Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.10.2020/Pykälä 262

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Salmistonmäen-Loimalammin luonnonsuojelualuetta koskeva valtuustoaloite

 

80/11.05.00/2020

 

 

 

 

 

YMPLA 22.09.2020 § 58 

 

Valmistelija Ympäristöpäällikkö

 

KV 4.9.2017, § 75

Valtuutettu Merja Isotalo luki Salmistonmäen-Loimalammin luonnonsuojelualueenkunnostamista koskeneen seuraavan valtuustoaloitteen:

 

"Salmistonmäen-Loimalammin luonnonsuojelualue on

monipuolinen luontokohde lähellä Forssan kaupungin

keskustaajamaa. Salmistonmäellä on lintutorni, josta on voinut

seurata Loimalammilla viihtyviä monia lintuja ja eri lintulajien

muuttomatkoja.

 

Salmistonmäki edustaa Lounais-Hämeessä harvinaisempia haka-,

keto- ja metsälaidunalueita, minkä vuoksi se on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi perinnebiotooppikeskittymäksi. Alueella kasvaa sekä uhanalaisia että silmällä pidettäviä kasvilajeja.

 

Luontoarvojen lisäksi alueella on myös esihistoriallisia arvoja. Alueelta on löydetty esihistoriallinen asuinpaikka, joka on ajoitettu

varhaismetallikaudelle (1500-500 eaa). Kaiken kaikkiaan pronssikaudelle ja rautakauden alkuun ajoittuvat löydöt ovat koko

Hämeessä harvinaisia.

 

Luonto- ja historia-arvojen lisäksi Salmistonmäen-Loimalammin

luonnonsuojelualueella on mahdollisuus olla merkittävä

hyvinvoinnin edistäjä. Liikkuminen ja varsinkin luonnossa

liikkuminen on monissa tutkimuksissa todettu tärkeäksi

hyvinvoinnin lisääjäksi kaiken ikäisillä kansalaisilla.

 

Salmistonmäen-Loimalammin luonnonsuojelualuetta uhkaa nyt

umpeen kasvaminen ja eri kasvi- ja eläinlajien häviäminen. Sen

virkistyskäyttö on vaarassa, koska heinät ja pensaikot valtaavat

alaa ja lintutorni on huonossa kunnossa eikä enää ehkä turvallinen.

 

Esitämme, että Forssan kaupunki käynnistää Salmistonmäen-Loimalammin luonnonsuojelualueen kunnostuksen yhteistyössä

asiasta kiinnostuneiden järjestöjen ja vapaaehtoisten tuella."

 

Isotalon lisäksi aloitteen olivat allekirjoittaneet valtuutettu Maija

Kranni ja varajäsenet Keijo Koskimies ja Sofia Vuorinen.

 

KH 11.9.2017, § 268

 

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus antaa teknisen ja ympäristötoimen toimialalle tehtäväksi laatia aloitteessa tarkoitettua asiaa koskeva selvitys ja mahdollinen toimenpide-esitys

kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

Alue kuuluu kaupungin kansalliseen kaupunkipuistoon.

Salmistonmäki on valtakunnallisesti arvokas perinnebiotooppi,

jossa on runsaasti erilaisia luontotyyppejä. Alueella on tehty

arkeologisia kaivauksia ja löydetty esihistoriallinen asuinpaikka.

Etelästä mäki rajautuu Loimalammiin, joka on maakunnallisesti

merkittävä lintujärvi. Alueella on pitkä laidunhistoria, ja viime

vuonna alue saatiin tauon jälkeen uudelleen laidunnukseen ja

Kokonaisuus on suojeltu luonnon monimuotoisuuden

säilyttämisen kannalta tarpeellista.

 

Vuonna 1989 Forssan kaupunki antoi Lounais-Hämeen

Lintuharrastajat ry:lle oikeuden rakentaa Salmistonmäelle

lintutornin. Kaupunki myös tuki rakentamista taloudellisesti.

Sopimuksessa lintuharrastajat sitoutuivat tornin kunnossapitoon.

Nyt torni on päässyt huonoon kuntoon ja se on käyttökiellossa.

Lintutornin kohtalosta on neuvoteltu lintuharrastajien kanssa,

mutta toistaiseksi ratkaisua ei ole löytynyt tilanteen

parantamiseksi. Sopimus on edelleen voimassa eli vastuu tornin

kunnossapidosta on edelleen yhdistyksellä.

 

Muutoin kaupunki on huolehtinut alueen monimuotoisuuden

ylläpidosta eri tahojen kanssa käytettävissä olevin resurssein yli

20 vuotta. Talkoilla on aluetta kunnostettu mm. Lounais-Hämeen

Luonnonsuojeluyhdistyksen, ympäristölautakunnan jäsenten sekä

muiden vapaehtoistahojen kanssa. 1990-luvun lopulla alueelta

mm. raivattiin pois vanhoja piikkilanka-aitoja. 2000-luvun alussa

alueella aloitettiin niittäminen ja raivaaminen. Hämeen

ympäristökeskuksen tuella saatiin vuonna 2004 Salmistonmäen

laidunnus jälleen alkamaan miltei kahdenkymmenen vuoden

tauon jälkeen. Laidunnus on sittemmin jatkunut melko tasaisesti

nykyhetkeen saakka. Alueen arvo on ollut tiedossa pitkään ja

toimia arvon säilyttämiseksi on tehty. Jo vuonna 1995

kaupunginhallitukselle on esitetty alueen suojelua. Silloin

arvioitiin, että alueen suojeluun riittää yleiskaavaan laitettava

suojelumerkintä. Laaja alueen inventointi sekä hoito- ja

käyttösuunnitelma valmistui vuonna 2006 EU:n

aluekehittämistuella. Keväällä 2007 alueelle avattiin luontopolku.

 

Viimein rauhoituspäätös saatiin 10.11.2009. Päätöksessä

Hämeen ympäristökeskus on määritellyt alueelle kielletyt ja sallitut

toimet.

 

Alueella on kielletty:

- ojien kaivaminen, vesien perkaaminen ja patoaminen sekä

kaikenlainen muu maa- ja kallioperän vahingoittaminen ja sen

ainesten ottaminen

- suunnistus- ja muut kilpailut

- maastopyöräily

- liikkuminen moottoriajoneuvolla tai muulla moottorikäyttöisellä

laitteella

- kaikenlainen liikkuminen Loimalammilla lintujen pesintäaikana

15.4. - 1.7.

- rakennusten, laitteiden ja teiden tekeminen

- metsänhakkuu

- kasvien ja kasvinosien (marjoja ja hyötysieniä lukuun

ottamatta) ottaminen ja vahingoittaminen

- tulenteko, telttailu sekä muu leirielämä

- samoin kaikenlainen muu toiminta, joka saattaa muuttaa alueen maisemakuvaa tai vaikuttaa epäedullisesti kasvillisuuden ja eläimistön säilymiseen.

 

Alueella on sallittu:

Edellä olevien määräysten estämättä luonnonsuojelualueella saa:

- käyttää ja ylläpitää luontopolkua ja sen tarvitsemia rakenteita

(opasteet, aitojen ylitykset, tarvittaessa pitkospuut yms.) sekä

tarvittaessa yhdyspolku alueen ulkopuolelle

- käyttää ja pitää kunnossa Salmistonmäen lintutornia sekä

nykyistä pysäköintialuetta alueen laidassa

- hoitaa Salmistonmäen muinaisjäännösaluetta Museoviraston

ohjeiden mukaisesti

- laiduntaa kotieläimiä Salmistonmäellä sekä rakentaa ja pitää

kunnossa siinä tarvittavia aitoja yms. rakennelmia sekä

eläinten juomapaikkaa

- hoitaa Salmistonmäen perinnebiotooppia puustoa ja

pensastoa harventamalla, niittämällä yms. koko

luonnonsuojelualuetta vuonna 2006 valmistuneen hoito- ja

käyttösuunnitelman mukaisesti.

 

Tällä hetkellä laidunnussopimus on edelleen voimassa ja

laidunnusaluetta laajennettiin tuntuvasti kuutisen vuotta sitten.

Vuonna 2019 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

teki alueella tilannearvion. Siinä todetaan mm., että rantaalueiden

arvo on laskenut nautalaidunnuksen loputtua. Ranta on

liian kostea nykyisille laiduntajille, lampaille. Alueen arvoa nostaa

sen monipuolisuus, laajuus, pitkä laidunnushistoria,

muinaisjäännökset ja alueen käyttö virkistysalueena. Alueen

kasvillisuus on monipuolista ja huomionarvoisia lajeja oli

runsaasti. Hakamaan puusto ja kasvillisuus ovat edustavia.

Alueen arvoluokka pysyy valtakunnallisesti arvokkaana.

 

Loimalammin linnustollista arvoa on todennäköisesti laskenut

umpeenkasvu ja vähävetisyys. Hyväksytyssä hoito- ja

käyttösuunnitelmassa esitettyjä allikoita ja kanavia ei ole pystytty

toistaiseksi toteuttamaan. Esteenä on ollut sekä teknisiä että

taloudellisia esteitä.

 

Esittelijä Ympäristöpäällikkö

 

Päätösehdotus Ympäristölupalautakunta esittää valtuustoaloitteen johdosta kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunki jatkaa Salmistonmäen ja Loimalammin alueen hoitoa suojelupäätöstä noudattaen kulloinkin käytettävissä olevien mahdollisuuksien mukaan edelleen yhteistyössä asiasta kiinnostuneiden järjestöjen ja vapaaehtoisten kanssa ja toteaa valtuustoaloitteen tulleen loppuunkäsitellyksi.

 

Päätös Ympäristölupalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

 

 

KH 21.10.2020 § 262  

  

Valmistelija kaupunginsihteeri

 

 

 

Esittelijä  

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy edellä olevan ympäristölupalautakunnan ehdotuksen ja toteaa valtuustoaloitteen tulleen loppuunkäsitellyksi.
 

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa