Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.10.2020/Pykälä 254

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

 

167/11.00.00/2020

 

 

 

 

 

YMPLA 04.02.2020 § 6 

 

 Forssan kaupunginvaltuusto on 8.12.2008 hyväksynyt ensimmäisen ker­ran kaupungin ym­­ris­tön­suo­je­lu­mää­räyk­set. Viimeksi ym­­ris­tön­suo­je­lu­mää­räyk­set on päivitetty vuonna 2012.

 

 Kunnan ympäristönsuojelumääräykset annetaan ym­­ris­tön­suo­je­lu­lain (YSL 527/2014) 202 §:n nojalla. Määräysten tavoitteena on ym­­ris­tön­suo­je­lu­la­kia ja sen nojalla annettuja asetuksia täydentäviä ja käy­tän­nön tilanteita selventäviä paikallisia määräyksiä. Voimassa ole­van 202 §:n mukaan:

 

 Kunta voi antaa tämän lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia pai­kal­li­sis­ta olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä mää­räyk­siä (kunnan ympäristönsuojelumääräykset).

 

 Määräykset eivät voi koskea:

 1) luvanvaraista, ilmoituksenvaraista tai rekisteröitävää toimintaa;

 2) 31 §:ssä tarkoitettua koeluonteista toimintaa;

 3) 120 §:ssä tarkoitettuja poikkeuksellisia tilanteita;

 4) 136 §:n 1 momentissa tarkoitettua pilaantuneen maaperän ja poh­ja­ve­den puhdistamista koskevaa ilmoitusmenettelyä;

 5) puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen toimintaa.

 

 Määräykset voivat koskea:

 1) toimia, rajoituksia ja rakennelmia, joilla ehkäistään päästöjä tai nii­den haitallisia vaikutuksia;

 2) erityisen häiritsevän tilapäisen melun tai tärinän torjuntaa;

 3) toimintojen sijoittumisen ympäristönsuojelullisia edellytyksiä ase­ma­kaa­va-alu­een ulkopuolella;

 4) sellaisten alueiden määrittelyä, joilla ympäristön erityisen pi­laan­tu­mis­vaa­ran vuoksi on kielletty jäteveden johtaminen maahan, ve­sis­töön taikka ojaan, lähteeseen, tekolammikkoon tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaiseen noroon;

 5) sellaisten alueiden ja vyöhykkeiden määrittelyä, joilla lannan ja lan­noit­tei­den sekä maataloudessa käytettävien ympäristölle hai­tal­lis­ten aineiden käyttöä rajoitetaan;

 6) valvontaa varten tarpeellisten tietojen antamista;

 7) vesien ja meriympäristön tilan parantamista koskevia toimia, jotka ovat vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain mu­kai­sen vesienhoitosuunnitelman tai merenhoitosuunnitelman mu­kaan tarpeellisia.

 

 Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksessa myön­tää poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksestä siinä mai­ni­tuin perustein.

 

 Ympäristönsuojelumääräysten noudattamista valvoo kunnan ym­­ris­tön­suo­je­lu­vi­ran­omai­nen, jo­ka voi siirtää sille näissä määräyksissä kuu­lu­vaa ratkaisuvaltaa alai­sel­leen viranhaltijalle siten, kuin ym­­ris­tön­suo­je­lun hallinnosta an­ne­tus­sa lain (64/1986) 7 §:ssä säädetään. Hal­lin­to­pa­kon käyttämistä ei kuitenkaan voi delegoida yksittäiselle vi­ran­hal­ti­jal­le, vaan asia käsitellään viranomaisessa.

 

 Aiemmin määräysten uusimistyötä on tehty seudullisesti yhtä aikaa Hump­pi­lan, Jo­kiois­ten, Tammelan ja Ypäjän kuntien sekä Forssan kau­pun­gin kanssa. Tästä syystä määräykset ovat seutukunnalla mel­ko yhteneväiset. Nyt muutostarvetta tuo muun muassa talousjä­te­ve­sien johtamista ja käsittelyä koskevat, ympäristönsuojelulain (YSL muutos 19/2017) muutokset.

 

Päivitystyössä tullaan käyttämään Kuntaliiton vuonna 2019 val­mis­tu­nut­ta opasta. Oppaan tarkoituksena on nostaa esiin ym­­ris­tön­suo­je­lu­mää­räys­ten soveltamisalaa ja sen kehittämistarpeita.

 

Osana määräysten valmistelua on tärkeää tehdä yhteistyötä muiden kun­nan viranomaisten ja viranhaltijoiden kanssa. Tärkeässä roolissa ovat erityisesti rakennusvalvonta-, terveydensuojelu- sekä jä­te­huol­to­vi­ran­omai­nen. Viranhaltijayhteistyön avulla ja ylläpitämällä vi­ran­omais­ten välistä vuoropuhelua voidaan välttyä ristiriitaisilta tai pääl­lek­käi­sil­tä määräyksiltä.

 

 Ympäristönsuojelumääräysten valmistelun aloittamisesta tulee tie­dot­taa YSL 203 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla. Tässä yh­tey­des­sä ilmoitetaan asian vireilläolosta ja vaikuttamismahdollisuuksien käyt­­mi­ses­tä.

 

 Koska kyse on suurelta osin lainsäädännöllisten muutosten aikaan saa­ma päivitystarve, olisi edellisen päivityksen tapaan ja ajan­käy­töl­li­ses­ti luontevinta laatia luonnos viranhaltijavoimin. Ym­­ris­tön­suo­je­lu­vi­ran­omai­nen asettaa luonnoksen yleisesti nähtäville ja lau­sun­noil­le eri viranomaisille.

 

 Voimassa ole­vat ympäristönsuojelumääräykset ovat kokouksessa näh­­vi­nä.

 

 Lisätiedot: ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg.

 p. 03-4141 5267 tai niina.salminen(at)forssa.fi

 (NSÅ, HP)

 

 Ympäristöpäällikkö: Ympäristölupalautakunta päättää, että

  

-         käynnistetään Forssan kaupungin ym­­ris­tön­suo­je­lu­mää­räys­ten muutoksen valmistelu,

-         tiedotetaan valmistelun käynnistämisestä ja mie­li­pi­tei­den ilmaisun mahdollisuudesta kaupungin verk­ko­si­vuil­la ja Forssan Lehdessä sekä

-         laaditaan luonnos viranhaltijatyönä mahdollisuuksien mu­kaan yhteistyössä naapurikuntien kanssa.

 

 

 Päätös: Ympäristölupalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

YMPLA 02.06.2020 § 29 

 

 

Valmistelija Ympäristöpäällikkö

 

Ympäristönsuojelumääräysten muutosten käynnistämisestä on kuulutettu kunnan nettisivuilla 26.3. - 4.5.2020 ja tiedotettu Forssan Lehdessä 29.3.2020. Määräaikaan mennessä ei ole tullut yhtään mielipiteen ilmaisua. Määräysten muuttamiseksi on laadittu luonnos, joka on liitteenä.

Voimassa olevat ympäristönsuojelumääräykset on oheismateriaalina ja niihin voi tutustua myös www.forssa.fi ? Asuminen ja ympäristö ? Ympäristönsuojelu ? Nähtävillä olevat asiakirjat

Lisätiedot: ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg.
p. 03-4141 5267 tai niina. salminen(at)forssa.fi

 

Esittelijä Ympäristöpäällikkö

 

Päätösehdotus Ympäristölupalautakunta päättää, että liitteenä oleva ympäristönsuojelumääräyksiä koskeva luonnos asetetaan yleisesti nähtäville 15.6. - 31.7.2020 kuulemista varten.

Lisäksi lautakunta lähettää luonnoksen tiedoksi ja mahdollisia lausuntoja varten Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Kanta-Hämeen pelastuslaitokselle, Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymälle, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen jätelautakunnalle ja Forssan vesihuoltoliikelaitokselle.
 

 

Käsittely Kokouksessa käydyn keskustelun perusteella luonnoksesta korjataan kirjoitusvirheet ennen nähtäville laittoa.

 

 

Päätös Ympäristölupalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YMPLA 22.09.2020 § 60 

 

Valmistelija Ympäristöpäällikkö

 

 

Ympäristönsuojelumääräysten luonnos on kuulutettu ja ollut nähtävillä 1.7.2020 - 31.8.2020 kaupungin nettisivuilla. Luonnos on ollut nähtävillä myös kirjastossa. Nähtävilläolosta on tiedotettu Forssan Lehdessä 5.7.2020.

 

Lausunnot ja niiden huomioon ottaminen ehdotukseen ympäristönsuojelumääräyksiksi

 

Forssan kaupungin jätelautakunta, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen yhteinen jätehuoltoviranomainen, on kokouksessaan 13.8.2020 todennut, että sillä ei ole huomautettavaa ympäristönsuojelumääräysten luonnoksesta.

?      Lausuntoa ei ole tarpeen huomioida.

 

 

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus on kokouksessaan 31.8.2020 antanut ympäristönsuojelumääräysten luonnoksesta seuraavan lausunnon:

 

Yhtenäisten ympäristönsuojelumääräysten laatiminen seutukunnalla on hyvä asia. Muutamien asioiden kohdalla on ehkä syytä tarkentaa tekstiä.

 

7 § jalostukseen kelpaamaton maito

Jalostukseen kelpaamaton maito on sivutuotetta ja sen käytöstä ja hävityksestä säädellään sivutuotelainsäädännössä. Tämä on hyvä huomioida annettaessa ympäristönsuojelulain mukaista määräystä.

?      Määräyksistä poistetaan sanat "jalostukseen kelpaamaton maito". Asiasta säädetään sivutuotelainsäädännössä, joten päällekkäiselle säädökselle ei ole tarvetta.

 

13 § Laiduntaminen on kielletty yleisten uimarantojen läheisyydessä.

Tässä kohdassa olisi hyvä tehdä tarkempi määrittely.

?      Ympäristönsuojelun näkökulmasta tarkan metrimäärän määrittäminen uimarannan ja eläinten laidunnusalueen välille ei ole tarpeellista. Riittävä suojaetäisyys riippuu muun muassa laiduntavien eläinten määrästä, laitumen koosta ja rannan kaltevuudesta. Jotta määräyksissä voidaan huomioida paikalliset olosuhteet, ei tarkkaa metrimäärää voida määrittää.

 

14 § Erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden käyttäminen yöaikana.

Olisi hyvä määritellä, mitä tässä tarkoitetaan erityisen häiritsevällä melulla.

 

?      Erilaisia koneita ja laitteita sekä työvaiheita on lukematon määrä. Luetteloiminen määräysten yhteydessä ei ole tarkoituksenmukaista. Melun häiritsevyyteen vaikuttavat myös aika ja paikka. Näin mahdollistetaan tapauskohtainen harkinta.

 

20 § Ulkona oleva nestemäisen kemikaalin säiliö on sijoitettava suoja-altaaseen.

Tarkoitetaanko tässä kaikkia säiliöitä koosta riippumatta, eli myös vähäistä kotitaloudessa tapahtuvaa säilytystä.

?      Nestemäisten kemikaalien astiavarastoja koskee § 21. Kotitalouksissa on kemikaaleja lähinnä vain astioissa.

 

Uusissa määräyksissä tulisi olla maininta, mitkä määräykset (hyväksymispäivä) tullaan korvaamaan uusilla.

?      Loppuun, § 27, lisätään maininta milloin edelliset ympäristönsuojelumääräykset ovat tulleet voimaan.

 

 

Mielipide

 

Määräaikaan mennessä tuli yksi mielipiteen ilmaisu seuraavista pykälistä:

1 § Määräysten antaminen ja valvonta

Tässä kohtaa tulee mainita ympäristönsuojeluviranomaisen kokoonpano ja yhteystiedot sekä ympäristönsuojelun työtehtäviä hoitavien, mm. rikkomusasiat, henkilöiden yhteystiedot.

 

?      Ympäristönsuojeluviranomaisena toimivan lautakunnan jäsenet löytää kunnan internet-sivuilta. Jäsenten luetteleminen ei ole käytännöllistä, sillä määräyksiä ei uudisteta lautakunnan jäsenten vaihtuessa.

?      Rikosasioita käsittelee Suomessa poliisi. Rikosasioista, niistä ilmoittamisesta tai niihin liittyvistä velvollisuuksista määrääminen ei kuulu ympäristönsuojelumääräysten piiriin.

 

 

2 § Määräysten tavoitteet

Ympäristöministeriön tavoite luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta, erityisesti luontokatoa vähentämällä, tulee luonnonsuojelun toteutua kaiken päätöksenteon lisäksi myös kaikessa kunnan arkisissa toimissa, myös sellaisissa, joita ei erikseen tässä dokumentissa ole eritelty.

 

?      Kunta voi antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä. Luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen sisältyy luonnonsuojelulakiin. Luonnonsuojelulain osalta ei ole annettu kunnille mahdollisuutta antaa lakia täydentäviä määräyksiä. Ympäristönsuojelulain osalta pyritään päästöjen ehkäisemiseen ja vähentämiseen, jotka kuitenkin osaltaan edesauttavat luonnon monimuotoisuuden säilymistä. Yksittäisten määräysten antaminen esimerkiksi monimuotoisuuden vaalimiseksi asukkaiden omilla asuinkiinteistöillä ei nykylainsäädännön puitteissa ole mahdollista.

 

5 § Autojen, veneiden, koneiden ja muiden vastaavien laitteiden pesu

Tähän tarkentaisin missä esimerkiksi auton kunkin kunnan alueella saa pestä vai onko oletuksena, että jokainen pesee omalla pihallaan ja kemikaaleja sisältävät vedet imeytyvät maahan?

 

?      Autojen peseminen on sallittua muualla kuin erikseen kielletyillä alueilla. Koska vesiä ei saa johtaa vesistöön, tulee ne johtaa maaperään tai jäte- tai hulevesiviemäriin.

 

 

6 § Mattojen, tekstiilien ja muiden vastaavien pesu

Tässä kohtaa olisi järkevää tarkentaa mistä aineista on kyse.

 

?      Ympäristölle haitallisten aineitten listaa ylläpitää turvallisuus- ja kemikaalivirasto. Ympäristölle vaaralliset kemikaalit tunnistaa varoitusmerkistä (kuollut puu ja kala). Aineiden luetteloiminen määräysten yhteydessä ei ole tarkoituksenmukaista.

 

 

14 § Meluntorjuntaa koskevat määräykset

Tässä olisi hyvä tarkentaa miten pitkä aika maksimissaan on kyseinen 'välttämättömien tilapäisten töiden suorittamiseksi'.

 

?      Välttämättömien tilapäisten töiden suorittamiselle ei ole katsottu voivan antaa aikarajaa, jossa työt tulisi pystyä suorittamaan.

 

15 § Meluilmoitusmenettely ja siitä poikkeaminen

Osio tulee kirjoittaa selkokieliseksi ja kenelle ilmoitus tehdään, ajatellen asiaa jälleen tavallisen kuntalaisen näkökulmasta.

 

?      Määräyksessä kerrotaan milloin meluimoitusta ei tarvitse tehdä. Yhteystiedot neuvontaa varten löytyvät kunnan internet-sivuilta.

 

24 § Lumen vastaanottopaikat

Järjestääkö kukin kunta? Jos kyllä, niin missä nämä sijaitsevat? Jos vuosittain eri paikoissa, niin mistä löytyy tieto sijainnista?

 

?      Lumen vastaanottopaikkojen sijainnin ja käyttämisen ehdot löytyvät kunnan internet-sivulta.

 

 

Muita muutoksia

8 § Talousjätevesien puhdistusvaatimukset ja johtaminen viemäriverkoston ulkopuolisella herkillä alueilla ranta- ja pohjavesialueella

 

Asian selventämiseksi on otsikkoa muutettu. Pykälään on lisätty maininta poikkeamisen hakemisen mahdollisuudesta.

Pykälään on lisätty myös uusi kappale:

 

Ranta- ja pohjavesialueita koskevaa ankaramman puhdistusvaatimuksen velvoitetta ei sovelleta kiinteistöihin, joiden jätevesien käsittelyjärjestelmän purkupiste sijaitsee ranta- tai pohjavesialueen ulkopuolella. Kyseisillä kiinteistöillä jätevesien käsittelyn tulee täyttää ympäristönsuojelulain (527/2014) 154 b § mukainen perustason puhdistusvaatimus.

 

8.3 § Pohjavesialueilla jätevesien käsittely ja johtaminen

Asian tarkentamiseksi on muutettu seuraava kohta:

-        Harmaat jätevedet johdetaan

  • kahden saostuskaivon (tai 2-osastoisen) kautta maasuodatukseen maasuodatuskenttään, jonka jälkeen käsitellyt jätevedet voidaan imeyttää maahan tai johtaa ojaan.

 

 

Lausuntojen, mielipiteen ja muiden muutosten vaikutuksesta luonnosta ei ole muutettu niin paljoa, että luonnosta tarvitsisi asettaa uudelleen nähtäville. Muutoksilla ei merkittävästi heikennetä ympäristön pilaantumisen vaaraa.

 

Määräysten muuttamiseksi on laadittu ehdotus, joka on liitteenä.

Ympäristönsuojelumääräysten perustelut ovat oheismateriaalina.

 

Voimassa oleviin ympäristönsuojelumääräyksiin ja ehdotukseen sekä perusteluihin voi tutustua myös www.forssa.fi ? Asuminen ja ympäristö ? Ympäristönsuojelu ? Nähtävillä olevat asiakirjat

Lisätiedot: ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg.
p. 03-4141 5267 tai niina.salminen(at)forssa.fi

 

Esittelijä Ympäristöpäällikkö

 

Päätösehdotus Ympäristölupalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevat ympäristönsuojelumääräykset siten, että ne tulevat voimaan 1.1.2021 mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

 

Päätös Ympäristölupalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

 

KH 21.10.2020 § 254  

  

Valmistelija kaupunginsihteeri

 

Valtuustolle hyväksyttäviksi ehdotettavat uudet ympäristönsuojelu- määräykset ovat esityslistan liitteenä. Voimassa olevat ympäristön- suojelumääräykset ovat kokouksessa nähtävinä.

 

Kuntalain 143 §:n säännösten mukaan kunnan viranomaisen päätös voidaan panna täytäntöön, ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon.

 

Valtuusto ei voisi omine päätöksineen ratkaista sitä, kuinka määrä-yksiä voitaisiin noudattaa mahdollisesta valituksesta huolimatta. Arviointi tulisi tehtäväksi tapauksittain, jos valtuuston päätöksestä valitettaisiin. Siksi täytäntöönpanoasiaa ei olla sisällyttämässä suoranaisesti päätösehdotukseen.      

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto

1. hyväksyy liitteenä olevat uudet ympäristönsuojelumääräykset tuleviksi voimaan 1.1.2021 alkaen

2. kumoaa 16.4.2012 hyväksytyt ympäristönsuojelumääräykset samasta ajankohdasta alkaen.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa