Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Jätelautakunta
Pöytäkirja 15.10.2020/Pykälä 25

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Hakemus jätehuoltomääräyksistä poikkamiseksi koskien vapaa-ajan asunnolla syntyvien jätteiden kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta

 

493/11.01.06/2020

 

JÄTELTK 15.10.2020 § 25  

  

Valmistelija Jätehuoltopäällikkö

 

Hakija hakee poikkeamista jätehuoltomääräyksistä koskien vapaa-ajan asunnolla syntyvien jätteiden kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta. Hakemus on oheismateriaalina. Hakijan vapaa-ajan asunnon jätehuolto on tällä hetkellä järjestetty niin, että hän vie vapaa-ajan asunnolla syntyvät jätteet useamman vapaa-ajan asunnon yhteiseen jäteastiaan. Jatkossa hakija haluaa järjestää vapaa-ajan asuntonsa jätehuollon siten, että toimittaa syntyvän jätteen itse Kiimassuon jätekeskukselle sen sijaan, että sijoittaisi jätteet yhteiseen jäteastiaan. Hakija toimittaisi jätelautakunnalle selvityksen jäteasemalle toimitetuista jätteistä. Hakemuksen mukaan hakija lajittelee ja kierrättää aktiivisesti asumisessa syntyvät jätteet ja sekajäteastiaan päätyvien jätteiden määrä on vähäinen. Oman jäteastian hankkimista hakija ei näe vaihtoehtona mm. siksi, että se aiheuttaisi hänelle kohtuuttomat kustannukset syntyvän jätteen määrään nähden. Hakemuksessa nostetaan esille myös mm. yhteisen jäteastian käyttäjien erilaiset näkemykset kierrätykseen liittyen ja hakijan kokema jäteastian tyhjennysmaksun jakamisen eriarvoisuus.

 

Jätelain (646/2011) 32 §:n mukaisesti kunnan on järjestettävä vakituisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa-asumisessa syntyvän jätteen jätehuolto, mukaan lukien sako- ja umpikaivoliete. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n alueella kunnan vastuulle kuuluvan yhdyskuntajätteen keräys järjestetään siten, että jokainen asuinkiinteistö solmii itse jätteenkuljetussopimuksen valitsemansa ammattimaisen jätteenkuljettajan kanssa (jätelaki 37 §).

 

Jätelain 91 §:n mukaisesti kunta voi antaa lain täytäntöönpanemiseksi tarpeellisia paikallisista oloista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia määräyksiä. 1.9.2018 voimaan tulleiden jätehuoltomääräysten 7 §:n mukaan kiinteistön haltijan tehtävänä on järjestää kiinteistölle jätehuoltomääräysten mukainen jätteiden keräyspaikka ja hankkia tarvittavat jäteastiat. Keräyspaikka voi olla kiinteistön oma tai useamman kiinteistön kanssa yhteinen (kimppa-astia). Jätehuoltomääräysten 8 §:n mukaan taajama-alueella jäteastian tulee sijaita korkeintaan 1 km päässä kiinteistöltä ja haja-asutusalueella joko yhteisen tien varrella tai muun luonnollisen kulkureitin varrella korkeintaan 5 km päässä kiinteistöltä.

 

Jätehuoltomääräysten 21 §:n mukaisesti haja-asutusalueella sijaitseva jäteastia on tyhjennettävä vähintään 4 viikon välein. Mikäli biojäte erilliskerätään tai kompostoidaan, tyhjennysväli voidaan pidentää korkeintaan 8 viikkoon. Myös kimppa-astialle on mahdollista saada 8 viikon tyhjennysväli. Biojätteen kompostoinnista tulee tehdä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle, jonka perusteella jätehuoltoviranomainen tekee asiasta kirjallisen päätöksen.  Vapaa-ajan asuntojen osalta kiinteistöittäinen jätehuolto on järjestettävä toukokuun alusta syyskuun loppuun. Mikäli vapaa-ajan asuntoa käytetään ympäri vuoden, on myös jätehuolto järjestettävä ympärivuotisesti.

 

Jotta hakijan jätehuolto on järjestetty jätehuoltomääräysten mukaisesti, on vaihtoehtoina jatkaa nykyisen kimppa-astian käyttöä tai hankkia oma jäteastia. Myös esimerkiksi uuden kimppa-astian perustamista voi harkita. Hakijalla on mahdollisuus kilpailuttaa jäteastian tyhjennys alueella toimivien ammattimaisten jätteenkuljetusyritysten kesken. Jätehuoltoviranomainen ei ota kantaa erimielisyyksiin, joita on hakijan tällä hetkellä käyttämän kimppa-astian käyttäjien kesken. Lisäksi kiinteistön haltijan järjestämässä (jätelaki 37 §) jätteenkuljetuksessa jäteastian tyhjennysmaksu ei ole jätehuoltoviranomaisen jätelain 81 §:n mukaisesti jätetaksan mukaisesti määräämä jätemaksu. Mahdollisissa tyhjennysmaksuun liittyvissä epäselvyyksissä on siis otettava yhteyttä jäteastian tyhjennyksestä vastaavaan jätteenkuljetusyritykseen. Tyhjennysmaksun jakamiseen liittyvät erimielisyydet on yhteisen jäteastian käyttäjien ratkaistava keskenään.

 

Esittelijä Jätehuoltopäällikkö

 

Päätösehdotus Jätelautakunta hylkää hakemuksen eikä poikkeamista jätehuoltomääräyksistä myönnetä. Hakijan tulee järjestää vapaa-ajan asuntonsa jätehuolto jätehuoltomääräysten mukaisesti.

 

Päätös Jätelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa