Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 02.11.2020/Pykälä 272

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kaupungin keskustan pysäköintijärjestelyjä koskeva valtuustoaloite

 

107/10.03.01.00/2020

 

 

 

 

 

KV 13.05.2019 § 40

161/00.02.00/2019 Valtuutettu Janne Vuorenmaa luki allekirjoittamansa kaupungin kes­kus­tan py­­köin­ti­jär­jes­te­ly­koskeneen seuraavan val­tuus­to­aloit­teen:

 

  "Forssan kaupunkialueella uusien kiinteistöjen rakentaminen tai nii­den omistusjärjestelyjen muuttuminen on saanut autoilevat kan­sa­lai­set huolestumaan, koska paikkoja ei enää löydy riittävästi keskustan alu­eel­la, siksi täytyisi tehdä järkevä suunnitelma lisätä niitä, muuta ra­ken­ta­mis­ta ja liikennettä haittaamatta, koska kaupunkikuvamme on nyt muuttunut taas uusiksi.

 

  Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi nykyisen Kelan ja Koskenmatin kiin­teis­tön välistä uuden kerrostalon valmistumisen jälkeen  park­ki­alu­een katoaminen. Nyt Kelan työntekijät ja talossa asioivat tai vie­rai­le­vat joutuvat parkkeeraamaan jopa Käsityöläiskadun ja Kar­hu­ka­dun katuosuuksien varteen. Myös muut Rautatienkadun alkupään ta­lot ovat pienentyneiden parkkialueiden takia hankaluuksissa esim. juh­la­py­hien tai vilkkaiden asiointipäivien takia.

 

  Koulukadulla ja Säästöpankinkadulla parkkeerataan nyt pitkin ka­dun­vart­ta, koska Laaksokunnas kiinteistöjen jälkeen, ns. Ma­ka­sii­nien parkkipaikka katosi, ja Torikeskuskin menetti näin mahdollisten asiak­kai­den­sa parkkialueita. Kuitenkaan viimeisen makasiininkaan pur­ka­mi­nen ei ole järkevä ratkaisu lisätä niillä kohdin parkkitilaa, on­han kyseessä museohistoriallinen rakennus, joka toimii nyt jär­ke­väs­ti huoltorakennuksena alueen kiinteistöille.

 

  Kallionmäessä on tehty melko ahdas katusuunnitelma, jonka vuoksi vie­rai­li­jat joutuisivat kävelemään pitkiä matkoja alueelle suunnitellun park­ki­pai­kan vuoksi.

  Katujen auraus ja roskien keruun ja muun huoltoliikenteen ra­joi­tuk­set alueella luovat oman paineensa, samoin edellä mainitulla Kar­hu­ka­dul­la.

 

  Pispalankadulla vanhan lastentarhan parkin yksityistyttyä, vierailijat py­­köi­vät väärällekkin puolelle katua, tämä tulisi merkitä sel­vem­min, jotta rikkomuksia ei tapahtuisi.

 

  Hämeenkulman uudet suunnitelmat muuttavat tilannetta, kun alueen ra­ken­ta­mi­nen saattaa alkaa. Onko oikea tapa lisätä parkkipaikkoja  Lin­ja-au­to­ase­man alueelle, ja kenen kustannuksella ? Pa­lo­kun­nan­to­rin ja Vesihelmen ympäristön suunnitelmissa mahdollinen jou­to­maa on mietittävä tarkasti, ympäristön laatoituksen ja parkkiruutujen koon­kin tarpeellisuuden mukaan.

 

  Toivoisin huomioitavan, että kaikki kaupungin omistamat tontit joille ei vielä ole rakennettu tai alettu rakentamaan, saisivat toimia vä­li­ai­kai­si­na parkkipaikkoina siihen asti kunnes, niihin aletaan rakentaa.

  Tämä mahdollisuus tulee merkitä selvästi, kuitenkin niin, ettei pai­koil­le jää lojumaan käytöstä poistettuja ajoneuvoja tai laitteita, ellei ole toisin asiasta sovittu.

  Viksbergissä Helsingintie 15 pihalla lojui aikoinaan muutama van­ho­jen opiskelijoiden hylätty ajoneuvo, joiden siirrot kaupunki lopulta toi­mek­sian­toi omalla kustannuksellaan.

 

  Tonttimaata meillä vielä löytyy, ja kesäkuukausien vilkkaammasta myyn­nis­tä yrittäjätkin saavat suurimmat tulonsa, siksi ylei­­ta­pah­tu­mien, torimarkkinoiden ja mahdollisten tulevien Kuninkuusravien park­ki­ti­lan­ne tulee jo nyt huolellisesti ennakoida.

  Kaupungin toimielinten tulee kuunnella myös elinkeinoelämän ja kun­ta­lais­ten toiveita aikaisempaa enemmän tulevia hankkeita teh­täes­sä. Parkkisakon saaminen toripäivänä ei edesauta Fors­sa-ku­vaa turistina poikkeavan henkilön silmissä, ja se julkisuus ei ole myön­teis­tä.

 

  Alueita olisi enemmänkin lueteltavaksi, joissa tarpeelliset toi­men­pi­teet tehtäisiin, tässä kuitenkin muutama esimerkki, joihin olen tör­män­nyt kansalaispalautteen muodossa kylällä pyöräillesssäni, ja ih­mis­ten kanssa keskustellessani. Hyvää Kesää!"

 

 Käsittely: Valtuutettu Merja Augustin poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn kuluessa.

 

  Päätös: Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle val­mis­tel­ta­vak­si.

 

KH 27.05.2019 § 143

161/00.02.00/2019 Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus antaa yhdyskuntalautakunnalle teh­­väk­si laatia asiaa koskeva selvitys ja mahdollinen toi­men­pi­de- esi­tys kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 

 Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

YLA 14.10.2020 § 62 

107/10.03.01.00/2020

 

Valmistelija Tekninen johtaja

 

Kaupunki rakentaa ja ylläpitää pysäköintialueita ja kadunvarsipysäköintipaikkoja yleisen pysäköinnin tarpeisiin. Kaupunki on myös sallinut monissa paikoissa mm. Kauppakadun, Hämeentien ja Rautatienkadun varrella tyhjien tonttien käytön pysäköintiin.  Kaupunki ei kuitenkaan valitettavasti pysty eikä sen ole tarkoituksenmukaista vastata kaikkiin pysäköintitarpeisiin yleisillä pysäköintialueilla. Ensisijaisesti suuren asiointi- ja huoltoliikenteen pysäköintiin tarvittavat tilat tuleekin toimijan ratkaista kiinteistöillä.

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Yhdyskuntalautakunta esittää valtuustoaloitteen johdosta kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupungin valtuustolle, ettei valtuustoaloite aiheuta toimenpiteitä.

 

Päätös Yhdyskuntalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

 

KH 02.11.2020 § 272  

  

Valmistelija Kaupunginsihteeri

 

Valtuutetut ovat tehneet vuosien mittaan yksittäin tai yhdessä useita mm. keskustan liikennöintiä koskeneita valtuustoaloitteita. Aloitteissa  esille otettuja seikkoja pyritään ottamaan mahdollisuuksien mukaan ja soveltuvin osin asioiden valmistelussa huomioon aloitteiden loppuun käsitellyiksi toteamisen jälkeenkin. 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuuston merkitsevän yllä olevasta  yhdyskuntalautakunnan kokouksen 14.10.2020 (62 §) pöytäkirjasta ilmenevän esityksen selostuksineen tiedoksi ja toteavan, ettei valtuustoaloite aiheuta erityisiä toimenpiteitä vaan on tullut loppuun käsitellyksi.   

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa