Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 02.11.2020/Pykälä 267

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Veroprosenttivertailuja

 

Vuoden 2021 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit

 

545/02.03.00/2020

 

KH 02.11.2020 § 267  

  

Valmistelija Talousjohtaja

 

 Kuntalain 111 §:n mukaan valtuuston on päätettävä viimeistään ta­lous­ar­vion hyväksymisen yhteydessä kunnan tuloveroprosentista, kiin­teis­­ve­ro­pro­sen­teis­ta ja muiden verojen perusteista. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi vuo­dek­si talousarvio. Vuoden 2021 tuloveroprosentti ja kiin­teis­­ve­ro­pro­sen­tit on ilmoitettava Verohallitukselle viimeistään 17. päivänä  mar­ras­kuu­ta 2020. 

 

 Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan valtuusto määrää kunnan kiin­teis­­ve­ro­pro­sent­tien suuruuden vuosittain etukäteen samalla, kun se vah­vis­taa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiin­teis­­ve­ro­pro­sen­tit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudellla. Yleiseksi kiin­teis­­ve­ro­pro­sen­tik­si määrätään vähintään 0,93 ja enintään 2,00. 

 

 Verotulojen kehitys

 

 Forssan kaupungin kunnallisveron tilitykset lokakuun loppuun men­nes­sä ovat 44,6 miljoonaa euroa. Tilityksissä on kasvua edel­lis­vuo­den lokakuusta 2 %. Ko­ko maassa kunnallisveron tilitykset ovat kasvaneet vastaavana aikana 3,7 %.

 

 Verottajan tiedotteessa todetaan seuraavaa:

 

 "Lokakuussa tilitetään koko maassa ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä 2 665 miljoonaa euroa, joka on 118 miljoonaa euroa ja 4,6 prosenttia edellisvuotta enemmän.

 

 Tilitysmäärän kasvun taustalla ovat lähinnä ennakonpidätykset palkoista yms., joita tilitetään 125 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän (+5,3 %). Hyvää kasvua selittää osin se, että vuosi sitten lokakuussa ennakonpidätysten määrä jäi tulorekisteri-ilmoittamiseen liittyneiden haasteiden vuoksi sekä tavanomaista pienemmäksi että jonkin verran vaatimattomammaksi verrattuna viime vuoden syys- ja marraskuuhun. Osittain kasvuun vaikuttivat kuitenkin myös positiivinen kehitys syyskuussa maksettujen palkkojen määrässä sekä koko vuoden ajan ennakonpidätyskertymää kasvattanut keskimääräisen ennakonpidätysprosentin kasvu viime vuoteen verrattuna.

 

 Verovuoden 2019 veronpalautuksia vähennettiin lokakuussa noin 70 milj. euroa edellisvuotta enemmän (+83 %). Kaikkiaan verovuoden 2019 palautukset ovat verovuoden verotuksen valmistumisen tässä vaiheessa kuitenkin edelleen noin 400 miljoonaa edellisvuotta pienemmät. Lopullinen tieto palautusten määrästä saadaan marraskuun alkupäivinä.

 

 Verovuoden 2019 jäännösveroja puolestaan tilitetään noin 40 miljoonaa (+35 %) edellisvuotta enemmän. Jäännösverojen kokonaismäärä tulee näillä näkymin kasvamaan yli 100 miljoonaa viime vuodesta."

 

 Kaupungin yhteisöveron tilitykset ovat lokakuun loppuun mennessä 3,8 miljoonaa euroa, jossa on kasvua edellisvuoden vastaavaan aikaan 11 %. Osana kuntien koronatukipakettia valtio päätti korottaa kuntien osuuksia yhteisöveron tuotosta, mikä kasvattaa kuntien yhteisöverotuloja. Kuntien yhteisöveron jako-osuuteen tehtiin 10 prosenttiyksikön määräaikainen korotus vuosille 2020 ja 2021.

 

 "Yhteisöverossa koronaviruksen vaikutus alkoi huhtikuun tilityksistä alkaen. Yritykset ovat puolen vuoden ajan voineet hakea alennusta ennakkoveroihin Verohallinnolta ilman erillistä selvitystä niiden tulokehityksestä. Tästä johtuen kuluvan vuoden ennakoita kertyy tavanomaista vähemmän suhteessa maksettavaan yhteisöveroon."

 

 Kaupungin kiinteistöverojen tilitykset lokakuun loppuun mennessä ovat 4,2 mil­joo­naa euroa, jossa on vähennystä -18,5 %.

 

 "Kiinteistöverotuksessa siirryttiin vuoden 2020 verotuksessa ns. joustavaan valmistumiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että eri kiinteistönomistajilla verotus valmistuu toukokuusta alkaen eri aikaan. Verotus valmistuu kuitenkin viimeistään lokakuun lopussa. Samaan aikaan kiinteistöverotuksessa on siirrytty käyttämään uutta tietojärjestelmää.

 

 Kuva verotuksen valmistumisesta on tarkentunut syksyllä. Edellä mainittujen tekijöiden yhteisvaikutuksen takia verotus valmistuu huomattavan suurella osalla kiinteistöistä alkuperäisesti arvioitua myöhemmin vasta syys-lokakuussa. Tämä tarkoittaa sitä, että tammi-helmikuussa 2021 kertyisi koko maassa jopa 200 miljoonaa euroa vuoden 2020 kiinteistöveroa. Tämä vähentää vastaavasti arviota tänä vuonna kertyvästä kiinteistöverosta. Tämä tarkoittaa sitä, että karkeasti arvioiden kiinteistöveron kertymä jää vuonna 2020 10 % ennustettua alemmaksi." 10 % on noin 0,5 miljoonaa euroa kaupungin kiinteistöveroista.

 

 Kaupungin viimeisimmän veroennusteen mukaan vuonna 2020 kunnallisveroja kertyy 51,8 miljoonaa euroa, yhteisöveroja 3,9 miljoonaa euroa ja kiinteistöveroja 5 miljoonaa euroa.

 

  

 Tulovero 

 

 Kaupungin nykyinen tuloveroprosentti on 20,50. Kes­ki­mää­räi­nen arit­meet­ti­nen tuloveroprosentti koko maassa vuonna 2020 on 20,92 ja ve­ro­tet­ta­vin tuloin painotettu tuloveroprosentti 19,97. Ylin tu­lo­ve­ro­pro­sent­ti on 23,50 ja alhaisin 16,50. Kaupungin efek­tii­vi­nen ve­ro­as­te on 14,01.

 

 Kiinteistövero

 

 Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan valtuusto päättää kunnassa so­vel­let­ta­vat kiinteistöveroprosentit laissa säädettyjen vaihteluvälien ra­jois­sa. Valtuusto voi määrätä erikseen rakentamattoman ra­ken­nus­pai­kan veroprosentin.

 

 Kiinteistöverolain perusteella vuodelle 2020  kiin­teis­­ve­ro­pro­sent­ti­­lit ovat:

 - yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93 - 2,00 %

 - muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti tulee määrätä vä­lil­ 0,93 - 2,00 %.

 - yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä  ­lil­ 0,00 - 2,00 %.

 -voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 0,93 - 3,10 %

 - vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti tulee määrätä ­lil­  0,41 - 1,00 %

 - rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti voidaan mää­­tä välillä 2,00 - 6,00 %.

 

 Kaupungin kuluvan vuoden 2020 kiinteistöveroprosentit ovat: 

 -  yleinen kiinteistöveroprosentti 1,40

 -  vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,41

 -  muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,41

 -  yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00

 -  voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 3,10.

 Kaupunki ei ole määrännyt erillistä kiinteistöveroprosenttia ra­ken­ta­mat­to­mal­le ra­ken­nus­pai­kal­le.

 

 Valtakunnan keskimääräiset vuoden 2020 kiinteistöveroprosentit ovat seu­raa­vat:

 -  yleinen 1,08

 -  vakituiset asunnot 0,50

 -  muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,20

 

 Koiravero

 

 Koiraverosta annettu laki kumottiin 15.6.2018 alkaen. Koiraveroa ei ole ollut sen jälkeen enää mahdollista periä. Val­tuus­to oli sitä ennen verovuodesta 2004 alkaen päättänyt kaupungin jättävän koi­ra­ve­ron pe­ri­mät­tä.

 

 Yhteisövero

 

 Yksittäisten kuntien jako-osuudet yhteisöveron tuottoon määräytyvät kun­kin kunnan yritystoimintaerän ja metsäerän suhteellisena osuu­te­na kaikkien kuntien vastaavien lukujen summasta.

 Verovertailuja on liit­tee­nä.

 

 Vuoden 2021 talousarvion valmistelu on edennyt siten, että talousarvio saadaan tasapainoon ilman veronkorotuksia.

 (LJ)

 

 Lisätiedot: talousjohtaja Leena Järvenpää, p. 03 4141 5210, lee­na. jarvenpaa@forssa.fi

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto

1. vahvistaa verovuoden 2021 tuloveroprosentiksi 20,50

2. määrää vuodelle 2021 seuraavat kiinteistöveroprosentit:

-   yleinen kiinteistöveroprosentti 1,40
-   vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,41
-   muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,41
-   voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 3,10
-   yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00. 

 

Käsittely Talousjohtaja Leena Järvenpää oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tätä asiaa käsiteltäessä.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa