Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.10.2020/Pykälä 256

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kaavoitusarkkitehdin toimen täyttölupa

 

 

 

KH 21.10.2020 § 256  

  

Valmistelija henkilöstöpäällikkö, kaupunginarkkitehti, kaupunginsihteeri ja tekninen johtaja

 

 Kaupungin oman kaavoituksen tarve

 

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 20 §:n 1 momentin mukaan kunnan on huolehdittava alueiden käytön suunnittelusta, rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta alueellaan sekä maapolitiikan harjoittamisesta. Kunnalla tulee olla käytettävissään tehtäviin riittävät voimavarat ja asiantuntemus. Kunta voi sinänsä hankkia tarvittavan asiantuntemuksen joko palkkaamalla omaa henkilöstöä, yhteistyössä muiden kuntien kanssa taikka ostopalveluin.

 

MRL 36 §:n mukaan kunnan tulee huolehtia tarpeellisesta yleiskaavan laatimisesta ja sen pitämisestä ajan tasalla. MRL 51 §:n mukaan asemakaava on laadittava ja pidettävä ajan tasalla sitä mukaan, kuin kunnan kehitys taikka maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää. Maankäytön ohjaustarvetta arvioitaessa on otettava huomioon erityisesti asuntotuotannon tarve ja elinkeinoelämän toimivan kilpailun edistäminen.

 

Teknisen ja ympäristötoimen toimialan maankäytön suunnittelun palvelualueella tehdään mm. kaikkia MRL 20, 36 ja 51 §:ssä tarkoitettuja tehtäviä. Ne on hallintosäännössä osoitettu maankäytön suunnittelulle. Maankäytön suunnittelun palvelualueelle on sijoitettu kaupunginarkkitehdin virka sekä kaavoitusarkkitehdin ja kaavoitusinsinöörin työsuhteiset toimet.

 

Valtuusto perusti kokouksessa 9.12.2013 (97 §) vuoden 2014 alusta  alkaen edellä tarkoitetun kaavoitusarkkitehdin toimen (vakanssi 5068), jonka kelpoisuusvaatimuksena on arkkitehdin tutkinto. Samalla valtuusto lakkautti kaavoitusavustajan toimen. Valtuusto teki päätöksen, koska kaavoitustehtävien todettiin vaativan yhä monipuolisempaa asiantuntemusta.

 

Kaavoitukseen liittyvän monipuolisen asiantuntemuksen vaatimus on sen jälkeen entisestään korostunut työssä huomioon otettavien  asiakokonaisuuksien koko ajan lisääntyessä. Vuoden 2013 jälkeen ovat tulleet voimaan mm. vaatimukset ottaa hulevesien hallinta, ilmastonmuutos, hiilinielujen kasvattaminen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen huomioon kaavoituksessa. Maankäytön suunnittelun palvelualueen henkilökunta vastaa säännösten noudattamisesta ja kaupunkikokonaisuuden suunnittelusta ja arvioi miten inventointien ja selivtysten tulokset on mahdollista MRL:n määräysten mukaisesti erilaisissa kaavoissa ja suunnitelmissa. Teknisen ja ympäristötoimen toimialan  selvityksen mukaan uudet ja muuttuneet säännökset ovat lisänneet kaupungin henkilökunnan työmäärää, ja vakanssin täyttäminen on välttämätöntä.

 

Kaavoitusarkkitehdin toimen vakinainen hoitaja jäi pois kaupungin palveluksesta 1.5.2020 alkaen. Häntä sitä ennen äitiysvapaan, vanhempainvapaan, hoitovapaan ja työloman ajan sijaistanut työntekijä on jatkanut tämän jälkeenkin määräaikaisessa työsuhteessa. Tointa ei jätetty ilman hoitajaa ja julistettu haettavaksi heti irtisanoutumisen tapahduttua, koska täyttöluvan hakeminen sekä toimen haettavaksi julistaminen ja täyttäminen olisi kestänyt pitkähkön aikaa ja tehtävien hoitoon olisi tullut pitkä katkos. Tämän välttämiseksi tuolloin sijaisena toimineen työntekijän työsopimusta jatkettiin kuluvan vuoden loppuun toimen täyttöluvan hakemiseksi, hakumenettelyn toteuttamiseksi sekä koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen ohittamiseksi. Kaupungilla on ollut koko ajan jatkuva työvoiman tarve. 

 

Täyttölupa-asian valmistelussa kaupunginhallitukselle odotetaan selostettavan täyttöluvan myöntämiselle vaihtoehtoisia menettelyjä.

 

Vakanssin täyttämättä jättäminen

 

Täyttöluvan epääminen aiheuttiai sen, että työtehtävät jakaantuisivat entistä pienemmälle henkilökunnalle. Tämä hidastaisi kaavoitusta ja pidentäisi kaikkien maankäytön suunnittelun tehtäväksi esitettyjen töiden hoitoon liittyvien asioiden hoitoa. Vakanssin täyttämättä jättäminen vähentäisi henkilökuntaa kolmasosan eli olennaisesti.

 

Konsulttityön käytön lisääminen

 

Vain kaupungin omat työntekijät voivat tietää kokonaisuuden siten, että voidaan varmistaa asianosaisten tasapuolinen kohtelu. Konsultilla teetetään jo tällä hetkellä helposti rajattavia tehtäviä. Konsulttityön käyttäminen ei poista oman henkilökunnan tarvetta tai samalla lailla vähennä jäljelle jäävien työntekijöiden omaa työtä, kuin jos konsultti kuuluisi henkilökuntaan. Kerrannaisvaikutuksineen päätöksessä selostetut seikat aiheuttavat sen, että konsultin käytön ns. hyötysuhde on huonompi kuin kaupungin oman henkilökunnan työn hyötysuhde. Edellä esitettyä avartaa myös alla oleva apulaisoikeusasiamiehen päätös.

 

Apulaisoikeusasiamies on 18.12.2015 antamassaan päätöksessä käsitellyt maanomistajan konsultin käyttöä asemakaavan laatimisessa. Päätöksessä on selostettu tähän liittyviä ongelmia sekä korostettu mm. kunnan vastuuta huolehtia eri säännösten ja määräysten huomioon ottamisesta sekä noudattamisesta kaavan laadinnassa.

 

Apulaisoikeusasiamiehen päätöksessä selostettuja ongelmia tulisi esiin myös mahdollisen kaupungin palkkaaman konsultin käytössä kaupungin ollessa työn tilaajana. Näiltä osin ratkaisussa esille nostettuja asioita voidaan arvioida konsultin käytössä yleensä, minkä takia seuraavassa on esitetty muutamia esille nostettuja asioita.

 

Asemakaavan hyväksyminen ja kaavan laatimiseen kuuluvat vuorovaikutus- ja muut menettelyt ovat julkisen vallan käyttöä, joka kuuluu kunnalle ja jota ei voida ulkoistaa. Kunnan on mm. huolehdittava kaavan laadinnasta siten, että kaavoitettavalla alueella tulee kunnan asukkaiden tarpeiden mukaisesti osoitetuksi alueita eri tarkoituksiin.

 

Päätöksessä tuodaan esiin, että kunnan tulee kyetä valvomaan kaavoitustyötä ja itse arvioimaan kaavojen lainmukaisuus ja laatu. Jotta edellä esitetty voidaan tehdä, tulee kaavatyötä arvioida sen eri vaiheissa. Arviointi saattaa vaikuttaa myös työn sisältöön, jopa tavalla, jota ei ole voitu olettaa alkuperäistä konsulttityötä tilatessa. Näin korjaukset tapahtuvat lisätöinä. Tätä edellä esitettyä voidaan nimittää asemakaavaehdotusten laatimisen ohjaukseksi, ja se syö kunnan henkilökunnan resursseja merkittävissä määrin. Kaavaan liittyvä taustatyö ja kaavoitusprosessin mukainen selvitysten ja kuulemisen vaikuttamisen arvioiminen työhön on suurempi osa itse työstä kuin lopullinen kaavan piirtäminen.

 

Apulaisoikeusasiamiehen päätöksessä tulee monessa kohdin esille, että konsulttia käytettäessä tarvitaan omia kaavoitusresursseja työn ohjaamisessa mutta myös kokonaisnäkemyksen hallinnan ja riittävien taustatietojen varmistamisessa.

 

Lopuksi

 

Vastatakseen apulaisoikeusasiamiehen päätöksessä tarkoitettuihin ja edellä muuten selostettuihin MRL:n vaatimuksiin kaupunki tarvitsee riittävästi kokenutta ja asiansa osaavaa henkilökuntaa.

 

Asian valmistelijoiden näkemyksen mukaan edellä selostetut kaavoitusta koskevat lainsäädännön vaatimukset samoin kuin kaupungilla olevat maankäytön suunnittelun tarpeet ovat perusteena sille, että kaupunki säilyttää nykyisen henkilökuntamäärän eikä päädy vähentämään henkilökuntaansa ja hankkiman palveluja merkittävässä määrin ostopalveluna. Kaupungin on tarkoituksenmukaista ja tarpeen hankkia jatkossakin ostopalveluina kaavoitusta täydentäviä palveluita, mm. erilaisia selvityksiä. Kaupungin etu kuitenkin kärsisi, jos henkilökunnan määrää jouduttaisiin vähentämään ostopalvelujen lisäämiseksi merkittävästi.

 

 Vakanssin vakinainen täyttäminen edellyttää kaupunginhallituksen myöntämää lupaa. Tekninen johtaja ja kaupunginarkkitehti hakevat edellä selostetuin perustein lupaa kaavoitusarkkitehdin toimen (vakanssi 5068) vakinaista täyttämistä varten. Työsopimuslain säännökset ovat perusteena vakanssin julistamiselle sisäisesti haettavaksi.

 

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus myöntää edellä mainituin perustein luvan täyttää kaavoitusarkkitehdin toimi (vakanssi 5068) vakituisesti sisäistä hakumenettelyä käyttäen 1.11.2020 alkaen.

 

Käsittely Kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä ja tekninen johtaja Antti Heinilä olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tätä asiaa käsiteltäessä. He poistuivat ennen päätöksentekoa.

 

 Keskustelun kuluessa jäsen Jouko Haonperä ehdotti kaupunginjohtajan ehdotuksesta poiketen, että kaupunginhallitus panee asian pöydälle ja tarkastelee henkilöstön kokonaismäärää Pärjäävä Forssa 2 -ohjelman yhteydessä. Jäsenet Jaana Lähteenkorva ja Tapio Virtanen kannattivat Haonperän ehdotusta. Päätettyään keskustelun puheenjohtajan totesi Haonperän ehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä jouduttavan äänestämään. Puheenjohtajan esityksestä äänestys päätettiin toimittaa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotuksen kannalla olivat puheenjohtaja Kaisa Lepola, jäsenet Johanna Häggman, Ilkka Joenpalo, Timo Norri, Tarja Rajahalme-Tahvanainen ja Matti Uutela sekä varajäsen Sami Mattila. Jouko Haonperän ehdotuksen kannalla olivat hänen lisäkseen jäsenet Jaana Lähteenkorva, Minna Penttilä ja Tapio Virtanen. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 7-4 hyväksyneen kaupunginjohtajan ehdotuksen eli hylänneen Jouko Haonperän ehdotuksen.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa