Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 02.11.2020/Pykälä 271

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Monitoimikeskukseen sijoitettavia erilaisia harrastustiloja koskeva valtuustoaloite

 

106/10.03.02.00/2020

 

 

 

 

 

KV 13.05.2019 § 39

160/00.02.00/2019 Valtuutettu Janne Vuorenmaa luki allekirjoittamansa mo­ni­toi­mi­kes­kuk­seen sijoitettavia eri­lai­sia harrastustiloja koskeneen seuraavan val­tuus­to­aloit­teen:

 

  "Kun uutta rakennetaan nyt tehdyn päätöksen vuoksi, niin ra­ken­ne­taan sitten kunnolla, sillä seinäthän eivät ole muuta kuin tila joka pi­tää täyttää, opetuksen tasolla ja sisällöllä. Tomintaa ja koulutusta ja ih­mi­sen sivistyksellistä taiteellista kehitystä tukemaan voidaan käyt­tää myös äänen/videon/teatteritaiteen ja musiikkiesitysten koulutusta ja harrastamista. Omalla ikäluokallani tähän ei ollut vielä 1970-80 lu­vuil­la kovinkaan paljon varaa rahallisesti, mutta nykyajan tekniikka mah­dol­lis­taa multimediaviestinnän ja lähes reaaliaikaisen lä­het­­mi­sen ympäri globaalia maailmaamme, jo nyt meillä on kannettavat tie­to­ko­neet ja kuvaus/äänityslaitteet.

 

  Hankkeeseen tulee varata riittävän suuri määrärahan osuus myös ylä­ot­si­kos­sa edellämainitulla tavalla esitellystä tavoitteesta mm. ää­nen­tois­to­lait­teis­tot ja miksauspöydät, videoeditointikalusto jne. mul­ti­me­dia­tie­to­ko­neet tulee olla pysyvät ja talossa helposti liikuteltavat, jot­ta koko hyöty alueella saadaan käyttöön, kamera ja va­lais­tus­jär­jes­tel­mi­neen, ja eräänlainen multimediakoulutuksen ja viestinnän op­pi­ai­ne tulee vähintään epävirallisena oppiaineena lisätä kulttuurin ope­tuk­seen.  Bänditilojen tulee olla salin lavan läheisyydessä, ei bunk­ke­ris­sa, esiintymislavat tulee suunnitella helposti roudattavaksi, ja ominaislaitteistoiltaan riittävän hyviksi, jotta laitevuokrausta tar­vi­taan omavaraisesti melko vähän kiinteistön tiloissa.

 

  Nykyaikaiset kerhot ja yhdistykset tarvitsevat hyviä laitteistoja, koska kai­kil­la ei ole omia studioita kotonaan, useilla kunnilla on jo vas­taa­vat mahdollisuudet tarjota kaikille kuntalaisille kyseisentyyppistä pal­ve­lua. Wahren-opisto olisi varmaankin myös kiinnostunut Forssan Mu­siik­ki­opis­ton ja Teatterin esitysten ohella tilojen tarjoamasta mah­dol­li­suu­des­ta kulttuurillisena olohuoneena, kouluajan 7.00-17.00 ul­ko­puo­li­se­na aikana ns. klo 17.00-21.00. Näin saadaan täysi hyöty nyt jo kalliiksi muodostuvassa hankkeessa, eikä unohdeta myös­kään kielistudioluokkia, eikä mahdollisia asianmukaisesti va­rus­tel­tu­ja KANGAS-, PUU-, ja METALLIKÄSITYÖLUOKKIA. Ja vaikkapa au­rin­ko­säh­kön käyttö tässä puuverhoillussa koulussa olisi su­per­eko­lo­gis­ta !

 

  Päätös: Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle val­mis­tel­ta­vak­si.

 

KH 27.05.2019 § 142

160/00.02.00/2019

      Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus antaa yhdyskuntalautakunnalle

      tehtäväksi laatia asiaa koskeva selvitys ja mahdollinen toimenpide-

      esitys kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 

      Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

YLA 14.10.2020 § 61 

106/10.03.02.00/2020 

 

Valmistelija Tekninen johtaja

 

Monitoimikeskuksen suunnitelmat hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 17.8.2020 §65 ja päätös rakentamisesta tehtiin kaupunginvaltuustossa 21.9.2020 §71.

 

Monitoimikeskuksen suunnittelua ohjasi tehtävää varten perustettu suunnitteluryhmä. Suunnitteluryhmä kuuli suunnittelun kaikissa vaiheissa käyttäjiä ja tilat suunniteltiin käyttäjien tarpeiden mukaisiksi. Monitoimikeskukseen tulee sijoittumaan runsaasti tiloja myös eri harrastusryhmien käyttöön.

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Yhdyskuntalautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle selvityksen käyttäjien osallistumisesta Monitoimikeskuksen suunnitteluun ja asiaan liittyvistä valtuuston päätöksistä.

 

Päätös Yhdyskuntalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

 

KH 02.11.2020 § 271  

  

Valmistelija Kaupunginsihteeri

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee yhdyskuntalautakunnan kokouksessa 14.10.2020 (§61) tehdyssä päätöksessä tarkoitetun selvityksen tiedoksi ja toteaa valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi. 

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa