myös vuoden 2017 kesäkuun alus­ta voi­maan tul­leeseen kaupungin uu­teen hal­lin­to­sään­töön. Sen jälkeen ei ole tullut esiin seikkoja, joiden perusteella määrää tulisi muuttaa.

 

Valtuutettu Pekka Murtolahti ja varavaltuutettu Asta Jaakkola tekivät valtuuston kokouksessa 16.11.2020 val­tuus­to­aloit­teen, jossa he esittivät valtuuston koon säilyttämistä en­ti­sel­lään 43 val­tuu­te­tus­sa. Valtuustoaloite toimi muistutuksena siitä, että kaupungin tulee ennen vaalivuotta arvioida valtuutettujen määrää ja ilmoittaa määrä edelleen oikeusministeriölle. Valtuustoaloitteen voidaan katsoa tulleen lop­puun kä­si­tel­lyk­si.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto

1. pysyttää 43 valtuutettua koskevan valtuuston kokouksessa 14.11.2016 (59 §) tehdyn päätöksen voimassa niin, että päätös koskee 1.6.2021 alkavaa toimikautta

2. toteaa Pekka Murtolahden ja Asta Jaakkolan valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa